Naziv
Komparativna književnost: Renesansni ep
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
52670
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Opisati i analizirati najvažnija ostvarenja europske i hrvatske epike u stihu u epohi renesanse, s naglaskom na epu kao njezinoj najreprezentativnijoj vrsti, i definirati njihov položaj u europskoj epskoj tradiciji.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje – konstitucija kolegija
 2. Žanrovska obilježja epa i epike u stihu
 3. Antička i srednjovjekovna tradicija epa
 4. Renesansa u europskoj i hrvatskoj književnosti, pojmovi humanizma i manirizma
 5. Ep i humanističko-renesansna poetika
 6. Bunić, De raptu Cerberi
 7. Marulićeva poetika epa
 8. Ariostov epski model
 9. Tassova preobrazba Ariostova modela
 10. Camões, Luzitanci
 11. Karnarutić, Vazetje Sigeta grada
 12. Vetranović, Pelegrin
 13. Ep i ostale vrste renesansne epike
 14. Renesansni ep i kasnija europska tradicija
 15. Zaključna razmatranja i evaluacija kolegija

Ishodi učenja
 1. Prepoznati i opisati obilježja renesanse kao epohe u povijesti hrvatske i europske književnosti.
 2. Definirati temeljna obilježja epa kao književne vrste te navesti i opisati njegove reprezentativne predstavnike u epohi renesanse.
 3. Primijeniti književnoznanstvene pojmove i metode u analizi reprezentativnih hrvatskih i europskih epova iz epohe renesanse i njihovoj međusobnoj usporedbi.
 4. Razlikovati i analizirati različite oblike komunikacije između hrvatske i inozemnih književnosti i kultura relevantne za područje renesansne epike.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Primarna (2 inozemna i 2 hrvatska naslova - 1 Marulićev obvezan): Lodovico Ariosto," Bijesni Orlando", prev. Danko Angjelinović, Zagrebačka stvarnost, Zagreb, 1997. (odabrana poglavlja: 1-15, 23, 34-35, 46) Jakov Bunić, "De raptu Cerberi" ("Otmica Kerbera"), prev. Branimir Glavačić, u: "De raptu Cerberi; De vita et gestis Christi = Otmica Kerbera; Kristov život i djela: (loci selecti) = (odabrani odlomci)", JAZU, Zagreb, 1978. Luís Vaz de Camões, "Luzitanci", prev. Mirko Tomasović, Matica hrvatska, Zagreb, 2013. Brne Karnarutić, "Vazetje Sigeta grada", u: Planine, Petar Zoranić / Djela, Barne Karnarutić/ Izabrana djela, Šime Budinić, Matica hrvatska, Zagreb, 2002. Marko Marulić, "Dialogus de laudibus Herculis", prev. Branimir Glavičić, u: Latinska djela 1, Čakavski sabor, Split, 1979. i "Judita", Književni krug, Split, 1988. ili "Davidijada", prev. Branimir Glavičić, Književni krug, Split, 1984. Torquato Tasso, "Oslobođeni Jeruzalem", prev. Mirko Tomasović, Matica hrvatska, Zagreb, 2009. Mavro Vetranović, "Pelegrin", u: Pjesnička i dramska djela, Matica hrvatska, Zagreb, 2016.
 2. Sekundarna: Miroslav Beker, „Renesansa i klasicizam“, u: Povijest književnih teorija, Liber, Zagreb, 1979. Dunja Fališevac, Kaliopin vrt I, Književni krug, Split, 1997. („Humanizam i renesansa“, „Mjesto epike u hrvatskoj renesansnoj književnosti u Dubrovniku“, „Prva hrvatska polemika o epu: De raptu Cerberi Jakova Bunića i Dialogus de laudibus Herculis Marka Marulića“) Ivo Frangeš, Povijest hrvatske književnosti, Nakladni zavod MH – Cankarjeva založba, Zagreb – Ljubljana, 1987. ili Dubravko Jelčić, Povijest hrvatske književnosti, Naklada PIP Pavičić, Zagreb, 2004.2 (relevantna poglavlja) Miroslav Pantić, „Epos i viteški spev“, u: Poetika humanizma i renesanse, knjiga 1., Prosveta, Beograd, 1963. Pavao Pavličić, „Epsko pjesništvo“, u: Uvod u književnost: teorija, metodologija, ur. Zdenko Škreb i Ante Stamać, Globus, Zagreb, 1998.5 Milivoj Solar, Povijest svjetske književnosti, Golden marketing, Zagreb, 2003. (str. 116-149) Mirko Tomasović, Marko Marulić Marul, Naklada Erasmus – Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Marulianum, Zagreb-Split, 1999.(„Uvod“, „Ostali spisi u prozi“, „Davidias,“„Judita“)
Dopunska literatura
 1. Izborna - 2 naslova koji pokrivaju različita područja: C. M. Bowra, From Virgil to Milton, Macmillan – St. Martin's Press, London-Basingstoke, 1972. (poglavlja po izboru: „Some characteristics of literary epic“, „Camões and the epic of Portugal“, „Tasso and the romance of Christian Chivalry“) Mihail Bahtin, „Ep i roman“, u: O romanu, Nolit, Beograd, 1989. Dunja Fališevac, Kaliopin vrt I, Književni krug, Split, 1997. (poglavlja po izboru: „Figura u epu [Na primjeru Marulićeve Judite]“, „Tasso i hrvatski ep“) Dunja Fališevac, „Poetološke i ideološke funkcije naracije u stihu u hrvatskoj književnoj kulturi“, u: Kaliopin vrt II, Književni krug, Split, 2003. Dunja Fališevac, „Elementi grotesknog i fantastičnog u Vetranovićevu Piligrinu“, u: Stari pisci hrvatski i njihove poetike, Liber, Zagreb, 2007. Dolores Grmača, Nevolje s tijelom. Alegorija putovanja od Bunića do Barakovića, Matica hrvatska, Zagreb, 2015. (poglavlja po izboru: „Uvod: Nevolje s tijelom u svjetlu alegorije i putovanja“, „Alegorija u svjetlu putovanja“, „Nevolje s alegorijom u renesansnoj kulturi putovanja“, „Bunićeva Otmica Kerbera: kršćanska resemantizacija antičke mitologije“, „Vetranović i Držić: alegorijska potraga i egzotična putovanja“) Patricia Parker, Inescapable Romance. Studies in the Poetics of a Mode, Princeton University Press, Princeton – Guildford, 1979. (poglavlja po izboru: „Introduction“, „Ariosto“) Pavao Pavličić, „Karnarutić prema Maruliću“, u: Barokni pakao, Naklada Pavičić, Zagreb, 2003., ili Franjo Švelec, „Barne Karnarutić“ u: Planine, Petar Zoranić / Djela, Barne Karnarutić/ Izabrana djela, Šime Budinić, Matica hrvatska, Zagreb, 2002. Pavao Pavličić, „Marko Marulić“, u: Skrivena teorija, Matica hrvatska, Zagreb, 2006. Pavao Pavličić, „Mavro Vetranović: Pelegrin“, u: Epika granice, Matica hrvatska, Zagreb, 2007. David Quint, Epic and empire, Princeton University Press, New Jersey, 1993. (poglavlja po izboru: o Vergiliju, Camõesu i/ili Tassu) Gorana Stepanić, „Lica humanizma: mijene u poetici novolatinskih književnosti i pitanje njihove periodizacije“, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XII. Istodobnost raznodobnog. Tekst i povijesni ritmovi, ur. C. Pavlović, V. Glunčić-Bužančić i A. Meyer-Fraatz, Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2010. Mirko Tomasović, „Torquato Tasso. Život i djelo“, u: Torquato Tasso, Oslobođeni Jeruzalem, prev. Mirko Tomasović, Matica hrvatska, Zagreb, 2009. Mirko Tomasović, „Život i djelo Luísa Vaza de Camõesa“, u: Luís Vaz de Camões, Luzitanci, prev. Mirko Tomasović, Matica hrvatska, Zagreb, 2013. Andrea Zlatar, Marulićeva epska tehnika i biblijski predložak u Marulićevu spjevu „Davidias”, Latina et Graeca, Zagreb, 1991.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar