Naziv
Uvod u feminističku antropologiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
65517
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Uvod u feminističku antropologiju upoznaje studente s osnovnim teorijama, metodologijom, povijesnim pristupima i praksama feminističke antropologije. Studenti će steći razumijevanje feminističkih koncepata u antropologiji, razviti kritičko mišljenje o društvenoj i kulturnoj uvjetovanosti oblikovanja znanja o ženskoj i queer kulturi; upoznat će povijesni razvoj feminističke antropologije i teme kojima se u povijesnom smislu ova disciplina bavila. Isto tako studenti će moći prepoznati, objasniti i vrednovati suvremene kulturne i društvene probleme u kojima se odražavaju teme kojima se bavi feministička antropologija. U kolegiju će se poticati studente na promišljanje politike identiteta i njezinih učinaka u demokratizaciji društva, na razvijanje kritičkih alata i refleksivnog mišljenja kojima se analiziraju odnosi moći u kontekstu proizvodnje znanja. Cilj je kolegija razumjeti, problematizirati i kritički promišljati mehanizme identitetnih politika te potaknuti kritičko promišljanje rodno-rasno-klasno-diskriminatornih i hegemonijskih (zapadnocentričnih, androcentričnih i heteronormativnih) reprezentacija i oblika znanja u humanističkim i društvenim znanostima.
Sadržaj
 1. Uvodni sat
 2. Pojašnejnje temeljnih pojmova i koncepata
 3. Pregled razvoja feminističke etnografije
 4. Feministička metodologija u antropologiji
 5. Feministička epistemologija u antropologiji
 6. Intersekcijska analiza i etnografija
 7. LGBT i queer antropologija
 8. Povijest hrvatske feminsitičke antropologije
 9. Postkolonijalna teorija i antropologija
 10. Teme: Rad i feministička etnografija
 11. Teme: Tijelo i feministička etnografija
 12. Teme: Politike vidljivosti ženskog pokreta
 13. Teme: Žena/tradicija/film
 14. Etika/refleksivnost/pozicionalnost
 15. Evaluacija

Ishodi učenja
 1. razumjeti i vrednovati konceptualni aparat feminističke antropologije
 2. kritički promišljati teorijske pristupe u istraživanju politike roda i rodnih identiteta u antropologiji
 3. razumjeti i primijeniti osnovne principe feminističke metodologije
 4. razumjeti i primijeniti uvide feminističke epistemologije u etnografskim istraživanjima
 5. prepoznati, objasniti i vrednovati suvremene teme iz područja feminističke antropologije
Metode podučavanja
Nastava u kolegiju se izvodi kroz predavanja i seminare. Studenti se potiču na grupnu diskusiju o obveznim tekstovima i dokumentarnim filmovima, razvijanje vještina analitičkog i kritičkog čitanja tekstova, kulture (akademskog) dijaloga. Rad u seminaru orijentiran je na razvoj individualnog istraživačkog projekta koji počiva na znanjima i vještinama stečenim na kolegiju, a tematizira kulturne i društvene pojave iz područja feminističke etnografije.
Metode ocjenjivanja
Od studenata se očekuje aktivno sudjelovanje u nastavi. Studenti će prema planu čitanja, tijekom semestra, morati predočiti 2 reakcijska rada za zadanu razrednu diskusiju prema planu izvedbe nastave. Prva pisana zadaća uključuje čitanje metodološkog teksta i predaju reakcijskog rada na nastavi, a druga zadaća je pisana reakcija na zadani tekst za radionicu. Završni rad (term paper) na kolegiju je esejskog tipa. U njemu studenti problematiziraju individualno odabranu temu koristeći koncepte, teorijska znanja i metodološke uvide stečene tijekom nastave.

Obavezna literatura
 1. Butler, Judith (1990) "Subjects of Sex/Gender/Desire”. U Gender Trouble. New York: Routledge, 1-34.
 2. Crenshaw, Kimberle (1991) "Mapping the Margines: Intersectionality, Identity Politics, and Violence AgainstWomen of Color". Stanford Law Review 43(6):1241-1299.
 3. Strathern, Merillyn (1987) "An Awkward Relationship: The Case of Feminism and Anthropology”. Signs 12(2): 276-292.
 4. Stacey, Judith (1988) "Can there be feminist ethnography?”. Women's Studies International Forum 11(1):21-27.
 5. Stoler, Ann Laura (1991) "Carnal Knowledge and Imperial Power: Gender, Race, and Morality in Colonial Asia". U Gender at the Crossroads of Knowledge: Feminist Anthropology in the Postmodern Era. Micaela di Leonardo, ur. London: University of California, 51-101.
 6. Škrbić Alempijević Nevena, Sanja Potkonjak i Tihana Rubić ( 2016) "Feministička etnografija". U Misliti etnografski. Kvalitativni pristupi i metode u etnologiji i kulturnoj antropologiji. Zagreb: FF press – Hrvatsko etnološko društvo, 103-123.
 7. Weston, Kath (1993) "Lesbian/Gay Studies in the House of Anthropology". Annual Review of Anthropology 22: 339-367.
Dopunska literatura
 1. Butterfield, Nicole (2017) Imagined Rural/Reginal Spaces: Non-normative Sexualities in Small Towns and Rural Communities in Croatia. Journal of Homosexuality, 1-43. (online http://dx.doi.org/10.1080/00918369.2017.1383111)
 2. Harding, Sandra (1987) "Is there a Feminist Method?”. U Feminism and Methodology. Bloomington: Indiana University Press, 1-14.
 3. Skeggs, Beverley (1997) "Respectable Knowledge: Experience and Interpretation”. U Formations of Class and Gender. London: Sage Publications, 17-40.
 4. Šikić/Mićanović, Lynette (2014) "Forgrounding the Self in Fieldwork”. U Hidden Lives: An Anthropological Study of Rural Women. Zagreb: Ivo Pilar Institute, 47-62.
 5. Mohanty Talpade, Chandra (2003) "Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses”. U Feminism Without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity. Durham: Duke University Press, 17-42.
 6. Butler, Judith (1993) "Gender is Burning: Questions of Appropriation and Subversion” U Bodies that Matter: On the Discursive Limits of "sex”. New York: Routledge, 121-142.
 7. Halberstam, Judith (2005) "The Brandon Archive”. U In a Queer Time and Place: Transgender Bodies, Subcultural Lives. New York: NYU Press, 22-46.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 20. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 23. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 24. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar