Naziv
Slovaci u hrvatskom prijevodu/ Hrvati u slovačkom prijevodu
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
142695
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Stjecanje spoznaja o pripadnosti istom civilizacijskom krugu i kulturnoj povezanosti Hrvata i Slovaka kroz povijest, posebno u pojedinim razdobljima, na osnovi kulturne baštine koju su ostavili jedni drugima.
Sadržaj
 1. 1. Uvod u kolegij. Ciljevi kolegija, način rada i studentske obveze.
 2. 2.-6. Pregled hrvatsko-slovačkih književnih kontakata. Prevođenje književnih
 3. tekstova i njihova recepcija. Prevoditeljske strategije i postupci.
 4. Pojam ekvivalencije i nepodudarnosti. Transfer kulturema.
 5. 7.-12. Odabrani slovački autori u hrvatskim prijevodima. Analiza tekstova.
 6. Odabrani hrvatski autori u slovačkim prijevodima. Analiza tekstova.
 7. 13.-14. Rad studenata na prijevodu suvremenoga slovačkoga
 8. književnog teksta na hrvatski jezik.
 9. 15. Ocjena kolegija i studentskih radova. Priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći identificirati najvažnija razdoblja i rezultate hrvatsko-slovačke kulturne i književne suradnje,
 2. poznavati najznačajnije prevoditelje i druge kulturne djelatnike koji su promicali hrvatsko-slovačke kulturne i književne odnose,
 3. moći će objasniti specifičnosti obrađivanih književnih prijevoda na hrvatski, kao i na slovački jezik te ih komentirati s lingvostilističkoga, kao i kulturološkog aspekta,
 4. primijeniti znanja o književnom prevođenju kroz samostalno prevođenje izabranoga književnog teksta.
Metode podučavanja
Predavanja i seminari, analize i interpretacije književnih tekstova, studentske analize odabranih hrvatskih i slovačkih prijevoda književnih tekstova, samostalno istraživanje, prevođenje kraćih književnih tekstova.
Metode ocjenjivanja
Pismena i usmena provjera znanja, provjera redovnoga obavljanja studentskih obveza (redovito prisustvovanje nastavi, sudjelovanje u diskusijama, samostalna studentska izlaganja, izrada domaćih zadataka, lektira), prijevod kraćega književnoga teksta. Ispit na kraju semestra podrazumijeva kompleksnu provjeru ishoda učenja.

Obavezna literatura
 1. Jankovič, J.: Chorvátska literatúra v slovenskej kultúre I. ( do roku 1938), Bratislava 1997.
 2. Jankovič, J.: Chorvátska literatúra v slovenskej kultúre II. (1939 – 1948), Bratislava 2002.
 3. Jankovič, J.: Lijepe naše. Zagreb 2006.
 4. Popovič, A.: Teória umeleckého prekladu. Bratislava 1975.
 5. Kursar, M.: Dionýz Ďurišin: Međuknjiževne zajednice i teorija umjetničkoga prijevoda. U: Filološke studije. 6/2008. Vol. 1. FF Press 2011. Str. 174-183.
 6. Vilikovský, J.: Preklad ako tvorba. Bratislava 1984.
 7. Zambor, J.: Preklad ako umenie. Bratislava 2000.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij