Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
utorkom 10-11
Soba
B 318 A
Telefon
01/4092 296
E-mail
jvduic@ffzg.hr

Rođena je 1973. godine u Splitu. Osnovnu školu završila je u Veloj Luci, a gimnaziju i srednju glazbenu školu u Zagrebu. Diplomirala je 1999. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stekla zvanje profesorice fonetike i profesorice hrvatskoga jezika i književnosti. Magistrirala je 2003. obranivši rad Verbalni humor u zbirci „Libro Dubaja Marusa“ Šime Vučetića, a doktorirala 2009. godine radom Govor u hrvatskome filmu. Od 2000. godine kao asistentica sudjelovala u izvođenju nastave na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 2000. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na projektu MZOŠ-a Govorna stilistika u pjesničkoj i političkoj komunikaciji. U znanstveno-nastavno zvanje docentice izabrana je 2009, a u zvanje izvanredne profesorice 2018. godine. Nositeljica je i izvoditeljica kolegija Lingvistika govora, Metodika govorništva, Ortoepija hrvatskoga jezika II i Retorika i stilistika na Odsjeku za fonetiku te kolegija Dikcija na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Na Poslijediplomskom sveučilišnom specijalističkom studiju primijenjene kroatistike predaje kolegij Govorna i pisana komunikacija. Kao vanjska suradnica (fonetičarka) radila je na RTL-televiziji i u Službi za jezik i govor HRT-u. Članica je Savjeta za jezik i govor HRT-a te Sektorskoga vijeća Filologija MZO-a. Voditeljica je mnogih govorničkih i medijskih radionica te održava individualne vježbe za profesionalne govornike. Izlagala je na tridesetak znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu te objavila knjigu i tridesetak znanstvenih i stručnih radova iz fonetike, retorike, pravogovora, medijskoga govora i stilistike. Održala je niz pozvanih predavanja (u Matici hrvatskoj, Zagrebačkom lingvističkom krugu, Hrvatskom filološkom društvu, Agenciji za odgoj i obrazovanje itd.) te plenarno predavanje (na znanstvenom skupu Obdobja, Ljubljana). Sudjelovala je kao predavačica na Govorničkoj školi Ivo Škarić te na Sveučilišnoj školi hrvatskoga jezika i kulture. Članica je Hrvatskoga filološkog društva, Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku te uredništva časopisa Govor.

Popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji:
https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=239404