Naziv
Generativna gramatika
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS
5
Šifra
37161
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za polaganje kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje s osnovnim pojmovima i postupcima formalnih jezičnih teorija, a napose generativne gramatike. Primjena metoda generativne gramatike na hrvatsku jezičnu građu.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: što je generativna gramatika.
 2. Uvod u generativnu gramatiku. Osnovne postavke, Povijesni razvoj. Formalni vs. funkcionalni pristupi. E-jezik. I-jezik. Univerzalna gramatika i parametri.
 3. Ustroj ljudskoga jezika ‒ generativni model. Leksikon u GG ‒ leksičke i gramatičke kategorije. Sintaktičke skupine. Crtanje stabla iz pravila frazne strukture.
 4. Sintaktičke funkcije i semantičke/theta uloge. Pretvaranje stabala u zapis s pomoću etiketiranih zagrada i obratno.
 5. X'-shema. Nadređenost/podređenost. Komanda.
 6. Teorija načela i parametara ‒ osnovne postavke.
 7. Kolokvij 1
 8. Minimalistički program 1: Valentnost. Theta-uloge. VP-ovojnica
 9. Minimalistički program 2: VP ovojnica.
 10. Minimalistički program 3: TP ‒ vremenska obilježja rečenice (vrijeme, način, aspekt)
 11. Minimalistički program 4: Operacija spoji.
 12. Minimalistički program 5: CP ‒ pragmatički sloj rečenice.
 13. Minimalistički program 6: Operacija pomakni.
 14. Kolokvij 2
 15. Zaključne napomene

Ishodi učenja
 1. Usvojiti temeljna obilježja formalnih pristupa u lingvistici
 2. Nabrojiti temeljne pravce u generativističkom pristupu.
 3. Opisati temeljna obilježja minimalističkog programa
 4. Analizirati hrvatsku jezičnu građu u skladu s generativnogramatičkim pristupima
 5. Stručno argumentirati u raspravama o prednostima i nedostatcima formalnih pristupa, a posebno generativnogramatičkog pristupa
 6. Opisati razvoj generativističkog pristupa
Metode podučavanja
Predavanje, seminar, rasprava, rješavanje zadataka
Metode ocjenjivanja
Provjera znanja kolokvijima i pisanim ispitom

Obavezna literatura
 1. Chomsky, Noam (1991) Jezik i problemi znanja. Zagreb: SOL, str. 120 ‒ 150.
 2. Mihaljević, Milan (1998) Generativna sintaksa i semantika. Zagreb: HFD.
 3. van Gelderen, Elly (2017) Syntax. An Introduction to Minimalism. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
Dopunska literatura
 1. Mihaljević, Milan (2007) Američka lingvistika. U: Glovacki-Bernardi, Zrinjka (ur.) Uvod u lingvistiku, Zagreb, Školska knjiga, str.179. ‒ 216.
 2. Mihaljević, Milan. Minimalističko motrište, skripta.

Izborni predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar