Naziv
Filozofija povijesti
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
4
Šifra
37078
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Uvodno će se razmotriti filozofija povijesti kao filozofska disciplina. Na toj podlozi, u drugom tematskom krugu, izvest će se Löwithovo tumačenje svjetske povijesti kroz usporedbu kršćanske eshatologije i ideje napretka, s posebnim naglaskom na Löwithovo promišljanje povijesti u djelima Burckhardta, Marxa, Hegela, Comtea, Vicoa, Boussueta i Joachima te Augustina i Orosiusa. U završnom krugu rasprave, uz osvrt na suvremenu svjetskopovijesnu situaciju “zapadanja u antropocentrizam” (K. Löwith) koja je vođena paradigmom shvaćanja znanja kao moći, studenti će se upoznati s Löwithovim konceptom filozofije svijeta kao moguće alternative sadašnjem tehno-znanstvenom pokušaju podvrgavanja svijeta čovjeku.
Sadržaj
 1. Upoznavanje. Uvodne napomene o ciljevima predavanja i načinu rada. Kratak opis osnovne ideje i svrhe predavanja s obzirom na naslov kolegija.
 2. Filozofija povijesti kao filozofska disciplina
 3. Filozofija povijesti u povijesnom prikazu i sistematskom pregledu: temeljni modeli filozofijsko-povijesnih objašnjenja: linearni, ciklički, konstelacijski.
 4. Napredak nasuprot providnosti.
 5. Burchkardtovo negiranje filozofije povijesti.
 6. Marxovo shvaćanje povijesti. Historijski materijalizam i kršćanska eshatologija.
 7. Hegelova filozofija povijesti kao teodiceja.
 8. Ideja napretka. Comteovo pozitivno tumačenje povijesti.
 9. Vicova Nova znanost kao racionalni dokaz božje providnosti u socijalnoj povijesti.
 10. Bossuetova i Joachimova filozofija povijesti.
 11. Augustinova i Orosiusova filozofija kao početak teološkog razumijevanja filozofije povijesti.
 12. Grčko shvaćanje povijesti. Usporedba grčkog i kršćanskog shvaćanja povijesti.Logos kozmosaumjesto boga povijesti.
 13. Epohe kao svjetskopovijesne cjeline i etape svjetskopovijesnog razvoja. Zasnivanje epoha na dominantnom tipu znanja. Novovjekovna paradigmaznanjakao moći (F. Bacon), razvoj znanosti i ovladavanje prirodom.
 14. Suvremena svjetskopovijesna situacija: “zapadanje u antropocentrizam” (K. Löwith).
 15. Löwithovo dokidanje filozofije povijesti i utemeljivanje filozofije svijeta.

Ishodi učenja
 1. kritički prosuditi filozofijske pojmove i probleme u kontekstu njihova povijesnog razvoja
 2. kritički prosuđivati klasične i suvremene filozofijske tekstove
 3. ustanoviti sličnosti i razlike između različitih filozofijskih stajališta unutar iste filozofijske grane
 4. kritički prosuditi filozofijske pojmove i probleme u kontekstu njihova povijesnog razvoja
Metode podučavanja
Predavanje, kratki pisani osvrti na zadane teme tokom semestra.
Metode ocjenjivanja
Studentska evaluacija, provjera znanja tokom predavanja, konzultacije sa studentima, ispit znanja.

Obavezna literatura
 1. Karl Löwith, Od Hegela do Nietzschea. Revolucionarni prelom u mišljenju devetnaestog vijeka: Marx i Kierkegaard, Sarajevo: Veselin Masleša, 1988.
 2. Karl Löwith,Svjetska povijest i događanje spasa, Zagreb: August Cesarec, 1990.
Dopunska literatura
 1. Aurelije Augustin, O državi Božjoj, sv. I-III, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1995.
 2. Francis Bacon, Noviorganon, Zagreb: Naprijed, 1986.
 3. Jacques Bénigne Bossuet, Discours sur l`historie universelle, a M.gr Le Dauphin; pour expliquer la suite de la Religion et les changemens des Empires, depuis le commencement du monde jusqu’a l’empire de Cherlemagne, knj. I-II, A Lyon : J. B. Kindelem, 1813.
 4. Jacob Burckhardt, Razmišljanja o svjetskoj povijesti, Zagreb: Prosvjeta, 1999.
 5. Auguste Comte,Kurs pozitivne filozofije, Crna Gora: Centar za istraživačko-izdavačku djelatnost RK SSO, 1989.
 6. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Filozofija povijesti, Zagreb: Naprijed, 1966.
 7. Martin Heidegger: “Pitanje o tehnici”, u: Martin Heidegger,Kraj filozofije i zadaća mišljenja. Rasprave i članci, Zagreb: Naprijed / Brkić i sinovi, 1996., str. 219–247.
 8. Karl Marx, Ohistorijskom materijalizmu: izbor tekstova, Zagreb: Školska knjiga, 1974.
 9. Giambattista Vico, Načela nove znanosti : o zajedničkoj prirodi nacija, Zagreb: Naprijed, 1982.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 20. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 23. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 24. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 25. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 29. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 31. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 32. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 33. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 34. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 35. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 36. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 37. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 38. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 39. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 40. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 41. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 42. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 43. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 44. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 45. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 46. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 47. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 48. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 49. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 50. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 51. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 52. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 53. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 54. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 55. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar