Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
Konzultacije
srijedom 11-12.30
Soba
C-105
Telefon
4092145
E-mail
dbotica@ffzg.hr

Dubravka Botica (r. 1976. u Zagrebu.), studirala je od 1994. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu germanistiku i povijest umjetnosti, gdje je diplomirala u listopadu 1999. Iste godine upisala je znanstveni postdiplomski studij povijesti umjetnosti, na kojemu je magistrirala u listopadu 2003. s radnjom „Sakralna arhitekura Vrbovečkog arhiđakonata od 17. do sredine 19. stoljeća“. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Četverolisne crkve u srednjoj Europi - problem tipologije sakralne arhitekture 18. stoljeća“, izradila je na Odsjeku za povijest umjetnosti kod mentora dr. sc. Vladimira Markovića, red. prof. u mir., a obranila ju je u prosincu 2007. U više navrata usavršavala se na stipendijama u Njemačkoj, na Zentralinstitit für Kunstgeschichte i Ludwig-Maximilians-Universität, (stipendist DAAD-a tijekom 2002. i 2006./2007.) te Austriji (Institut für Kunstgeschihcte, Universität Wien). Od prosinca 1999. zaposlena je kao znanstveni novak na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje na kojemu je 2000. izabrana u zvanje asistenta, a u prosincu 2009. u zvanje docenta. Drži nastavu na preddiplomskom i diplomskom studiju na Katedri za umjetnost renesanse i baroka, te na doktorskom studiju povijesti umjetnosti na kojemu je voditelj smjera renesansa i barok. Na projektu „Likovni leksikon“ Hrvatskog leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“ je urednik za razdoblje baroka. Od akad. god. 2010./11. voditelj je nastavno-istraživačkog projekta „Multidisciplinarna istraživanja kompleksa dvorca Brezovica“. Područje istraživanja usmjereno je na arhitekturu i umjetnost od 16. do 19. st., s naglaskom na hrvatsku umjetnost u srednjoeuropskom kontekstu, a objavljuje i prijevode stručnih tekstova s njemačkog jezika.

Dubravka Botica upisana je u registar znanstvenika Republike Hrvatske pod brojem 233600.
Nakon odslušanog znanstvenog poslijediplomskog studija na Odsjeku za povijest umjetnosti, obranila je 21. listopada 2003. magistarsku radnju pod naslovom Sakralna arhitektura Vrbovečkog arhiđakonata od 17. do sredine 19. stoljeća. Na Odsjeku za povijest umjetnosti izradila je doktorsku disertaciju pod naslovom Četverolisne crkve u srednjoj Europi - problem tipologije sakralne arhitekture 18. stoljeća, kod mentora dr. sc. Vladimira Markovića, red. prof. u miru, a obranila sam je 11. prosinca 2007., čime je stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja humanističke znanosti, znanstvenog polja povijesti umjetnosti, znanstvene grane povijesti i teorije likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija.
Sudjelovala je na projektima voditelja dr. sc. Vladimira Markovića, red. prof.: Crkve i crkvena oprema 17. i 18. stoljeća u sjevernojadranskoj Hrvatskoj (do 2005.) te Arhitektura i štafelajno slikarstvo 17. i 18. stoljeća u Hrvatskoj (od 2006.-2012.). Kao vanjski suradnik Instituta za povijest umjetnosti tijekom 2000. i 2001. godine surađivala je na projektu „Krapinsko-zagorska županija – Umjetnička topografija Hrvatske“. Tijekom 2002. i 2006./2007. boravila je kao stipendist DAAD-a na višemjesečnom studijskom boravku na Ludwig-Maximilians-Universität i Zentralinstitut für Kunstgeschichte u Münchenu te na Institut für Kunstgeschichte der Universität Wien.
Objavila je jednu knjigu u koautorstvu, autorsku knjigu koja se dijelom temelji na doktorskoj disertaciji obranjenoj 2007. (prihvaćena za tisak) poglavlja u knjizi te 17 znanstvenih radova u domaćim i stranim časopisima i zbornicima. Uredila je dvije knjige koje su nagrađene Rektorovom nagradom za 2012. i 2013. godinu s rezultatima istraživanja na nastavno-istraživačkom projektu Istraživanja kompleksa dvorca Brezovica, kojemu je voditelj a kojemu je dodijeljena povelja Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za 2012. godinu. Održala je 12 izlaganja na znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. U projektu Umjetničkog leksikona Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža urednica je za razdoblje baroka.
Područje istraživanja je arhitektura od 16. do 19. stoljeća, s naglaskom na istraživanja u srednjoeuropskom kontekstu, naručitelji i zbirke, ikonografija te pluralizam stilskih pojava. Bavi se prevođenjem stručne literature s njemačkog, te je samostalno ili u grupi prevela tri knjige koje su udžbenici na studiju povijesti umjetnosti: Inglo F. Walther (ur.), Umjetnost 20. stoljeća (Zagreb: Taschen/VBZ, 2004., ISBN: 9532013660 str. 621-680), i u udžbeniku Uvod u povijest umjetnosti (Zagreb: Fraktura, 2007., ISBN 978-953-266-044-9, str. 85 - 180, 209- 244) te knjigu Dietera Prinza, URBANIZAM. Svezak 2. - URBANISTIČKO OBLIKOVANJE, Udžbenik za studij arhitekture, Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2008. ISBN 978-953-212-217-6 (201 stranica), koja je udžbenik na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.