Naziv
Metode psiholingvističkih istraživanja 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
184251
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Po završetku kolegija (Metode psiholingvističkih istraživanja 1) student će moći: usporediti različite metodološke pristupe u testiranju jezične percepcije i produkcije, kritički valorizirati i argumentirano procijeniti znanstvenu literaturu iz područja psiholingvistike.
Sadržaj
 1. Upis u kolegij; upis studenata, kriteriji upisa u kolegij, obaveze polaznika, literatura
 2. Teorijske postavke psiholingvistike
 3. Istraživačko područje mentalnoga leksikona
 4. Modeli leksičko-semantičkog sustava
 5. Istraživanja leksičko-semantičkih deficita
 6. Jezični deficiti kod oštećenja temporalnog režnja
 7. Prvi kolokvij
 8. Psiholingvistička istraživanja u bilingvizmu
 9. Psiholingvistička istraživanja uzroka mucanja
 10. Psiholingvistička istraživanja jezičnih deficita u shizofreniji
 11. Metode prikupljanja podataka u psiholingvističkim istraživanjima 1
 12. Metode prikupljanja podataka u psiholingvističkim istraživanjima 2
 13. Metode obrade podataka u psiholingvističkim istraživanjima 1
 14. Metode obrade podataka u psiholingvističkim istraživanjima 2
 15. Drugi kolokvij

Ishodi učenja
 1. opisati temeljne karakteristike raznih metoda testiranja jezične percepcije i produkcije
 2. argumentirano procijeniti znanstvenu i stručnu literaturu u psiholingvistici na hrvatskom i engleskom jeziku
 3. nabrojiti metode psiholingvističkih istraživanja koje se koriste kod testiranja jezične percepcije i produkcije
 4. stručno argumentirati na temelju aktualnih teorija u akademskim i popularnim raspravama o tematici leksičko-semantičke obrade kod jezičnih poremećaja prema glavnim karakteristikama i klasifikaciji
 5. usporediti razlike i sličnosti u metodologiji istraživanja jezičnih poremećaja
 6. primijeniti psiholingvističke metode testiranja jezične percepcije i produkcije u suradnji sa srodnim strukama koje se bave istom tematikom (neurolozi, psiholozi, logopedi)
 7. analizirati prednosti i nedostatke dosadašnjih metoda psiholingvističkih istraživanja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja
Bodovanje svih aktivnosti tijekom nastave: 2 pisana kolokvija na temelju zadane literature i prezentacija s nastave, seminarski istraživački zadatak, prisustvovanje nastavi.

Obavezna literatura
 1. Erdeljac, Vlasta.(1997)Prepoznavanje riječi. Filozofski fakultet, Odsjek za Opću Lingvistiku i Orijentalne Studije.
 2. Erdeljac, Vlasta. (2009) Mentalni leksikon: modeli i činjenice. Ibis grafika.
 3. Harley, Trevor A. (2008) The Psychology of Language: From Data to Theory, Taylor & Francis
 4. Traxler, MatthewJ. i Gernsbacher, Morton A. (ur.) (2006) Handbook of Psycholinguistics. Elsevier inc.
Dopunska literatura
 1. Stimmer, Brigitte& Whiteker Harry A. (eds), 2008: Handbook of Neuroscience of language, Oxford: Elsevier.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 23. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 26. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 30. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar