Naziv
Filozofija odgoja - seminar: Emocije i odgoj
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS
3
Šifra
216727
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Analizirati filozofske doprinose sagledavanju nekoliko odabranih emocija i emocionalnih stanja te kritički razmotriti njihovu utemeljenost i argumente; upoznati istaknute teorije i teze o povezanosti emocija, osobnoga razvoja i razvoja moralnosti; uz rad na izvornim tekstovima razvijati sposobnost analize i interpretacije filozofskih tekstova.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Ljutnja i gnjev: Aristotel, Seneka
 3. Stoički ideali i odgoj za vrlinu
 4. Resantiman: M. Scheler
 5. Resantiman: F. Nietzsche
 6. Ordo amoris: M. Scheler
 7. Ljubav spram sebe: F. Nietzsche, J.-J. Rousseau
 8. Suosjećanje: Aristotel, A. Smith, M. Nussbaum
 9. Ljubav, mržnja, zavist (I)
 10. Ljubav, mržnja, zavist (II)
 11. Gađenje: Platon, Seneka
 12. Gađenje: M. Nussbaum
 13. Melankolija (I)
 14. Melankolija (II)
 15. Završna rasprava

Ishodi učenja
 1. Opisati relevantne filozofske teorije o emocijama i odgoju.
 2. Interpretirati stoičku teoriju emocija (na primjeru emocije ljutnje) i kritički procijeniti njen utjecaj na suvremene teorije emocija.
 3. Objasniti koncept resantimana.
 4. Analizirati emociju gađenja i njenu ulogu u diskriminaciji i stereotipima.
 5. Objasniti najistaknutije filozofske teorije o suosjećanju.
 6. Objasniti najistaknutije filozofske teorije o melankoliji.
Metode podučavanja
uvodna predavanja, redovni tjedni zadaci, dodatni pismeni rad studenata, usmena izlaganja, rasprave, e-učenje
Metode ocjenjivanja
pismeni radovi, usmena izlaganja, redovitost pohađanja nastave; nema ocjene nego samo upis bodova ako su ispunjeni traženi uvjeti

Obavezna literatura
 1. Aristotel, Nikomahova etika, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 1992., odabrani dijelovi
 2. Aristotel, Retorika, Naprijed, Zagreb 1989., odabrani odlomci
 3. Marko Aurelije, Misli (izbor iz djela), Nova akropola, Zagreb 2008.
 4. Friedrich Nietzsche, Uz genealogiju morala, AGM, Zagreb 2004., odabrani dijelovi
 5. Martha Nussbaum, »Suosjećanje – temeljna socijalna emocija«, Treći program hrvatskog radija, 57 (2000.), str. 215−225.
 6. Martha C. Nussbaum, Izdizanje misli: inteligencija emocija, Biblioteka Sandorf & Mizantrop, Zagreb 2019., odabrana poglavlja
 7. Platon, Država, Naklada Jurčić, Zagreb 2004., odabrani dijelovi
 8. Jennifer Radden (ur.), The Nature of Melancholy. From Aristotle to Kristeva, Oxford University Press, odabrana poglavlja
 9. Jean-Jacques Rousseau, Emil ili o vaspitanju, Valjevo, Beograd 1989., odabrani dijelovi
 10. Max Scheler, »Ordo amoris. Normativno i deskriptivno značenje poretka ljubavi« (izvadak iz spisa), u: Max Scheler, Ideja čovjeka i antropologija. Izbor tekstova, Nakladni zavod Globus, Zagreb 1996., str. 21−31.
 11. Max Scheler, Ressentiment, odabrani dijelovi
 12. L. A. Seneka, Rasprava o gnevu, Biblioteka "Reč i misao", Rad, Beograd 1963.
 13. L. A. Seneka, Moralna pisma Luciliju, sv. 1 i 2, Demetra, Zagreb 2013./2016., odabrana pisma
 14. Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, Dover publications, Inc., Mineola, New York 2006., odabrani dijelovi
 15. Drugi relevantni tekstovi prema interesu polaznika.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar