Naziv
Obiteljska pedagogija
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
35975
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Usvajanje znanstvenih spoznaja o utjecaju roditelja i cjelokupnog obiteljskog okruženja na odgoj i razvoj djeteta te primjena stečenog znanja u praksi u radu s djecom i roditeljima, a u skladu s kompetencijama pedagoga.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij.
 2. Pozicioniranje obiteljske pedagogije unutar društvenih znanosti.
 3. Obitelj, obiteljski odgoj i roditeljevanje – osnovna terminološka i legislativna polazišta.
 4. Determiniranost roditeljevanja društvenim kontekstom.
 5. Razumijevanje prirode djeteta – temeljno polazište roditeljevanja.
 6. Vrijednosna usmjerenost roditeljevanja – finalno odredište roditeljevanja.
 7. Odgojni postupci roditelja I – kažnjavanje djeteta u obitelji.
 8. Odgojni postupci roditelja II – pozitivno roditeljevanje.
 9. Obiteljska struktura kao prediktor kvalitete roditeljevanja?: kritička refleksija. (I)
 10. Obiteljska struktura kao prediktor kvalitete roditeljevanja?: kritička refleksija. (II)
 11. Obiteljska struktura kao prediktor kvalitete roditeljevanja?: kritička refleksija. (III)
 12. Obiteljska struktura kao prediktor kvalitete roditeljevanja?: kritička refleksija. (IV)
 13. Pedagogijski neadekvatno roditeljevanje.
 14. Suvremene tendencije k profesionalizaciji roditeljevanja – pedagogijska perspektiva.
 15. Zaključna razmatranja.

Ishodi učenja
 1. Definirati temeljne pojmove iz područja obiteljske pedagogije (npr. obiteljska pedagogija, obiteljski odgoj, roditeljstvo, stilovi odgoja u obitelji...)
 2. Prezentirati rezultate recentnih teorijskih istraživanja o odgojnoj ulozi obitelji
 3. Ilustrirati usvojena teorijska znanja primjerima iz prakse
 4. Identificirati moguće posljedice lošeg obiteljskog odgoja na ponašanje i razvoj djeteta
 5. Obrazložiti vlastite stavove o različitim aspektima obiteljskog odgoja
Metode podučavanja
Predavanja, seminari i radionice, samostalni zadaci, mentorski rad.
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad: 10 bodova + opisna ocjena; uvjet za izlazak na ispit Esej: maksimalno 10 bodova Završni ispit (uvjeti za pristupanje ispitu: redovito pohađanje nastave i predan seminarski rad): maksimalno 30 bodova, prolazni prag 15 bodova Konačnu ocjenu određuje zbroj bodova sakupljenih tijekom semestra: 30-34 bod(ov)a – dovoljan (2) 35-39 bodova – dobar (3) 40-44 bod(ov)a – vrlo dobar (4) 45-50 bodova – izvrstan (5).

Obavezna literatura
 1. Bašić, S. (2011), Nova slika djeteta u pedagogiji djetinjstva. U: Maleš, D. (ur.), Nove paradigme ranog odgoja. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za pedagogiju, 19-37.
 2. Bush, K. R., Peterson, G. W. (2013), Parent-Child Relationships in Diverse Contexts. U: Peterson, G. W., Bush, K. R. (ur.), Handbook of Marriage and the Family. Third Edition. New York: Springer, 275-302.
 3. Čudina-Obradović, M., Obradović, J. (2006), Psihologija braka i obitelji. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga. (poglavlje Utjecaj obitelji na razvoj djece, str. 292-326)
 4. Hoghughi, M. (2004), Parenting – An Introduction. U: Hoghughi, M., Long, N. (ur.), Handbook of Parenting. Theory and Research for Practice. London: SAGE Publications, 1-18.
 5. Janson, S. (2008), Nenasilan odgoj djece. U: Daly, M. (ur.), Roditeljstvo u suvremenoj Europi: pozitivan pristup. Zagreb: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 39-60.
 6. Kušević, B. (2017), Nacrtajte mi jednu idealnu obitelj... Hegemonijske konstrukcije idealne obitelji u crtežima studenata pedagogije. Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 66 (3), 309-326.
Dopunska literatura
 1. Holden, G. W. (2015), Parenting. A Dynamic Perspective. Second Edition. California: Sage Publications.
 2. O'Reilly, A. (2010), Encyclopedia of Motherhood. Thousand Oaks: Sage Publications.
 3. Peterson, G. W., Bush, K. R. (2013), Handbook of Marriage and the Family. Third Edition. New York: Springer.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar