Naziv
Antropologija tekstila
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
51734
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Kolegij daje pregled stanja istraživanja i pristupa, te istraživača odijevanja u hrvatskoj etnologiji. Studenti dobivaju uvid u vrste i suvrstice tradicijskoga odijevanja na području Hrvatske. Pregledom je obuhvaćeno seljačko odijevanje, odijevanje u malogradskim sredinama, kao i odijevanje nekih etničkih skupina. Promatrat će se uporaba termina nošnja i narodna nošnja, te nastanak konstrukta termina narodna nošnja i narodne umjetnosti u Hrvatskoj u prvoj polovici 19. stoljeća od razdoblja Ilirskoga preporoda do danas. U okviru predmeta pokazat će se uloga nošnje u iskazivanju identiteta (mjesta, regije, nacionalnoga).Razmatrat će se razni utjecaji na odijevanje kao i utjecaj Seljačke sloge između dva svjetska rata. Osobita pozornost usmjerit će se na funkcije i ulogu odjeće. Prikazuju se uloga i mogućnosti korištenja raznolikih izvora za povijest odijevanja kao npr. likovniih prikaza, putopisa, i sl. Studenti će biti upućeni u metode i pristupe, u potrebitu interdisciplinarnost kao i u suvremena istraživanja tekstila. Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij na nov način promišlja ulogu tekstila u seljačkoj svakodnevici, te tradicijsko seljačko odijevanje i odijevanje ostalih slojeva stanovništva u Hrvatskoj u razdoblju 19. i 20. stoljeća. Ovakav pristup istraživanju treba pomoći studentima u povezivanju znanja raznih struka i disciplina u okviru Filozofskoga fakulteta (i drugih fakulteta), interdisciplinarnosti, gdje se upravo i nalaze interesantna znanstvena pitanja i odgovori.Svrha je kolegija studentima dati temeljna znanja o tekstilu i odijevanju, ali i utjecajima, kao i suvremene promjene i utjecaje, današnji život, naročito nošnje, kao dio tzv. druge egzistencije folklora, u raznim svečanim prigodama (pa i političkim), uporabe na sceni i dr.
Sadržaj
 1. Sadržaj predavanja: Na uvodnom predavanju nastavnik studentima predstavlja predmet, način i organizaciju predavanja, seminara i specijalnih aktivnosti. Nastavnik predstavlja literaturu. Seminar: U okviru uvodnoga sata seminara definiraju se i dogovaraju studentski zadaci i obveze. Studenti se predstavljaju nastavniku.
 2. Istraživači i istraživanja odijevanja u Hrvatskoj Uvodno predavanje o nekoliko temeljnih izdanja s pregledima odijevanja, pregled istraživača i pristupa u istraživanju odijevanja Seminar - naputci za pisanje, odabir tema.
 3. Temeljni pojmovi u odijevanju U okviru predavanja obrazlažu se temeljni pojmovi (nošnja, narodna nošnja, moda) njihova uporaba i značenje, te nastanak konstrukta termina narodna nošnja i narodne umjetnosti u Hrvatskoj od prve polovice 19. stoljeća do danas. U okviru predavanja pokazat će se uloga nošnje u iskazivanju identiteta (mjesta, regije, nacionalnoga). Pristupi obrade seminarske teme, upute o radu.
 4. Utjecaji na oblikovanje odijevanja Govori se o faktorima koji djeluju na oblikovanje odijevanja. Stilski utjecaji u narodnoj nošnji. Društvena, politička i gospodarska situacije u Hrvatskoj u razdoblju između dva rata, utjecaji Hrvatske seljačke sloge na očuvanje seljačke kulture i odijevanja. Odijevanje i identitet. Nošnja na sceni, nošnja u muzeju. Komentiranje seminarske literature i odabir.
 5. Moda i modni stilovi Povijesni pregled odijevanja i modnih stilova. Seminarska literatura - komentiranje.
 6. Izvori za proučavanje odijevanja Pregled važnijih književnih i likovnih izvora u istraživanju odijevanja. Mogućnosti korištenja i opasnosti. Modni časopisi u Hrvatskoj, razlike: propagirano i nošeno. Seminar - prikupljanje relevantne literature i izvora.
 7. Pregled odijevanja na području Hrvatske Osnovne karakteristike odijevanja u panonskoj zoni Seminar - prikupljanje relevantne literature i izvora.
 8. Pregled odijevanja na području Hrvatske Osnovne karakteristike odijevanja u dinarskoj zoni. Seminar - prikupljanje relevantne literature i izvora.
 9. Pregled odijevanja na području Hrvatske Osnovne karakteristike odijevanja u jadranskoj zoni Seminar - obrada podataka i priprema tekstova.
 10. Pregača u tradicijskom odijevanju Prikaz raširenja ženskih i muških pregača, naglasak na ženskim pregačama s obzirom na kroj, materijal i nazivlje, te funkcijama pregača. Seminar - obrada podataka i priprema tekstova.
 11. Oglavlja u tradicijskom odijevanju Pregled osnovnih tipova ženskih i muških oglavlja na području Hrvatske. Oglavlje i identitet. Seminar - obrada podataka i priprema tekstova.
 12. Obuća Pregled tradicijske obuće. Povijest obuće i značenja obuće u hrvatskoj tradicijskoj kulturi. Seminar - završni komentari uz seminare.
 13. Nakit Vrste nakita, tehnike izrade, nakit i identitet. Seminar - priprema završnih tekstova.
 14. Sažetak predavanja, javno iznošenje seminara
 15. Sažetak predavanja, javno iznošenje seminara

Ishodi učenja
 1. - identificirati i objasniti opća obilježja kulture i kulturnih procesa
 2. - opisati i protumačiti kulturu svakodnevice na području Hrvatske i jugoistočne Europe
 3. - prepoznati i imenovati temeljne znanstvene metode u etnologiji i kulturnoj antropologiji
 4. - izložiti i opisati povijest etnoloških i kulturnoantropoloških istraživanja u okviru predmeta
 5. - osmisliti i provesti jednostavno kvalitativno istraživanje
 6. - poznavati i primijeniti temeljne etičke standarde struke
 7. - prikupljati relevantnu literaturu i koristiti je u stručnom radu
 8. - javno usmeno i pismeno prezentirati rezultate istraživanja
 9. - samostalno i odgovorno profesionalno djelovati u društvu
 10. -
 11. - koristiti se stranim jezicima u znanstvenom i stručnom radu i komunikaciji
 12. - koristiti temeljne vještine u radu s računalima za stručne i znanstvene potrebe
 13. - primijeniti vještine učenja za nastavak studija na višoj razini
 14. - navesti i opisati važnija razdoblja u istraživanju tekstila i odijevanja u Hrvatskoj
 15. - nabrojati osobe, ustanove i institucije značajne za istraživanja tekstila i odijevanja u Hrvatskoj
 16. - navesti, opisati i usporediti različite istraživačke pravce, politike prikupljanja i prezentacije tekstila i odijevanja
 17. - navesti i opisati faktore koji utječu na oblikovanje odijevanja
 18. - definirati i usporediti osnovne elemente u tekstilu i odijevanju prema etnografskim zonama
 19. - definirati temeljne kulturnoantropološke pojmove vezane uz tekstil i odijevanje
 20. - identificirati i vrednovati izvore za istraživanje tekstila i odijevanja
 21. - izdvojiti i obraditi relevantnu istraživačku temu iz antropologije tekstila
Metode podučavanja
Oblik nastave: predavanja uz ppt prezentacije i filmove i seminar. Predmet se izvodi u opsegu od 60 sati (4 sata tjedno) i to kao 2 sata predavanja i 2 sata seminara. Očekuje se da će studenti kroz predavanja i seminare dobiti uvid u širinu problema, ovladati poviješću, teorijama i metodologijom, te vještinama znanstvenog istraživanja ove tematike. Uz pojedine cjeline predviđena je i terenska nastava, odlazak u muzeje i na izložbe, kao i na razne folklorne manifestacije (ovisno o ponudi). U okviru seminara studenti će dobivati širi uvid u teme (odabir i rad na literaturi i izvorima).
Metode ocjenjivanja
Od studenata se očekuje redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje i rad u seminaru. Studenti polažu pismeni ispit odgovarajući na pitanja otvorenoga tipa. Ocjena se može povećati usmenim ispitom. U okviru seminara studenti su obvezni sudjelovati u diskusiji, a seminarski rad se usmeno prezentira i predaje nastavniku u pisanom obliku. Predani seminarski rad uvjet je za pristupanje ispitu. Navedene aktivnosti sačinjavaju konačnu ocjenu u odnosu: 1. Redovitost pohađanja nastave 10% 2. Izrada i prezentacija seminarskog rada 40% 3. Polaganje pismenog ispita 50%

Obavezna literatura
 1. BONIFAČIĆ, Vjera: Antun Radić and Ethnological Research of Clothing and Textiles in Croatia: 1896 to 1919, Studia ethnologica Croatica, vol. 7/8, Zagreb, 1995./1996., 161 – 179.
 2. BONIFAČIĆ, Vjera: Ethnological Research in Croatia: 1919 to 1940, Narodna umjetnost, 33/2, Zagreb, 1996, 239 – 263.
 3. BONIFAČIĆ, Vjera: O polisistemskoj etnologiji, folklorizmu i suvremenim pristupima istraživanju tekstila, Narodna umjetnost 34/2 Zagreb, 1997., 137 – 151.
 4. MURAJ, Aleksandra: Odijevanje, u: Etnografija, Svagdan i blagdan hrvatskoga puka, MH, Zagreb, 1998., 109 – 150.
 5. PETROVIĆ, Tihana: Research on Textiles and Clothing in 19 th Century Continental Croatia, Studia ethnologica Croatica, vol. 7/8, Zagreb, 1995./1996., 235 – 245.
 6. RADAUŠ-RIBARIĆ, Jelka: Narodne nošnje Hrvatske, Zagreb (Spektar), 1975.
 7. RIHTMAN-AUGUŠTIN, Dunja: Narodna nošnja i moda, u: Etnologija naše svakodnevice, Zagreb, 1988, 107 – 115.
 8. VOJNOVIĆ-TRAŽIVUK, Branka: Nošnja splitskih Varošana u procesu nacionalne identifikacije, Ethnologica dalmatica, vol. 11, Split, 2002.
Dopunska literatura
 1. Balog, Zdenko: Modne slike u zagrebačkoj «Luni», Počeci moderne žurnalistike u Hrvatskoj, Život umjetnosti 41-42, Zagreb, 1987., 15 – 24.
 2. Balog, Zdenko: Parižka moda, Razvitak modnog žurnala od ilustrirane revije do I. svj.rata, Život umjetnosti 41-42, Zagreb, 1987., 25 – 30.
 3. Bajić, Svetlana: Koja je moja košulja? Bosanskohercegovačka ženska duga košulja XIX i XX stoljeća, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2008. (k.i.)
 4. Bausinger, Hermann: Zu den Funktionen der Mode, in: Schweizerisches Archiv für Volkskunde 68/69, (1972/73), 89 – 106.
 5. Belaj, Vitomir: Prožimanje visoke mode i pučkoga odijevanja u lepoglavskome kraju, u: Čipka u kulturi tekstila i odijevanja, Zbornik radova sa znanstveno-stručnoga skupa, Lepoglava, 2003.,61 – 75.
 6. Bogatyrev, Petr: The Functions of Folk Costume in Moravian Slovakia, (Approaches to Semiotics, 5), The Hague/Paris, 1971.
 7. Burckhardt-Seebass, Christine: Trachten als Embleme, Materialen zum Umgang mit Zeichen, in: Zeitschrift für Volkskunde 77 (1981.), 209-226.
 8. Burke, Peter: Očevid, Upotreba slike kao povijesnog dokaza, Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2002.
 9. Boucher, Franocois: A History of Costume in the West, Thames and Hudson Ltd. 1987.
 10. Brenko, Aida: O modi i narodnoj nošnji, u: Zagrebačke uspomene, Etnografske slike grada, Zagreb,1994., 21 – 35. (k. i.)
 11. Brenko, A., Maglica, N., Mileusnić,Z., Zorić, V.,:Koje dobre šuze! Šetnja kroz povijest obuće, Etnografski muzej, Zagreb, 2006. (k.i.)
 12. Cvitan-Černelić, Mirna; Bartlett, Djurdja; Vladislavić, Ante Tonči (prir.): Moda, Povijest, Sociologija i teorija mode, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
 13. Dorfles, Gillo: Moda, Golden marketing, Zagreb,1999.
 14. Gavazzi, Milovan: Iz biologije narodne nošnje, Zagreb, 1935.
 15. Gušić, Marijana: Stilski utjecaji u narodnoj nošnji, Fiskovićev zbornik, Split, 1980., 685 –698.
 16. Kristić, Karmela: Seljačka sloga i narodna nošnja ( u razdoblju od 1926. do 1929. i od 1935. do 1940.), Studia ethnologica croatica, 14/15, 2004., 89 – 143.
 17. Köstlin, Konrad: Gemaltes Trachtenleben, Volkslebensbilder in der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, in: Kieler Blätter zur Volkskunde 13 (1983), 41-68.
 18. Lechner, Zdenka: Tradicijska kultura Slavonije, Baranje i Srijema, Zagreb, 2000. (odabrana poglavlja)
 19. Leček, Suzana: Seljačka sloga, Osnivanje i prestanak djelovanja (1920./1925. – 1929.), u: Spomenica Ljube Bobana, Zagreb, 1996., 285 – 295.
 20. Lönnqvist,Bo: Symbolic Values in Clothing, in: Ethnologia Scandinavica 1979., 92 – 105.
 21. Lönnqvist,Bo: Volkstracht als Museale Illusion, Ein Projektbericht, in: Ottenjann, 1985, 37 – 42.
 22. Maruševski, Olga: «Da nam naše krasne prionu uz naš list...», Kaj (Časopis za kulturu i prosvjetu – Zagreb), Umjetničke znamenitosti Zagreba II, Zagreb, 1978, 73 - 95.
 23. Ottenjann, Helmut (Hrsg.): Mode – Tracht – regionale Identität, Historische Kleidungforshung heute, Referate des Internationalen Symposions. Redaktion: Gitta Böth, Cloppenburg, 1985. (odabrana poglavlja)
 24. Pederin, Ivan: Jadranska Hrvatska u austrijskim i njemačkim putopisima, NZ MH, Zagreb, 1991.
 25. Prošić - Dvornić, Mirjana: Istraživanje prošlosti i pitanje izvora u etnologiji – memorijalna i putopisna građa, Etnološke sveske, VIII, 1987., str. 41 – 49.
 26. Radauš – Ribarić, Jelka: Odjeća likova na freskama u Bermu u odnosu prema istarskoj narodnoj nošnji, Bulletin Razreda za likovne umjetnosti JAZU, god. I (serija III), br. 1/1977.
 27. Radauš – Ribarić, Jelka: Tradicija odijevanja Marijinih kipova u Hrvata, Mundi melioris origo, Marija u barokno doba, Zbornik radova hrvatske sekcije IX. Međunarodnog mariološkog kongresa na Malti 1983.g., Teološki radovi 18, Zagreb, 1988., 251 – 261.
 28. Radauš – Ribarić, Jelka: Oko običaja odijevanja kipova B. D: Marije, Zbornik Kačić, XXV, Split, 1993, 545 –557.
 29. Radauš – Ribarić, Jelka: Ženska narodna nošnja u Istri, Pazin, 1997.
 30. Radauš – Ribarić, Jelka: Ukrasno nabiranje na košulji u ženskom tradicijskom ruhu zapadne Istre, Traditiones, 28/1, Ljubljana, 1999., 343-359.
 31. Petrović Leš, Tihana: Milko Cepelić – istraživač hrvatskoga seljačkog tekstila, u: Zbornik muzeja Đakovštine. Đakovo 2001., 61-76.
 32. Sarti, Raffaella: Živjeti u kući, Stanovanje, prehrana i odijevanje u novovjekoj Europi, (1500.-1800.), Ibis grafika, Zagreb, 2006.
 33. Schneider, Marijana: Narodne nošnje u slikarstvu i grafici 19. stoljeća, Katalog muzejskih zbirki V, Zagreb, 1971.
 34. Schneider, Jane: The antropology of cloth, Annual Review of Antropology 16, 1987., 409 – 448.
 35. Weiner, B. Annette&Schneider, Jane (ed.): Cloth and Human Experinece, Smithsonian Institution Press, Washington and London, 1989.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 7. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 8. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 15. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 16. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 26. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 27. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 28. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 29. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar