Naziv
Uvod u scensku umjetnost i teatrologiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
118133
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Očekuje se da studenti steknu kompetencije za budući rad u nastavi (hrvatski jezik, umjetničko područje, predmet Dramska kultura i umjetnost u Novom nacionalnom okvirnom kurikulu/kurikulumu), u predmetima fokusiranima na scensku umjetnost, teatrologiju, medijsku kulturu, u kazališnim i kulturnim ustanovama, na radiju i televiziji. Očekuje se da studenti steknu kompetencije u području projektne nastave iz područja scenske umjetnosti i teatrologije, književnosti, kulturologije i jezikoslovlja. Očekuje se da će studenti steći kompetencije za primjenu stečenih znanja iz scenske umjetnosti i teatrologije u sadašnjoj i budućoj kazališnoj, studentskoj i profesorskoj praksi (kreativna, projektna nastava), u budućim zanimanjima (u nastavi hrvatskoga jezika i književnosti, u nastavi stranih jezika, u prevođenju, u pisanju kazališnih kritika i dramaturških eseja, u istraživačkim projektima u Europskoj uniji, u radu u institutima, u dramskoj pedagogiji, na radiju, televiziji, filmu, internetu, u novinarstvu...).
Sadržaj
 1. Uvod. Upoznavanje sa studentima i upoznavanje studenata s fakultetskom i terenskom nastavom i naslovom/nazivom kolegija. Studentski projekti: upute.
 2. Gledanje kazališne predstave, razgovori s umjetničkim suradnicima i glumcima, osvrti na predstavu, razgovori o predstavi. Izrada studentskoga (teatrološko-medijskoga) projekta (uvod u pisanje kazališne i drugih vrsta kritike).
 3. Upoznavanje s literaturom i izvedbenim planom. Pisanje za kazalište, pisanje o kazalištu. Dramski tekstovi, kazališni časopisi, kazališne institucije, festivali. Izrada studentskoga (teatrološko-medijskoga) projekta (pisanje kritike – film, televizijska ili radijska drama ili emisija).
 4. Scenska umjetnost. Scenska umjetnost i mediji. Scenska umjetnost i medijska kultura. Izrada studentskoga (teatrološko-medijskoga) projekta (predaja kazališne kritike; pisanje osvrta na film ili televizijsku ili radijsku dramu ili emisiju).
 5. Stvaranje predstave. Dramska pedagogija. Školovanje glumaca, redatelja, dramaturga, producenata... Izrada studentskoga (teatrološkoga) projekta (predaja osvrta na film ili televizijsku ili radijsku dramu ili emisiju ili osvrta na jednu knjigu s popisa obvezne literature).
 6. Teatrologija. Teorijska teatrologija i praktična teatrologija. Izrada studentskoga (teatrološkoga) projekta (pisanje i prezentacija teksta o razdoblju kojemu pripada odabrana drama; predaja osvrta na događanje s terenske nastave).
 7. Teatrološke discipline. Razumijevanje kazališta. Izrada studentskoga (teatrološkoga) projekta (pisanje ili prevođenje i prezentacija teksta o izvedbenim aspektima razdoblja kojemu pripada odabrana drama).
 8. Dramaturgija. Teorijska dramaturgija i praktična dramaturgija. Izrada studentskoga (dramaturškoga) projekta (pisanje ili prevođenje i prezentacija teksta: dramaturška analiza odabrane drame ili pisanje sinopsisa).
 9. Dramaturški rad u kazalištu, dramaturški rad na predstavi, dramaturški rad na filmu, televiziji, radiju. Izrada studentskoga (dramaturškoga) projekta (pisanje ili prevođenje i prezentacija teksta: dramaturška analiza autorskoga opusa autora odabrane drame ili pisanje scenarija).
 10. Dramaturška suradnja s redateljem. Izrada studentskoga (dramaturškoga) projekta (pisanje ili prevođenje i prezentacija teksta: redateljska koncepcija teksta odabrane drame ili pisanje knjige snimanja).
 11. Dramaturška suradnja s glumcima. Izrada studentskoga (dramaturškoga) projekta: (pisanje ili prevođenje i prezentacija teksta: glumački pristupi tekstu odabrane drame ili snimanje filma/videa, emisije).
 12. Dramaturška suradnja s producentima, organizatorima, marketingom, propagandom, medijima. Izrada studentskoga (dramaturškoga) projekta (pisanje ili prevođenje i prezentacija teksta / rada: programi i kazališne knjižice ili izrada plakata za predstavu ili film, video, emisiju).
 13. Prezentacija studentskoga teatrološkoga projekta: tekst i izvedba, mediji.
 14. Prezentacija studentskoga dramaturškoga projekta: tekst i izvedba, mediji.
 15. Ocjenjivanje projekata, zadaća i sudjelovanja na fakultetskoj i terenskoj nastavi. Zaključna (završna) ocjena.

Ishodi učenja
 1. Upoznavanje studenata s fenomenom scenske umjetnosti
 2. Upoznavanje studenata s podučjem teatrologije
 3. Osposobljavanje studenata za primjenu dramaturških i teatroloških znanja u analizi drama i predstava
 4. Stjecanje znanja o nastanku znanstvenoga projekta
 5. Stjecanje znanja o nastanku umjetničkoga projekta
 6. Stjecanje znanja o nastanku znanstveno-umjetničkoga projekta
 7. Razvijanje sposobnosti multidisciplinarnoga istraživanja: projekt o kazališnom razdoblju
 8. Razvijanje sposobnosti analitičkoga čitanja i kreativnoga pisanja: projekt o drami i predstavi
 9. Razvijanje komunikacijskih vještina: projekt o umjetničkoj osobnosti
 10. Razvijanje sposobnosti pisanja različitih tipova i vrsta pisanja i samopouzdanja u javnom obraćanju: kazališne kritike, osvrti, dramaturški tekstovi, polemike za novine, časopise, internetske portale, medije
Metode podučavanja
Projektna nastava, terenska nastava, fakultetska nastava, internetska nastava. Induktivna i problemska nastava. Studija slučaja / projekti o razdoblju, autoru, drami. Intenzivan mentorski rad i suradnja sa studentima. Predavanje, izlaganje, razgovor. Podučavanje o kreativnom i znanstvenom pisanju i scenskom /izvedbenom prikazivanju. Rasprava. Pisano i usmeno podučavanje. Analiza i sinteza.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se izrada, prezentacija i izvedba projekata. U završnu ocjenu ulazi ocjena iz dvaju temeljnih projekata, ocjena iz zadaća, seminarskih analiza, tekstova, prezentacija i rasprava, sudjelovanja i angažmana na fakultetskoj i terenskoj nastavi i iz svih dogovorenih studentskih obveza. Prije donošenja završne ocjene u raspravi o ocjeni o pojedinom radu sudjeluju i studenti.

Obavezna literatura
 1. Silvio D' Amico, Povijest dramskog teatra, preveo s talijanskoga Frano Čale, Zagreb, 1972. (odabrana poglavlja)
 2. Vladan Švacov, Temelji dramaturgije, Zagreb, 1976.
 3. Louis Jouvet, Rastjelovljeni glumac, prevele s francuskoga Vlasta i Ana Gotovac, stručna redakcija Nikola Batušić, Zagreb, 1983. (odabrana poglavlja)
 4. Konstantin Sergejevič Stanislavski, Moj život u umjetnosti, prevela s ruskoga Ognjenka Milićević, Zagreb, 1988. (odabrana poglavlja)
 5. Siegfried Melchinger, Povijest političkog kazališta, prevela s njemačkoga Vida Flaker; Zagreb, 1989. (odabrana poglavlja)
 6. Jean Baudrillard, Simulacija i zbilja, prevela s francuskoga Gordana V. Popović, Zagreb, 2001. (odabrana poglavlja)
 7. Patrice Pavis, Pojmovnik teatra, prevela s francuskoga Jelena Rajak, Zagreb, 2004. (odabrane natuknice)
 8. Kosta Spaić, urednica monografije Antonija Bogner Šaban, Zagreb, 2004. (odabrana poglavlja)
 9. Joseph R. Roach, Strasti glume. Studije o znanosti glume, prevela s engleskoga Marijana Javornik Čubrić, Zagreb, 2005. (odabrana poglavlja)
 10. Marco de Marinis, Razumijevanje kazališta. Obrisi nove teatrologije, preveli Ivana Senker i Boris Senker, AGM, Zagreb, 2006.
 11. Darko Lukić, Kazalište u svom okruženju, knjiga 1, Kazališni identiteti, Kazalište u društvenom, gospodarskom i gledateljskom okruženju, Leykam international, Zagreb, 2010. (odabrana poglavlja) ; Darko Lukić, Kazalište u svom okruženju, knjiga 2, Kazališna intermedijalnost i interkulturalnost, Leykam international, Zagreb, 2011. (odabrana poglavlja)
 12. Boris Senker, Uvod u suvremenu teatrologiju I. i II., Zagreb, 2011. i 2013. (odabrana poglavlja)
 13. Izvrsno poznavanje najmanje pet drama iz hrvatske i najmanje pet drama iz svjetske književnosti od antike do početka 21. stoljeća (različiti žanrovi); odabire se jedna (temeljna) drama, opus jednog autora ili jedno razdoblje za veliki (teatrološki i dramaturški) projekt
 14. Izvrsno poznavanje najmanje pet odgledanih kazališnih predstava
Dopunska literatura
 1. Odabire se dopunska literatura ovisno o odabranom projektu, tj. autoru, drami, predstavi i/ili razdoblju.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 10. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 11. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 15. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 16. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar