Naziv
Jezične vježbe iz mađarskog jezika I.
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS bodovi
7
Šifra
36013
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
120
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Stjecanje osnovnih jezičnih kompetencija mađarskog jezika.
Sadržaj
 1. Osnove mađarskog jezika: glasovi, pismo, oblici, rečenice. Mađarska abeceda. Uvježbavanje ortografskih i ortoepskih pravila.
 2. Osnovni oblici pozdravljanja. Predstavljanje. Vokalna harmonija, riječi velarnog, palatalnog i miješanog reda vokala. Određeni član. Glagol biti u rečenici s imenskim predikatom. Osobne i pokazne zamjenice.
 3. Države i gradovi. Nacionalnosti i jezici. Negacija rečenice s imenskim predikatom. Osnovni oblik pridjeva. Konjugacija i funkcijeglagola biti.
 4. Brojevi, zanimanja. Konjigacija pravilnih glagola u prezentu. Sufiksi inessivus i superessivus, priložne oznake mjesta, postpozicije.
 5. Uporabni predmeti u uredu i radnoj sobi. Obitelj. Neodređeni član. Posvojni sufiksi za lica u jednini. Red riječi: pozicija fokusa u rečenici.
 6. Višestruko sufigiranje: mjesto posvojnog sufiksa. Broj ispred imenice. Prezent glagola sa spojnim vokalom. Ponavljanje, uvježbavanje.
 7. Prvi kolokvij. Pomoćni glagol 'tud'. Infinitiv glagola. Red riječi: negacija predikata i drugih dijelova rečenice. Množina imenica.
 8. Vrijeme, dani u tjednu, dijelovi dana. Vremenske odredbe. Mjesto stanovanja. Množina pridjeva.
 9. Mjesta u gradu. Snalaženje u prostoru. Sufiksi: inessivus, supressivus, adessivus. Pomoćni glagol 'lehet'.
 10. Život na selu i u grada. Glagoli kretanja 'megy' i 'jön'. Sufiksi: illativus, sublativus, allativus. Prilozi društva i sredstva, sufiks: instrumentalis. Ponavljanje i uvježbavanje.
 11. Drugi kolokvij. Prometna sredstva. Sufiksi: elativus, delativus, ablativus. Glagoli na -ik.
 12. Kupovina, namirnice i količina. Na tržnici. Što jedemo, što pijemo? Objekt. Prijelazni i neprijelazni glagoli. Prezent glagola na -sz,-s,-z.
 13. Jednostavni recepti. U restoranu. Sufigiranje pokaznih zamjenica. Višestruko sufigiranje. Posvojni nastavci za lica u množini.
 14. Kupovina odjevnih predmeta. Boje. Sufigiranje pridjeva. Red riječi.
 15. Ponavljanje i uvježbavanje. Završni kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Moći razumjeti osnovne poznate riječi i osnovne fraze koje se odnose na mene, moju obitelj i neposrednu okolinu.
 2. Moći voditi jednostavan razgovor o dobro poznatim temama ako je sugovornik spreman pojednostavniti svoje rečenice i pomoći mi da se izrazim
 3. Moći koristiti jednostavne rečenice i fraze da bi opisao svoju sebe, obitelj, mjesto gdje živim i radim
 4. Moći napisati kratku razglednicu ili čestitku, ispuniti formular osobnim podacima
 5. Moći prepoznati riječi i vrlo jednostavne rečenice u kraćim tekstovima, npr. na oglasima, plakatima, u katalozima
Metode podučavanja
Kontrastivna metoda poučavanja gramatičkoh sadržaja Interaktivna komunikacija - između profesora i studenta, rad u paru ili u grupi. Samostalan rad. Audio-vizualna metoda Rad s tekstom
Metode ocjenjivanja
Aktivno sudjelovanje u nastavi, domaće zadaće, kolokviji tijekom semestra Završni pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Szita Szilvia - Pelc Katalin: MagyarOk, Magyar nyelvkönyv A1-A2, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2013..
 2. Erdős József: Új színes magyar nyelvkönyv I., Balassi Intézet, Budapest, 2007.
 3. Durst Péter: Lépésenként magyarul 1, Szegedi Tudományegyetem, 2004.
Dopunska literatura
 1. Erdős József: Új színes magyar nyelvkönyv I., Balassi Intézet, Budapest, 2007.
 2. Durst Péter: Lépésenként magyarul 1, Szegedi Tudományegyetem, 2004.
 3. Hadrovics László - Nyomárkay István: Horvát-magyar kisszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest,1996.
 4. Hadrovics László - Nyomárkay István: Magyar-horvát kisszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.
 5. László Keresztes: A Practical Hungarian Grammar, Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen, 1999.

Obavezan predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar