Naziv
Etnografija komunikacija
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
69741
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
- objasniti teorijske pristupe istraživanju etnografije komunikacija - definirati verbalnu i neverbalnu komunikaciju, tj. jezik i govor, pismo i pismenost - definirati komunikaciju s aspekta kulturne animalistike i zoologije, animističkih kultova - protumačiti komunikaciju uz pomoć solarnih, lunarnih, astralnih te kultova vegetacije - definirati kulturu komunikacija u tradiciji i suvremenosti - objasniti korelaciju etnokulturnoga i jezičnoga identiteta - protumačiti interakciju jezične djelatnosti i društvenoga života - komentirati jezične politike - komentirati jezičnu globalizaciju, nestajanje i nastajanje jezika - u istraživanju primijeniti temeljne teorijske koncepte etnografije komunikacija
Sadržaj
 1. predstavljanje kolegija i obrazloženje studentskih obveza
 2. jezična djelatnost (jezik i govor): opće informacije (“dar govora”, pluralitet jezika i govornika; lingvonim, korelacija lingvonima i etnonima) (1)
 3. jezična djelatnost (jezik i govor): opće informacije (“dar govora”, pluralitet jezika i govornika; lingvonim, korelacija lingvonima i etnonima) (2)
 4. identitet, jezični identitet, korelacija etnokulturnog i jezičnog identiteta
 5. jezici u vremenu
 6. jezik i kultura, jezici u društvu; interakcija jezika i društvenog života (1)
 7. jezik i kultura, jezici u društvu; interakcija jezika i društvenog života (2)
 8. jezik i kultura, jezici u društvu; interakcija jezika i društvenog života (3)
 9. neverbalna komunikacija: opći pregled (1)
 10. neverbalna komunikacija: opći pregled (2)
 11. neverbalna komunikacija, pismo (1)
 12. neverbalna komunikacija, pismo (2)
 13. jezična politika i kulturna politika
 14. jezična politika i zaštita regionalnih i manjinskih jezika (primjer Europe i Hrvatske)
 15. zaključna rasprava i priprema za završni ispit

Ishodi učenja
 1. objasniti teorijske pristupe istraživanju etnografije komunikacije
 2. definirati verbalnu i neverbalnu komunikaciju
 3. definirati komunikaciju s aspekta kulturne animalistike i zoologije
 4. definirati kulturu komunikacija u tradiciji i suvremenosti i kinezu
 5. protumačiti interakciju jezične djelatnosti i društvenog života
 6. komentirati jezične politike
 7. u istraživanju primijeniti temeljne teorijske koncepte etnografije komunikacija
 8. identificirati i objasniti opća obilježja kulture i kulturnih procesa
 9. opisati i protumačiti kulturu svakodnevice na području Hrvatske i jugoistočne Europe
 10. primijeniti temeljne teorijske i metodološke koncepte u konkretnim istraživačkim situacijama
 11. koristiti stručno nazivlje i definirati temeljne koncepte u etnologiji i kulturnoj antropologiji
 12. prikupljati relevantnu literaturu i koristiti je u stručnom radu
 13. osmisliti i provesti jednostavno kvalitativno istraživanje
 14. prepoznati i uvažavati kulturne različitosti
 15. poznavati i primijeniti temeljne etičke standarde struke
 16. javno usmeno i pismeno prezentirati rezultate istraživanja
 17. koristiti se stranim jezicima u znanstvenom i stručnom radu i komunikaciji
 18. koristiti temeljne vještine u radu s računalima za stručne i znanstvene potrebe
 19. primijeniti vještine učenja za nastavak studija na višoj razini
Metode podučavanja
Korištene metode pri izvedbi kolegija su predavanja i seminari, upoznavanje s literaturom, video građom, sudjelovanje studenata kroz diskusiju, izlaganjem reakcijskih tekstova i seminarskih radova.
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u nastavi (20%) Seminarski rad (20%) Završni ispit (60%)

Obavezna literatura
 1. Baker, Catherine. 2013. “Jezik, kulturni prostor i značenje u fenomenu cro-dancea”. U: Hrvatska svakodnevica. Ur. J. Čapo; V. Gulin Zrnić, ZagrebInstitut za etnologiju I folkloristiku, str.263.288.
 2. Birket-Smith, Kaj. 1960.. Putovi kulture, Zagreb: Nakladni zavod MH, poglavlje: Duhovna kultura.
 3. Bourdieu, Pierre. 1992. Što znači govoriti? Ekonomija jezičnih razmjena. Zagreb. Naprijed.
 4. Fishman, A. Joshua (ur.). 1968. Reading in the Sociology of Language. The Hague: Mouton De Gruyer (odabrana poglavlja).
 5. Fishman, A. Joshua. 1978. Sociologija jezika. Interdisciplinarni društvenonaučni pristup jeziku u društvu. Sarajevo: Svjetlost (odabrana poglavlja).
 6. Haviland D. William. 2002. Kulturna antropologija. Jastrebarsko: Naklada Slap. (4. poglavlje).
 7. Matasović, Ranko. 2005. Jezična raznolikost svijeta. Zagreb: Algoritam (odabrana poglavlja, osobito o jezicima u vremenu i prostoru, nestajanju jezika i s.l. slijediti teme predavanja).
 8. Gal, Susan. 2006. „Migration, Minorities and Multilingualism: Language Ideologies in Europe“. U: Language Ideologies, policies and Practises, eds. C. Mar-Molinero, P. Stevenson. Palgrave Macmillan, str. 13-27.
 9. Grbić, Jadranka. (1994). Identitet, jezik, razvoj. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku (poglavlja o jeziku i identitetu).
 10. Grbić , Jadranka. 1998. “Jezik i govor kao komponente pripadnosti zajednici”, u:Etničnost, nacija, identitet, Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, Hrvatsko sociološko društvo, Naklada Jesenski i Turk, str.181-195.
 11. Grbić Jadranka. 2002. “Jezik i govor kao komponente i faktori identiteta”, u : Jasna Čapo Žmegač: Srijemski Hrvati, etnološka studija migracije, identifikacije i interakcije. Zagreb:Durieux, str. 301-314.
 12. Grbić , Jadranka. 2004. “Jezični procesi, identitet i globalizacija” Narodna umjetnost 41/2, str. 235-253.
 13. Grbić Jakopović, Jadranka. 2011. .“Voda u vjerovanjima, običajima i ritualima: analiza primjera iz hrvatske etnografske literature“. U: Voda i njezina uloga kroz povijest. Biblioteka Dies historae, knjiga 4., »Bibe aquam de cisterna tua et fluenta putei tui. (prov. 5:15)«, , Zbornik radova sa znanstvenog kolokvija Dies historiae održanog 10. prosinca 2008. godine u Zagrebu, ur. Filip Novosel Zagreb: Društvo studenata povijesti "Ivan Lučić-Lucius, str.145.-181.
 14. Heller, Monica. 2003. „Globalization, the new economy and the commodification of language and identity“. Journal of Sociolingvistics 7, str.473-492.
 15. Guberina, Petar. 1967. Zvuk i pokret u jeziku. Zagreb: Zavod za fonetiku Filozofskog fakulteta.
 16. Hajmz, Del (Hymes, Dell). 1980. Etnografija komunikacija. Beograd: BIGZ, Biblioteka XX vek (odabrana poglavlja prema afinitetu).
 17. Hall, Edward, T. 1959. The Silent Language. Garden City, New York. Doubleday.
 18. Sapir, Edward. 2002. «Kultura, jezik, pojedinac», u: Uvod u antropologiju, ur. J. Moore, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
 19. Škiljan, Dubravko. 1988. Jezična politika. Zagreb. Naprijed, str. 7-26.
 20. Škiljan, Dubravko.1998. Javni jezik. Beograd. XX vek.
 21. Vinšćak, Tomo. 2002. Vjerovanja o drveću u Hrvata. Jastrebarsko: Naklada SLAP.
 22. Web___> quipu
Dopunska literatura
 1. Bugarski, Ranko. 1986. Jezik u društvu. Beograd: XX vek.
 2. Cambridge Encyclopedia of Language. 1996. Cambridge: Cambridge University Press.
 3. Eperjessy, Ernest. 1994. “’Huškanje. Hujákolás’ (osobeni hrvatsko-mađarski sustav komunikacije”, Etnografija Hrvata u Mađarskoj 1 str. 43-54.
 4. Filipi, Goran. 2002. Istrurumunsjki lingvistički atlas / Atlasul Lingvistic
 5. Istroromân atlas / Atlante Linguistico Istrorumeno. Pula: Mediteran.
 6. Filipi, Goran; Baršić-Guidici, Barbara. 1998. Istriotski lingvistički atlas. Zagreb: Dominiković.
 7. Fishman, A. Joshua (ur.). 1968. Reading in the Sociology of Language. The Istroromân atlas / Atlante Linguistico Istrorumeno. Pula: Mediteran Pula. Hague: Mouton De Gruyer.
 8. Greenberg D., Robert.2005. Jezik i identitet na Balkanu. Zagreb: Srednja Europa.
 9. Haugen, Einar. 1966. "Dialect, Language, Nation". American Anthropologist 4:922-
 10. Hudson, Richard. 1990. Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University press.
 11. Handbook of Language and Ethnic Identity, ed. Joshua A. Fishman. 1999. Oxford: Oxford University Press, Inc.
 12. Identitet jezika jezikom izrečen. 2008. Ur. A. Peti-Stantić. Zagreb. Srednja Europa.
 13. Jezik i identitet (Ur. J. Granić). 2007. Zagreb, Split: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku.
 14. Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju, Zbornik radova s okruglih stolova (znanstvenih kolokvija i skupova) Krapina 2002-2006, 2006. Zabok: Hrvatska udruga “Muži zagorskog srca”.
 15. Kalapoš, Sanja. 2002. Rock po istrijanski. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
 16. Književna životinja. Kulturni bestijarij II.dio. Ur. S. Marjanić; A. Zaradija Kiš. Zagreb: Institut za etnologiju I folkloristiku. Biblioteka Nova etnografija (prvo poglavlje).
 17. Kulturni bestijarij. 2007. Ur. S. Marjanić; A. Zaradija Kiš. Zagreb: Institut za etnologiju I folkloristiku. Biblioteka Nova etnografija.
 18. Languages in a Globalising World. 2004. Ed. J. Maurias, M.A. Morris. Cambridge: Cambridge University Press.
 19. Lice i naličje jezične globalizacije. 2009. Ur. B. Kryżan-Stanojević. Zagreb: Srednja Europa.
 20. Matasović, Ranko. 2001. Uvod u poredbenu lingvistiku. Zagreb: Matica hrvatska.
 21. Matić, Milan. 1987. “Budućnost nacije”, Kultura 76-77 str. 234-238.
 22. Minnich, G. Robert. 1989. „Govoriti slovensko – biti Slovenec“. Jezikovni kodi in kolektivne samopodobe: nekaj primerjev med kanalsko dolino in Ziljsko dolino“. Traditiones 18, str. 65-88.
 23. Plas, Peter. 2006. “Slavic Ethnolinguistics and Anglo-American Linguistic Anthropology: Convergences and Divergences in the Study of the Language-Culture Nexus”, Ethnolingwistika 18 str. 135-143.
 24. Prava manjina u Europi. 2008. Ur. P. Thornberry M.A.M. Estébanez. Zagreb: Ibis grafika.
 25. Škiljan, Dubravko. 1988. „Stavovi stanovnika Zagreba prema jeziku“, Kulturni radnik 5, str. 166-212.
 26. The Linguistic Rights of Minorities. 2007. Skopje: Translation & Linguistic Rights Committee of International PEN Office.
 27. Tradicija, jezik, identitet. 2008. ur. M. Škorić, V. Sokolovska, Ž. Lazar. Novi Sad: Mediteran Publishing.
 28. Trojanović Simo. 1935. Psihofizičko izražavanje srpskog naroda poglavito bez reči. Beograd: srpski etnografski zbornik, knjiga LII.
 29. Visković, Nikola. 1996. Životinja i čovjek. Split: Književni krug.
 30. Vuletić, Nikola 2005. „O nekim problemima jadertinskog vokalizma“ , Čakavska rič XXXIII, 1.2 str. 131-144.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 15. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 23. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 24. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 26. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 27. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 28. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 29. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 30. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar