Akademski stupanj
Zvanje
Asistent - predavač
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
petkom od 12,30 do 13,30
Soba
F-310
Telefon
01/4092-328
E-mail
agblazev@ffzg.hr

Obrazovanje: 2007.-2013. Magistra edukacije španjolskog jezika i književnosti te magistra bibliotekarstva. 2013. Akreditirana DELE ispitivačica za stupnjeve A1, A2, B1 i B2 Nagrade i priznanja: 2013. Nagrada za izvrnost u studiju (najbolja studentica hispanistike diplomskog studija) 2012. Nagrada zaklade dr. Ljerke Markić-Čučuković (najbolja studentica bibliotekarstva) 2010. Nagrada za izvrnost u studiju (najbolja studentica hispanistike preddiplomskog studija) Nagrada „Franjo Marković“ za aktivni znanstveno-istraživački rad Radno iskustvo: Od 2014. Filozofski fakultet u Zagrebu, asistentica-stipendistica (hispanistika – nastavnički smjer) Od 2009. Prevođenje sa španjolskog jezika te prevođenje i lektoriranje prijevoda na španjolski jezik Od 2007. Podučavanje španjolskog (privatno i u više škola stranih jezika) - personalizirani tečajevi, poslovni španjolski, priprema za DELE ispite 2012.-2013. Filozofski fakultet u Zagrebu, strana ugovorna lektorica 2012. -2013. Zbirka hispanistike Knjižnice Filozofskog fakulteta - katalogizator i predmetni stručnjak 2008. - 2011. Aula Cervantes Zagreb – demonstratorica

Autorski radovi:

Polić-Bobić, M.; Blažević, A. G. Bibliografija članaka o španjolskim i hispanskoameričkim piscima i njjhovim djelima u hrvatskim međuratnim serijskim publikacijama = Bibliografía de artículos [...]. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013.

Blažević, A. G. Análisis de errores en la expresión e interacción orales de los alumnos croatas de ELE del nivel B1 según el Marco común europeo de referencia para las lenguas. // Studia Romanica et Anglica. 58(2013), str. 221-245.

Blažević, A. G. Naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca : el testimonio del conquistador conquistado // Iberoamericana Quinqueecclesiensis. 9(2011.), str. 489-499.