Naziv
Hrvatska epigrafija i paleografija I.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
36756
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Teoretsko i praktično obrađivanje hrvatskih epigrafičkih i paleografskih izvora od srednjega vijeka do 20. stoljeća.
Sadržaj
 1. Uvod: hrvatska glagoljska epigrafija i paleografija/ izvori, istraživači, literatura
 2. Glagoljica
 3. Najstariji glagoljski epigrafički spomenici u Hrvatskoj
 4. Bašćanska ploča
 5. Glagoljska epigrafija do 16. st.
 6. Glagoljska epigrafija od 16. do 19. st.
 7. Granična područja glagoljice i hrvatske ćirilice
 8. Vinodolski zakon
 9. Istarski razvod
 10. Krčki (Vrbanski) statut
 11. Matične knjige pisane glagoljicom
 12. Datja i prijatja: primici i izdaci samostana franjevaca trećoredaca glagoljaša
 13. Društveni položaj glagoljaša
 14. Glagoljska baština u hrvatskim arhivima
 15. Rezime obrađenog gradiva

Ishodi učenja
 1. Visoka razina artikuliranja istraživačkih pitanja.
 2. Visoka razina razvijanja kritičke svijesti u znanstvenom diskursu.
 3. Visoka razina kompetentnog analiziranja povijesnih izvora.
 4. Visoka razina kompetentnog analiziranja historiografske literature.
 5. Visoka razina prezentacije preliminarnih i završnih istraživačkih rezultata.
 6. Visoka razina transfera stečenih znanja i kompetencija.
 7. Visoka razina razvijenosti organizacijskih vještina.
Metode podučavanja
Nastava se odvija kroz predavanja. Izborni predmet obuhvaća pregled osnovne literature vezane uz hrvatsku epigrafiju i paleografiju te rad na dostupnim izvorima. Pod tim se podrazumijeva obrađivanje spomenika pisanih glagoljicom, hrvatskom ćirilicom i latinicom na hrvatskom povijesnom prostoru. Pažnja će se usmjeriti ka početcima pismenosti u Hrvata na materinjem jeziku, razvoju i rasprostranjenošću pisama, učestalosti uporabe te, konačno, obradi najrelevantnijih spomenika.
Metode ocjenjivanja
Konačna ocjena donosi se na temelju redovitosti pohađanja nastave (20%), pismene provjere znanja (40%) i usmenog ispita (40%). Uspjeh se na kraju kolegija javno oglašava nakon čega se provodi evaluacija nastave od strane studenata.

Obavezna literatura
 1. FUČIĆ, Branko (1997) Hrvatski glagoljski i ćirilski natpisi, u: Hrvatska i Europa - kultura, znanost i umjetnost. Sv. I. Srednji vijek (VII-XII. stoljeće) - rano doba hrvatske kulture, Zagreb: HAZU - AGM, str. 259-282.
 2. FUČIĆ, Branko (2000) Hrvatski glagoljski natpisi, u: Hrvatska i Europa - kultura, znanost i umjetnost. Sv. II. Srednji vijek i renesansa (XIII-XVI. stoljeće), Zagreb: HAZU - Školska knjiga, str. 127-145.
 3. HERCIGONJA, Eduard (1996) Bosančica, Hrvatski leksikon, sv. 1 (A-K), Zagreb: Naklada Leksikon, str. 127-129.
 4. HERCIGONJA, Eduard (1997) Glagoljaštvo i glagolizam, u: Hrvatska i Europa - kultura, znanost i umjetnost. Sv. I. Srednji vijek (VII-XII. stoljeće) - rano doba hrvatske kulture, Zagreb: HAZU - AGM, str. 369-398.
 5. MALIĆ, Dragica (1997) Latinički tekstovi hrvatskoga srednjovjekovlja na narodnom jeziku, u: Hrvatska i Europa - kultura, znanost i umjetnost. Sv. I. Srednji vijek (VII-XII. stoljeće) - rano doba hrvatske kulture, Zagreb: HAZU - AGM, str. 299-319.
 6. NAZOR, Anica (1997) Prožimanje glagoljice i ćirilice na hrvatskom prostoru, u: Hrvatska i Europa - kultura, znanost i umjetnost. Sv. I. Srednji vijek (VII-XII. stoljeće) - rano doba hrvatske kulture, Zagreb: HAZU - AGM, str. 289-297.
 7. ZELIĆ-BUĆAN, Benedikta (2000) Bosančica ili hrvatska ćirilica u srednjoj Dalmaciji, Split: Državni arhiv, 133 str.
Dopunska literatura
 1. Acta Croatica - Listine Hrvatske (1863), ur. Ivan Kukuljević Sakcinski, Monumenta historica Slavorum meridionalium I, Zagreb: Brzotisak Narodne tiskarnice dra. Ljudevita Gaja, 339 str.
 2. Bašćanska ploča (1988), svezak 1 i 2, ur. A. Mohorovičić i P. Strčić, Zagreb: JAZU - Krk: Povijesno društvo otoka Krka - Rijeka: Povijesno društvo Rijeka.
 3. BOLONIĆ, Mihovil (1980) Otok Krk kolijevka glagoljice, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 358 str.
 4. BRATULIĆ, Josip - DAMJANOVIĆ, Stjepan (2005) Hrvatska pisana kultura. Izbor djela pisanih latinicom, glagoljicom i ćirilicom od VIII. do XXI. stoljeća, svezak 1 (VIII.-XVII. stoljeće), Križevci: Veda, 360 str.
 5. 900 godina Bašćanske ploče (1100.-2000.) - radovi sa znanstvenog skupa (2000), ur. Petar Strčić, [Krčki zbornik sv. 42., posebno izdanje sv. 36.], Rijeka: Primorsko-goranska županija - Baška: Općina Baška i Turistička zajednica Općine Baška - [Krk]: Povij
 6. FUČIĆ, Branko (1982) Glagoljski natpisi, Djela JAZU 57, Zagreb: JAZU, 420 str.
 7. Glagoljska i ćirilska tabla za dicu (1986) pogovor Stjepan Damjanović, Zagreb: Cymelia Croatica. Izdanja međunarodnog slavističkog centra SR Hrvatske, 75 str.
 8. Glagoljski rukopisi i isprave 10-19 st. Zbirka mikrofilmova (2002) priredio Josip Kolanović, računska obrada podataka Mikroteke HDA Vlatka Lemić, Zagreb: Hrvatski državni arhiv (HR-HDA-1449).
 9. GRUBIŠIĆ, Vinko (1978) Grafija hrvatske lapidarne ćirilice, München - Barcelona: Knjižnica Hrvatske revije, 128 str.
 10. HERCIGONJA, Eduard (2006) Tropismena i trojezična kultura hrvatskoga srednjovjekovlja, 2. dopunjeno i izmijenjeno izdanje, Zagreb: Matica hrvatska, 278 str.
 11. Hrvatski spomenici - Acta Croatica (1898), zbirku I. Kukuljevića i R. Lopašića popunio i za tisak priredio ?uro Šurmin, Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium VI, Zagreb: JAZU, 500 str.
 12. MALIĆ, Dragica (1977) 'Red i zakon' zadarskih dominikanki iz 1345. godine, Rasprave instituta za jezik 3, str. 59-128.
 13. MALIĆ, Dragica (1988) Povaljska listina kao jezični spomenik, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 239 str.
 14. MALIĆ, Dragica (1991) Povaljska listina - izvor za poznavanje hrvatske gospodarske i kulturne povijesti, Acta historico-oeconomica 1, str. 39-58.
 15. MALIĆ, Dragica (1973) Šibenska molitva (Filološka monografija), Rasprave instituta za jezik 2, str. 401-424.
 16. MALIĆ, Dragica (1997) Žića svetih otaca - hrvatska srednjovjekovna proza, Zagreb: Matica hrvatska - Institut za hrvatski jezik, 727 str.
 17. Obljetnica Povaljske listine i praga 1184-1984 (1987), Brački zbornik 15, Supetar.
 18. Prva hrvatskoglagoljska početnica (1983), transliteracija i pogovor Josip Bratulić, Grafički zavod Hrvatske - Školska knjiga, 22 str.
 19. RAUKAR, Tomislav (1967) O nekim problemima razvitka ćirilske minuskule (bosančice), Historijski zbornik 19-20 (1966-67), str. 485-499.
 20. ŠKOBALJ, Ante (1977) Stećci u Poljicima u svezi s općim pitanjima podrijetla i pripadnosti stećaka, Poljica 1(2), str. 37-49.
 21. Urbaria lingua croatica conscripta - Hrvatski urbari (1894), ur. Radoslav Lopašić, svezak 1, Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium V, Zagreb: JAZU, 484 str.
 22. WENZEL, Marian (1965) Ukrasni motivi na stećcima, Sarajevo: "Veselin Masleša", 318 str.
 23. ZELIĆ-BUĆAN, Benedikta (1997) Jezik i pisma Hrvata : rasprave i članci, Split: Matica hrvatska, 247 str.
 24. ŽUBRINIĆ, Darko (1996) Hrvatska glagoljica: biti pismen - biti svoj, Zagreb: Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima (sv. Ćirila i Metoda) - Element, 413 str.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 7. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 8. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 14. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 17. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 18. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 23. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 24. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 25. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 26. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 27. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 28. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 29. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 30. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 31. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 32. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 33. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar