Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
po dogovoru e-poštom
Soba
B-120
Telefon
01/4092-083
E-mail
isankovi@ffzg.hr

Ivana Eterović (r. Sanković) rođena je 1. kolovoza 1985. u Rijeci. Osnovnu školu i opću gimnaziju završila je u Opatiji. Godine 2007. završila je jednopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci, obranivši diplomski rad "Akcenatski tipovi pridjeva u mjesnome govoru Trtna (sinkronijski i dijakronijski aspekt)". Iste godine upisala je Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij "Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika" na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Godine 2014. obranila je doktorsku disertaciju "Sintaktička svojstva participa u jeziku hrvatskoglagoljskih misala" (pod mentorstvom prof. dr. sc. Matea Žagara).

Od 1. listopada 2008. bila je zaposlena kao znanstvena novakinja u suradničkome zvanju asistentice, a od 1. lipnja 2014. u suradničkome je zvanju i na radnome mjestu poslijedoktoranda pri Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo Odsjeka za kroatistiku. Od 25. veljače 2016. u zvanju je znanstvene suradnice. Godine 2021. izabrana je u zvanje docentice.

Od 2008. do 2013. bila je suradnicom na znanstveno-istraživačkome projektu "Enciklopedija hrvatskoga glagoljaštva" (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 130-1300620-0632; voditelj: akademik Stjepan Damjanović). Od 2015. do 2019. bila je suradnicom na znanstveno-istraživačkome projektu "Jezik izdanja hrvatske protestantske tiskare u kontekstu književnojezičnih smjernica XVI. st." (Hrvatska zaklada za znanost, IP-2014-09-6415; voditelj: prof. dr. sc. Mateo Žagar).

Od akademske godine 2009/2010. sudjeluje u izvođenju nastave pri Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo iz dvaju obveznih (Staroslavenski jezik, Hrvatski jezik i književnost u srednjem vijeku) te jednoga izbornog kolegija (Jezik hrvatske glagoljske knjige u 16. stoljeću) na preddiplomskome studiju kroatistike. Od akademske godine 2016/2017. sudjeluje u izvođenju nastave iz dvaju izbornih kolegija na preddiplomskim studijima bohemistike, slovakistike i polonistike (Osnove staroslavenskoga jezika, Osnova staroslavenskog za poloniste).

Godine 2009. sudjelovala je na 42. Međunarodnome seminaru za makedonski jezik, književnost i kulturu u Ohridu.

Od 2010. do 2013. bila je nositeljicom fakultativnoga proseminara "Staroslavenski i starohrvatski jezik" na Zagrebačkoj slavističkoj školi u Dubrovniku.

U akademskoj godini 2011./2012. usavršavala se na Sveučilištu Karl-Franzens u Grazu u okviru četveromjesečne Ceepusove stipendije.

Članica je Hrvatskoga filološkog društva, Matice hrvatske, Slavic Linguistics Society i više lokalnih udruga kojima je cilj očuvanje nematerijalne baštine (jezika, kulture i običaja) istarsko-kvarnerskoga prostora (Katedra Čakavskoga sabora Lovran, Udruga „Žejane“).

Njezin znanstveni interes usmjeren je prije svega na osobitosti funkcioniranja i oblikovanja jezičnih koncepcija hrvatske glagoljske knjige 16. stoljeća, s naglaskom na sintaktičkim istraživanjima.

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Istraživanja jezika i pisma glagoljskih neliturgijskih tekstova II. Voditelj
2021 - 2021 Istraživanja jezika i pisma glagoljskih neliturgijskih tekstova Voditelj
2015 - 2019 Jezik izdanja hrvatske protestantske tiskare u kontekstu književnojezičnih smjernica XVI. st. Suradnik

Ključni istraživački interes
 • povijest hrvatskoga književnog jezika
 • 16. stoljeće
 • hrvatsko glagoljaštvo
 • perceptivna dijalektologija
 • participi
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko filološko društvo, Hrvatsko filološko društvo (Član)
 • Katedra Čakavskoga sabora Lovran, Čakavski sabor (Član upravnog odbora)
 • Matica hrvatska, Matica hrvatska (Član)
 • Planinarsko društvo "Opatija" Opatija, Hrvatski planinarski savez (Predsjednik)
 • Slavic Linguistics Society, Slavic Linguistics Society (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. I te gori visokost ide daže pod oblaki: Život na Učki i oko Učke kroz stoljeća, Katedra Čakavskoga sabora Lovran i Javna ustanova "Park prirode Učka" (domaći, znanstveni)
 • 2019. Jezik hrvatskih protestantskih izdanja u kontekstu hrvatskih i europskih književnojezičnih koncepcija XVI. stoljeća, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Filozofski fakultet Sveučilišta u Mariboru (međunarodni, znanstveni)
 • 2017. Od mora do mora: Uloga mora u svakodnevnom životu Lovrana i Lovranštine nekada i danas, Katedra Čakavskoga sabora Lovran (domaći, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Zbornik Lovranšćine, Katedra Čakavskoga sabora Lovran ,Lovran (Član uredničkog odbora)
 • Zbornik Lovranšćine, Katedra Čakavskoga sabora Lovran ,Lovran (Član uredničkog odbora)
 • Zbornik Lovranšćine, Katedra Čakavskoga sabora Lovran ,Lovran (Glavni urednik)
 • Zbornik Lovranšćine, Katedra Čakavskoga sabora Lovran ,Lovran (Glavni urednik)
 • Zbornik Lovranšćine, Katedra Čakavskoga sabora Lovran ,Lovran (Glavni urednik)