Naziv
Teorija književnosti: Književne vrste europskoga romantizma
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
160789
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je kolegija upoznati polaznike s promjenama do kojih dolazi u žanrovskom sustavu europskoga romantizma u odnosu na prethodno razdoblje. Posvetit će se pozornosti odnosu poetike i prakse u okviru europske romantike. Cjelokupnom problemu pristupit će se na temelju analize odabranih primjera iz poezije, proze i drame. Naznačit će se i razlike unutar najvažnijih nacionalnih književnosti. Posljedice žanrovskoga preslojavanja za daljnji razvoj europske književnosti
Sadržaj
 1. Uvodna razmatranja o romantizmu i kretanjima u europskoj kulturi na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće i komentar ponuđene literature.
 2. Nastavak uvodnih razmatranja. Žanrovski sustav romantizma i najvažnije promjene u odnosu na klasicizam.
 3. Lirsko načelo u romantizmu. Kratka ljubavna lirika. Prisutnost lirike u drugim književnim vrstama.
 4. Refleksivna lirika. Oda i elegija. Priroda, čovjek i povijest u romantičkoj lirici.
 5. Balada u romantizmu. Odnos umjetničke i folklorne balade.
 6. Ep u romantizmu.
 7. Puškinov roman u stihovima. Hibridni karakter romantičkih žanrova.
 8. Umjetnička bajka. Problemi definicije. Teme umjetničkih bajki.
 9. Žanrovi fantastike u romantizmu.
 10. Povijesni roman u romantizmu. Scottovo utemeljenje žanra i varijacije modela. Manzonijevi Zaručnici. Struktura romana i dijalektika karaktera.
 11. Povijesni roman II. Nacija i pojedinac u Manzonijevu romanu. Jezik i istina u Zaručnicima.
 12. Drama u romantizmu. Pregled dramskih vrsta.
 13. Ispovijest kao fikcionalna i nefikcionalna vrsta u romantizmu.
 14. Putopis kao romantički žanr.
 15. . Evaluacija i završna razmatranja.

Ishodi učenja
 1. primijeniti književnoteorijske pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena
 2. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, te rodu i vrsti
 3. primijeniti književnoznanstvene pojmove i metode u analizi i interpretaciji različitih pojava iz hrvatske književnosti i njihovoj usporedbi s pojavama iz drugih nacionalnih književnosti
 4. analizirati književne pojave u odnosu na srodne fenomene u hrvatskoj, europskoj i svjetskoj kulturi, te razlikovati i analizirati različite oblike komunikacije između hrvatske i inozemnih književnosti i kultura
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. A. Flaker, Stilske formacije, Zagreb, 1986. str. 11-48. i 105-129.
 2. P. Pavličić, Književna genologija, Zagreb, 1983. str. 59-96.
 3. M. Solar, Povijest svjetske književnosti, Zagreb, 2003. str. 184-221.
 4. Z. Kravar, Nepravilni stihovi u pjesništvu predromantizma/romantizma i njihovo poetičko pokriće, »Književna smotra« XXIII (1991) br. 83. str. 27-31.
 5. Umetnost tumačenja poezije (prir. D. Nedeljković i M. Radović), Beograd, 1979. str. 122-265. i 361-372.
 6. V. Žmegač, Povijesna poetika romana, Zagreb, 1987. str. 82-133.
 7. M. Bobinac, Uvod u romantizam, Zagreb, 2011.
Dopunska literatura
 1. Tzvetan Todorov, Uvod u fantastičnu književnost, Paris, 1970. (Beograd, 1987). str.
 2. Geschichte der deutschen Literatur. Vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Band I/1 i I/2. Ur. V. Žmegač, Weinheim 19964.
 3. E. Stankiewitz, The Syncretism of Genres and Meters in Mickiewicz’s Konrad Wallenrod u: Stih druge polovine 19. veka, Novi Sad 1987. str. 313-327.
 4. The Cambridge Companion to Wordsworth, ur. S. Gill, Cambridge 2003.
 5. The Cambridge Companion to Byron, Cambridge 2004.
 6. L. R. Furst, Romanticism in Perspective, London & New York, 1969.
 7. S. Melchinger, Povijest političkog kazališta, Zagreb, 1989.
 8. Silvio D'Amico, Povijest dramskog kazališta, Zagreb 1972.
 9. D. Duda, Priča i putovanje, Zagreb, 1998.
 10. P. France, Rousseau – Confessions, Cambridge, 1987.
 11. U. Eco, Između laži i ironije, Zagreb 2004. str. 24-50.
 12. Povijest književnih teorija (prir. M. Beker), Zagreb, 1979. str. 209-332.
 13. J. Tismar, Kunstmärchen, Stuttgart 1977.
 14. G. Weissert, Ballade, Stuttgart, 1980.
 15. György Lukács, Roman i povijesna zbilja, Zagreb, 1986. str. 67-89 i 155-194.
 16. Romantizam i pitanja modernog subjekta, ur. J. Užarević, Zagreb, 2008.
 17. Romantic Prose Fiction, ur. G. Gillespie, M. Engel i B. Dieterle, Amsterdam Philadelphia 2007.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar