Naziv
Filozofija povijesti
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
4
Šifra
37078
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Uvodno će se razmotriti filozofija povijesti kao filozofska disciplina. Na toj podlozi, u drugom tematskom krugu, izvest će se Löwithovo tumačenje svjetske povijesti kroz usporedbu kršćanske eshatologije i ideje napretka, s posebnim naglaskom na Löwithovo promišljanje povijesti u djelima Burckhardta, Marxa, Hegela, Comtea, Vicoa, Boussueta i Joachima te Augustina i Orosiusa. U završnom krugu rasprave, uz osvrt na suvremenu svjetskopovijesnu situaciju “zapadanja u antropocentrizam” (K. Löwith) koja je vođena paradigmom shvaćanja znanja kao moći, studenti će se upoznati s Löwithovim konceptom filozofije svijeta kao moguće alternative sadašnjem tehno-znanstvenom pokušaju podvrgavanja svijeta čovjeku.
Sadržaj
 1. Upoznavanje. Uvodne napomene o ciljevima predavanja i načinu rada. Kratak opis osnovne ideje i svrhe predavanja s obzirom na naslov kolegija.
 2. Filozofija povijesti kao filozofska disciplina
 3. Filozofija povijesti u povijesnom prikazu i sistematskom pregledu: temeljni modeli filozofijsko-povijesnih objašnjenja: linearni, ciklički, konstelacijski.
 4. Napredak nasuprot providnosti.
 5. Burchkardtovo negiranje filozofije povijesti.
 6. Marxovo shvaćanje povijesti. Historijski materijalizam i kršćanska eshatologija.
 7. Hegelova filozofija povijesti kao teodiceja.
 8. Ideja napretka. Comteovo pozitivno tumačenje povijesti.
 9. Vicova Nova znanost kao racionalni dokaz božje providnosti u socijalnoj povijesti.
 10. Bossuetova i Joachimova filozofija povijesti.
 11. Augustinova i Orosiusova filozofija kao početak teološkog razumijevanja filozofije povijesti.
 12. Grčko shvaćanje povijesti. Usporedba grčkog i kršćanskog shvaćanja povijesti.Logos kozmosaumjesto boga povijesti.
 13. Epohe kao svjetskopovijesne cjeline i etape svjetskopovijesnog razvoja. Zasnivanje epoha na dominantnom tipu znanja. Novovjekovna paradigmaznanjakao moći (F. Bacon), razvoj znanosti i ovladavanje prirodom.
 14. Suvremena svjetskopovijesna situacija: “zapadanje u antropocentrizam” (K. Löwith).
 15. Löwithovo dokidanje filozofije povijesti i utemeljivanje filozofije svijeta.

Ishodi učenja
 1. kritički prosuditi filozofijske pojmove i probleme u kontekstu njihova povijesnog razvoja
 2. kritički prosuđivati klasične i suvremene filozofijske tekstove
 3. ustanoviti sličnosti i razlike između različitih filozofijskih stajališta unutar iste filozofijske grane
 4. kritički prosuditi filozofijske pojmove i probleme u kontekstu njihova povijesnog razvoja
Metode podučavanja
Predavanje, kratki pisani osvrti na zadane teme tokom semestra.
Metode ocjenjivanja
Studentska evaluacija, provjera znanja tokom predavanja, konzultacije sa studentima, ispit znanja.

Obavezna literatura
 1. Karl Löwith, Od Hegela do Nietzschea. Revolucionarni prelom u mišljenju devetnaestog vijeka: Marx i Kierkegaard, Sarajevo: Veselin Masleša, 1988.
 2. Karl Löwith,Svjetska povijest i događanje spasa, Zagreb: August Cesarec, 1990.
Dopunska literatura
 1. Aurelije Augustin, O državi Božjoj, sv. I-III, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1995.
 2. Francis Bacon, Noviorganon, Zagreb: Naprijed, 1986.
 3. Jacques Bénigne Bossuet, Discours sur l`historie universelle, a M.gr Le Dauphin; pour expliquer la suite de la Religion et les changemens des Empires, depuis le commencement du monde jusqu’a l’empire de Cherlemagne, knj. I-II, A Lyon : J. B. Kindelem, 1813.
 4. Jacob Burckhardt, Razmišljanja o svjetskoj povijesti, Zagreb: Prosvjeta, 1999.
 5. Auguste Comte,Kurs pozitivne filozofije, Crna Gora: Centar za istraživačko-izdavačku djelatnost RK SSO, 1989.
 6. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Filozofija povijesti, Zagreb: Naprijed, 1966.
 7. Martin Heidegger: “Pitanje o tehnici”, u: Martin Heidegger,Kraj filozofije i zadaća mišljenja. Rasprave i članci, Zagreb: Naprijed / Brkić i sinovi, 1996., str. 219–247.
 8. Karl Marx, Ohistorijskom materijalizmu: izbor tekstova, Zagreb: Školska knjiga, 1974.
 9. Giambattista Vico, Načela nove znanosti : o zajedničkoj prirodi nacija, Zagreb: Naprijed, 1982.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 5. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 6. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 7. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 8. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 9. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 11. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 12. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 13. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 15. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 18. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 19. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 20. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 24. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 25. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 26. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 27. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 29. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 30. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 33. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 34. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 35. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 36. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar