Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
Konzultacije
Četvrtkom 17-18:30
Soba
C 20
Telefon
E-mail
mbijelic@ffzg.hr

Dr. sc. Marijana Bijelić (matični broj znanstvenika: 277926), rođena je 7. Studenog 1978. u Dubrovniku. Završila je opću gimnaziju (Gimnazija „Dubrovnik“), 2005. godine diplomirala je Kroatistiku i Slavistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija u više navrata je pohađala ljetne i zimske seminare bugarskog jezika, književnosti i kulture na bugarskim sveučilištima. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je zaposlena od 1. studenog 2005. godine kao znanstvena novakinja na projektu Interkulturna povijest književnosti (130-0000000-3473) prof. dr. Zvonka Kovača. Nakon završenog Postdiplomskog studija književnosti, kulture, izvedbenih umjetnosti i filma na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorirala je temom Žrtvovanje kao strukturni model „septembarske književnosti“ u okviru bugarske književne avangarde 20.12.2011. koju je izradila pod mentorstvom prof. dr. sc. Zvonka Kovača, a obranila pred povjerenstvom u kojem su uz mentora bili prof. dr. sc. Dušan Marinković i prof. dr. sc. Jani Milčakov u statusu je doktorandice, a od 2016. zaposlena je kao docentica na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Bijelić, M. Funkcija autora u lirskoj pjesmi bugarskog i hrvatskog narodnog preporoda. В: Въпреки различията: Интеркултурни диалози на Балканите: спборник. София: Академично издателство 'Проф. Марин Дринов', 2008. с, 230-249.
Bijelić, M. Tvorba identiteta i drugosti u romanu Baj Ganjo Aleka Konstantitnova. U: Desničini susreti 2005.-2008. Zagreb: Filozofski fakultet, Plejada, 2010. s, 100-109
Bijelić, M. Demonsko i sveto u poemi Septembar. U: Njegoševi dani II. Nikšić: ITP „Kolo“, 2010, s. 235-244
Bijelić, M. Kulturna kriza i nemogućnost elevacije u drami Kraljevo Miroslava Krleže i romanu Kolo Antona Strašimirova. U: Filološke studije. Filološki fakultet (Permsko državno sveučilište), Filozofski fakultet (Sveučilište u Ljubljani), Institut za makedonsku književnost (Sveučilište „Sv. Kiril i Metodij“ – Skopje), Filozofski fakultet (Sveučilište u Zagrebu) 2010, tom 2
Bijelić, M. Parodijski diskurs djela „Je li kriva sudbina?“ Ljubena Karavelova. В: Юбилеен сборник, 35 години катедра “Обща и сравнителна история“. Велико Търново: Великотърновски университет, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2010, с. 221-229
Bijelić, M. Problematizacija nacionalne ideologije u Romanu „Horo“ Antona Strašimirova. В: Светът на словото, Сборник на чест на проф. Николай Даскалов. Велико Търново: Университетско издателство Св. Св. Кирил и Методий“, 2011, с. 86-93
Bijelić, M. Transgresija i žrtvena obnova u zbirci “Proljetni vjetar” Nikole Furnadžieva. В: Езиков свят/ Orbis Linguarum. Благоевград: Югозападния университет „Неофит Рилски“, 2011, с.75-84
Bijelić, M. Nemogućnost žrtvene obnove i kolaps poretka u romanu "Kolo" Antona Strašimirova В: Славяните: общество, религия, култура. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, с. 536-548
Bijelić, M. Žrtveni modeli i baladično načelo u zbirci „Žrtvene lomače“ Asena Razcvetnikova, В: Езиков свят – Orbis linguarum, 13. Югозападния университет „Неофит Рилски“ Благоевград, 2014, с. 44-55
Bijelić, M. Aspekti tragičnoga u „genijskom ciklusu“ Krležinih Legendi. U: Fluminensia: časopis za filološka istraživanja, 2. Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci, 2014, s. 133-142
Bijelić, M. Anika kao fatalna žena – demonizacija ženskosti u pripovijetci „Anikina vremena“ Ive Andrića. U: Filološke studije. Filološki fakultet (Permsko državno sveučilište), Filozofski fakultet (Sveučilište u Ljubljani), Institut za makedonsku književnost (Sveučilište „Sv. Kiril i Metodij“ – Skopje), Filozofski fakultet (Sveučilište u Zagrebu): Filološke studije 2, 2015, s.
Bijelić, M., Ćaćić, P. Estetski i ideološki aspekti lika vile u pripovijetkama Elina Pelina. В: Паисиеви четения: Славистика: Научни трудове, Филология, том 53, кН. 1, сб. Б. Велико Търново: Университетско издателство, 2016, с. 228-236
Бийелич, М. Поетиката на пространството в стихосбирката. В: Българистични четения – Сегед 2015. Сегед: JatePress, 2016, с. 335-362
Бийелич, M. Преодоляване на другостта в разказите на Йордан Йовков. В: Мултукултурализъм и многоезичие. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2017, с. 390-399
Бийелич, М. Естетиката на гротеската като естетика на обществената криза в повестта Сляпото куче на Борис Христов. В: Език и литература, 3/4-2018, Съюз на филолозите българисти, 2018, с.64-76