Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
utorkom 15.30-16.30, srijedom 15.30-16.30
Soba
F 326
Telefon
01/4092317
E-mail
gbcaric@ffzg.hr

Rođena 1963. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i Obrazovni centar za jezike. Godine 1982. upisala studij španjolskog jezika i književnosti i francuskog jezika i književnosti. Diplomirala 1986. godine s temom diplomskog rada Utjecaj francuskog jezika na španjolski u jeziku mode prve polovice 19. stoljeća. Dvogodišnji studij portugalskog jezika završila 1987., a 1995. magistrirala iz područja metodike nastave stranih jezika s temom Kompjutor kao dodatno pomagalo u nastavi francuskog jezika. Godine 1998. završila sveučilišni tečaj rumunjskog jezika. Godine 2008. obranila doktorsku disertaciju iz područja lingvistike pod naslovom Član u francuskom i rumunjskom te njegovi hrvatski ekvivalenti u računalnom usporednom korpusu. Od 1986. do 1991. radila kao profesor francuskog jezika u Francuskoj alijansi u Zagrebu. Od 1991. na Katedri za francuski jezik Odsjeka za romanistiku radila kao lektor, odnosno od 1997. do 2017. godine kao viši lektor (kolegiji Francuski jezik 1, 2, 3 i 4). Godine 2013. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje filologija. U rujnu 2017. postaje docenticom na Katedri za romansku lingvistiku. Od 2011. izvodi kolegij Povijest rumunjskog jezika na Katedri za rumunjski jezik i književnost Odsjeka za romanistiku, od 2012./13. kolegij Povijest španjolskog jezika na Katedri za španjolski jezik i književnost, od 2017./18. kolegij Semantički seminar 2 na Katedri za francuski jezik i književnost, a od 2018./19. kolegij Povijest portugalskog jezika na Katedri za portugalski jezik i književnost, te kolegije Lingvistika za romaniste i Poredbena romanska lingvistika, namijenjene studentima svih diplomskih studija na Odsjeku za romanistiku. Mentor je za izradu više diplomskih radova na prevoditeljskom i nastavnom usmjerenju studija francuskog jezika i književnosti, kao i na znanstvenom usmjerenju (modul lingvistika) studija španjolskog jezika i književnosti. Boravila je na više stručnih usavršavanja u Hrvatskoj i inozemstvu (Francuska, Španjolska, Portugal i dr.), između ostalog na Institut Supérieur d’Interprétation et de Traduction u proljeće 2005. godine u Parizu, te u listopadu 2007. u Beču, na seminaru “Publics spécifiques et objectifs spécialisés – Enseigner le français à des publics en charge de dossiers européens”, koji je organizirao Institut français de Vienne. Redovito sudjeluje na međunarodnim lingvističkim kongresima, gdje izlaže na francuskom, španjolskom, portugalskom i rumunjskom. U sklopu stručnog poslijediplomskog studija prevoditeljstva ak. god. 2004./2005. i 2005./2006. držala je vježbe prevođenja s francuskog na hrvatski. U listopadu 2009. na Fakultetu za strane jezike i književnosti Sveučilišta u Bukureštu održala je predavanje studentima hrvatskog jezika i književnosti pod naslovom Hrvatski ekvivalenti rumunjskom članu / Echivalentele croate ale articolului din română. U lipnju 2015. predstavila je grupu GRAC Croatie, u čijem je osnivanju sudjelovala, na 3. međunarodnom savjetovanju GRAC (Grammaires et contextualisation, međunarodni projekt Université Sorbonne Nouvelle Paris 3) održanom u Faru (Portugal). U veljači 2017. na Sveučilištu Eötvös Loránd u Budimpešti održala je osam nastavnih sati iz kolegija Povijest francuskog jezika studentima diplomskog studija francuskog jezika. Bila je član Organizacijskog odbora svih dosadašnjih međunarodnih savjetovanja Francontraste na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu: Le français en contraste – langue et culture francophones dans l’espace de la communication, od 2. do 4. prosinca 2010., L’affectivité et la subjectivité dans le langage, od 11. do 13. travnja 2013., te Structuration, langage, discours et au-delà, od 8. do 10. travnja 2016. Također je bila član Organizacijskog odbora 2. i 4. susreta članova Katedri za francuski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Filozofskog fakulteta u Zadru, u veljači 2003. i rujnu 2006. godine. Član je Organizacijskog odbora međunarodnog savjetovanja povodom stote godišnjice osnivanja Odsjeka za romanistiku (1919. – 2019.). Od 1992. godine član je Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku, od 2003. Hrvatsko-kanadskog akademskog društva, od 2011. Hrvatske udruge frankofonih sveučilišnih nastavnika, od 2015. Hrvatsko-hispanskog društva, a od 2019. Société de linguistique romane.

članci
2.a) o kontrastivnoj lingvistici:

1) “Las dificultades de los hispanohablantes que estudian croata”. Estudios hispánicos VII, Acta Universitatis Wratislaviensis br. 2087, Wroclaw, 1999, str. 115-122.
2) “L’aspect verbal en français et en croate”. Studia Romanica Posnaniensia, XXXI, Poznań, 2004, str. 167-174.
3) “Uloga računala u jezičnoj obradi teksta”. Zbornik Savjetovanja Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku “Jezik i mediji – Jedan jezik: više svjetova”, Zagreb – Split, 2006, str. 89-96.
4) “L’article en français et en roumain et ses équivalents en croate”. 7º Congrés de Lingüística General, Universitat de Barcelona, del 18 al 21 d’abril de 2006, CD-ROM, ISBN 84-475-2086-8
5) “L’article zéro en français et en roumain”. Actes du 4ème colloque sur les études françaises, Zagreb, 2007, str. 90-102.
6) “L’article en français et ses équivalents en croate”. Actas del 6º Congreso de Lingüística General del 3 al 7 de mayo de 2004, Santiago de Compostela, 2007, str. 1309-1316.
7) “L’article dans les langues romanes”, 8º Congreso de Lingüística General, Universidad Autónoma de Madrid, del 25 al 28 de junio de 2008, CD-ROM, ISBN 978-84-691-4124-3
8)“L’article en français et en roumain avec ses équivalents en croate dans un corpus aligné”. Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, vol. LIV, 2009, str. 15-50.
9) “Imenica, prostor i član”. Zbornik Savjetovanja Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku “Prostor i vrijeme u jeziku: Jezik u prostoru i vremenu”, Zagreb – Osijek, 2010, str. 3-16.
10) “L’expression de la détermination du nom en croate, français et roumain”. Romanoslavica, vol. XLVI, 2010, str. 27-39.
11) “La virtualité dans les domaines nominal et verbal”. 9º Congreso de Lingüística General, Universidad de Valladolid, del 21 al 23 de junio de 2010 CD-ROM, ISBN 987-84-693-6786-5, str. 382-394.
12) “L’expression de l’espace virtuel en français et en croate (article indéfini/subjonctif et leurs équivalents)”. Actes du 1er Colloque Francophone International de l’Université de Zagreb, du 2 au 4 décembre 2010 : Le français en contraste – langue et culture francophones dans l’espace de la communication, Mons: CIPA, 2011, str. 155-163.
13) “Un regard sur les couples virtualité/réalité et subjonctif/indicatif en français, espagnol, portugais et roumain”. XXVI Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románicas, Universidad de Valencia, del 6 al 11 de septiembre de 2010. Berlin: W. de Gruyter. str. 341-352.
14) “L’aspect verbal en croate – que peut-il exprimer en plus de la perfectivité / imperfectivité du verbe ? ” Sorin Paliga (ed.) Actes du colloque Aspectul verbal în limbile slave, 4-7 octombrie 2012. Romano-Bohemica II, vol. 2/2013. Editura Universităţii din Bucureşti, str. 9-34.

15) “Rolul corpusului de traduceri în studierea diferenţelor dintre română şi franceză”. Ofelia Ichim (coord.) (2013): Tradiţie / inovaţie – identitate / alteritate: paradigme în evoluţia limbii şi culturii române. Iaşi: Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”. str. 19-31.

16) “L’aspect verbal et l’expression de la subjectivité”. Bogdanka Pavelin Lešić (dir.): Actes du 2ème Colloque Francophone International de l’Université de Zagreb, du 11 au 13 avril 2013: L’affectivité et la subjectivité dans le langage, Mons: CIPA, 2013, str. 99-105.

17) “L’infinitif et l’expression de l’opposition non personnel/personnel – comparaison entre le français, l’espagnol, le portugais et le roumain“. Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, vol. LVIII, 2013, str. 31-51.

18) “L’aspect verbal par rapport au temps (comparaison entre le français et le
croate)”. SCOLAGRAM nº 1, 2015, str. 1-14. http://scolagram.u-cergy.fr

19) “Quelques réflexions linguistiques sur la politesse en français et en croate”. Vessela Guenova (dir.) : Actes du Colloque international, du 5 au 6 novembre 2011 : L’éloquence des gestes. Enjeux linguistiques et interculturels de la politesse, Sofia: Presses universitaires Saint Clément d’Ohrid, 2015, str. 633-650. ISBN 978-954-07-3927-4

20) "La conceptualisation à l'intérieur du groupe nominal (les cas croates et leurs équivalents en français)". Bogdanka Pavelin Lešić (dir.): Actes du 3ème Colloque Francophone International de l'Université de Zagreb, du 8 au 10 avril 2016: Structuration, langage, discours et au-delà. Mons: CIPA, 2017, str. 73-85. ISBN 978-2-930200-79-8

21) Bikić-Carić, Gorana, Pavelin Lešić, Bogdanka. "L'enseignement du français en Croatie et l'analyse de l'emploi de l'article en français vu par les croatophones". Actes du 3ème colloque international du GRAC : "Enseigner la grammaire : discours, descriptions et pratiques", 18-19 juin 2015 - Université d'Algarve, Faro. Paris: Editions Le Manuscrit, 2018, str. 277-303, ISBN 978-230404-7226

22) "Les langues romanes comme écarts et comme norme". Qvaestiones Romanicae VI. Canon cultural. Canon literar. Canon lingvistic. Lucrările Colocviului Internaţional Comunicare şi cultură în Romània europeană, 16-17 iunie 2017, Universitatea de Vest din Timişoara. Szeged: JATE Press, 2018, str. 324-333. ISSN 2457 8436, ISSN-L 2457 8436

23) "Le français et les langues romanes - influences linguistiques et culturelles". Intertext - Revistă ştiinţifică. 45/46, 1/2, 2018, str. 53-64. ISSN 2345-17501.b) o računalu u nastavi jezika:

22) “Susret studenata prve godine francuskog s kompjutorom u nastavi jezika”. Zbornik Savjetovanja Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku “Trenutak sadašnjosti u učenju jezika”, Zagreb, 1993, str. 149-156.
23) “Komunikacija u nastavi stranih jezika i nove tehnologije”. Zbornik Savjetovanja Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku “Jezik i komunikacija”, Zagreb, 1996, str. 98-101.
24) “Le rôle de l’ordinateur dans l’enseignement du FLE”. Actes du IXème congrès mondial des professeurs de français, Tokio, 1996, str. 455-461.
25) “Računalo u nastavi francuskog jezika (s posebnim osvrtom na pisanje i čitanje)”. Strani jezici. XXV, 1996, br. 3-4, str. 173-179.
26) “Nove tehnologije u nastavi stranih jezika”. Napredak, sv. 138, br. 2, Zagreb 1997, str. 190-194.
27) “Iskustvo s francuskim računalnim programom za provjeru teksta”. Zbornik Savjetovanja Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku “Tekst i diskurs”, Zagreb, 1997, str. 255-260.
28) “Utilisation individuelle du CD-ROM intégrée en classe de français langue étrangère”. Enseignement public & informatique, Pariz, br. 92, 1998, str. 79-83.
29) “CD-ROM u nastavi stranih jezika”. in: Yvonne Vrhovac et al: “Strani jezik u osnovnoj školi”, Zagreb, Naprijed, 1999, str. 347-349.
30) “Govorni činovi i simulacije u novim tehnologijama za učenje stranih jezika”. Zbornik Savjetovanja Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku “Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike”, Zagreb – Rijeka, 1999, str. 77-83.
31) “Kako uklopiti CD-ROM u nastavu francuskog jezika”. Strani jezici, XXVIII (1999), No. 1, Zagreb, str. 39-43.
32) “Internet u nastavi francuskog jezika”. Zbornik Savjetovanja Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku “Primijenjena lingvistika u Hrvatskoj – izazovi na početku XXI. stoljeća”, Zagreb – Rijeka 2002, str. 17-24.
33) Damić Bohač, D. i Bikić-Carić, G. “Problem člana u francuskom jeziku i kako ga savladati”. Zbornik Savjetovanja Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku “Primijenjena lingvistika u Hrvatskoj – izazovi na početku XXI. stoljeća”, Zagreb – Rijeka 2002, str. 97-104.
34) “Internet i francuski jezik”. “Strani jezici”, 31 (2002), 1-2, str. 95-101.
35) “Nouvelles technologies (vidéo, ordinateur, Internet) dans l’enseignement du français langue étrangère”. Actes du 1er Colloque sur les études françaises en Croatie, Zagreb 2002, str. 46-57.
36) “Texte et ordinateur”. Actes du 2ème colloque international sur les études françaises en Croatie, Zagreb, 2003, str. 164-184.
37) “Drugačija uloga nastavnika uz nove tehnologije”. Zbornik Savjetovanja Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku “Suvremena kretanja u nastavi stranih jezika”, Zagreb – Rijeka 2004, str. 37-44.

1.prijevodi
2.a) na francuski jezik:

1) Franković, Dubravka: “‘Sĕdiljke’ ou ‘besĕde’ (Soirées ou cercles) à Zagreb en 1844 – Caractères socio-historiques et musicaux”, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, sv. 23, br. 2, Zagreb 1992, str. 171-176 (u suradnji s Evaine Le Calvé Ivičević)
2) Žigo, Bože: “Mesdames et Messieurs!”, 59th P.E.N. World Congress – Place and Destiny, Most, Zagreb, 1993 (u suradnji s Evaine Le Calvé Ivičević)
3) Tomasović, Mirko: “Dinko Ranjina dans l’anthologie de la poésie française”, Most, br. 3, Zagreb, 1994, str. 35-36 (u suradnji s Evaine Le Calvé Ivičević)
4) Marinković, Ranko: “Discours sur la main”, Most, br. 9-10, Zagreb,1995, str. 21-25.
5) Frangeš, Ivo: “Sur Ranko Marinković”, Most, br. 9-10, Zagreb, 1995, str. 38-39.
6) La Croatie souhaite la bienvenue à l’IFOR, Kvantum-tim, Zagreb, 1996, 143 str.
1.b) s francuskog jezika:

Bonnet, Catherine: Razbijeno dijete – incest i pedofilija (L’enfant cassé – L’inceste et la pédophilie), Zagreb, BIOS, 2000, 238 str.
1.c) sa španjolskog jezika:

1) Juez Galvez, Francisco Javier: “Južnoslavenske književnosti u Španjolskoj”, Književna smotra – 32 (2000), 3 (117); str. 53-68.
2) Peñate Rivero, Julio: “Integracija i interkulturalizam: španjolsko useljeništvo u Švicarskoj viđeno kroz asocijativni pokret”, Književna smotra – 29 (1997), 2/3 (104/105); str. 13-22.
3) Peñate Rivero, Julio: “Internacionalizacija književnosti u Španjolskoj”, Književna smotra – 32 (2000), 3 (117); str. 43-52.
4) Peñate Rivero, Julio: “Utopije i antiutopije u dvadesetom stoljeću: Romulo Gallegos, Miguel Angel Asturias i Ernesto Sabato”, Književna smotra, – 31 (1999), 1 (111); str. 173-184.
5) Peñate Rivero, Julio: “Suučesnički pogled: književnost Istočne Europe kako je vidi meksički pisac Sergio Pitol”, Književna smotra – 34 (2002), 2-3 (124-125); str. 39-44.
6) Peñate Rivero, Julio: “Književnost i periferija u Španjolskoj sedamdesetih godina: “Novo kanarsko pripovjedaštvo”, Književna smotra – 36 (2004), 4 (134); str. 65-76.
7) Peñate Rivero, Julio: “Književnost i društvo u Španjolskoj osamdesetih godina: “slučaj” kriminalističkog romana”, Književna smotra – 42 (2010), 1 (155); str. 21-32.

8) Peñate Rivero, Julio: “Odisej i Javier Reverte: na putovanju po hispanskoj književnosti devedesetih”, Književna smotra – 46 (2014), 1 (171); str. 147-152.


1.d) s engleskog jezika:

1) Celant, Germano: “Wim Delvoye: unutrašnja strana kože”, Art info, br. 1, Zagreb, 1992, str. 26-29.
2) Hermes, Manfred: “Ponavljanje, prerušavanje, dokumenti: kako je fotografija prožela dva desetljeća suvremene njemačke umjetnosti”, Art info, br. 1, Zagreb, 1992, str. 8-13.
3) Kapoor, Anish: Duhovnost boje & materijalnost tame, Kontura, br.4, Zagreb,1992, str. 4-5.
4) Magnani, Gregorio: “Ovo nije konceptualno”, Art info, br. 1, Zagreb, 1992, str. 14-17.
5) Maragliano, Giorgio: “Gerhard Merz”, Art info, br. 1, Zagreb, 1992, str. 20-25.
6) Maher, John i Groves, Judy: Chomsky za početnike, Zagreb, Jesenski i Turk, 2003, 176 str.

III. Ostalo:

Bikić, A. V., Bikić-Carić, G., Skender, I.: Ilustrirani rječnik hrvatskoga, engleskoga i njemačkoga jezika, Zagreb, Didakta, 2001.
1.Magistarski rad:

Kompjutor kao dodatno pomagalo u nastavi francuskog jezika, Filozofski fakultet u Zagrebu, 1994. (mentor prof. dr. Yvonne Vrhovac)
1.Doktorski rad:

Član u francuskom i rumunjskom te njegovi hrvatski ekvivalenti u računalnom usporednom korpusu, Filozofski fakultet u Zagrebu, 2008. (mentor prof. dr. Marko Tadić, komentor prof. dr. August Kovačec)