INTERNETSKO NAZIVLJE

 

Povratak na početnu stranicu

 

Krešimir Pintarić
Filozofski fakultet u Zagrebu
Odsjek za informacijske znanosti
kresimir.pintaric@ffzg.hr

 

 

UVOD

 

Izbor
Ovaj pojmovnik internetskog nazivlja sastavljen je za potrebe Radionice za nazivlje održane u okviru 4. seminara "Arhivi, knjižnice, muzeji" (Rovinj, 22.-24. studeni 2000.). Izbor naziva je napravljen u tri koraka:
1. "deduktivno": polazeći od definicije Interneta, pojmovniku su dodavani nazivi koji su uključeni u definiciju i zatim se taj postupak ponavljao;
2. "induktivno": pojmovniku su dodavani nazivi koji su potrebni da bi se opisao rad u prebirniku i kretanje hipertekstovnim dokumentima;
3. polaznici Radionice predložili su nazive za koje su smatrali da bi se u pojmovniku morali nalaziti.

Izvori
Popis literature nalazi se na kraju rada. Napominjemo da se uz svaki naziv navodi i izvor, kao i uz svaku definiciju, ukoliko je neki od izvora korišten. Posebno ističemo da u najvećem broju slučajeva definicije nisu prenesene u izvornom obliku, nego su prilagođene za potrebe Radionice, odnosno ovog rada.

Napomena
Neki od naziva imaju i druge definicije, odnosno druga značenja. U ovom radu su navedene samo one koje se odnose na internetski kontekst.

 

 

alias
drugo ime [L] : pseudonim [K2]
Alternativno ime za korisnika, skupinu korisnika, računalo itsl. Najčešće se dugačkim adresama elektroničke pošte dodjeljuje drugo, kraće ime.
 
applet
pridodana aplikacija : pridružena aplikacija : minijaturna aplikacija [K2]
Program napisan na jeziku Java koji se pridružuje hipermedijalnom dokumentu i s mrežnog mjesta zajedno s dokumentom šalje korisniku. Prebirnik na korisnikovu računalu izvodi taj program i omogućuje pregledavanje hipermedijalnog dokumenta. [K2]
 
application
aplikacija [K2] : namjenski program [K2] : primjena
Program posebne namjene, odnosno program pomoću kojeg se izvode posebni zadaci, obradbe podataka itsl. [K2]
 
attachment
prilog : privitak : dodatak [K2]
Datoteka koja se prilaže poruci elektroničke pošte.
 
backbone
hrptenjača [L] : glavna mreža [K2]
Dio komunikacijske mreže koji ima najveću pojasnu širinu i pokriva najveće udaljenosti budući da se preko njega odvija većina prometa. Na ovaj dio mreže se priključuju manje mreže, odnosno mreže koje pokrivaju manja područja. [O] [K2]
 
bandwidth
pojasna širina [K2] : širina frekvencijskog pojasa [K2] : širina pojasa [K2]
Količina podataka koja se u jednoj sekundi može poslati nekim komunikacijskim uređajem. [K2]
 
banner
stijeg
Oglasni prostor na mrežnoj stranici, uobičajeno pri vrhu ili dnu, koji može biti iznajmljen ili prodan.
 
bookmark
zaloga [H] [K2] : oznaka [H] [K2]
Mogućnost mrežnog prebirnika da pamti jedinstvenu adresu mrežnog izvora kako bi joj se ubuduće moglo izravno pristupiti. [H] [K2]
 
browse
prebirati [L] : pregledavati [K2] : listati [K2] : pretraživati [K2]
Čitati nasumice, letimično pregledavati hipertekstovne dokumente. Vidi i: search, surf
 
browser
prebirnik [L] : mrežni prebirnik : preglednik [K2]
Namjenski program koji omogućava prebiranje, odnosno pregledavanje hipertekstovnih dokumenata. Vidi i: search engine
 
CGI [Common Gateway Interface]
CGI : pristupničko sučelje
Dio programske opreme na mrežnom poslužitelju koji omogućuje mrežnim stranicama da budu povezane s bazama podataka i drugim namjenskim programima. [O]
 
chat
razgovor [K2]
Razmjena poruka u stvarnom vremenu između dvaju ili više korisnika komunikacijskog sustava. Razgovor je moguć samo između onih korisnika koji su istodobno priključeni na komunikacijski sustav. [K2] Vidi i: e-mail
 
click
pritisak [K2] : škljocaj [K2] : škljocnuti : klik [K2] : kliknuti
Jednokratan kratak i oštar zvuk koji se čuje ako se pritisne dugme na mišu. Isto tako i samo pritiskanje i otpuštanje dugmeta na mišu. [K2]
 
client
Vidi: client/server architecture
 
client/server architecture
klijent/poslužitelj arhitektura [K2]
Arhitektura međupodručne ili područne komunikacijske mreže u kojoj su klijenti inteligentni terminali ili radne postaje, a poslužitelj je središnje računalo u mreži. [O] [K2]
 
Common Gateway Interface
Vidi: CGI
 
compression
sažimanje
Postupak sažimanja datoteke uklanjanjem uzoraka bitova koji se ponavljaju. [K2]
 
computer network
Vidi: network
 
cookie
kolač [K2] : kolačić [K2]
Kratki niz podataka koji stvara mrežni poslužitelj i prenosi na računalo priključeno na Internet, a pohranjuje se na čvrstoj ploči računala. U kolačiću se pohranjuju podaci o vremenu pristupa mrežnim stranicama itsl.
 
dial-up connection
telefonski pristup : modemski pristup
Pristup u kojem se veza s ISP-om [Internet Service Provider] ostvaruje putem telefonske veze i modema.
 
directory
imenik [K2] : kazalo [K2]
Vrsta mrežnih pretraživača koji mrežne stranice organiziraju prema predmetnim područjima koje svojim sadržajem pokrivaju. Najpoznatiji je Yahoo!
 
DNS [Domain Name System]
DNS : sustav oznaka područja : sustav imena područja
Sustav za prevođenje brojčanih IP adresa, koje se sastoje od četiri broja odvojenih točkom (npr 123.56.178.9), u slovnobrojčane internetske adrese (npr. www.ffzg.hr), koje su u pravilu lakše za pamćenje, i obratno.
 
domain
mrežno područje : područje [K2] : domena [K2]
Dio internetske adrese koji pobliže određuje organizaciju-nositelja adrese, odnosno vrstu posla kojim se bavi ili zemlju u kojoj ima središte. Obično se nalazi na kraju internetske adrese, npr. .com za komercijalne organizacije ili .hr za Hrvatsku.
 
domain name
ime područja : oznaka područja [L] : oznaka mrežnog područja : ime mrežnog područja
Adresa određenog mjesta na Internetu. Ime područja sastoji se od tri dijela. Primjerice, ime područja Filozofskog fakulteta je www.ffzg.hr. Prvi dio imena, u našem slučaju www, označava komunikacijski jezik ili sučelje koje se koristi pri pristupanju određenoj adresi. Drugi dio imena, ffzg [Filozofski fakultet u Zagrebu], označava ustanovu ili tvrtku koja je vlasnik određenog imena područja. Treći dio, .hr, označava vršno područje. Vidi i: URL
 
Domain Name System
Vidi: DNS
 
download
skidanje : učitavanje [K2]
Prijenos podataka s mrežnog mjesta, odnosno mrežnog poslužitelja, u spremnik korisničkog računala. Vidi i: upload
 
electronic mail
Vidi: e-mail
 
e-mail [eletronic mail]
el. pošta : elektronička pošta
Internetski propisnik koji dopušta korisnicima da razmjenjuju poruke putem mreže. [O] Vidi i: chat
 
extension
produžetak [K2] : ekstenzija [K2]
Tri ili četiri dodatna znaka uz ime datoteke koji pobliže označavaju oblik u kojem se nalaze podaci i koji su od imena datoteke odvojeni točkom. Primjerice, produžetak html označava hipertekstovnu datoteku. [O]
 
file
datoteka [K2]
Strojnočitljiv zapis koji obuhvaća skup entiteta s nekim zajedničkim svojstvom i koji je organiziran za određenu svrhu. [A]
 
File Transfer Protocol
Vidi: FTP
 
frame
okvir
Dio mrežne stranice ili prozora namjenskog programa koji je moguće zasebno pomicati. [O]
 
FTP [File Transfer Protocol]
FTP : propisnik za prijenos datoteka : protokol za prijenos datoteka [K2]
Propisnik za prijenos datoteka s jednog računala na drugo preko Interneta. Ovaj propisnik uklanja moguću nespojivost pojedinih računala u mreži. [K2]
 
gateway
pristupnik
Programska oprema koja omogućuje korisniku da preko komunikacijske mreže pristupi podacima smještenim na središnjem računalu. Isto tako, računalo ili uređaj koji povezuje dva sustava koja koriste različite propisnike. [O] [K2]
 
hit
posjet [K2]
Popularnost pojedinih mrežnih mjesta mjeri se brojem posjeta. [K2]
 
homepage
naslovnica : početna stranica
Prva ili glavna stranica mrežnog mjesta koja se pojavljuje na zaslonu kada korisnik u mrežnom prebirniku unese adresu mrežnog mjesta. Na njoj se obično nalaze osnovni podaci i veze na druge stranice tog mrežnog mjesta.
 
host
glavno računalo [K2] : glava [K2]
Računalo poslužitelj u mreži (npr. Internet) koje se ne isključuje i koje opslužuje podacima klijente što mu pristupaju putem telefonskih veza. [K2]
 
HTML [HyperText Markup Language]
HTML : hipertekstovni uoblični jezik [L] : hipertekstovni programski jezik [K2]
Uoblični jezik za izradbu hipertekstovnih dokumenata na svjetskoj mreži. [K2]
 
http:// [HyperText Transfer Protocol]
http:// : propisnik za prijenos hiperteksta [L] : protokol za prijenos hipertekstovnih dokumenata [K2]
Propisnik koji omogućuje razmjenu hipertekstovnih dokumenata između klijenta, odnosno njegovog mrežnog prebirnika i mrežnog poslužitelja. [K2]
 
hyperlink
Vidi: link
 
hypermedia
hipermedijalni dokument [K2]
Dokument koji istodobno može sadržavati tekst, slike, zvuk i/ili pokretne slike. Redovito sadrži veze prema drugim hipermedijalnim dokumentima. [H]
 
hypertext
hipertekst : hipertekstovni dokument
Tekst u kojem određene riječi ili slike služe kao veza prema drugim tekstovima, slikama, zvučnim zapisima ili prema bilo kakvom drugom dokumentu što se obrađuje pomoću računala. [K2]
 
HyperText Markup Language
Vidi: HTML
 
HyperText Transfer Protocol
Vidi: http://
 
icon
sličica
Sličica ili simbol na zaslonu koji omogućuju slikovno komuniciranje između korisnika i uređaja. Primjerice, pritiskom na sličicu tiskača, korisnik daje naredbu za početak tiskanja dokumenta. [K2]
 
Internet
Internet
Svjetlovodna mreža mreža koja povezuje veliki broj računala različitih vrsta širom svijeta i koja omogućuje korisnicima da međusobno komuniciraju putem elektroničke pošte, pronalaze obavijesti na WWW-u [World Wide Web], prenose datoteke putem FTP-a [File Transfer Protocol], kao i udaljeni pristup na računalne sustave putem Telneta. [O]
 
Internet address
adresa : internetska adresa : naslov : internetski naslov
Na Internetu se upotrebljavaju dvije vrste adresa: adrese elektroničke pošte i URL-ovi [Uniform Resource Locator] mrežnih mjesta, odnosno FTP [File Transfer Protocol] i Telnet mjesta. Pod internetskom adresom se uobičajeno misli na ovu drugu vrstu koja se još naziva i oznaka područja. Oblikom internetske adrese upravlja DNS [Domain Name System]. Internetska adresa je brojnoslovčana i uobičajeno je da se bira takva adresa koja je jednostavna za pamćenje (npr. www.ffzg.hr). [O] Vidi i: IP address
 
Internet Protocol
Vidi: IP
 
Internet Service Provider
Vidi: ISP
 
IP [Internet Protocol]
IP : internetski propisnik [L] : internetski protokol [K2]
Skup pravila za usmjeravanje i razmjenu podataka između različitih mreža. [K2]
 
IP address
IP adresa : IP naslov
Fizička adresa računala u mreži kojom upravlja TCP/IP [Transmission Control Protocol/Internet Protocol]; tridesetdvobitni broj podijeljen na četiri osmobitna dijela (dakle, koji može poprimiti vrijednost od 0 do 255) koji su međusobno odvojeni točkama (npr 123.34.178.9). Svakoj IP adresi DNS [Domain Name System] pridružuje odgovarajuću internetsku adresu. [O] Vidi i: Internet address
 
ISP [Internet Service Provider]
ISP : pružatelj internetskih usluga
Tvrtka koja drugim tvrtkama ili pojedincima omogućuje, tj. prodaje pristup ili trajniji ostanak na Internetu. [K2]
 
LAN [Local Area Network]
LAN : područna mreža [K2] [L] : lokalna mreža [K2]
Komunikacijska mreža koja pokriva usko zemljopisno područje, a najčešće unutar jedne ili nekoliko zgrada koje čine cjelinu. [O] Vidi i: WAN
 
link
veza : hiperveza
Sličica ili jedna ili više riječi u hipertekstovnom dokumentu na mreži koje ga povezuju s nekim drugim dokumentom ili datotekom. [K2]
 
Local Area Network
Vidi: LAN
 
login
prijava [K2] : uključak [L]
Izraz za postupak pristupanja mrežnom računalnom sustavu, obično upisivanjem korisničkog imena i/ili zaporke prema kojoj računalni sustav provjerava ima li korisnik pravo pristupa i rada na sustavu. [K2]
 
mailing list
raspravište [L]
Sustav razmjene poruka elektroničke pošte o određenoj temi. Vidi i: newsgroup
 
mirror
zrcalno mjesto : zrcalište : zrcalno računalo [K2]
Mrežno mjesto koje sadrže sve podatke kao i izvorno mrežno mjesto, ali na drugom poslužitelju. Na taj se način rasterećuje izvorno mrežno mjesto, a u slučaju gašenja ili kvara na izvornom mrežnom mjestu, podaci korisnicima i dalje mogu biti dostupni na zrcalnom mjestu. [O]
 
mirror site
Vidi: mirror
 
modem
modem
Uređaj koji pretvara niz digitalnih znamenki u analogni signal (koji se može prenijeti preko telefonskih veza ili na neki drugi način) i obratno. Koristi se za povezivanje udaljenih računala sa središnjim mrežnim računalima. [K2]
 
netiquette
mrežni bonton : mrežni odgoj
Pravila ponašanja na Internetu. [K2]
 
network
mreža : računalna mreža
Skupina računala međusobno povezana na takav način da je moguća razmjena podataka, najčešće pomoću klijent/poslužitelj arhitekture. [O]
 
newsgroup
mrežne novine [L] : tematska skupina [K2] : interesna skupina [K2]
Način organizacije podataka i poruka elektroničke pošte na USENET mreži. Vidi i: mailing list
 
offline
offline : bez izravne veze
Računalna oprema ili uređaji koji nisu izravno priključeni ili nisu pod nadzorom središnje jedinice za obradbu podataka. Rad s računalom koje, trenutno ili trajno, nema pristup internetskim službama i uslugama. [O] Vidi i: online
 
online
online : s izravnom vezom
Računalna oprema ili uređaji koji su izravno priključeni ili su pod nadzorom središnje jedinice za obradbu podataka. Rad s računalom koje ima pristup internetskim službama i uslugama. [O] Vidi i: offline
 
page
stranica : mrežna stranica
Hipertekstovni dokument na mreži. [K2]
 
password
zaporka [L] : lozinka [K2]
Tajni niz znakova kojim se pristup podacima omogućuje samo ovlaštenima osobama. [K2]
 
portal
portal : mrežni ulaz : mrežna vrata
Mrežna stranica ili mrežno mjesto koje korisnicima omogućava pristup sadržajima na Internetu. Najčešće se na tim stranicama nalaze razne korisne obavijesti (vremenske prognoze, vijesti, tečajevi itsl.), pretraživač i/ili imenik mrežnih stranica, besplatna elektronička pošta i slično.
protocol
propisnik [H] : protokol [K2]
Skup pravila koji upravlja razmjenom podataka između dva računala priključena na komunikacijsku mrežu, uključujući upravljanje oblikom i prijenosom podataka. [O]
 
proxy
zamjenik : zamjenski poslužitelj
Namjenski program ili računalo koje stoji između klijenta i poslužitelja u računalnoj mreži i olakšava rad središnjeg računala brinući se, primjerice, o sigurnosti sustava, ili povećavajući brzinu pristupa podacima. [O]
 
proxy server
Vidi: proxy
 
query
upit [K2]
Korisnikov zahtjev za određenom obaviješću upućen bazi podataka ili pretraživaču. [K2]
 
router
prosljednik [L] : usmjerivač [K2] : usmjernik [K2]
Elektronički uređaj za usmjeravanje paketa podataka koji se šalju računalnom mrežom. Na Internetu se ovi uređaji brinu da se poruke odašilju prema odredištu najboljim mogućim stazama. [K2]
 
script
naredbena datoteka [K2]
Popis naredaba koje se upućuju drugom računalu u mreži. [K2]
 
search
tražiti [K2] : pretraživati
Postupak pronalaženja potrebnih obavijesti, najčešće uporabom pretraživača ili imenika. Vidi i: browse, surf
 
search engine
pretraživač : tražilica
Mrežna služba ili namjenski program koji korisnicima omogućuje pretraživanje i pronalaženje obavijesti na Internetu. Jedan od najpoznatijih je Google. [K2] Vidi i: browser
server
Vidi: client/server architecture
site
mjesto : mrežno mjesto : mrežne stranice
Mrežni poslužitelj koji omogućuje cjelodnevni pristup jednoj ili više međusobno povezanih stranica koje na svjetskoj mreži, zajedno uzete, predstavljaju organizaciju, tvrtku, pojedinca ili neko djelo. [O]
 
surf
istraživati : pretraživati : surfati
Pregledavanje sadržaja kojemu se pristupa preko Interneta, a sastoji se od pregledavanja sadražaja mrežnih stranica, aktiviranja veza i pregledavanja tako povezanih mrežnih stranica, tekstova, slika i drugih sadržaja. [K2] Vidi i: browse, search
 
TCP/IP [Transmission Control Protocol/Internet Protocol]
TCP/IP : prijenosni propisnik/internetski propisnik [L] : upravljački mrežni protokol/internetski protokol [K2]
Skup mrežnih propisnika kojima se određuje način prijenosa podataka preko Interneta. [H] [K2]
 
Telnet
Telnet
Internetski propisnik za prijavu rada na mreži s udaljenog računala. [K2]
 
Transmission Control Protocol/Internet Protocol
Vidi: TCP/IP
 
under construction
u izradi
Uobičajeni natpis na mrežnim stranicama u izradi.
 
Uniform Resource Locator
Vidi: URL
 
update
obnoviti [K2] : ažurirati [K2]
Obnoviti datoteku dodavanjem novih podataka, odnosno izmjenom ili brisanjem starih, čime se osigurava da datoteka oslikava najnovije stanje. [K2]
 
upload
stavljanje : učitavanje [K2]
Prijenos podataka s mjesnog, korisničkog računala u spremnik središnjeg računala, odnosno mrežnog poslužitelja. Vidi i: download
 
URL [Uniform Resource Locator]
URL : jedinstvena adresa mrežnog izvora
Jedinstvena internetska adresa koja identificira određeno mjesto na Internetu. Primjerice, jedinstvena adresa početne stranice mrežnog mjesta Katedere za bibliotekarstvo je http://www.ffzg.hr/infoz/biblio/index.html. Prvi dio, koji se naziva i predmetak, u našem slučaju http://, određuje propisnik. Drugi dio, www.ffzg.hr, nazivamo oznaka područja. Treći dio, /infoz/biblio/index.html, određuje ime datoteke i puni naziv imenika u kojem se ona nalazi. [O]
 
user account
korisnički račun
Skup podataka koji sadrži korisničko ime, zaporku i popis prava pristupa. [K2] Vidi i: user name
 
user name
korisničko ime
Ime pod kojim se korisnik prijavljuje računalnom sustavu i koje obično glasi isto kao i korisnički račun. Vidi i: user account
 
version
inačica : verzija
Inačica nekog namjenskog programa ili operacijskog sustava. Različite inačice se najčešće označavaju različitim brojevima.
 
WAN [Wide Area Network]
WAN : međupodručna mreža [L] : mreža širokog područja [K2]
Komunikacijska mreža koja pokriva široko zemljopisno područje. [O] Vidi i: LAN
 
web
mreža : svjetska mreža : WWW
Lakoporabno sučelje za pristup obavijestima dostupnima na računalima, svih vrsta i veličina, priključenih na Internet. [O]
 
web browser
Vidi: browser
 
web page
Vidi: page
 
web site
Vidi: site
 
webmaster
administrator mrežnog mjesta
Osoba odgovorna za oblikovanje i održavanje mrežnog mjesta. [O]
 
Wide Area Network
Vidi: WAN
 
workstation
radna postaja [L] : radna stanica [K2]
Računalna oprema konfigurirana tako da jednoj osobi omogućuje obavljanje određenih poslova. Radna postaja može biti terminal u računalnoj mreži ili samostalni računalni sustav. [K2]
 
World Wide Web
Vidi: web
 
WWW [World Wide Web]
Vidi: web

 

 

 

LITERATURA

 

[A]
ASIS Thesaurus of Information Science and Librarianship. Medford : Learned Information, Inc., 1994.

[H]
Horvat, A. Pojmovnik. // Novosti HBD. 5(1995), str. 23-24.

[K2]
Kiš, M. Englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski informatički rječnik. Zagreb : Naklada Ljevak, 2000.

[L]
László, M. Mala škola Interneta (1). // Novosti HBD. 5(1994-1995), str. 21-23.
László, M. Mala škola Interneta (2). // Novosti HBD. 6(1996), str. 20-22.
László, M. Mala škola Interneta (3). // Novosti HBD. 7(1996), str. 15-16.
László, M. Mala škola Interneta (4). // Novosti HBD. 8(1997), str. 17-19.
László, M. Mala škola Interneta (5). // Novosti HBD. 9(1997), str. 23-24.
László, M. Mala škola Interneta (6). // Novosti HBD. 10(1998), str. 15.
László, M. Mala škola Interneta (7). // Novosti HBD. 11(1998), str. 22-23.

[O]
ODLIS: Online Dictionary of Library and Information Science.

Povratak na početnu stranicu

 

 

Svi prijedlozi i primjedbe su dobrodošli!

 

 

zadnja promjena: 20. prosinca 2000.