Naziv
Elementi gramatike hebrejskog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
147577
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Uklapanje dosad stečenih znanja o gramatičkim kategorijama hebrejskog jezika u jedinstven i cjelovit sustav. Poredbeno proučavanje gramatike klasičnog i suvremenog hebrejskog jezika s osvrtom na razlike između dvaju jezičnmih sustava.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Povijest hebrejskog jezika. 2000 godina bez promjena?
 2. Podudarnosti suvremenog i biblijskog hebrejskog.
 3. Pravopisni sustavi hebrejskog jezika.
 4. Fonetski sustav hebrejskog jezika. Rekonstrukcija fonetskog sustava u doba Prijevoda sedamdesetorice. Tradicionalni izgovor. Fonetski sustav svakodnevnog govora.
 5. Tiberijski sustav bilježenja samoglasnika i naglasaka.
 6. Fonetske alternacije u biblijskom hebrejskom. Fonetske alternacije u gramatičkim oblicima biblijskog hebrejskog.
 7. Vremena biblijskog hebrejskog.
 8. Vremena biblijskog hebrejskog. Imperfekt/Futur.
 9. Konverzivni ו.
 10. Infinitivi biblijskog hebrejskog.
 11. Ostale morfološke razlike biblijskog hebrejskog i suvremenog hebrejskog.
 12. Odnosne rečenice.
 13. Sintaksa biblijskog hebrejskog i suvremenog hebrejskog. Redoslijed rečeničnih dijelova u biblijskom hebrejskom i suvremenom hebrejskom.
 14. Sklapanje složenih rečenica u biblijskom hebrejskom spram suvremenog hebrejskog.
 15. Primjeri biblijskih tekstova.

Ishodi učenja
 1. Usvajanje morfološke strukture riječi hebrejskog jezika.
 2. Usvajanje pojmova korijen i afiks u hebrejskom jeziku.
 3. Usvajanje pomova osnova i nastavak u hebrejskom jeziku.
 4. Osposobljavanje studenata da se primjenjujući morfološku analizu snalaze u rječniku.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Weingreen, J, A Practical Grammar for Classical Hebrew, Clarendon Press – Oxford University Press, Oxford – New York, 21959 (ISBN 0-19-8154422-4)
 2. Stähli, Hans-Peter, Hebräisch-Kurzgrammatik, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1985 (ISBN 3-525-52177-4)
 3. Rosen, Haiim B., A Textbook of Israel Hebrew with an Introduction to the Classical Language, Chicago, London, 21966
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar