Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
četvrtak 8.30-09.30
Soba
F322
Telefon
01/4092 340
E-mail
mbojic@ffzg.hr

Majda Bojić rođena je u Celju (Republika Slovenija). Godine 2003. završila je studij francuskog jezika i književnosti i komparativne književnosti te upisala poslijediplomski doktorski studij književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 2004. završila je slobodni studij luzitanistike a na Odsjeku za romanistiku zaposlena je od studenog 2005. kao asistentica. Predaje kolegije iz brazilske i afričke književnosti portugalskog jezičnog izraza te kolegij Portugalska kultura i civilizacija. Kao stipendistica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa provela je ljetni semestar 2007/2008. te zimski semestar 2008/2009. godine u Brazilu, na Federalnom fakultetu države Paraná, u svrhu rada na doktorskoj disertaciji. Doktorirala je 19. lipnja 2013. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s radom Sjećanje i identitet u djelu Miltona Hatouma. Od 2018. zaposlena je u znanstveno-nastavnom zvanju docenta.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Associação Internacional de Lusitanistas (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2019. 100 godina zagrebačke romanistike: tradicija, kontakti, perspektive, Odsjek za romanistiku i Odsjek za talijanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
  • 2016. V Jornadas de Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas da Europa Central e de Leste, Centro de Lingua Portuguesa em Zagreb, Odsjek za romanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zadru (-, -)
Uredništva u časopisima
  • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
  • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Radovi
Crítica da dimensão política da representação no romance pós-moderno e sua cumplicidade, u: Anais do XI Congresso Internacional da Associação Brasileira de Literatura Comparada (ur. Sandra Nitrini et. al.), ABRALIC, São Paulo, 2008.
Memória como princípio da estruturação narrativa no romance „Relato de um certo Oriente“, de Milton Hatoum. // Studia romanica et anglica zagrabiensia. LIX. (2014) Str. 3-16. ISSN 0039-3339
Insubmissão criativa – uma leitura do livro „A escola“ de Domingas Samy. // Revista de Estudos Literários. N. 5. (2015) Centro de Literatura Portuguesa (CLP), Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Str. 291-306. ISSN 2182-1526
Memória cultural e identidade em Milton Hatoum. // Studia romanica et anglica zagrabiensia. LX. (2015) Str. 145-164. ISSN 0039-3339
A representação literária da memória: uma análise dos romances de Milton Hatoum. // Lusorama: Zeitschrift für Lusitanistik. Nr. 103-104 (November 2015). Str. 24-40. ISSN 0931-9484
Milton Hatoum, intertextualidade e memória da literatura. // Verba Hispanica. Vol. 24, No 1. (2016) Str. 169-184. ISSN 0353-9660
Jezik kao sredstvo otpora u književnostima luzofonih afričkih zemalja. // Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primjenjenu lingvistiku održanog 24.-26. travnja 2015. u Zadru / Kristina Cergol Kovačević; Sanda Lucija Udier (ur.). Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku – HDPL, 2016. Str. 63-76. ISBN 978-953-7963-43-9 (s Lanović, Nina)
Figurações do espaço em „O Padre, o Mar e o faroleiro“, de Ondjaki. // Studia romanica et anglica zagrabiensia. LXI (2016). Str. 149-160. ISSN 0039-3339
From „effet de réel“ to „effet de mémoire“: a study of the concepts. // Philologica Jassyensia. XIII (2017), 1 (25). Str. 39-50. ISSN 1841-5377

Recenzije
Pisanje u sjeni smrti, «Književna smotra» Broj 145, 2007. (recenzija knjige Maske sudbine, autorica: Florbela Espanca, prev. Nikica Talan, Disput, Zagreb, 2007.)
Prepoznavanje krajolika, «Vijenac» Broj 292, 15. svibnja 2005. ISSN 1330-2787 (recenzija knjige Lica, autor: Rui Nunes, prev. Tanja Tarbuk, Meandar, Zagreb, 2004.)
Zemlja pjesnika, «Vijenac» Broj 286, 17. veljače 2005. ISSN 1330-2787 (recenzija knjige Povijest portugalske književnosti, autor: Nikica Talan, Školska knjiga, Zagreb, 2004.)

Kongresi i seminari
International Conference on Re-Thinking Humanities and Social Sciences, September 6 – 9, 2012, University of Zadar, Croatia, sudjeluje s predstavljenim radom (“Fictions of memory: Cultural Memory Studies and Literatureˮ).

XI Congresso Internacional da ABRALIC, srpanj 2008, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo/SP, Brasil, sudjeluje s predstavljenim radom.

O XXIII Encontro Nacional da ANPOLL, srpanj 2008, Universidade Federal de
Goiás, Goiânia – Goiás, Brasil, sudjeluje kao slušač.
I Seminário Internacional de Cultura, Imaginário e Memória da América Latina, studeni 2008, Curitiba, Paraná, Brasil, sudjeluje kao slušač.

Jezik kao sredstvo otpora u književnostima luzofonih afričkih zemalja, na međunarodnom znanstvenom kupu Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja - 29. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku, Zadar, Hrvatska, 24.-26. travanj 2015.

A crítica social e as representações negativas nas obras de Gil Vicente e Marin Držić, na međunarodnom znanstvenom skupu Repensar o Negativo - 9. Conferência Internacional da Série: Culturas Ibéricas e Eslavas em Contacto e Comparação, Lisabon, Portugal, 19.-21. svibanj 2015.

Insubmissão criativa – uma leitura do livro „A escola“ de Domingas Samy, na međunarodnom skupu Sexualidades e Género nas Literaturas Africanas de Língua Portuguesa: Investigações preliminares e alguns resultados, Coimbra, Portugal, 27. studeni 2015. u organizaciji Centra za portugalsku književnost Sveučilišta u Coimbri.

Figurações do espaço em „O Padre, o Mar e o faroleiro“, de Ondjaki e „Teoria geral do esquecimento“, de José Eduardo Agualusa, na međunarodnom znanstvenom skupu V Jornadas de Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas da Europa Central e de Leste, Zagreb, Hrvatska, 29. rujan-01. listopad 2016. u organizaciji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Instituta Camões.