Naziv
Filozofija politike - seminar: Identitet i politika
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
184191
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznati, analizirati i prosuditi različite i suprotstavljene, filozofsko- političke artikulacije grupnih identiteta. U prvom planu su pitanja odnosa individualnih i grupnih identiteta u javnome životu koja obuhvaćaju probleme: slojevitosti i dinamike identiteta; liberalnog/individualističkog vs. komunitarističkog razumijevanje identiteta; etnokulturnog vs. normativno-pravno razumijevanje političkog identiteta i nacionalne države; nacija sunarodnjaka vs. nacija građana; supstancijalno vs. proceduralno razumijevanje pučkog suvereniteta; politički identiteti, pravna država i demokracija; politika identiteta/politika razlike i liberalna demokracija; paradigma distribucije vs. paradigme priznanja; nacionalni, nadnacionalni i kozmopolitski vidovi identiteta.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje i predstavljanje teme Identitet i politika
 2. Ideja identiteta, grupni i politički identitet (Furio Cerutti, Identitet i politika 1, str. 23-51.)
 3. Nadnacionalni identitet (Furio Cerutti, Identitet i politika 2, str. 52-65.)
 4. Pamćenje, solidarnost, identitet (Alberto Melucci, str. 66-82.)
 5. Moderna subjektivnost između različitosti i pripadnosti (Dimitri D`Andrea, str. 85-103.)
 6. Identitet i legitimnost (Daniela Belliti, str. 104-123.)
 7. Identitet i priznanje (Anna Loretoni, str. 127-144.)
 8. Ustavne vrijednosti i pravo na osobni identitet ( Monica Toraldo di Francia, str. 145-164.)
 9. Između Prometeja i Narcisa. Ambivalentnosti modernog identiteta (E. Pulcini, str. 167-185)
 10. Bilješke uz genaealogiju liberalno – demokratskoga građanina (E. Santoro, str. 186-205.)
 11. Između političkog identiteta i individualnosti ( Barbara Henry, str. 206-225.)
 12. Nacija, pravna država, demokracija 1 (Jürgen Habermas, str. 229-244.)
 13. Nacija, pravna država, demokracija 2 (Jürgen Habermas, str. 244-255.
 14. Europa: jedna povijest, jedan identitet (Stuart Woolf, str. 256- 282.)
 15. Mogu li kompleksna društva izgraditi umni identitet? ( Habermas, u: Prilog rekonstrukciji historijskog materijalizma, V. Masleša, Logos,Sarajevo 1985. 83.-113

Ishodi učenja
 1. Odrediti značenje pojma identitet u metafizičkom, gnoseološkom i političkom diskursu
 2. Pokazati dinamičku i slojevitu narav osobnog i zajedničkih identiteta
 3. Analizirati konstitutivne elemente i povijesnu narav političkih identiteta
 4. Razlikovati germansko (primarno etničko-kulturno) i anglosaksonsko (primarno političko) razumijevanje razumijevanje nacije
 5. Usvojiti razliku između liberalnog nacionalizma i autoritarnih oblika nacionalizama
 6. Istaknuti složen odnos između posebnih privrženosti i općeljudskih dužnosti,
 7. Razjasniti odnos između nacionalizma, patriotizma i kozmopolitizma
 8. Utvrditi na primjeru Europske unije mogućnost stvaranja nadnacionalnih identiteta
 9. Analizirati značenje pojma ustavni patriotizam i njegov odnos prema simboličko kulturnim formama zajedništva
Metode podučavanja
U seminaru se izmjenjuju metode: predavanja, središenje metode studentskih uvodnih izlaganja, problemski ustrorjenih diskusija i rasprava te rada na izvornom filozofskom tekstu.
Metode ocjenjivanja
spjeh u zajedničkom radu utvrđuje se na evaluacijskom dijelu seminara, redovitim konzultacijama te sveučilišnoj studentskoj anketi.

Obavezna literatura
 1. Identitet i politika (ur. F. Cerutti), Politička kultura, Zagreb 2006.
 2. Habermas, Jürgen „Razvitak morala i identitet jastva“ i „Mogu li kompleksna društva izgraditi umni identitet?“ u: Prilog rekonstrukciji historijskog materijalizma, V. Masleša, Sarajevo 1985. str. 53-82. i 83.-113
Dopunska literatura
 1. Anderson, Benedict, Nacija: zamišljena zajednica, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
 2. Bhikhu Parekh, Nova politika identiteta, Politička kultura, Zagreb 2008
 3. Gellner, Ernest Nacije i nacionalizam“, Politička kultura, Zagreb, 1998
 4. Hobsbawn, Ernest, Nacije i nacionalizam: program, mit, stvarnost“, Novi Liber, Zagreb 1993.
 5. Communitarianism and Individualism, (ed. S. Avineri, A. De-Shalit), Oxford U. P. 1992
 6. Gutmann, Amy Identity in Democracy, Princeton University Press, New Jersey, 2003.
 7. Inventions of Tradition, (ed. E. Hobsbawm, T. Ranger), Cambridge U.P. 2000. odnosno Izmišljanje tradicije, (ur. E. Hobsbawm, T. Ranger ), XX vek, Beograd 2011.
 8. Kenny, Michael, The Politics of Identity, Polity Press, Cambridge, 2004.
 9. Kymlicka, Will, Liberalizam, zajednica i kultura, Deltakont, Zagreb2004
 10. Kymlicka, Will, Multikulturalno građanstvo, Jesenski i Turk, Zagreb 2003
 11. Multiculturalism: Examining The Politics of Recognition“ (ed. Amy Gutmann), Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1994.
 12. Plessner, Helmuth „ Zakašnjela nacija: o političkoj zavodljivosti građanskog duha“, Naprijed, Zagreb, 1997
 13. Sen, Amartya, Identitet i nasilje: iluzija sudbine, Poslovni dnevnik, Zagreb 2007.
 14. Taylor, Charles “Cross-Purposes: The Liberal – Communitarian Debate”, u: Liberalism and the Moral Life, (ed. N. Rosenblum), Harvard University Press, Cambridge, 1989., p.159-182.
 15. The Rights of Minority Cultures, ( ed. W. Kymlicka), Oxford U. P. 2007.
 16. Williams, Bernard, „Personal identity and individuation“, u: B. Williams, Problems of the self, Cambridge University Press, Cambridge 1973 . p. 1-18.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 15. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 21. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 24. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar