Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
utorak i srijeda od 13.30 do 15.00
Soba
F-2
Telefon
01 6060 788
E-mail
kfilipec@ffzg.hr ; kresimir.filipec@ffzg.hr

Krešimir Filipec rođen je 1969. u Zagrebu gdje je završio osnovnu i Klasičnu gimnaziju. Godine 1988. upisuje studij jednopredmetne arheologije, a 1990. studij jednopredmetne povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojemu je diplomirao arheologiju 1995. Kao pripadnik Oružanih snaga Republike Hrvatske bio je u borbenom sektoru na Banovinskoj bojišnici 1991. i 1992. Od 1996. zaposlen je kao asistent na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju. Na Filozofskom fakultetu je magistrirao (1998.) i doktorirao (2002.). Godine 2004. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, 2010. u zvanje izvanrednog profesora, a 2017. u zvanje redovitog profesora na Katedri za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju. Vodio je mnogobrojna zaštitna arheološka istraživanja diljem Hrvatske, kao i više stručnih te domaćih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata. Nositelj je svih kolegija vezanih uz kasnu antiku, seobu naroda, opću srednjovjekovnu, kasnosrednjovjekovnu i novovjekovnu arheologiju te arheologiju suvremenog doba na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u izvođenju nastave na poslijediplomskom doktorskom studiju predmoderne povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predaje ranosrednjovjekovnu arheologiju na Katedri za arheologiju na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Do sada je objavio više knjiga i desetke stručnih i znanstvenih radova. Kao pomoćnik ministra kulture vodio je Upravu za zaštitu kulturne baštine u Ministarstvu kulture Republike Hrvatske 2004. i 2005. Bio je član Savjeta Hrvatskog centra za razminiranje i Savjeta za obnovu grada Vukovara od 2004. do 2005. Od 2012. predsjednik je Centra za ranosrednjovjekovno istraživanja Zagreb-Lobor. Od 2009. do 2011. bio je pročelnik Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od 2009. do 2019. bio je predstojnik Katedre za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, od 2012. do 2016. bio je predsjednik Upravnog vijeća Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, a od 2019. predstojnik je Arheološkog zavoda Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predstojnik je Katedre za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu od 2022.

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Transformacije povijesnog krajolika istočnog Jadrana Suradnik
2021 - 2021 Transformacije povijesnog pejzaža jadranskih otoka Suradnik
2020 - 2020 Transformacije povijesnog pejzaža jadranskih otoka Suradnik
2019 - 2019 Transformacije povijesnog pejzaža jadranskih otoka Suradnik
2018 - 2018 Transformacija povijesnog pejzaža kvarnerskih otoka Suradnik
2017 - 2017 Transformacija povijesnog pejzaža kvarnerskih otoka Suradnik
2016 - 2025 Arheološka i bioarheološka škola u Loboru
2016 - 2021 Lobor - ranosrednjovjekovno središte moći (LearlyCoP) Voditelj
2016 - 2016 Transformacije povijesnog pejzaža jadranskih otoka Suradnik
1998 - 2022 Zaštitna arheološka istraživanja u Loboru, Majka Božja Gorska Voditelj
1998 - 2022 Znanstvena istraživanja na lokalitetu Lobor, Majka Božja Gorska

Ključni istraživački interes
 • kasna antika
 • rani srednji vijek
 • kasni srednji vijek
 • novi vijek
 • suvremeno doba
 • kasnoantički starosjedioci, Germani, Huni, Slaveni, Hrvati, panonski Slaveni, groblja, skulptura, arhitektura
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Centar za ranosrednjovjekovna istraživanja, Zagreb - Lobor (CRSI / CEMS)), Neprofitna organizacija / izdavačka djelatnost / znanstvena i stručna djelatnost / organizacija radionica i škola iz zaštite spomenika kulture (Predsjednik)
 • Hrvatsko arheološko društvo, stručna djelatnost (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2021. Ranosrednjovjekovna središta moći, CRSI Arheološki zavod FFZG (međunarodni, znanstveni)
 • 2018. I. skup hrvatske ranokršćanske arheologije (HRRANA), Arheološki zavod Odsjeka za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (međunarodni, znanstveni)
 • 2012. Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812. - 2012, Arheološki muzej u Zagrebu, Filozofski fakultet u Zagrebu, Filozofski fakultet u Zadru, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu (međunarodni, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Portal: godišnjak Hrvatskoga restauratorskog zavoda, Hrvatski restauratorski zavod ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Portal: godišnjak Hrvatskoga restauratorskog zavoda, Hrvatski restauratorski zavod ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Portal: godišnjak Hrvatskoga restauratorskog zavoda, Hrvatski restauratorski zavod ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Portal: godišnjak Hrvatskoga restauratorskog zavoda, Hrvatski restauratorski zavod ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Portal: godišnjak Hrvatskoga restauratorskog zavoda, Hrvatski restauratorski zavod ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, Ministarstvo kulture Uprava za zaštitu kulturne baštine ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Portal: godišnjak Hrvatskoga restauratorskog zavoda, Hrvatski restauratorski zavod ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Portal: godišnjak Hrvatskoga restauratorskog zavoda, Hrvatski restauratorski zavod ,Zagreb (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
voditelj znanstveno-istraživačkog projekta MZOŠ-a: Južna Panonija u 9. i 10 stoljeću 2004. - 2008.
voditelj znanstveno-istraživačkog projekta MZOŠ-a: Južna Panonija u ranom srednjem vijeku 2008. - 2012.
suvoditelj je znanstveno-istraživačkog projekta: Etnokulturni i državotvorni procesi u ukrajinskom Prikarpaću i sjevernoj Hrvatskoj u drugoj polovici I. tis. n. e., Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet i Lviv Ivan Franko State University, Department of Archaeology, Lviv. 2011.-2014.
voditelj znanstveno-istraživačkog projekta HRZZ-a: Lobor - ranosrednjovjekovno središte moći 2017.- 2021.
voditelj znanstvenih istraživanja na lokalitetu Lobor, Majka Božja Gorska od 1998. -
voditelj Arheološke i bioarheološke škole u Loboru od 2011. -