Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
Konzultacije
Zimski semestar: četvrtkom, 15.00-17.00; Ljetni semestar: četvrtkom, 14.00-16.00
Soba
C-126
Telefon
4092164
E-mail
ddamjano@ffzg.hr

Dragan Damjanović rođen je 31. listopada 1978. u Osijeku. Osnovnu školu završio je u selu Poganovcima, gdje je i odrastao, te u Podgoraču. Srednju školu, opću gimnaziju, završio je 1997. godine u Našicama. Upisuje potom dvopredmetni studij povijesti umjetnosti i povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji završava 2002. Od 1. ožujka 2003. počinje raditi kao znanstveni novak na Odsjeku za povijest umjetnosti. Magistrirao je u ožujku 2005. godine s temom Vukovarski arhitekt Fran Funtak, a doktorirao 14. prosinca 2007. s temom Đakovačka katedrala. Mentor obje radnje bio je prof. dr. sc. Zvonko Maković. U zvanje docenta izabran je 2009., a u zvanje izvanrednog profesora 2014. godine. Od listopada 2012. predstojnik je Katedre za modernu umjetnost i vizualne komunikacije, a 2012.-2016. bio je zamjenik voditelja Poslijediplomskog studija povijesti umjetnosti. Od ožujka 2004. godine sudjeluje u izvođenju nastave na Odsjeku za povijest umjetnosti. Održavao je nastavu i seminare iz predmeta Osnove likovnih umjetnosti (ljetni semestar 2004.) te seminare iz predmeta Umjetnost XIX. stoljeća i Moderna i suvremena umjetnost (od ak. god. 2004./2005. do 2008./2009.). Kao zamjena prof. dr. sc. Zvonka Makovića držao je predavanja iz Moderne i suvremene umjetnosti (ak. god. 2005./2006. i 2007./2008.). U akademskoj godini 2007./2008. držao je izborni kolegij Friedrich Schmidt i neogotička arhitektura Austro-ugarskog historicizma, potom 2008./2009. kolegij Neogotika u Austro-ugarskoj i 2009./2010. kolegij Đakovačka katedrala za studente preddiplomskoga studija. Od akademske godine 2009./2010. drži predavanja, seminare i vježbe iz kolegija Umjetnost XIX. stoljeća na preddiplomskom studiju, a od akademske godine 2008./2009. drži predavanja, seminare i vježbe iz kolegija Pitanje izbora stila u arhitekturi XIX. stoljeća na diplomskom studiju. Držao je, potom, 2010./2011. kolegije Arhitekt Herman Bollé i Herman Bollé restaurator spomenika, i 2014./2015. Povijest arhitekture Zagreba te u nekoliko navrata, u suradnji s prof. dr. sc. Zvonkom Makovićem i doc. dr. sc. Lovorkom Magaš Bilandžić kolegij Umjetnost u Parizu u XIX. i XX. stoljeću na diplomskom studiju. Aktivno je sudjelovao, s prof. dr. sc. Predragom Markovićem u osmišljavanju studija povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu prema bolonjskim načelima. U studenome i prosincu 2004. godine boravio je na istraživačkoj stipendiji na Freie Universität u Berlinu. U dva je navrata dobio dvomjesečnu stipendiju Ernst Mach austrijskog ÖAD-a za istraživanja arhivske građe i literature u Beču (listopad i studeni 2005. te ožujak i travanj 2008.). U sklopu programa akademske razmjene boravio je na jednotjednim stipendijama u Krakovu (travanj 2012.), Pečuhu (travanj 2013.) i Padovi (travanj 2014.). Glavno područje istraživačkog interesa vezano mu je za povijest arhitekture te u manjoj mjeri slikarstva i skulpture Hrvatske i Srednje Europe u XIX. i u prvoj polovini XX. stoljeća, ponajprije za klasicizam, historicizam (neogotika, neorenesansa, neoromanika, neobizant), secesiju, art-deco, rani modernizam, pitanje nacionalnog stila te političkog i društvenog konteksta nastanka umjetničkih djela. Aktivno je sudjelovao u organizaciji izložbi Slavonija, Baranja i Srijem, vrela europske civilizacije (Klovićevi dvori, 2009.), Ekspresionizam u Hrvatskoj (Klovićevi dvori, 2011.) i Put u vječnost (Klovićevi dvori, 2016.). Autor je izložbi Bečka Akademija likovnih umjetnosti i hrvatska arhitektura historicizma (Gliptoteka HAZU, 2011.), Sinagoge vukovarskog arhitekta Frana Funtaka (Židovska općina Zagreb, 2014.) te Herman Bollé – graditelj hrvatske metropole (Muzej za umjetnost i obrt, 2015.). Objavio je do sada devet knjiga: Saborna crkva Vavedenja Presvete Bogorodice u Plaškom: povijest episkopalnog kompleksa, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, Zagreb, 2005.; Vukovarski arhitekt Fran Funtak, Leykam international, Zagreb, 2009.; Đakovačka katedrala, Matica hrvatska, Zagreb, 2009.; Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i sakralna baština župe Molve, Zagreb, Leykam international, 2010.; Bečka Akademija likovnih umjetnosti i hrvatska arhitektura historicizma. Hrvatski učenici Friedricha von Schmidta, Gliptoteka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2011.; Arhitekt Herman Bollé, Muzej za umjetnost i obrt, Leykam international, Zagreb, 2013.; Zagreb: Arhitektonski atlas, AGM, Zagreb, 2014.; Vila Živković-Adrowski-Lubienski, Obitelj Bračun, Zagreb, 2016.; Zagreb: Architectural Atlas (englesko izdanje), AGM, Zagreb, 2016. Objavio je, nadalje, 98 znanstvenih tekstova: članaka u domaćim i inozemnim znanstvenim časopisima i poglavlja u knjigama. Članke je objavio u uglednim međunarodnim časopisima: Journal of the Society of Architectural Historians, (UCLA Press, Los Angeles), Zeitschrift für Kunstgeschichte (Berlin, München, Basel), Centropa (New York), Architectura – Zeitschrift für Geschichte der Baukunst (Berlin), Umění/Art, časopis Ústavu Dějin Umění Akademie Věd České Republiky/ Journal of the Institute of Art History (Prag), Acta Historiae Artium (Budimpešta). Sudjelovao je s izlaganjima na 34 znanstvena skupa u Hrvatskoj i inozemstvu. Aktivno sudjeluje u izradi konzervatorskih studija za spomenike kulture u Hrvatskoj. Član je uredništva dvaju znanstvenih časopisa: zagrebačkog Peristila i novosadskog Zbornika za likovne umetnosti Matice srpske. Član je Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, talijanskog AISU-a (Associazione Italiana di Storia Urbana) te američkog CAA (College Art Association). Bio je suorganizator (s doc. dr. sc. Lovorkom Magaš Bilandžić i v. asist. dr. sc. Željkom Miklošević) međunarodnog znanstvenog skupa Art and Politics in Europe in the Modern Period organiziranoga na Filozofskom fakultetu u Zagrebu od 29. lipnja do 2. srpnja 2016. Projekti Suradnik na projektima MZOS-a Hrvatska umjetnost XIX. i XX. stoljeća u europskom kontekstu (2003. – 2006.) i Hrvatska umjetnost od klasicizma do postmoderne (2007.-2013.) prof. dr. sc. Zvonka Makovića, zatim na bilateralnom međunarodnom projektu Hrvatsko-srpske umjetničke veze u 18., 19. i 20. stoljeću (2011./2012.) koji je također vodio prof. dr. sc. Zvonko Maković. U proljeće 2002., na inicijativu prof. dr. sc. Iskre Iveljić s Odsjeka za povijest uključen u projekt Geschichte Südosteuropas als europäische Geschichte prof. dr. Holma Sundhaussena s Istočno-europskog instituta Slobodnoga sveučilišta u Berlinu u organizaciji Pakta stabilnosti Jugoistočne Europe. U sklopu ovog projekta sudjelovao je na intenzivnim tečajevima u Sinai (Rumunjska, travanj 2002.), Leipzigu (listopad 2002.), Banskom (Bugarska, travanj 2003.), Berlinu (studeni 2003.), Ohridu (lipanj 2004.) i Beogradu (rujan 2004.). Suradnik na sveučilišnom znanstvenom projektu Prosvjetne i kulturne veze Zagreba, Beča i Budimpešte od kraja 18. do sredine 20. stoljeća prof. dr. sc. Iskre Iveljić 2013./2014. Tijekom 2014. bio je voditelj sveučilišne potpore Slikarstvo u Hrvatskoj od 18. do 20. stoljeća u srednjoeuropskom kontekstu. Trenutno je voditelj dvaju projekata: bilateralnog hrvatsko-slovenskog projekta Hrvatsko – slovenske veze u 19. i prvoj polovici 20. stoljeća. Primjer obitelji Pongratz (s dr. sc. Mihom Preinfalkom sa Zgodovinskog inštituta Milka Kosa, ZRC, SAZU, Ljubljana) i projekta koji financira Hrvatska zaklada za znanost Croatia and Central Europe: Art and Politics in the Late Modern Period (1780 – 1945) te sveučilišne potpore Hrvatska likovna baština od baroka do postmoderne – umjetničke veze, import umjetnina, zbirke (2015. – 2016.). Nagrade Rektorova nagrada 2002. godine za rad Sakralna arhitektura Đakovačko-srijemske biskupije u vrijeme biskupa Josipa Jurja Strossmayera Državna nagrada za znanost za znanstvene novake 2005. godine za monografiju Saborna crkva Vavedenja Presvete Bogorodice u Plaškom. Povelja Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske 2014. godine za monografiju Arhitekt Herman Bollé. Godišnja nagrada Filozofskog fakulteta 2014. godine za monografiju Arhitekt Herman Bollé. Nagrada Grada Zagreba 2015. godine za monografiju Arhitekt Herman Bollé i vodič Zagreb: Arhitektonski atlas. Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2015. godinu za područje likovnih umjetnosti za izložbu Herman Bollé – graditelj hrvatske metropole.

Knjige:

1. Saborna crkva Vavedenja Presvete Bogorodice u Plaškom; Povijest episkopalnog kompleksa, Srpsko kulturno društvo «Prosvjeta», Zagreb, 2005. (ISBN 953-6627-77-9)

2. Vukovarski arhitekt Fran Funtak, Leykam interational, Zagreb, 2009. (ISBN 978-953-7534-38-7)

3. Đakovačka katedrala, Matica hrvatska, Zagreb, 2009. (ISBN 978-953-150-864-3)

4. Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i sakralna baština župe Molve, Leykam international, Zagreb, 2010. (ISBN 978-953-7534-43-1)

5. Bečka Akademija likovnih umjetnosti i hrvatska arhitektura historicizma. Hrvatski učenici Friedricha von Schmidta, Gliptoteka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2011. (ISBN 978-953-154-999-8)

6. Arhitekt Herman Bollé, Muzej za umjetnost i obrt, Leykam international, Zagreb, 2013.,

7. Zagreb. Arhitektonski atlas, AGM, Zagreb, 2014.

8. Herman Bollé. Graditelj hrvatske metropole, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 2015.

9. Herman Bollé. Builder of the Croatian Capital, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 2015.

10. Zagreb: Architectural Atlas, AGM, Zagreb, 2016.

11. Vila Živković – Adrowski – Lubienski. Stanari, povijest izgradnje i opremanja historicističke rezidencije u Jurjevskoj 27 u Zagrebu, Obitelj Bračun, Anita i Bruno Bračun, Zagreb, 2016.

12. The Art Treasures of Strossmayer´s Cathedral in Đakovo, Grad Đakovo, Đakovačko-osječka nadbiskupija, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Đakovo, Zagreb, 2017.

13. Umjetničko blago Strossmayerove katedrale u Đakovu, Grad Đakovo, Đakovačko-osječka nadbiskupija, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Đakovo, Zagreb, 2017.
Poglavlja u knjigama


1. Kronologija svjetskih, europskih i domaćih zbivanja, Pedesete godine u hrvatskoj umjetnosti, Dom hrvatskih likovnih umjetnika, Zagreb, 2004., str. 10 – 17 (s Rheom Ivanuš)

2. Stambena arhitektura dvadesetih godina 20. stoljeća u Osijeku, Osječka arhitektura 1918.-1945., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, Zagreb – Osijek, 2006., str. 75-122.

3. Srpska pravoslavna crkvena opština i saborna crkva Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu, Preobraženi hram, Eparhijski upravni odbor Eparhije zagrebačko - ljubljanske, Zagreb, 2008., str. 11-32. (ISBN 978-953-98867-5-0), 1. izdanje

4. Srpska pravoslavna crkvena opština i saborna crkva Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu, Preobraženi hram, Eparhijski upravni odbor Eparhije zagrebačko - ljubljanske, Zagreb, 2008., str. 11-45. (ISBN 978-953-98867-5-0), 2. izdanje

5. Zgrada Srpskog privrednog društva "Privrednik" u Preradovićevoj ulici br. 18 u Zagrebu, Srpsko privredno društvo "Privrednik". Kroz tri vijeka, Zagreb, 2009., str. 163-167

6. Arhitektura klasicizma, historicizma i secesije u Slavoniji, Slavonija, Baranja i Srijem, vrela europske civilizacije, II. knjiga, Zagreb, 2009., str. 424-433.

7. Katedrala u Đakovu, Slavonija, Baranja i Srijem, vrela europske civilizacije, II. knjiga, Zagreb, 2009., str. 434-443.

8. Arhitektura zgrade hrvatskog sabora, Hrvatski sabor, urednik dr. sc. Neven Budak, Leykam international, Zagreb, 2010., str. 75-94.

9. Povijest crkve i prošteništa Majke Božje u Molvama, Molve – ljudi, selo I okoliš u dugom trajanju. Zbornik radova sa znanstvenog skupa, Molve, 27. rujna 2008., Društvo za povjesnicu i starine Molve, Molve, 2010., 140-145

10. Arhitektura izrazite individualnosti, Strast i bunt. Ekspresionizam u Hrvatskoj, Galerija Kovićevi dvori, Zagreb, 2011., 54-63, 159-163 (196 ukupno, ur. Z. Maković) ISBN 978-953-271-052-6

11. Atanasije Popović, Kultura Srba u Dubrovniku 1790 – 2010. Iz riznice srpske pravoslavne crkve svetoga Blagoveštenja, Srpska pravoslavna crkvena općina u Dubrovniku, Arhiv Srbije, Dubrovnik, Beograd, 2012., 262-268(428 ukupno, ur. Goran Spaić, Miroslav Perišić), ISBN 978-953-56394-1-1

12. Srednjoeuropski park posvećen mitološkoj indijskoj kraljici – Sakuntala park u Osijeku, Metamorfoze mita. Mitologija u umjetnosti od srednjeg vijeka do moderne. Zbornik radova znanstvenog skupa „Dani Cvita Fisković“ održanog 2010. godine, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 2012., 149-158. (ur. Joško Belamarić, Igor Fisković, Nada Grujić, Jasenka Gudelj, Ana Marinković, Predrag Marković, Dino Milinović, Milan Pelc), ISBN 978-953-7875-01-5

13. Završavanje tornjeva srednjovjekovnih crkava (Turmvollendungen) u hrvatskoj arhitekturi historicizma, Zbornik 3. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti / Žmegač, Andrej (ur.), Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2013., 207-214.

14. Schmidt-Bolléova obnova crkve u drugoj polovici 19. stoljeća, Crkva sv. Marka u Zagrebu: arhitektura, povijest, obnova, Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb, 2013, str. 63-96 (ISBN 978-953-7389-13-0)

15. Maković, Zvonko; Damjanović, Dragan, Skriveno blago Pejačevića, Likovna baština obitelji Pejačević, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, 2013. Str. 8-9.

16. Photo Albums of the 1880 Zagreb Earthquake, VisibileInvisibile. Percepire la città tra descrizioni e omissioni. VI. Città immaginate: sguardi sulla città contemporanea (Adorno, Salvatore; Cristina, Giovanni; Rotondo, Arianna, ur.), Scrimm Edizioni, Catania, 2014., 1833-1845.

17. “Croatian Pavilions at the 1896 Millennium Exhibition in Budapest”, Ephemeral Architecture in Central and Eastern Europe in the 19th and 21st Centuries, Miklós Székely, (ur.), L’Harmattan, Paris, 2015., 51-74.

18. “Iso Kršnjavi i arhitektura historicizma u Hrvatskoj”, Iso Kršnjavi - veliki utemeljitelj. Zbornik radova znanstvenog skupa, Ivana Mance, Zlatko Matijević, (ur.), Institut za povijest umjetnosti, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2015., 240-256.

19. “Architectural Links Between Budapest and Zagreb in the Second Half of the 19th Century: Examples of the Ádám Palace in Budapest and the Medaković House in Zagreb”, The Entangled Histories of Vienna, Zagreb and Budapest (18th - 20th Century, Iveljić, Iskra (ur.), Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Zagreb, 2015., 157-177, 555-560.Članci u znanstvenim časopisima


Radovi u časopisima indeksiranima u bazi CC (Current Contents):

1. Nacionalne ideologije i umjetnost u 19. stoljeću na primjeru fresaka u apsidama đakovačke katedrale, Društvena istraživanja. Časopis za opća društvena pitanja, Vol. 18, br. 3 (101); Zagreb, 2009., str. 461 – 478.

2. Polychrome Roof Tiles and National Style in Nineteenth-century Croatia, Journal of the society of architectural historians, UCLA Press, 70/4, 2011, 466 – 491.

3. Architect Herman Bollé and German Neo-Renaissance in Croatian Architecture in the Late 19th Century, Zeitschrift fur Kunstgeschichte 76/3, Berlin, Munich, Basel, 2013, 385 – 408.

4. Expressionism in Croatian Architecture of the Interwar Period, Architectura : Zeitschrift für Geschichte und Aesthetik der Baukunst, 44 (2015) , 1; 61-86


Radovi u časopisima indeksiranim u bazi WOS (Web of Science):

1. Prvi projekt Karla Rösnera za katedralu u Đakovu iz 1854. godine, Prostor, Znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam br. 15 (2007), 1 (33), Zagreb, 2007., str. 2 – 25.

2. Natječajni projekt bečkog arhitekta Augusta Kirsteina za župnu crkvu Svetih Petra i Pavla u Osijeku, Prostor, Znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam br. 15 (2007), 2 (34), Zagreb, 2007., str. 194 – 203.

3. Stilsko rješenje izvedbenih projekata Karla Rösnera za katedralu u Đakovu iz 1865. i 1867. godine, Prostor, Znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam br. 16 (2008), 1 (35), Zagreb, 2008., str. 48 – 63.

4. Zvonik kalvinske crkve u Vukovaru iz 1910., Građevinar. Časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera, br. 60/5., Zagreb, 2008., str. 403 – 410.

5. Djelovanje arhitekta Franje Kleina u Varaždinsko-đurđevačkoj pukovniji (1851.-1859.), Prostor, Znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam br. 17 (2009), 1 (37), Zagreb, 2009., str. 64 – 77.

6. Stari vukovarski vodotoranj iz 1913. godine, Građevinar. Časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera, br. 61/8., Zagreb, 2009., str. 731 – 736.

7. Neogotička arhitektura u opusu Hermana Bolléa, Prostor, Znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam br. 17 (2009), 2 (38), Zagreb, 2009., str. 244 – 267.

8. Arhitektura ikonostasa u opusu Hermana Bolléa, Prostor, Znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam br. 18 (2010), 1 (39); Zagreb, 2010., str. 62 – 79.

9. Herman Bollé i obnove baroknih sakralnih građevina u stilu njemačke neorenesanse, Prostor, znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam 19 (2011), 1 (41), Zagreb, 2011, 42 – 59.

10. Problemi neoromaničkoga opusa arhitekta Hermana Bolléa, Prostor, znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam 20 (2012), 2 (43), Zagreb, 2012., str. 264-281.

11. Neogotička arhitektura Josipa Vancaša u Bosni i Hercegovini, Prostor, znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam 22 (2014), 1 (47), Zagreb, 2014., str. 96-109.

12. Neogotička arhitektura u opusu Josipa Vancaša, Radovi u Italiji, Hrvatskoj i Sloveniji, Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam. 22 (2014) , 2 (48); 252-267.

13. „Architect Marko Vidaković, Zagreb Exhibition of Contemporary Czechoslovakian Architecture (1928) and the Beginnings of Modernism in Croatian Architecture“, Umění/Art, časopis Ústavu Dějin Umění Akademie Věd České Republiky/ Journal of the Institute of Art History. LXIII (2015) , 1-2; 79-91.Radovi u stranim časopisima

1. Rimokatolička crkva Srca Isusova u Šidu, Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, br. 36, Novi Sad, 2008., str. 225 – 245.

2. Bishop Strossmayer, Izidor Kršnjavi and the Foundation of the Chairs in Art History and Ancient Classical Archaeology at Zagreb University, Centropa 9, 3, New York, September 2009., str. 176 – 184.

3. Ferdo Quiquerez, Nikola Kolar i ikonostas crkve u Brocu kod Bijeljine, Zbornik Narodnog muzeja. Istorija umetnosti, Beograd, 2010., Knj. 19, sv. 2 (2010), str. 331 – 349.

4. Herman Bollé and Croatian Pavilions at the Exhibitions in Trieste (1882) and Budapest (1885 and 1896), Centropa 10, 3, New York, 2010., str. 231 – 243.

5. Herman Bollé i zagrebačka Preobraženska crkva, Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, 40, Novi Sad, 2012., str. 195-223.

6. „Jedna epizoda iz umjetnosti romantizma u Dubrovniku: Dimitrije Avramović i zastava Srpske pravoslavne crkve Svetoga Blagovještenja“, Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, Novi Sad, 43 (2015), 109-118 (koautorstvo s Ivanom Viđenom)


Izvorni znanstveni radovi u a1 i a2 hrvatskim časopisima

1. Zgrada pošte i telegrafa u Osijeku, pitanje stila i autorstva, Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti br. 19., Zagreb – Osijek, 2003., str. 41 - 70.

2. Secesijski armirano-betonski mostovi vukovarskog inženjera Frana Funtaka, Prostor, Znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam br. 11 (2003), 1 (25), Zagreb, 2003., str. 11 - 32.

3. Nacrti Janka Nikole Grahora za preoblikovanje pročelja episkopalnoga dvora u Plaškom, Prostor, Znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam br. 11 (2003), 2 (26), Zagreb, 2003., str. 117 – 123.

4. Osječki opus vukovarskoga arhitekta Frana Funtaka 1922. – 1923. godine, Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti br. 20., Zagreb – Osijek, 2004., str. 7 – 31.

5. Stilsko rješenje arhitekta Janka Holjca za gradnju pravoslavne Saborne crkve u Plaškom i grkokatoličke župne crkve u Petrovcima, Prostor, Znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam br. 12 (2004), 1 (27), Zagreb, 2004., str. 67 – 75.

6. Projekti za osječku župnu crkvu svetih Petra i Pavla i njihov autor Franz Langenberg, Radovi instituta za povijest umjetnosti br. 28., Zagreb, 2004., str. 296 – 307.

7. Secesijski armirano-betonski mostovi na kanalu Voćinska – Drava vukovarskog arhitekta Frana Funtaka, Peristil, Zbornik radova za povijest umjetnosti, br. 47., Zagreb, 2004., str. 105 – 114.

8. Židovske vjerske građevine vukovarskog inženjera Frana Funtaka, Prostor, Znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam br. 12 (2004), 2 (28), Zagreb, 2005., str. 129 – 140.

9. Osnovna obilježja urbanog razvitka grada Vukovara između dva svjetska rata, Scrinia Slavonica: godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest br. 5 (2005), Slavonski Brod, 2005.; str. 174 – 198.

10. Biskup Josip Juraj Strossmayer i gradnja osječke župne crkve Svetih Petra i Pavla, Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti br. 21., Zagreb – Osijek, 2005., str. 11 – 37.

11. Neogotički tornjevi zagrebačke katedrale – stil i kontekst, Radovi instituta za povijest umjetnosti br. 29., Zagreb, 2005., str. 259 – 276.

12. Historicistička palača dr. Milana Maksimovića u Osijeku, Peristil, Zbornik radova za povijest umjetnosti, br. 48., Zagreb, 2005., str. 155 – 174.

13. Armiranobetonski most preko Velikog Struga kod Bročica, Prostor, Znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam br. 16 (2006), 1 (31), Zagreb, 2006., str. 54 – 63.

14. Radovi hrvatskih arhitekata u časopisu Wiener Bauhütte, Radovi instituta za povijest umjetnosti br. 30., Zagreb, 2006., str. 229 – 240.

15. Biskup Strossmayer, Iso Kršnjavi, Herman Bollé i izgradnja zgrade kraljevske velike gimnazije u Osijeku, Peristil, Zbornik radova za povijest umjetnosti, br. 49., Zagreb, 2006., str. 129 – 150.

16. Historicističke katoličke grobljanske kapele u Osijeku, Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti br. 22., Zagreb – Osijek, 2006., str. 155 – 179.

17. Kapela Svetog Nikole u Osijeku, arhitekta Juliusa Hermanna, Osječki zbornik br. 28., Osijek, 2007., str. 205 – 217.

18. O gradnji i stilu prve vukovarske sinagoge iz 1845. godine, Povijesni prilozi, br. 32., Zagreb, 2007., str. 241 – 257.

19. Prve i druge orgulje današnje đakovačke katedrale, Arti musices, br. 38/2, Zagreb, 2007., str. 233 – 258.

20. Projekti za izgradnju đakovačke katedrale s kraja 18. i iz prve polovine 19. stoljeća, Peristil, Zbornik radova za povijest umjetnosti, br. 50., Zagreb, 2007., str. 141 – 156.

21. Arhitekt Josip Vancaš i katedrala s biskupskim sklopom u Đakovu, Scrinia Slavonica, Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, sv. 8 (2008), Slavonski Brod, 2008., str. 174 – 188.

22. Srednjovjekovno-barokna đakovačka katedrala i njezina sudbina, Radovi – Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2008., br. 40., str. 151 – 173.

23. Vatroslav Donegani, voditelj gradnje i kipar đakovačke katedrale, Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti br. 24., Zagreb – Osijek, 2008., str. 7 – 35.

24. Iso Kršnjavi i opremanje đakovačke katedrale, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, br. 26., Zagreb, 2008., str. 195 – 219.

25. Friedrich Schmidt i arhitektura đakovačke katedrale, Radovi Instituta za povijest umjetnosti br. 32., Zagreb, 2008., str. 251 – 268.

26. Oltarne pale Nicole Consonija za đakovačku katedralu, Peristil, Zbornik radova za povijest umjetnosti, br. 51., Zagreb, 2008., str. 195 – 206.

27. Herman Bollé – izgradnja i opremanje katedrale u Đakovu (1876. – 1884.), Croatica Christiana Periodica. Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, god. XXXIII, br. 63, Zagreb, 2009., str. 109 – 127.

28. Propovjedaonica đakovačke katedrale, Diacovensia, Vol. XVII, br. 1 (23), Đakovo, 2009., str. 51 – 68.

29. Oltari župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Molvama, Podravina, Vol. VIII, br. 15., Koprivnica, lipanj 2009., str. 117 – 138.

30. Historicističke obnove crkve svete Ane u Donjoj Vrijeski, Scrinia Slavonica. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, br. 9 (2009), Slavonski Brod, 2009.; str. 125 – 160.

31. Narodni motivi u projektima Friedricha von Schmidta za Hrvatsku, Studia ethnologica Croatica, vol. 21, Zagreb, 2009., str. 331-354

32. «Varoška kuća» na glavnom gornjogradskom trgu, rani primjer visokog historicizma u Osijeku, Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti br. 25., Zagreb – Osijek, 2009., str. 47 – 70.

33. Župna crkva svetog Petra u Veleševcu – Gesamtkunstwerk rane neogotike u hrvatskoj arhitekturi, Radovi Instituta za povijest umjetnosti br. 33., Zagreb, 2009., str. 191 – 206.

34. Herman Bollé, Josip Bauer i kapela svetih Petra i Pavla na Mirogoju, Peristil, zbornik radova za povijest umjetnosti, br. 52, Zagreb, 2009., str. 151 – 164.

35. Ivan Tišov, Vinko Rauscher i ikonostas crkve svetog Nikole u Pačetinu u Slavoniji, Osječki zbornik, br. 29, Osijek, 2010., str. 253 – 262.

36. Javni spomenici, radovi zagrebačkih arhitekata, u Kupinovu, Novom Slankamenu i Vezircu kod Petrovaradina, Scrinia Slavonica: godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest br. 10 (2010), Slavonski Brod, 2010., str. 226 – 243.

37. Crkva svetih Ćirila i Metoda u Karlovcu, arhitekta Hektora Eckhela, Tkalčić: godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, br. 14., Zagreb, 2010., str. 131 – 158. (prvi autor članka: prof. Marinko Pleskina)

38. Nadgrobni spomenici Hermana Bolléa i Obrtne škole na Mirogoju u Zagrebu, Peristil, Zbornik radova za povijest umjetnosti, br. 53., Zagreb, 2010., str. 89 – 104.

39. Herman Bollé i obnova građevina zagrebačkog Stolnog kaptola nakon potresa 1880. godine, Radovi instituta za povijest umjetnosti br. 34., Zagreb, 2010., str. 131 – 148.


40. Anđela Horvat prema Gjuri Szabu, Hermanu Bolléu i historicizmu – početak afirmacije umjetnosti druge polovice 19. stoljeća u hrvatskoj povijesti umjetnosti, Peristil, Zbornik radova za povijest umjetnosti, br. 54., Zagreb, 2011., str. 101 – 110.

41. Gradnja i opremanje župne crkve Rođenja Blažene Djevice Marije u Granešini, Tkalčić, godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije 15, Zagreb, 2011, 339 – 386.

42. Kompleks zgrada Brodske imovne općine u Vinkovcima, nepoznato djelo arhitekta Hermana Bolléa, Scrinia Slavonica, godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest 11, Slavonski Brod, 2011, 182 – 205.

43. Herman Bollé i restauracija župne (ranije pavlinske) crkve u Remetama nakon potresa 1880. godine, Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu 35/68, Zagreb, 2011, 69 – 85.

44. Obnova kompleksa zagrebačkog nadbiskupskog dvora 1879. – 1882. godine, Radovi Instituta za povijest umjetnosti 35, Zagreb, 2011, 195 – 206.

45. Ban Dragutin Khuen-Héderváry, Herman Bollé i grob srpskog kralja Milana Obrenovića u crkvi manastira Krušedola, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 29, Zagreb, 2011, 333 – 354.

46. Gradnja i opremanje varaždinske pravoslavne crkve 1884. godine, Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin, br. 24., Varaždin, 2013., 317-340.

47. Restauracija franjevačke crkve i samostana u Šarengradu 1923. – 1925. godine, Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, 13, Slavonski Brod, 2013., 139-155.

48. Stambena najamna zgrada Hermana Bolléa u Žerjavićevoj 4 u Zagrebu (s Irenom Kraševac), Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti, 56, Zagreb, 2013., 263-274.

49. Pravoslavna crkva u Šarengradu, primjer barokno-klasicističkoga Gesamtkunstwerka, Scrinia Slavonica: godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, 14, Slavonski Brod, 2014., 107-128.

50. Pravoslavna crkva svetog Ilije u Poganovcima, Peristil, zbornik radova za povijest umjetnosti, LVII, Zagreb, 2014., 91-101.

51. Arhitekt Josip Vancaš i pregradnja franjevačkih crkava u Gučoj Gori kod Travnika, na Gorici u Livnu i u Tolisi: prilog povijesti arhitekture historicizma u Bosni i Hercegovini, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 38, Zagreb, 2014., 219-230. (koautorstvo sa Sanjom Zadro)

52. „Arhitektonski atelijer Fellner & Helmer i obitelj Pongratz“, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 39, 2015., 121-134 (koautorstvo s prof. dr. sc. Iskrom Iveljić).


Stručni i nekategorizirani radovi:

1. Secesijska crkva Našašća svetog Križa u Krndiji, Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije br. 12/ 2001. godine, godište CXXIX, Đakovo, 2001., str. 868 – 870.
2. Vukovarski arhitekt Fran Funtak – Prva faza stvaralaštva (1910. – 1918.), Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti br. 18., Zagreb – Osijek, 2002., str. 119 – 147.
3. Grobna kapela grofa Pavla Pejačevića u Podgoraču, Našički zbornik br. 7., Matica hrvatska, Našice, 2002., - str. 221 – 229.
4. Fran Funtak 1946.-1960., Županjska faza, Godišnjak Ogranka Matice hrvatske Vinkovci, br. 20 za 2002., Vinkovci, 2003., str. 347 – 372.
5. O gradnji i stilu crkve u Meminskoj, Ljetopis srpskog kulturnog društva «Prosvjeta» svezak 9, Zagreb, 2004., str. 512 – 516.
6. Sakralna arhitektura Đakovačke i srijemske biskupije u vrijeme biskupa Josipa Jurja Strossmayera, Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije br. 2, 3, 4, 6, 7-8/ 2005. godine, godište CXXXIII, Đakovo, 2005., str. 156 – 158, 252 – 255, 344 – 346, 536 – 545, 640 – 645.
7. Kapela na Đergaju kod Bršadina, Godišnjak Ogranka Matice hrvatske Vinkovci, br. 22. za 2004., Vinkovci, 2005., str. 275 – 288.
8. Ranomodernistička obnova župne crkve u Strizivojni, Zbornik Muzeja Đakovštine, br. 7., Đakovo, 2005., str. 51 – 60.
9. Osječka secesija u tekstovima Tihomira Stojčića, Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti br. 22., Zagreb – Osijek, 2006., str. 181-197. (s Antoniom Došen)
10. Druga vinkovačka sinagoga, Ha-kol, Glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, br. 97., Zagreb, 2006., str. 34 – 39.
http://www.zoz.hr/files/HAKOL%2097.pdf
11. Izvori o gradnji vinkovačke sinagoge, Ha-kol, Glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, br. 98., Zagreb 2006., str. 33 – 35.
http://www.zoz.hr/files/HAKOL%2098_1.pdf
12. Ciduk – hadin kuća Hevra-kadiše (”Mala sinagoga”) na vukovarskom židovskom groblju, Ha-kol, Glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, br. 99., Zagreb, 2006., str. 19 – 23.
http://www.zoz.hr/files/HAKOL%2099_web.pdf
13. Vukovarski graditelj Fran Funtak i počeci upotrebe armiranog betona u gradnji mostova u Hrvatskoj, Građevni godišnjak, Hrvatski savez građevinskih inženjera, godište 2005-2006., Zagreb, 2007, str. 535 – 619.
14. Fotografi đakovačke katedrale, Zbornik Muzeja Đakovštine, br. 8., Đakovo, 2007., str. 7 – 20.
15. Prva vukovarska sinagoga, Ha-kol, Glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, br. 103., Zagreb, 2008., str. 38 – 42.
http://www.zoz.hr/files/hakol_103.pdf
16. Stilske osobitosti prve vukovarske sinagoge, Ha-kol, Glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, br. 104., Zagreb, 2008., str. 35 – 39.
http://www.zoz.hr/files/hakol_104.pdf
17. Prodaja prve vukovarske sinagoge mađarskoj kalvinističkoj zajednici i sudbina te građevine, Ha-kol, Glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, br. 105., Zagreb, 2008., str. 28 – 32.
http://www.zoz.hr/files/hakol_105.pdf
18. Bijeli grad Tel Aviva, Ha-kol, Glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, br. 105., Zagreb, 2008., str. 47 – 50.
http://www.zoz.hr/files/hakol_105.pdf
19. Crtica iz povijesti vukovarskih Židova. Obitelj Pfeffermann i njihova poslovno stambena jednokatnica, Ha-kol, Glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, br. 106., Zagreb, 2008., str. 32 – 36.
http://www.zoz.hr/files/hakol_106.pdf
20. Kabaret Fledermaus - Gesamtkunstwerk bečke secesije i Krizmanova Marya Delvard, Grafika: hrvatski časopis za umjetničku grafiku i nakladništvo , br. 16-17, Zagreb, 2008., str. 10 – 13.
21. Tvornica kože braće Marton u Vinkovcima, Ha-kol, Glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, br. 107., Zagreb, 2008., str. 41 – 42.
22. Gustav Klimt und die Kunstschau 1908. Repriza obljetnice, s povodom, Kontura. Art magazin, br. 100., Zagreb, travanj 2009., str. 66 – 67.
23. Tri osječke grobljanske kapele, I., Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije br. 7-8/ 2009. godine, godište CXXXVII, Đakovo, 2009., str. 725-728.
24. Tri osječke grobljanske kapele, II., Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije br. 9-10/ 2009. godine, godište CXXXVII, Đakovo, 2009., str. 873-876.
25. Tri osječke grobljanske kapele, III., Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije br. 11-12/ 2009. godine, godište CXXXVII, Đakovo, 2009., str. 1039 – 1041.
26. Pod zaštitom Preobraženja Gospodnjeg, Zagreb moj grad, br. 28., god. IV., Zagreb, 2010., str. 11-13.
27. Zagreb moj grad najava izložbe
28. Funtak u onom Profacinom
29. Herman Bollé i Hrvatski glazbeni zavod, HaGeZe. Glasilo Hrvatskog glazbenog zavoda, XVI/2, Zagreb, 2012., str. 2 – 2.
30. Branko Čolović: Sakralna baština dalmatinskih Srba, Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, 40, Novi Sad, 2012., 316 – 317.
31. Arhitekt koji je mijenjao lice Zagreba, Zagreb moj grad, VII/42, Zagreb, 2013., 34 – 37.
32. Neogotička preobrazba Kaptola, Zagreb moj grad, VII/43, Zagreb, 2013., 27 – 31.
33. Monumentalni tornjevi zagrebačke katedrale, Zagreb moj grad, VII/44., Zagreb, 2013., 46 – 51.
34. Mirogoj, jedinstveno i reprezentativno zagrebačko groblje, Zagreb moj grad, VII/45, Zagreb, 2013., 34 – 41.


Prikazi i slično:

1. Tišovljev kasni historicizam, Kvartal, Kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2005., vol. II-3-2005., str. 29 – 31.
http://www.hart.hr/pdf/Kvart3-2005/Kvartal-3-2005-08-Damjanovic.pdf

2. Reprezentativan uvid u slavonsku slikarsku baštinu, Kvartal, Kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2006., vol III-1- 2006., str. 22 – 25.
http://www.hart.hr/pdf/Kvart1-2006/Kvartal1-2006-Damjanovic.pdf

3. Nužnost preispitivanja Schinkelova opusa, Vijenac, br. 348., Zagreb, 5. srpnja 2007., str. 16.
http://matica.hr/Vijenac/vijenac348.nsf/AllWebDocs/Nuznost_preispitivanja_Schinkelova_opusa
4. Habsburgovci svuda, s razlogom (prikaz izložbe o nadvojvodi Maximillianu), Vijenac, br. 363., Zagreb, 31. 1. 2008.
http://www.matica.hr/Vijenac/vijenac363.nsf/AllWebDocs/HABSBURGOVCI_SVUDA__S_RAZLOGOM
5. Iznenađenje u Samoboru! (prikaz izložbe Mađarska avangarda), Vijenac, br. 365., Zagreb, 28. 2. 2008., str. 19.
http://www.matica.hr/Vijenac/vijenac365.nsf/AllWebDocs/IZNENADjENJE_U_SAMOBORU
6. Bezvremena čarolija Egipta, (prikaz izložbe Tutankhamon i svijet Faraona), Vijenac, br. 368., Zagreb, 10. 4. 2008., str. 18
http://www.matica.hr/Vijenac/vijenac368.nsf/AllWebDocs/BEZVREMENA_CAROLIJA_EGIPTA
7. Trajna ljepota čistih linija, Vijenac, br. 370., Zagreb, 8. 5. 2008., str. 22.

8. Zaboravljeni kipari međuraća, Vijenac, br. 380., Zagreb, 25. 9. 2008., str. 19.
http://www.matica.hr/Vijenac/vijenac380.nsf/AllWebDocs/Zaboravljeni_kipari_medjuraca
9. Ignjat Fischer i zagrebačka arhitektura prve polovine 20. stoljeća, Kvartal, VIII- 3/4, Zagreb, 2011., 21 – 23.
10. Skriveno blago slavonskoga plemstva, Vijenac 511, 3. 10. 2013., 32.
http://www.matica.hr/vijenac/511/Skriveno blago slavonskoga plemstva/


Publicirani puni tekstovi izlaganja na znanstvenim skupovima


S međunarodnih skupova


1. Đakovačka katedrala kao predložak za crkvu u Geldropu u Nizozemskoj, Međunarodni znanstveni skup Josip Juraj Strossmayer povodom 190. obljetnice rođenja i 100. obljetnice smrti, Zbornik radova, HAZU, Zagreb, 2006., str. 435-452. (Mjesto i datum održavanja skupa: Zagreb, 19. svibnja 2005. – Đakovo, 20. svibnja 2005.)
2. Klasicistička obnova dvorca Odescalchi u Iloku po projektima arhitekta Karla Rösnera 1839. godine, Međunarodni znanstveno-stručni skup “Dvorci i ljetnikovci, kulturno naslijeđe kao pokretač gospodarskog razvoja”, Zbornik radova, Acta Architectonica, edicija Znanstvene monografije 6, Zagreb, 2006., str. 363-371. (Mjesto i datum održavanja skupa: Varaždin, 13. i 14. 11. 2006.)


S domaćih skupova

3. Projekti za đakovačku katedralu na Svjetskoj izložbi u Parizu 1867., Zbornik II. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2007., str. 187 – 196. (Mjesto i datum održavanja skupa: Zagreb, Muzej Mimara, 27. – 29. travnja 2006.)
http://www.hart.hr/hr/izdanja/knjige/pdf/zbornik2kongresa/zb2kon-projekti-za-djakovacku-kat.pdf

4. Mala sinagoga-kalvinska crkva u Vukovaru, 9. znanstveno-stručni skup Vukovar '91. - petnaest godina poslije; Vukovar - Hrvatska baština i perspektive razvoja, Biblioteka Zbornici, knjiga 33, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb – Vukovar, 2007., str. 382. – 397. (Mjesto i datum održavanja skupa: Vukovar, 15.-16.11.2006.)
5. Arhitektura đakovačke katedrale, «Zbornik radova 5. Strossmayerovih dana, Katedrala bazilika Svetoga Petra u Đakovu», Đakovo, 2007., str. 21 – 36.
6. Gospodarski i politički kontekst gradnje đakovačke katedrale, «Zbornik radova 5. Strossmayerovih dana, Katedrala bazilika Svetoga Petra u Đakovu», Đakovo, 2007., str. 37 – 42.
7. Obnove dvorca Odescalchi u 19. stoljeću, Dani Julija Benešića. Zbornik radova III, Ilok, 2008., str. 25 – 38.
8. «Varoška kuća» na glavnom gornjogradskom trgu, rani primjer visokog historicizma u Osijeku, Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti br. 25., Zagreb – Osijek, 2009., str. 47 – 70. Izlaganje sa skupa Dvjesto godina slobodnog kraljevskog grada Osijeka 1809. - 2009. i njegova uzdignuća na stupanj sjedišta Đakovačko-osječke nadbiskupije i metropolije, Osijek, 5. 6. 2009. http://hrcak.srce.hr/file/75975
9. Odnos prema predlošcima u djelima Vatroslava Doneganija i Ivana Rendića za đakovačku katedralu, Anali Galerije Antuna Augustinčića, br. 28-29, Klanjec, 2010., str. 175-193
10. Povijest crkve i prošteništa Majke Božje u Molvama, Molve – ljudi, selo I okoliš u dugom trajanju. Zbornik radova sa znanstvenog skupa, Molve, 27. rujna 2008., Društvo za povjesnicu i starine Molve, Molve, 2010., 140-145.
11. Anđela Horvat prema Gjuri Szabu, Hermanu Bolléu i historicizmu – početak afirmacije umjetnosti druge polovice 19. stoljeća u hrvatskoj povijesti umjetnosti, Peristil, Zbornik radova za povijest umjetnosti, br. 54., Zagreb, 2011., str. 101 – 110.
12. Srednjoeuropski park posvećen mitološkoj indijskoj kraljici – Sakuntala park u Osijeku, Metamorfoze mita. Mitologija u umjetnosti d srednjeg vijeka do moderne. Zbornik radova znanstvenog skupa „Dani Cvita Fisković“ održanog 2010. godine, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 2012., 149-158. (ur. Joško Belamarić, Igor Fisković, Nada Grujić, Jasenka Gudelj, Ana Marinković, Predrag Marković, Dino Milinović, Milan Pelc), ISBN 978-953-7875-01-5


Izlaganja na znanstvenim skupovima


1. Vjerski i nacionalni identiteti u likovnoj umjetnosti na području Varaždinskog generalata u ranom novom vijeku, Međunarodni znanstveni skup: Etnokonfesionalne promjene na području Križevačke županije i Varaždinskog generalata u ranom novom vijeku (cca 1450. - 1800.); Križevci, 26. – 28. 6. 2002.
2. Đakovačka katedrala kao predložak za crkvu u Geldropu u Nizozemskoj, Međunarodni znanstveni skup Josip Juraj Strossmayer povodom 190. obljetnice rođenja i 100. obljetnice smrti, Zagreb, 19. 5. 2005. – Đakovo, 20. 5. 2005.
3. Projekti za đakovačku katedralu na Svjetskoj izložbi u Parizu 1867., Drugi kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti, Zagreb, Muzej Mimara, 27. – 29. travnja 2006.
http://hart.hr/knjige/view/59/zbornik-ii-kongresa-hrvatskih-povjesnicara-umjetnosti-zagreb-27-29-travnja-2006

4. Klasicistička obnova dvorca Odescalchi u Iloku po projektima arhitekta Karla Rösnera 1839. godine, Međunarodni znanstveno-stručni skup “Dvorci i ljetnikovci, kulturno naslijeđe kao pokretač gospodarskog razvoja”, Varaždin, 13. i 14. 11. 2006. Publicirano: Zbornik radova, Acta Architectonica, edicija Znanstvene monografije 6, Zagreb, 2006., str. 363 – 371.
5. Mala sinagoga-kalvinska crkva u Vukovaru, 9. znanstveno-stručni skup Vukovar '91. - petnaest godina poslije ; Vukovar - Hrvatska baština i perspektive razvoja; Vukovar, 15. – 16. 11. 2006.
6. Obnove iločkog dvorca u 19. stoljeću, Skup s međunarodnim učešćem ”VI. Dani Julija Benešića”, Muzej grada Iloka, Ilok, 19. – 21. 10. 2006.
7. Arhitektura đakovačke katedrale, «5. Strossmayerovi dani; Znanstveni skup Katedrala bazilika Svetoga Petra u Đakovu», Đakovo, 19. 5. 2007.
8. Gospodarski i politički kontekst gradnje đakovačke katedrale, «5. Strossmayerovi dani; Znanstveni skup Katedrala bazilika Svetoga Petra u Đakovu», Đakovo, 19. 5. 2007.
9. Odnos prema predlošcima u djelima Vatroslava Doneganija i Ivana Rendića za đakovačku katedralu, Original u skulpturi, Muzeji Hrvatskog zagorja, Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec, 4. – 6. 6. 2008.
10. Prilog poznavanju župne crkve Blažene Djevice Marije u Molvama, Molve – ljudi, selo i okoliš u dugom trajanju (1658.-2008.) - u povodu 350-te obljetnice osnivanja današnjeg sela Molve, Molve, 27. 9. 2008.
11. "Varoška kuća" na glavnom gornjogradskom trgu, rani primjer visokog historicizma u Osijeku, Dvjesto godina slobodnog kraljevskog grada Osijeka 1809. - 2009. i njegova uzdignuća na stupanj sjedišta Đakovačko-osječke nadbiskupije i metropolije, Osijek, 5. 6. 2009.
12. Srednjoeuropski park posvećen mitološkoj indijskoj kraljici – Sakuntala park u Osijeku, Dani Cvita Fiskovića, Mljet, 30. 9. – 3. 10. 2010.
13. Turmvollendungen u hrvatskoj arhitekturi historicizma, III. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti, Zagreb, studeni, 2010.
14. O nastanku i djelovanju đakovačke i zagrebačke katedralne radionice u 19. stoljeću, Dani Cvita Fiskovića, Hvar, 7. – 8. 10. 2011.
15. Anđela Horvat prema Gjuri Szabu, Hermanu Bolléu i historicizmu – početak afirmacije umjetnosti druge polovine 19. stoljeća u hrvatskoj povijesti umjetnosti, Znanstveni skup o Anđeli Horvat, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb, 11. 11. 2011.
16. Gradnja i opremanje varaždinske pravoslavne crkve 1884. godine, Akademik Andre Mohorovičić - Varaždin i varaždinske teme, HAZU, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 25. svibnja 2012. Sažeci radova sa znanstvenog skupa, str. 31-32.
17. Neo-Gothic in Croatian Architecture of 19th and Early 20th Century, New Directions in Gothic Revival Studies Worldwide, The 2012 A. W. N. Pugin Bicentennial Conference, University of Kent, Canterbury, United Kingdom, 13-14 July 2012, str. 18 – 19.
18. Iso Kršnjavi i arhitektura historicizma u Hrvatskoj, Znanstveni skup Iso Kršnjavi – veliki utemeljitelj, Hrvatski institut za povijest, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 21. – 23. 11. 2012., str. 19 – 20., ISBN 978-953-7840-14-3
19. Photo Albums of the 1880 Zagreb Earthquake, VI. AISU CONGRESS, Visible and Invisible: Perceiving the City between Descriptions and Omissions, Catania, Italy, 12-14.09.2013.
20. Croatian Pavilions at the 1896 Millennium Exhibition in Budapest, Ephemeral Architecture in Central-Eastern Europe in the 19th and 20th Centuries, The Research Centre for the Humanities, Institute of Art History, Hungarian Academy of Sciences; CentrArt Association – New Workshop for Art Historians, Budapest, 28. – 29. 11. 2013., sažeci str. 16
21. Župna crkva u Đakovu, Klasicizam u Hrvatskoj, Znanstveno – stručni skup, Muzej za umjetnost i obrt, Institut za povijest umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb, 30. – 31. 5. 2014., knjiga sažetaka, str. 11.
22. Župna crkva Imena Marijina u Osijeku od druge polovine 18. stoljeća i graditeljska baština župe Donji grad, Crkva Preslavnoga Imena Marijina i osječki Donji grad u 18. stoljeću, Hasenay, Damir (ur.), Župa Preslavnoga Imena Marijina, Osijek , 25. – 26. 9. 2014., knjiga sažetaka str. 24-25.
23. 19th-century Towns in the Croatian and Slavonian Military Border: Architectural Reform and Modernisation on the Borders of the Habsburg Monarchy, 12th International Conference on Urban History: Cities in Europe, Cities in the World, Lisabon, Portugal, 3-6.09.2014.

Enciklopedijske natuknice u međunarodnim leksikonima:

1. Funtak, Fran; SAUR; Allgemeines Künstler Lexikon; Die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Frydl –Gabo, K.G. Saur, München-Liepzig, 2005., Band 46; str. 356-357.
2. Gölis, Emil, SAUR; Allgemeines Künstler-Lexikon. Die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Band 46, München - Leipzig, 2005., str. 522-523

Konzervatorske studije:

1. Poglavlje u konzervatorskoj studiji: Historijat podizanja i stilske osobine Ciduk – hadin kuće Hevra-kadiše (”Male sinagoge”) na vukovarskom židovskom groblju, Konzervatorska dokumentacija za zgradu male sinagoge (Zidduk-Hadin) u Vukovaru, Tablinum, D. O. O. za arhitekturu, informatiku i zastupanje, Zagreb, kolovoz 2007., str. 31 – 43.
2. Poglavlje u konzervatorskoj studiji: Kartoni Alexandera Maximilliana i Ludovica Seitza za freske đakovačke katedrale, Konzervatorska dokumentacija za kartone Isus goni trgovce iz hrama Alexandera Maximilliana Seitza, te Prizor iz potopa Ludovica Seitza (voditeljice projekta Andreja Dragojević i Suzana Kolić Gunjača), 2009.
3. Herman Bollé i restauracija saborne crkve u Pakracu, Konzervatorska studija obnove Saborne crkve u Plaškom (voditelj arh. Zoran Fumić), 2010.


Javna predavanja:

1. Bijeli Tel Aviv, Židovska općina, Zagreb, lipanj 2009.
2. Biskup Josip Juraj Strossmayer i umjetnost, Klovićevi dvori, Zagreb, 8. 9. 2009.
3. javna predavanja o katedrali u Osijeku i Našicama
4. Javno predavanje o Bolléu, Matica hrvatska
5. Javno predavanje o filmu o Munchu, prosinac 2013.
6. Javno predavanje o Munchu, Europski dom, Zagreb, svibanj 2014.


Cjelokupnu bibliografiju te pune tekstove većine članaka pogledati na:
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=264970

Članci u PDF formatu dostupni na adresi:
http://hrcak.srce.hr/search/?q=%22Dragan+Damjanovic