Akademski stupanj
Zvanje
Viši predavač
Organizacijska jedinica
Samostalna katedra za kineziologiju
Konzultacije
Srijeda od 19:00 do 20:00 sati
Soba
SD "Martinovka",kabinet 7
Telefon
01/6113 147
E-mail
sbfustar@ffzg.hr


Svetlana Božić Fuštar rođena je u Rijeci gdje je završila osnovnu školu. Srednju školu završava u Opatiji, a u Zagrebu studira na Fakultetu za fizičku kulturu (danas Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu) na kojem stječe zvanje Profesora fizičke kulture, stručno osposobljena za rad u odbojci. Do odlaska na studij u Zagreb, u Rijeci aktivno trenira odbojku u prvoligaškom klubu OK “Rijeka” te je bila pionirska i kadetska članica državne reprezentacije. Tijekom studija stečeno znanje uspješno primjenjuje kao voditeljica škole odbojke u OŠ ”Ljubljanica”. Uz odbojku, aktivira se i u vođenju grupnih fitness programa, posebice u aerobiku, te se dodatno stručno educira na brojnim fitness i aerobik konvencijama, seminarima i radionicama. Za vrijeme studija radi kao instruktorica aerobika u fitness centru „Jarun“ i kao demonstratorica na Fakultetu strojarstva i brodogradnje te Prirodoslovno- matematičkom fakultetu (1993. god.). Od 1994. godine radi kao demonstratorica, a od 1998. kao vanjska suradnica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2003. godine polaže stručni ispit za zvanje nastavnika TZK. Od 2004. godine stalno je zaposlena kao predavačica, a od 2010. kao viša predavačica na Samostalnoj katedri za kineziologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje vodi redovnu nastavu. Nositeljica je na sljedećim kineziološkim aktivnostima: Aerobik mix, Pilates mix, Odbojka, Planinarke i pješačke ture, Badminton, Morning workout, zumba, Sportsko hodanje, Squash, Bowling, Fitness, Go, Plivanje i Stolni tenis. Nadzor vrši na nastavnim sadržajima: Joga i Taiji., Od 2007.godine na Katedri obavlja funkciju ISVU koordinatorice. Od 01.03.2019. obnaša dužnost predstojnice Samostalne katedre za kineziologiju.Od nastavne godine 2014/2015. do danas imenovana je vanjskom suradnicom Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za predmet Kineziološka metodika u visokom obrazovanju, na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije.
Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pokrenula vlastitu web stranicu sa svim potrebnim informacijama o nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture i sport na fakultetu http://www.wp.ffzg.hr/sbfustar/
Godinama sudjeluje i stručno se usavršava na brojnim međunarodnim i domaćim konferencijama, simpozijima, kongresima, seminarima i radionicama. Koautorica je 26 znanstvenih i stručnih radova objavljenih u stručnim i znanstvenim publikacijama. 2009. godine sudjeluje u izradi prijedloga izmjena na “Odluku Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za izbor/reizbor u nastavna zvanja”.Od 2004. godine voditeljica je studentskih ekipa Filozofskog fakulteta koje se natječu na Prvenstvima Sveučilišta u Zagrebu u sljedećim sportovima: tenis (m+ž), badminton (m+ž), odbojka (m+ž), odbojka na pijesku (m+ž), squash (ž), stolni tenis (m+ž), futsal (m+ž), rukomet na pijesku (m), rolanje (m+ž), judo (m), cross (m+ž). Ekipe Filozofskog fakulteta godinama osvajaju zapažene rezultate na Sveučilišnom natjecanju grada Zagreba. 2008. godine sa ženskom odbojkaškom ekipom Filozofskog fakulteta osvaja Sveučilišno prvenstvo grada Zagreba,a 2018. isto osvaja i s muškom odbojkaškom ekipom Filozofskog fakulteta. 2004. i 2006. godine trenerica je muške odbojkaške reprezentacije na Državnom sveučilišnom prvenstvu. 2004. godine, kao trenerica muške odbojkaške reprezentacije, osvaja Sveučilišno europsko prvenstvo, održano u Bragi (Portugal). Od 2008. do 2016. godine bila je trenerica ženske odbojkaške reprezentacije Sveučilišta u Zagrebu na Državnom sveučilišnom prvenstvu, a od 2016. obnaša ulogu Izbornice sveučilišne reprezentacije. Na Prvenstvu Sveučilišta grada Zagreba bila je voditeljica natjecanja u badmintonu od 2006. do 2016. godine, te voditeljica natjecanja u squashu od 2008. do 2016. godine. Od 2016.godine je supervizor sveučilišnog natjecanja grada Zagreba u badmintonu.2008. i 2010. godine bila je članica Organizacijskog odbora za pripremu Europskih sveučilišnih prvenstava u veslanju i malom nogometu (futsalu), koja su se održala u Zagrebu. Od 2007. do 2014. godine bila je članica Izvršnog odbora Zagrebačkog sveučilišnog saveza (IO ZSSS), a od 2010. do 2016. godine bila je članica Ureda za sport na Sveučilištu u Zagrebu kao i Povjerenstva za sport na Sveučilištu. Aktivna je članica u Udruzi nastavnika TZK Sveučilišta u Zagrebu od 2004. godine,a od 2008. do 2020. godine obnaša dužnost tajnice u istoj. Također je članica i tajnica u Savezu nastavnika TZK visokih učilišta Hrvatske (SN TZKVUH). Od 02.10.2020. članica je Predsjedništva Udruge nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture Sveučilišta u Zagrebu, (UNTZKSZ). Članica je i Sportske udruge Filozofskog fakulteta (SUFF) te članica Izvršnog odbora iste.
Dobitnica je mnogih priznanja i nagrada od kojih se ističu Diploma i Zlatna značka Hrvatskog kineziološkog saveza, koju dobiva kao istaknuti kineziolog 2012. godine. 2020. godine dobiva Zahvalnicu i Plaketu Hrvatskog kineziološkog saveza za uspješan dugogodišniji rad u struci.


Razdoblje Naziv Uloga

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Savez nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture visokih učilišta Hrvatske (Tajnica saveza)
 • Upravni odbor, Sportska udruga Filozofskog fakulteta u Zagrebu (SUFF) (Član upravnog odbora)
 • Udruga nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture Sveučilišta u Zagrebu
 • Hrvatski kineziološki savez, Hrvatski kineziološki savez (Član)
 • Sportsko rekreativno društvo Aloha, Sportsko rekreativno društvo Aloha (Član)
 • Sportsko rekreativno društvo Nixa, Sportsko rekreativno društvo Nixa (Član)
Nagrade i priznanja
 • 2022. Godišnja nagrada Hrvatskog akademskog sportskog saveza za najbolji ženski sportski kolektiv u akad. god. 2020./21.
 • 2021. Priznanje Sportsko rekreativnog društva Aloha
 • 2021. Priznanje Zagrebačkog sveučilišnog športskog saveza za doprinos sveučilišnom sportu
 • 2021. Priznanje Sportsko rekreativnog društva „Nixa“;
 • 2021. Priznanje Sveučilišta u Zagrebu za voditeljstvo stručnog stožera najbolje ženske odbojkaške ekipe Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2020./21.
 • 2020. Zahvalnica Hrvatskog kineziološkog saveza za uspješan i dugogodišnji rad
 • 2019. Zahvalnica Kineziološkog fakultata za izniman doprinos u provođenju stručne prakse
 • 2019. Priznanje za najbolje izlagani stručni rad u sekciji Kineziterapija, na 28. Ljetnoj školi kineziologa Hrvatske u Zadru;
 • 2018. Priznanje Sportske udruge Filozofskog fakulteta
 • 2018. Zahvalnica Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman"