Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
prije i nakon nastave i prema dogovoru (e-mail)
Soba
C - 116
Telefon
6120-156
E-mail
tgalovic@ffzg.hr

Rođen 1979. godine u Novoj Gradiški. Od 1984. živi u Malinskoj na otoku Krku gdje u obližnjim Bogovićima završava osnovnu školu, a srednju u Pazinskom kolegiju – klasičnoj gimnaziji. Studij povijesti upisuje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998., a zatim na istom fakultetu usporedno studira od 2001. arhivistiku na Odsjeku za informacijske znanosti i od 2004. latinski jezik i rimsku književnost na Odsjeku za klasičnu filologiju. Bio je stipendist Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (za studij povijesti), te Općine Malinska-Dubašnica (za studij arhivistike). Od 2003. zaposlen je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Prvo je bio primljen u prosincu 2003. u statusu znanstvenoga novaka na projekt Hrvatska društva u razvijenom i kasnom srednjem vijeku (MZOŠ, br. 0130466) pod vodstvom akademika Tomislava Raukara, a od siječnja 2007. prijavljen na projektu Monumenta mediaevalia varia (MZOŠ, br. 130-1300620-0641), čiji je voditelj prof. dr. sc. Neven Budak. Akademske godine 2003/2004. upisuje poslijediplomski (kasnije doktorski) studij hrvatske povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Taj je trogodišnji doktorski studij s užom specijalizacijom iz srednjovjekovne povijesti završio 20. srpnja 2010. godine obranom disertacije Libellus Policorion – Rogovski kartular (diplomatičko-povijesna analiza) koja je izrađena pod mentorstvom prof. dr. sc. Mirjane Matijević Sokol. Time je stekao akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijesti, znanstvene grane pomoćnih povijesnih znanosti te hrvatske i svjetske srednjovjekovne povijesti. Od akademske godine 2004/2005. uključen je u redovnu nastavu (seminar) iz predmeta Pomoćne povijesne znanosti kod prof. dr. sc. Mirjane Matijević Sokol na Odsjeku za povijest Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2006./2007. u suradnji s dr. sc. Ivanom Boticom i pod vodstvom prof. dr. sc. Mirjane Matijević Sokol uvodi i redovito drži novi izborni predmet pod nazivom Hrvatska epigrafija i paleografija I. (zimski semestar), potom i Hrvatska epigrafija i paleografija II. (ljetni semestar) za preddiplomski, a od 2011./2012. (ljetni semestar) zajedno s prof. dr. sc. Mirjanom Matijević Sokol novi izborni predmet pod nazivom Hrvatska heraldička baština za diplomski studij Odsjeka za povijesti. Akad. god. 2017./2018. u suradnji s dr. sc. Filipom Galovićem (HKS) uveo novi izborni predmet Odabrane teme iz povijesti, jezika i kulture hrvatskih otoka. Bio je mentor desetero studenata prilikom izrade diplomskih radova po starom i novom studijskom programu povijesti te sudjelovao kao član povjerenstava za ocjenu diplomskih radova. Sudjelovao je tijekom akad. god. 2010./2011. u izradi novog diplomskog studija Pomoćnih povijesnih znanosti Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2014. uključen u rad Poslijediplomskog doktorskog studija medievistike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od akad. god. 2014./2015. vanjski suradnik Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2017. drži redovitu nastavu na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (pri Katedri za arhivistiku i dokumentalistiku). Suradnik Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u Zagrebu na projektu Hrvatska enciklopedija i Hrvatski biografski leksikon, a od 2011. član stručne radne skupine za povijest pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO). Od 2010. obnaša dužnost tajnika i člana Predsjedništva Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti (HNOPZ), krovne strukovne organizacije hrvatskih povjesničara. Od 2014. član i suradnik Znanstvenog centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo pri Staroslavenskom institutu u Zagrebu (voditelj: prof. dr. sc. Milan Mihaljević), a od 2015. suradnik projekta Izvori, pomagala i studije za hrvatsku povijest od srednjeg vijeka do kraja dugog 19. stoljeća (voditelj: dr. sc. Damir Karbić, Hrvatska zaklada za znanost, Zagreb, šifra: 6547). U svom je dosadašnjem radu iskazao zanimanje za hrvatsku srednjovjekovnu povijest (politička, crkvena, kulturna) i pomoćne povijesne znanosti (paleografija, epigrafija, diplomatika, kronologija, egdotika, heraldika), a posebno proučava latinsku i hrvatsku glagoljičku, ćiriličku i latiničku pisanu kulturu, fenomen glagoljaštva i povijest otoka Krka. U znanstveno-stručnom opusu broji dvije autorske i dvije koautorske knjige, nekoliko uredničkih knjiga i zbornika te tridesetak znanstveno-stručnih članaka. Izvršni je urednik znanstvenog časopisa Krčki zbornik Povijesnog društva otoka Krka, član uredništva časopisa Fontes – izvori za hrvatsku povijest koji objavljuje Hrvatski državni arhiv u Zagrebu, član redakcije nakladničke serije povijesnih izvora Monumenta glagolitica Tertii ordinis regularis sancti Francisci in Croatia / Glagoljski spomenici Trećega franjevačkog reda u Hrvatskoj te jedan od inicijatora Biblioteke Orbis Latinus pri Nakladnom zavodu Globus. Sudjelovao s referatom na 50-ak međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova te bio član znanstvenih i organizacijskih odbora. Bio je na kraćim stipendijama u Mađarskoj i Italiji (Central European University /CEU/ – Summer University, Budimpešta 18. – 29. VII. 2005.; Centro italiano di studi sull'alto medioevo /CISAM/, Spoleto, 20. – 26. IV. 2006.). U registru znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske upisan je pod br. 272886. U zvanju višeg asistenta je od 1. rujna 2010., dok je u stupanj znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – znanstvenom polju povijesti izabran 29. veljače 2012. godine. Nastupno predavanje pod nazivom ''Hrvatska heraldička baština'' za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana pomoćne povijesne znanosti održao 7. ožujka 2014. na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pred nastavnicima, studentima i stručnim povjerenstvom u sastavu dr. sc. Mirjana Matijević Sokol, red. prof. (predsjednik), akademik dr. sc. Tomislav Raukar, red. prof. u miru (član) i dr. sc. Zrinka Nikolić, Jakus, izv. prof. (član). Temeljem odluke Vijeća društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu izabran je 21. svibnja 2014. u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana pomoćne povijesne, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Dobitnik je Državne nagrade za znanost za 2004. koju dodjeljuje Hrvatski sabor i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Član je Povijesnog društva otoka Krka (Krk), Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti (Zagreb), Matice hrvatske – Odjela za povijest (Zagreb), Društva za hrvatsku povjesnicu (Zagreb), Društva za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije – Stanak (Sarajevo) i Centra za napredne srednjovekovne studije – Centre for Advanced Medieval Studies, (Beograd). Oženjen i otac troje djece.

BIBLIOGRAFIJA

DOKTORAT:

Libellus Policorion – Rogovski kartular (diplomatičko-povijesna analiza), sv. I-II., doktorska disertacija, mentor prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol, Zagreb: Poslijediplomski doktorski studij hrvatske povijesti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2010. (sv. I., 477 str., rasprava); (sv. II., 239 str., faksimil i kritičko izdanje izvornika)


KNJIGE/MONOGRAFIJE:

O Dubašnici i njezinim ljudima. Prinosi za povijest dubašljanskoga kraja na otoku Krku, Rijeka: Općina Malinska-Dubašnica, Malinska – Izdavačka kuća Adamić, Rijeka – Povijesno društvo otoka Krka, Krk (Krčki zbornik, sv. 48., Posebno izdanje Povijesnog društva otoka Krka, sv. 42.), 2004., 272 str.

Krčki zbornik 50. jubilarni svezak. Pregled rada Povijesnog društva otoka Krka i bibliografija Krčkog zbornika, Krk: Povijesno društvo otoka Krka – Liber d.o.o. Rijeka, 2006., 416 str.


KNJIGE U KOAUTORSTVU:
Perica DUJMOVIĆ – Tomislav GALOVIĆ, Plovanska crikva svetoga Apolinara (150 godina dubašljanske župne crkve u Bogovićima), Malinska: Župa sv. Apolinara b. m. – Dubašnica, Bogovići i Općina Malinska-Dubašnica, Malinska; izvršni nakladnik Glosa d.o.o. Rijeka, 2008., 160 str.
Paulus Diaconus, Historia Langobardorum – Pavao Đakon, Povijest Langobarda, priredili i preveli Robert ŠĆERBE i Hrvoje ŠUGAR, komentar i popratne tekstove napisali Tomislav GALOVIĆ, Ivo GOLDSTEIN, Hrvoje GRAČANIN, Zagreb: Nakladni zavod Globus (Biblioteka Orbis Latinus), 2010., 406 str. – T. Galović je autor studije o piscu i djelu (str. 303-338; 376-385), koautor komentara (206-282), jedan od urednika i pokretača biblioteke Orbis Latinus.

Tomislav GALOVIĆ – Željko RADIĆ – Zdenka JANEKOVIĆ RÖMER – Zrinka NIKOLIĆ JAKUS – Ozren KOSANOVIĆ – Marta DRAGIČEVIĆ PRTENJAČA, Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku, ur. Zorislav Antun Petrović, Zagreb: Udruga Kultura i etika, 2014. [Combating corruption in Croatia in the Middle Ages] (autor poglavlja: Vinodolski zakon, str. 10-22; Statut Cresa i Osora, str. 53-61; Hrvatskoglagoljski Krčki ili Vrbanski/Vrbnički statut, str. 62-75)

Nova zraka u europskom svjetlu. Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku (oko 550 − oko 1150), ur. Zrinka NIKOLIĆ JAKUS, Zagreb: Matica hrvatska (Biblioteka Povijest Hrvata, sv. 1.), 2015., 656 str. ([New Ray in European Light. Croatian Lands in the Early Middle Ages] – autor poglavlja: Hrvatska glagoljička, ćirilička i latinička pisana kultura u ranome srednjem vijeku [Croatian Glagolitic, Cyrillic, and Latin written culture in the early Middle Ages], str. 272-295)

Tomislav GALOVIĆ – Željko RADIĆ – Zdenka JANEKOVIĆ RÖMER – Zrinka NIKOLIĆ JAKUS – Ozren KOSANOVIĆ – Marta DRAGIČEVIĆ PRTENJAČA, Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku, II. izdanje, ur. Zorislav Antun Petrović, Zagreb: Udruga Kultura i etika, 2016. [Combating corruption in Croatia in the Middle Ages] (autor poglavlja: Vinodolski zakon, str. 10-22; Statut Cresa i Osora, str. 53-61; Hrvatskoglagoljski Krčki ili Vrbanski/Vrbnički statut, str. 62-75)

Hrvatskoglagoljski notarijat otoka Krka. Notari Dubašnice, sv. 1. Treći notarski protokol Jura Sormilića (1726. – 1734.) / Croatian Glagolitic Notary Service of Krk. Notaries of Dubašnica, vol. 1. Third Notarial Protocol of Jure Sormilić (1726–1734). Priredili, uvodnu studiju napisali, rječnik i kazala izradili / Editing, introductory study, creation of the glossary and index by Tomislava BOŠNJAK BOTICA, Ivan BOTICA, Tomislav GALOVIĆ, Zagreb: Hrvatski državni arhiv – Staroslavenski institut – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - FF-press – Povijesno društvo otoka Krka, 2016., 438 str./pp. + CD-ROM.

Dalibor ČEPULO – Marta DRAGIČEVIĆ PRTENJAČA – Tomislav GALOVIĆ – Zdenka JANEKOVIĆ RÖMER – Ozren KOSANOVIĆ – Renata LUKIĆ GALOVIĆ – Željko RADIĆ, Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku, knj. II., ur. Zorislav Antun Petrović, Zagreb: Institut za kulturu i etiku i Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 2016. [Combating corruption in Croatia in the Middle Ages, vol. 2] (autor poglavlja: Šibenski statut: Volumen statutorum legum, et reformationum civitatis Sibenici, str. 78-89; koautor s Renatom Lukić Galović poglavlja: Statutum communis Arbae – Statut rapske komune /iz 14. stoljeća/, str. 40-50).

Splitski evangelijar / Evangeliarium Spalatense. Uvodna studija, transkripcija i uspostava teksta, kritički aparat / Praefationem conscripsit, textum Latinum digessit et apparatu critico instruxit: Mirjana MATIJEVIĆ SOKOL. Suradnik na transkripciji (ff. 164v-309v) / In textu transcribendo (ff. 164v-309v) operam praebuit: Tomislav GALOVIĆ, Split / Spalati: Književni krug Split / Circulus litterarius Spalatensis (Biblioteka “Knjiga Mediterana”, knj. 92), Nadbiskupija splitsko-makarska / Archidioecesis Spalatensis-Macarscensis, 2016. / MMXVI., str./pp. I-CLXI, 1-275 + 19 tab. [The Split Evangelistary / The Split Gospel Book]

Gordana GRŽETIĆ – Tomislav GALOVIĆ – Perica DUJMOVIĆ, Tihi sudac umjetnosti. Fra Vinko Fulgencije Fugošić (1916. – 2003.), Krk – Dobrinj: Povijesno društvo otoka Krka (Mala knjižnica »Krčkog zbornika«, knj. 4.), Općina Dobrinj, Arvalis - Zagreb, 2017., 144 str. (Summary: A Silent Judge of Art. Friar Vinko Fulgencije Fugošić (1916 – 2003))

Hrvatski Ustav i njegov »Krčki nacrt« (1990.), priredio: Tomislav Galović, predgovor: Branko Smerdel, Krk – Malinska: Povijesno društvo otoka Krka (Mala knjižnica »Krčkog zbornika«, knj. 5.), Općina Malinska Dubašnica, Arvalis - Zagreb, 2018., 240 str. (Summary: Constitution of the Republic of Croatia and Its “Krk Draft” (1990))

Anton BOZANIĆ – Tomislav GALOVIĆ – Igor ŽIC, Krčka kulturna baština, Rijeka: Glosa, 2018., 218 str. (Summary: Krk Cultural Heritage; Zusammenfassung: Das Kulturerbe von Krk; Riassunto: Il patrimonio culturale di Veglia)BROŠURE:
Perica DUJMOVIĆ – Tomislav GALOVIĆ, Stoljeće i pol župne crkve sv. Apolinara u Bogovićima (1857 – 2007), Malinska: Župa sv. Apolinara b. m. – Dubašnica, Bogovići i Općina Malinska-Dubašnica, Malinska (izvršni nakladnik Glosa d.o.o. Rijeka), 2007., 24 str. (Riassunto; Summary; Zusammenfassung)

Mirjana MATIJEVIĆ SOKOL – Tomislav GALOVIĆ – Ivan BOTICA, Privilegia fundationis monasterii sanctae Mariae Czriqueniczae – Fundacijske isprave samostana svete Marije u Crikvenici, Crikvenica: Grad Crikvenica (izvršni nakladnik Glosa d.o.o. Rijeka), 2008., 20 str.

Mirjana MATIJEVIĆ SOKOL – Tomislav GALOVIĆ – Ivan BOTICA, Privilegia fundationis monasterii sanctae Mariae Czriqueniczae – Fundacijske isprave samostana svete Marije u Crikvenici, II. izdanje, Crikvenica: Grad Crikvenica (izvršni nakladnik Glosa d.o.o. Rijeka), 2011., 20 str.

Tomislav GALOVIĆ – Zrinka NIKOLIĆ JAKUS – Zdenka JANEKOVIĆ RÖMER – Željko RADIĆ, 725 godina Vinodolskog zakonika – 725 godina suzbijanja korupcije u Hrvatskoj, ur. Zorislav Antun Petrović, Zagreb: Udruga Kultura i etika, 2013. (autor poglavlja: Vinodolski zakon – 725 godina poslije, str. 7-19)


RASPRAVE I ČLANCI:

1) Izvori i literatura o srednjovjekovnim crkvenim objektima Sv. Martinu i Sv. Apolinaru na otoku Krku, Croatica Christiana periodica XXVI (2002) 50: 29-49. (Summary: Sources and literature about ecclesiastical edifices of St. Martin and St. Apolinarius on the island of Krk) /koautor Perica Dujmović/

2) Biobibliografski prilog o dr. Josipu Nagyu (1884 – 1981), Arhivski vjesnik XLV (2002): 227-265. (Zusammenfassung: Ein biobibliographischer Beitrag über dr. Josip Nagy /1884 – 1981/)

3) Kako je Ivan Milčetić prikazao prošlost svoga rodnoga kraja (ili 'Arkeologično-istorične crtice s hrvatskih otoka' i Dubašnica u njima), Historijski zbornik LV/2002 (2003): 237-245. (How Ivan Milčetić presented the history of the area of his birt)

4) Inventar i stanje glagoljskih rukopisa u arhivu župe Sv. Apolinara mučenika – Dubašnica na otoku Krku, Arhivski vjesnik XLVI (2003): 209-220. (Zusammenfassung: Gegenwärtiger Zustand der glagolitischen Handschriften im Pfarrarchiv des Märtyrers St. Apollinarius – Dubašnica /Insel Krk/ und dazu vorhandene Findhilfsmittel)

5) Pregled povijesti Dubašnice na otoku Krku/ Dubašnica – Land und Leute, Panonski ljetopis – Pannonisches Jahrbuch 2004 – Pannon Ėvkönyv 2004 – Panonski letopis 2004, Pinkovac – Güttenbach: Pannonisches Institut, 2004., str. 345-352.

6) Sedam desetljeća Društva krčkih Hrvata u Zagrebu (1936 – 2006), Krčki kalendar 2006. (2005): 158-161.

7) Crkvena povijest na stranicama Krčkog zbornika (sv. 1/1970. – 49/2004.) – bibliografski prikaz, Riječki teološki časopis XIII (2005) 2/26/: 493-517. [Ecclesiastic history on the pages of “Krk collected papers” – bibliography review]

8) Kronološki aspekti hrvatske integriranosti u srednjovjekovnoj Europi, Historijski zbornik LVIII/2005 (2006): 39-52. (Zusammenfassung: Chronologische Aspekte der Integration Kroatiens ins mittelalterliche Europa)

9) 150 godina župne crkve sv. Apolinara u Bogovićima (1857 – 2007), Krčki kalendar 2007. (2006): 57-61. (koautor Perica Dujmović)

10) Branko Fučić i Dubašnica, Riječki teološki časopis XV (2007) 1/29/: 219-233. (Zusammenfassung: Branko Fučić und Dubašnica)

11) Krčki kalendar 1938 – sedam desetljeća od tiskanja prvoga godišta Krčkoga kalendara, Krčki kalendar 2008. (2007): 88-91.

12) Inscriptiones Latinae Croatorum: Natpis u župnoj crkvi sv. Apolinara u Bogovićima na otoku Krku (sign. ILC BOG1), Nuntius – časopis Hrvatskoga društva klasičnih filologa XVII/2007 (2008) 30/1/: 8-13. /koautor Perica Dujmović/

13) Prilog bibliografiji radova o heraldici (s posebnim osvrtom na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu), Arhivski vjesnik LI (2008): 161-226. (Summary: Contribution to the bibliography of works on heraldry – with special respect to Croatia and Bosnia and Herzegovina) /koautor Emir O. Filipović/

14) Otok Krk u očima putopisca Alberta Fortisa, Krčki kalendar 2009. (2008): 113-117.

15) Osnivanje ''Društva krčkih Hrvata u Zagrebu'' 1936. i njegova djelatnost do 1941. godine (s dodatkom društvenih Pravila, odobrenih 1937. god.), Studia lexicographica II (2008) 2/3/: 127-156. (Summary: Founding of the ''Association of Croats from Krk in Zagreb'' in 1936 and its Activity until 1941 (with the supplement of the Association's Rules approved in 1937)

16) Dubašljanski Porat na otoku Krku – od prvih svjedočanstava života do suvremenih dana (skica namjesto pogovora), u: Augustin Šabalja, Porat i Portani u 19. i 20. viku, Porat: Općina Malinska-Dubašnica i Turistička zajednica općine Malinska, 2009., str. 59-66. i Izbor iz izvora i literature, str. 69-71.

17) Benediktinci – izvorište hrvatske trojezične i tropismene kulture u srednjem vijeku, u: Humanitas et litterae. Zbornik u čast Franje Šanjeka, ur. Lovorka Čoralić i Slavko Slišković, Zagreb: Dominikanska naklada Istina (Dominikanska baština, knj. 6) i Kršćanska sadašnjost (Analecta Croatica Christiana, sv. 40), 2009., str. 777-786. (Summary: Benedictines – fountain of tri-lingual and tri-literal culture of Croatia in the Middle Ages)

18) Hrvatska heraldička periodika: Vitezović i Glasnik heraldike, Arhivski vjesnik LII (2009): 81-127. (Summary: Croatian Heraldic Periodicals: Vitezović and Glasnik heraldike /Heraldry Bulletin/)

19) Izbor iz bibliografije akademika Branka Fučića, u: Branko Fučić 1920. – 1999., Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Razred za likovne umjetnosti (Spomenica preminulim akademicima, sv. 147), 2009., str. 23-31. Tiskarskom omaškom ime priređivača bibliografije nije otisnuto!

20) Bartolijev zbornik (Collectanea Bartoliana) – dragocjeno vrelo za povijest grada i otoka Krka, Krčki kalendar 2010. (2009): 83-89.

21) Parčićev zemljovid otoka Krka iz 1865. godine, Krčki kalendar 2011. (2010): 111-114.

22) Fučićevi rani tekstovi, Studia lexicographica III/2009 (2010[2011]) 1-2/4-5/: 77-97. (Summary: Early Texts of Branko Fučić)

23) Od slike do pisma: bio-bibliografski prilog o Branku Fučiću (1920. – 1999.), Zbornik Nikše Stančića, ur. Iskra Iveljić, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Odsjek za povijest i Zavod za hrvatsku povijest – FF-press, 2011., str. 343-359. (Summary: From the Wall Paintings to the Glagolitic Script: Contribution to Bio-Bibliography of Branko Fučić /1920-1999/)

24) Iz rada na cjelokupnoj bibliografiji Branka Fučića, u: „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić” – Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) / “I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić” – Conference Papers from the International Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fučić (1920-1999), priredio / edited by Tomislav Galović, Malinska – Rijeka – Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica Rijeka, Općina Malinska-Dubašnica, 2011., str. 161-174. (Summary: From Work on the Comprehensive Bibliography of Branko Fučić’s Writings) /koautor Ivan Botica/

25) Miho Barada kao nastavnik pomoćnih povijesnih znanosti i profesor hrvatske povijesti, Povijesni prilozi XXX (2011) 40: 45-61 (Summary: Miho Barada as a teacher of auxiliary historical disciplines and professor of Croatian history)

26) Bibliografija radova Mihe Barade, Povijesni prilozi XXX (2011) 40: 81-93. (A bibliography of the work of Miho Barada)

27) Vjesnik Staroslavenske akademije u Krku (1912 – 2012), Krčki kalendar 2012. (2011): 43-47.

28) Profesor Jakov Stipišić (1920. – 2010.), Historijski zbornik, god. LXIV, br. 1, Zagreb 2011., str. 287-297. – životopis s bibliografijom /koautorica Mirjana Matijević Sokol/

29) Pogovor: Fra Petar Runje – povjesničar franjevaštva i istraživač hrvatskog glagoljaštva, u: Petar Runje, Prema izvorima II. Rasprave i članci o hrvatskim franjevcima trećoredcima glagoljašima, Krk – Zagreb: Povijesno društvo otoka Krka (Krčki zbornik, sv. 68. Posebno izdanje, sv. 61.) i Provincijalat franjevaca trećoredaca glagoljaša (Biblioteka Novaja i vethaja, knj. 9), 2012., str. 241-263. /koautor Ivan Botica/

30) Crikvenička fundacijska listina – isprava Nikole IV. Frankapana, u: 600 godina od prvog spomena imena Crikvenica i izložba Czriquenicza 1412 – život i umjetnost Vinodola u doba pavlina (Poseban prilog Novog lista, Rijeka, 13. VIII. 2012.), Rijeka 2012., str. 2-3. /koautorica Mirjana Matijević Sokol/ (tekst preuzet iz brošure: Mirjana Matijević Sokol – Tomislav Galović – Ivan Botica, Privilegia fundationis monasterii sanctae Mariae Czriqueniczae – Fundacijske isprave samostana svete Marije u Crikvenici, Crikvenica: Grad Crikvenica i Centar za kulturu Dr. Ivan Kostrenčić /izvršni nakladnik Glosa d.o.o. Rijeka/, 2011., str. 3-4, 16-19).

31) Sveti Kvirin i Krčka biskupija, Krčki kalendar 2013. (2012): 120-125.

32) Arhiv Rogovske opatije, Arhivski vjesnik – Bulletin d'archives 55 (2012): 103-116. (Summary: The Rogovo Abbey archives)

33) Prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol – biobibliographica sexagenariae dicata, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 44 (2012): 61-89. (Summary: Prof. Dr. Mirjana Matijević Sokol – biobibliographica sexagenariae dicata) /koautor Ivan Botica/

34) Dubašnica Social Club of America Inc. (New York), Krčki zbornik 69 (2013): 205-225. (Summary: Dubašnica Social Club of America Inc. /New York/)

35) Izdanja Povijesnog društva otoka Krka, Krčki zbornik 69 (2013): 259-268. (Summary: Editions of the Krk Historical Society)

36) O. dr. sc. Anđelko Badurina, franjevac i povjesnik umjetnosti. Pola stoljeća znanstvenoga rada, u: Anđelko Badurina, Inventar samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734. – 1878.), Rijeka – Zagreb: Glosa d.o.o. i Provincijalat franjevaca trećoredaca glagoljaša (Monumenta glagolitica Tertii ordinis regularis sancti Francisci in Croatia, vol. I. / Glagoljski spomenici Trećega franjevačkog reda u Hrvatskoj, sv. 1.), 2013., str. 223-262. /koautor Perica Dujmović/

37) Josip Matasović kao profesor pomoćnih povijesnih znanosti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u: Josip Matasović i paradigma kulturne povijesti. Zbornik radova znanstvenog skupa održanog u Slavonskom Brodu 23. – 24. studenoga 2012., ur. Suzana Leček, Slavonski Brod – Zagreb: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje - Slavonski Brod (Bibliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia – Posebna izdanja, knj. 14), Hrvatski državni arhiv - Zagreb, Društvo za hrvatsku povjesnicu - Zagreb, 2013., str. 243-276. (Summary: Josip Matasović as a Professor of Auxiliary Sciences of History at the Department of History of the Faculty of Philosophy in Zagreb)

38) Ego a puero baptizatus fui et litteras Latinas didici… – prilog proučavanju latinske pismenosti u srednjovjekovnoj Bosni (s posebnim osvrtom na 15. stoljeće), u: Stjepan Tomašević (1461.-1463.) – slom srednjovjekovnoga Bosanskog Kraljevstva. Zbornik radova sa Znanstvenog skupa održanog 11. i 12. studenoga 2011. godine u Jajcu, ur. Ante Birin, Zagreb – Sarajevo: Hrvatski institut za povijest u Zagrebu i Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu, 2013., 179-219. (Summary: Ego a puero baptizatus fui et litteras Latinas didici... – A Contribution to the Study of Latin Writing/Literacy in the Medieval Bosnia with a Special Consideration of the Fifteenth Century)

39) Krčki statut na latinskom jeziku iz 16. stoljeća, Krčki kalendar 2014. (2013): 82-87. [The Statute of Krk from the sixteenth century]

40) Benediktinci i benediktinke u Biogradu u ranom srednjem vijeku, u: Glagoljica i glagoljaštvo u biogradskom kraju. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Glagoljica na biogradskom području održanoga 17. studenoga 2012. u Biogradu, ur. Vjekoslav Ćosić, Biograd – Zadar: Grad Biograd, Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Sveučilište u Zadru, 2014., str. 95-116. (Summary: Benedictine monks and nuns in Biograd in the early Middle Ages)

41) Sv. Dujam i sv. Anastazije u hagiotopografiji Hrvatske, u: Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Splitu od 26. do 27. rujna 2011. Pokrovitelj: Pontificio Comitato di Scienze Storiche, ur. Joško Belamarić, Bratislav Lučin, Marko Trogrlić i Josip Vrandečić, Split: Književni krug Split (Biblioteka Knjiga Mediterana 76) i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu (Prinosi i rasprave / Contributiones et studia 4), 2014., str. 415-439 + 2 zemljovida, 1 grafikon, 11 slika (Summary: St Domnius and St Anastasius in the Hagiotopography of Croatia) /koautor o. fra Anđelko Badurina/

42) Glagoljična pismenost srednjovjekovne Dubašnice (s osvrtom na početke hrvatskoglagoljskoga notarijata na otoku Krku), Zbornika radova s Prve medievističke znanstvene radionice u Rijeci, ur. Kosana Jovanović i Suzana Miljan, Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci (e – izdanja [ISBN – 978-953-7975-10-4]), 2014., str. 55-71. (Summary: Glagolitic literacy of medieval Dubašnica /with an overview of the beginnings of Croatian Glagolitic notary service on the island of Krk/) /koautor Ivan Botica/ - dostupno na: http://www.ffri.uniri.hr/hr/povjerenstva-i-odbori/izdavacka-djelatnost.html

43) Darovnica Ivana VII. Frankapana – najstarija je dubašljanska glagoljična isprava, Krčki kalendar 2015. (2014): 86-92. [The Charter of Ivan (John) VII Frankapan - Oldest Glagolitic Document from Dubašnica (Island of Krk)] /koautor Ivan Botica/

44) Scriptura Beneventana – Example of European Calligraphic Script in the Middle Ages. A Contribution to the Research of Manuscripts Written in Beneventan Script from Croatia, Classical heritage from the epigraphic to the digital. Academia Ragusina 2009 & 2011, edited by Irena Bratičević & Teo Radić, Zagreb: Ex libris (Biblioteka Ex libris), 2014., 103-136. (Sažetak: Scriptura Beneventana – primjer kaligrafskog pisma europskog srednjovjekovlja. Prilog istraživanju beneventanskih rukopisa iz Hrvatske)

45) The Epigraphic Heritage of the Renaissance Periodin Dubrovnik (15th Century), Classical heritage from the epigraphic to the digital. Academia Ragusina 2009 & 2011, edited by Irena Bratičević & Teo Radić, Zagreb: Ex libris (Biblioteka Ex libris), 2014., 67-101. (Sažeta: Dubrovačka epigrafička baština renesansnog doba /15. stoljeće/)

46) Teme iz povijesti otoka Krka u opusu Nade Klaić, u: Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Zagrebu 29.-30. studenog 2013. godine, ur. Tomislav Galović i Damir Agičić, Zagreb: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – FF-press, 2014., 429-448. (Summary: The history of the island of Krk in Nada Klaić’s body of work)

47) Bibliografija Nade Klaić (1920. – 1988.), u: Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Zagrebu 29.-30. studenog 2013. godine, ur. Tomislav Galović i Damir Agičić, Zagreb: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – FF-press, 2014., 523-592. (Summary: Nada Klaić’s bibliography /1920 – 1988/) /koautor Dejan Zadro/

48) Codex Corbaviensis, u: Ascendere historiam. Zbornik u čast Milana Kruheka, prir. Marija Karbić, Hrvoje Kekez, Ana Novak, Zorislav Horvat, Zagreb: Hrvatski institut za povijest (Biblioteka Hrvatska povjesnica – Zbornici radova), 2014., 29-40. (Summary: Codex Corbaviensis) /koautor Ivan Botica/

49) O. Vinko Fugošić (1916. – 2003.) – vita opusque, Krčki zbornik 70 (2014): 327-337. /= Tematski blok: Tihi sudac umjetnosti – fra Vinko Fulgencije Fugošić (1916. – 2003.) / Featured topic: A silent judge of art – friar Vinko Fulgencije Fugošić (1916 – 2003)/ (Summary: Father Vinko Fugošić /1916 – 2003/ – vita opusque)

50) Hrvatskoglagoljski notarijat u europskom kontekstu, u: Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju. Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5. i 6. listopada 2012., ur. Vesna Badurina Stipčević, Sandra Požar, Franjo Velčić, Zagreb: Staroslavenski institut (Bibliotheca Glagolitica Croatica, knj. 2.), 2015., 115-143. (Summary: Croatian Glagolitic Notarial Tradition in European Context) /koautor Ivan Botica/

51) Tko je opatь Petarь Rogovski iz kalendara-nekrologa glagoljične Regule sv. Benedikta?, u: Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju. Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5. i 6. listopada 2012., ur. Vesna Badurina Stipčević, Sandra Požar, Franjo Velčić, Zagreb: Staroslavenski institut (Bibliotheca Glagolitica Croatica, knj. 2.), 2015., 153-166. (Summary: Who is opatь Petarь Rogovski in the Memorial Calendar of the Glagolitic Rule of St. Benedict?)

52) Krčka kronika (La cronaca di Veglia) Antonija Vinciguerre iz 15. stoljeća, Krčki kalendar 2016. (2015): 137-142. [La cronaca di Veglia of Antonio Vinciguerra (15th Century)]

53) Fra Stjepan M. Ivančić kao povjesničar, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 47 (2015) 1 /= Tematski blok / Themed issue: Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu – Tertiary Glagolitic Tradition in European Context/: 207-253. (Summary: Friar Stjepan M. Ivančić as a Historian)

54) Uloga i značenje (studija) povijesti u Strossmayerovu djelu, Godišnjak Ogranka Matice hrvatske u Novoj Gradiški 2015/16 (2016): 124-132. [The role and significance of history in Strossmayer’s work]

55) Glagoljica u sveučilišnoj nastavi na primjeru kolegija Hrvatska epigrafija i paleografija, Arhivski vjesnik 59 (2016): 141-155. (Summary: Glagolitic Script in University Education Based on the Croatian Epigraphy and Paleography Course) /koautor doc. dr. sc. Ivan Botica, Staroslavenski institut, Zagreb/

56) Senjska ploča II. (neispisani kameni predložak), Senjski zbornik – prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu 42-43/2015-2016 (2016): 327-340. (Summary: Senj Tablet II /Unwritten Stone Template/)

57) Tri najstarija dokumentarna filma o otoku Krku, Krčki kalendar 2017. (2016): 106-110. [The three oldest documentary films on the island of Krk]

58) Historical Circumstances of the Appearance of Medieval Cartularies in Croatia, Иницијал. Часопис за средњовековне студије / Initial. A Review of Medieval Studies 4 (2016): 73-95. (Резиме: Историјске околности настанка средњовековних картулара у Хрватској)

59) Početci glagoljaštva Rogovske opatije, u: Meandrima hrvatskoga glagoljaštva. Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu, ur. Tanja Kuštović i Mateo Žagar, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2016., 139-150. (Summary: On the Beginnings of the Glagolithism in Rogovo Royal Benedictine Abbey in the Middle Ages)

60) Uvod: 25. obljetnica hrvatskog Ustava i njegova krčkog Nacrta (1990. – 2015.), Krčki zbornik 74 (2016): 208-216. [Introduction: The 25th anniversary of the Croatian Constitution and its Krk Draft (1990 – 2015)]

61) “Sancti Gregorii monasterium, cui Urana est uocabulum”, u: Braća Vranjani i vransko područje tijekom povijesti. Zbornik radova sa znanstvenog skupa Braća Vranjani i vransko područje tijekom povijesti održanog u Biogradu 25. travnja 2014., ur. Božo Došen, Zadar: Ogranak Matice hrvatske u Zadru i Općina Pakoštane, 2017., 239-255. (Summary: “Sancti Gregorii monasterium, cui Urana est uocabulum”)

62) Rogovska opatija i Vrana, u: Braća Vranjani i vransko područje tijekom povijesti. Zbornik radova sa znanstvenog skupa Braća Vranjani i vransko područje tijekom povijesti održanog u Biogradu 25. travnja 2014., ur. Božo Došen, Zadar: Ogranak Matice hrvatske u Zadru i Općina Pakoštane, 2017., 283-300. (Summary: [Rogovo Royal Benedictine Abbey and Vrana (region) in the Middle Ages])

63) Krčki kalendar u New Yorku od 1952. do 1955. godine, Krčki kalendar 2018 (2017): 111-117. [The annual almanac Krčki kalendar in New York (1952 – 1955)]

64) »Evangeliarium Spalatense / Splitski evangelijar – najstarija i najsvetija knjiga u Hrvata (tematski uvodnik)«, Hrvatska revija – časopis Matice hrvatske za književnost, umjetnost i kulturu življenja XVII (2017) 4: 4-6. [Evangeliarium Spalatense / The Split Gospel Book – the oldest and most sacred book (codex) in Croatia (thematic editorial)]

65) »Sitni« podatci za veliki opus. Biobibliografska studija o fra Petru Runji (1938. – 2014.), Modruški zbornik IX-X/2015-2016 (2017): 121-217. “Small” historical contributions for a great body of work: a bio-bibliographical study of Friar Petar Runje, TOR (1938–2014)

66) Medievistički profil Ferde Šišića (1869–1940), Historijski zbornik LXX (2017) 2: 475-480. Croatian historian and a medievalist Ferdo Šišić (1869-1940)


ENCIKLOPEDIJSKI I LEKSIKONSKI ČLANCI:

Hrvatska enciklopedija, sv. 7 (Mal – Nj), ur. August Kovačec, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2005., s.v. Müller, David Heinrich von; Nuber, Karlo Franjo; Numizmatika – časopis; numizmatika.

Hrvatska enciklopedija, sv. 8 (O – Pre), ur. Slaven Ravlić, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2006., s.v. opistograf; orao; Palermski kamen; Paoli, Caesare; Papebroch, Daniel; papir (I); para; pečat; pečat (Salamunov); pedigre; pensa; pentagram; perper; perpera; pfenig; pijaster; piktografija; piktogram; Pillauer, Zvonimir; pistol (pistola); poluustav (poluustavno pismo); povoštene tablice.

Hrvatska enciklopedija, sv. 9 (Pri – Sk), ur. Slaven Ravlić, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2007., s.v. real; registratura; revers; Ročki misal; rune; Saint-Denis; Schiaparelli, Luigi; sekser; sestercij; sfragistika (sigilografija, pečatoslovlje); Sickel, Theodor von; sirijsko (sirsko) pismo; skarabej.

Hrvatska enciklopedija, sv. 10 (Sl – To), ur. Slaven Ravlić, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2008., s.v. solid; sou; sovereign; spomenica; stater; škuda; štambilj; Šundrica, Zdravko; tahigrafija; talent; talik; talir; Tanodi, Zlatko (Aurelio); tinta; Tischendorf, Constantin (Lobegott).

Hrvatska enciklopedija, sv. 11 (Tr – Ž), ur. Slaven Ravlić, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009., s.v. ustav; Valunska ploča; varijanta; veksilologija; viktorijat; vjedro; votiv; zastavica; Zmajić, Bartol.

Leksikon hrvatske heraldike – Hrvatski heraldičari (1): Bartol Zmajić (1907. – 1984.) / The Croatian Heraldry Lexicon – Croatian Heraldists (1): Bartol Zmajić (1907–1984), Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva VI (svibanj 2012) 11: 3-4.

Leksikon hrvatske heraldike – Hrvatski heraldičari (2): Viktor Antun Duišin (1898. – 1963.) / The Croatian Heraldry Lexicon – Croatian Heraldists (2): Viktor Antun Duišin (1898–1963), Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva VI (studeni 2012) 12: 3-4.

Leksikon hrvatske heraldike – Hrvatski heraldičari (3): Emilij Laszowski (1868. – 1949.) / The Croatian Heraldry Lexicon – Croatian Heraldists (3): Emilij Laszowski (1868–1949), Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva VII (svibanj 2013) 13: 3-4; 7.

Leksikon hrvatske heraldike – Hrvatski heraldičari (4): Ivan Bojničić (1858. – 1925.) / Lexicon of Croatian Heraldry – Croatian Heraldists (4): Ivan Bojničić (1858–1925), Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva VII (studeni 2013) 14: 3-5.

Leksikon hrvatske heraldike – hrvatski heraldičari (5): Marijan Grakalić (1931. – 1997.) / Lexicon of Croatian Heraldry – Croatian Heraldists (5): Marijan Grakalić (1931–1997), Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva VIII (svibanj 2014) 15: 3-4.

Leksikon hrvatske heraldike – hrvatski heraldičari (6): Vjera Bojničić-Zamola (1883. – 1963.) / Lexicon of Croatian Heraldry – Croatian Heraldists (6): Vjera Bojničić-Zamola (1883–1963), Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva VIII (studeni 2014) 16: 3-4.

Leksikon hrvatske heraldike – hrvatski heraldičari (7): Branko Fučić (1920. – 1999.) / Lexicon of Croatian Heraldry – Croatian Heraldists (7): Branko Fučić (1920–1999), Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva IX (svibanj 2015) 17: 3-5.

Leksikon hrvatske heraldike – hrvatski heraldičari (8): Josip Buturac (1905. – 1993.) / Lexicon of Croatian Heraldry – Croatian Heraldists (8): Josip Buturac (1905–1993), Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva IX (studeni 2015) 18: 3-4, 14.

Leksikon hrvatske heraldike – hrvatski heraldičari (9): Niko Duboković Nadalini (1909. – 1991.) / Lexicon of Croatian Heraldry – Croatian Heraldists (9): Niko Duboković Nadalini (1909–1991), Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva X (svibanj 2016) 19: 3-4, 14.

Leksikon hrvatske heraldike – hrvatski heraldičari (10): Ivan Kukuljević Sakcinski (1816. – 1889.) / Lexicon of Croatian Heraldry – Croatian Heraldists (10): Ivan Kukuljević Sakcinski (1816–1889), Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva X (studeni 2016) 20: 3-4, 10, 21.

Leksikon hrvatske heraldike – hrvatski heraldičari (11): Marko Lauro Ruić (1736. – 1808.) / Lexicon of Croatian Heraldry – Croatian Heraldists (11): Marko Lauro Ruić (1736–1808), Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva XI (svibanj 2017) 21: 3-4.

Leksikon hrvatske heraldike – hrvatski heraldičari (12): Stjepan Antoljak (1909. – 1997.) / Lexicon of Croatian Heraldry – Croatian Heraldists (12): Stjepan Antoljak (1909–1997), Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva XI (studeni 2017) 22: 3-6.

Leksikon hrvatske heraldike – hrvatski heraldičari (13): Vlasta Brajković (1926. – 1991.) / Lexicon of Croatian Heraldry – Croatian Heraldists (13): Vlasta Brajković (1926–1991), Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva XII (svibanj 2018) 23: 3-6.


ZNANSTVENI I ORGANIZACIJSKI ODBORI:

– III. kongres hrvatskih povjesničara, Split – Supetar, 1. – 5. X. 2008., organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb) i Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu (član Organizacijskog odbora)
– „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić” – Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) / “I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić” – International Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fučić (1920-1999), otok Krk, Dubašnica, Malinska, 30. i 31. siječnja i 1. veljače 2009., organizatori: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u Zagrebu, Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut u Zagrebu, Sveučilišna knjižnica u Rijeci i Općina Malinska-Dubašnica (inicijator i predsjednik Organizacijskog odbora)
– IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. – Sloboda, Zagreb, 1. – 5. X. 2012., organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb) i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem održan pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske (predsjednik Organizacijskog odbora)
– Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu – Tertiary Glagolitic Tradition in European Context, međunarodni znanstveni skup, Zagreb (Hrvatsko katoličko sveučilište), 27. – 28. IX. 2013., organizatori: Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša - Zagreb, Hrvatsko katoličko sveučilište - Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu - Odsjek za povijest, Institut za povijest umjetnosti - Zagreb, Staroslavenski institut - Zagreb (predsjednik Organizacijskog odbora i član Znanstvenog odbora)
– Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije, znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 29. – 30. XI. 2013., organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb) i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (član i tajnik Pripremnog odbora)
– Festival povijesti. Kliofest 2014., organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb), Nacionalna i sveučilišna knjižnica (Zagreb), Hrvatski državni arhiv (Zagreb), Zajednica nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore (Zagreb), Udruga za zaštitu prava nakladnika ZANA (Zagreb), Zagreb, 3. – 7. lipnja 2014. Okrugli stol: Znakovi hrvatskog identiteta – o grbovima, heraldici i historiografiji (Zagreb, NSK, 5. VI. 2014.), moderatori: Dubravka Peić Čaldarović i Tomislav Galović, sudionici: Stjepan Ćosić, Željko Heimer, Mario Jareb, Hrvoje Kekez, Mirjana Matijević Sokol i Tijana Trako Poljak.
– Okrugli stol povodom 25. obljetnice donošenja prvoga hrvatskog Ustava (čiji je nacrt izrađen u kolovozu 1990. godine u Malinskoj te prozvan ''Krčkim ustavom''), organizatori: Koordinacija Grada Krka i općina otoka Krka i Povijesno društvo otoka Krka, 27. VIII. 2015., Malinska (suorganizator i moderator) – referenti: Marina Valković, Anton Katunar, doc. dr. sc. Anton Bozanić, dr. sc. Duška Šarin, dr. h. c. Vladimir Šeks.
– V. kongres hrvatskih povjesničara: Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi, organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb), Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru, Zadar, 5. – 8. X. 2016. (član Znanstvenog odbora i predsjednik Organizacijskog odbora)
– Okrugli stol: Hrvatska historiografija (2010. – 2015.), u sklopu V. kongresa hrvatskih povjesničara: Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi, organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb), Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru, Zadar, 7. X. 2016. Moderator: doc. dr. sc. Tomislav Galović. Sudionici: doc. dr. sc. Ivan Matijević (antika) [ispričan], doc. dr. sc. Tomislav Galović (srednji vijek), izv. prof. dr. sc. Željko Holjevac (rani novi vijek) [ispričan], Filip Šimetin Šegvić i Nikolina Šimetin Šegvić (1790. – 1860.), dr. sc. Stjepan Matković (1860. – 1618.), dr. sc. Marica Karakaš Obradov (prva pol. 20. st.), Tomislav Branđolica (druga pol. 20. st.).
– »Mostir svete Marije na Glavi Otoka«: Pet i pol stoljeća duhovnosti, povijesti, kulture i umjetnosti na Krku. Znanstveni kolokvij o Samostanu sv. Marije franjevaca trećoredaca glagoljaša u Glavotoku na Krku. Organizatori: Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša – Samostan sv. Marije u Glavotoku (otok Krk), Staroslavenski institut u Zagrebu – Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Katedra crkvene povijesti, Povijesno društvo otoka Krka, Grad Krk, Glavotok, 30. VII. – 4. VIII. 2018. (predsjednik Organizacijskog odbora i član Znanstvenog odbora)
– Rimski brevijari od 13. stoljeća do Tridentskoga sabora: jezik, pismo, tekst, slika, funkcija, ustroj, međunarodni znanstveni skup (Pazin, 4. – 7. listopada 2018.), organizatori: Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo, Staroslavenski institut u Zagrebu, Državni arhiv u Pazinu, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Associazione Archivistica Ecclesiastica u Rimu (član Organizacijskog odbora)UREDNIŠTVA (izbor):
- knjige i zbornici

1) „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić” – Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) / “I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić” – Conference Papers from the International Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fučić (1920-1999), priredio / edited by Tomislav Galović, Malinska – Rijeka – Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica Rijeka, Općina Malinska-Dubašnica, 2011., 844 str./pp. (zbornik radova s međunarodnom recenzijom)

2) Petar Runje, Prema izvorima II. Rasprave i članci o hrvatskim franjevcima trećoredcima glagoljašima, Krk – Zagreb: Povijesno društvo otoka Krka (Krčki zbornik, sv. 68. Posebno izdanje, sv. 61.) i Provincijalat franjevaca trećoredaca glagoljaša (Biblioteka Novaja i vethaja, knj. 9), 2012., 294 str. (urednik i priređivač)

3) Anđelko Badurina, Inventar samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734. – 1878.), Rijeka – Zagreb: Glosa d.o.o. i Provincijalat franjevaca trećoredaca glagoljaša (Monumenta glagolitica Tertii ordinis regularis sancti Francisci in Croatia, vol. I. / Glagoljski spomenici Trećega franjevačkog reda u Hrvatskoj, sv. 1.), 2013., 262 str. (urednik i priređivač, koautor predgovora i priloga)

4) Međunarodni znanstveni skup: Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu (Zagreb, 27. – 28. IX. 2013.) – Raspored rada i sažetci izlaganja / International Scientific Conference: Tertiary Glagolitic Tradition in European Context (Zagreb, 27 – 28 September 2013) – Schedule of Proceedings and Summaries of Contributions, ur./eds. Ivan Botica, Tomislav Galović, Kristijan Kuhar, Zagreb: Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša – Zagreb, Hrvatsko katoličko sveučilište – Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu/FF-press, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Institut za povijest umjetnosti – Zagreb, Staroslavenski institut – Zagreb, 2013., 100 str.

5) Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Zagrebu 29.-30. studenog 2013. godine, ur. Tomislav Galović i Damir Agičić, Zagreb: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – FF-press, 2014., 639 str.


- periodičke publikacije
1) Naši zvoni – glasilo Općine Malinska-Dubašnica (ISSN 1331-6176), Malinska, otok Krk (član Uredništva od 2007., god. X., br. 37)

2) Krčki zbornik (ISSN 0455-0609) i Posebno izdanje Povijesnog društva otoka Krka (ISSN 1333-2287), Povijesno društvo otoka Krka, Krk (član Uredničkog odbora i izvršni urednik od prosinca 2009.)

3) Mala knjižnica Krčkog zbornika, Povijesno društvo otoka Krka, Krk (član Uredništva od prosinca 2009.)

4) Monumenta glagolitica Tertii ordinis regularis sancti Francisci in Croatia / Glagoljski spomenici Trećega franjevačkog reda u Hrvatskoj /ISSN 1848-848X/ (član Redakcije od 2013.)

5) Fontes – izvori za hrvatsku povijest (ISSN 1330-6804), časopis Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu (član Uredništva od 2013.)

6) Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija) (ISSN 2303-6974), Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu (inozemni član Redakcije od 2015.)

7) Hrvatska revija – časopis Matice hrvatske za književnost, umjetnost i kulturu življenja (član Uredništva /urednik za povijest/ od 2017.)


SURADNIK NA POVIJESNO-DOKUMENTARNIM FILMOVIMA:

1) AZ, BRANKO PRIDIVKOM FUČIĆ, scenarist i redatelj: Bernardin Modrić, tekst: Branko Fučić, snimatelj: Robert Kalčić, montažer: Tin Kowalski, skladatelj: Igor Karlić, proizvodnja: Istra Film, Rijeka, Hrvatska, 2016., 38 min. – dokumentarni. Premijera održana u četvrtak, 7. travnja 2016. godine u 20 sati. Dokumentarni film «AZ,BRANKO PRIDIVKOM FUČIĆ» poetska je i kontemplativna priča o najuglednijem hrvatskom istraživaču glagoljice i freskoslikarstva čija je djelatnost obilježila povijest umjetnosti naših krajeva druge polovice prošloga stoljeća. Fučić je znanstvenik koji nam je tako jednostavno, zanimljivo, slikovito i nadahnuto približio davne ljude, davne događaje i davno vrijeme.

2) Glagoljaši u Pragu, dokumentarni film, redatelj dr. sc. Václav Čermak, Češka televizija (2016.)

3) Mostovi: Hrvati i Česi, dokumentarni film o hrvatsko-češkim odnosima kroz povijest, redatelj Vedran Kursar, HRT (2017.)SUDJELOVANJE U RADU ZNANSTVENIH PROJEKATA:

– Hrvatska društva u razvijenom i kasnom srednjem vijeku, voditelj: akademik Tomislav Raukar, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, br. 0130466, (u statusu znanstvenoga novaka od prosinca 2003. do siječnja 2007.).
– Monumenta mediaevalia varia, voditelj: prof. dr. sc. Neven Budak, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, br. 130-1300620-0641 (u statusu znanstvenoga novaka od siječnja 2007. do svibnja 2014.)
– Znanstveni cenatr izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo, Zagreb, voditelj: prof. dr. sc. Milan Mihaljević, Staroslavenski institut, Zagreb (od utemeljenja 2014. član i suradnik)
– Izvori, pomagala i studije za hrvatsku povijest od srednjeg vijeka do kraja dugog 19. stoljeća, voditelj: dr. sc. Damir Karbić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (Zagreb), Istraživački projekt odobren i financiran od Hrvatske zaklade za znanost, Zagreb (šifra: 6547, projekt odobren 2015.), (suradnik)
– Hrvatskoglagoljski notarijat otoka Krka. Notari Dubašnice, znanstveno-nakladnički projekt poduprt od Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, glavni nositelji projekta: Hrvatski državni arhiv u Zagrebu; sunositelji projekta: Staroslavenski institut u Zagrebu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Povijesno društvo otoka Krka (2014. - ) (inicijator i suradnik)
– Epigrafska istraživanja 2015., jednogodišnji projekt Sveučilišta u Zagrebu, voditelj prof. dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić (suradnik)
– Epigrafička istraživanja i interpretativni modeli 2016., jednogodišnji projekt Sveučilišta u Zagrebu, voditelj prof. dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić (suradnik)
– Epigrafička istraživanja i interpretativni modeli 2017., jednogodišnji projekt Sveučilišta u Zagrebu, voditelj prof. dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić (suradnik)
– Epigrafička istraživanja i interpretativni modeli 2018., jednogodišnji projekt Sveučilišta u Zagrebu, voditelj prof. dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić (suradnik)


SUDJELOVANJE U RADU STRUČNIH PROJEKATA:

– Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku, Udruga Kultura i etika, Zagreb i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, voditelji Zorislav Antun Petrović i dr. sc. Nina Ožegović, Zagreb 2015./2016. (suradnik)


ZNANSTVENI SKUPOVI:

1. II. kongres hrvatskih povjesničara, Pula, 29. IX. – 3. X. 2004., Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti – Zagreb i Filozofski fakultet u Puli Sveučilišta u Rijeci (referat: Kronološki aspekti hrvatske integriranosti u srednjovjekovnoj Europi)

2. Svečana akademija akademiku Branku Fučiću u spomen (1920. – 1999.)/ Dubašnica 31. siječnja 1999. – 2007., Osnovna škola ''Fran Krsto Frankopan'' Krk, Područna škola ''Dubašnica'' – Bogovići, Župa sv. Apolinara – Dubašnica, Općina Malinska-Dubašnica, Bogovići, 31. siječnja 2007. (referat: Branko Fučić i Dubašnica)


3. Miho Barada (1889.–1957.) – Znanstveni skup povodom 50. godišnjice smrti, Hrvatski institut za povijest u Zagrebu i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 20. studenog 2007. (referat: Miho Barada kao nastavnik pomoćnih povijesnih znanosti i profesor hrvatske povijesti)

4. III. kongres hrvatskih povjesničara, Split – Supetar, 2. – 4. IX. 2008., Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti – Zagreb i Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu (referat: Benediktinci – izvorište hrvatske trojezične i tropismene kulture u srednjemu vijeku)


5. „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić” – Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) / “I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić” – International Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fučić (1920-1999), Malinska – Dubašnica, 30. I. – 1. II. 2009., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u Zagrebu, Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut u Zagrebu, Sveučilišna knjižnica u Rijeci i Općina Malinska-Dubašnica (uvodni referat i referat: Iz rada na cjelokupnoj bibliografiji Branka Fučića, u suradnji s Ivanom Boticom)

6. Academia Ragusina: On the Survival of Culture from the Fall of the Western Roman Empire to the Invention of Printing / Kulturna kretanja od pada Zapadnog Rimskoga Carstva do pronalaska tiska (Dubrovnik, April 13-18 2009 / 13. – 18. travnja 2009.). Organizatori: Euroclassica, Hrvatsko društvo klasičnih filologa, Odsjek za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Institut Latina et Graeca, Biskupijska klasična gimnazija ''Ruđera Boškovića'' u Dubrovniku, Klasična gimnazija u Zagrebu i Gimnazija Dubrovnik. (Lecture / Predavanje: Scriptura Beneventana – Example of European Calligraphic Script in the Middle Ages / Scriptura Beneventana – primjer kaligrafskog pisma europskog srednjovjekovlja)


7. Academia Ragusina secunda: Postclassical Inheritance of Classical Languages – Humanisme on the Threshold of the Renaissance / L'humanisme au seuil de la renaissance / Humanizam na pragu renesanse (Dubrovnik, 26th – 30th April 2011 / 26. – 30. travnja 2011.). Organizatori: Euroclassica, Hrvatsko društvo klasičnih filologa, Odsjek za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Agencija za odgoj i obrazovanje, Institut Latina et Graeca, Gimnazija Dubrovnik i Biskupijska klasična gimnazija ''Ruđera Boškovića'' u Dubrovniku (Lecture and Workshop / Predavanje i radionica: Dubrovačka epigrafička baština renesansnog doba / The Epigraphic Heritage of the Renaissance Period in Dubrovnik / Patrimoine epigraphique de la Renaissance a Dubrovnik)

8. Krbava i Udbina: baština, istraživanja, perspektive, okrugli stol, Udbina, Crkva hrvatskih mučenika, 15. rujna 2011. Organizatori: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Gospić i Hrvatski institut za povijest, Zagreb (referat: Codex Corbaviensis, koautor referata dr. sc. Ivan Botica)

9. Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst, međunarodni znanstveni skup, Split, Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU, 26. i 27. rujna 2011. u okviru manifestacije Knjiga Mediterana 2011. (Split, 25. rujna – 1. listopada 2011.). Organizatori: Književni krug Split i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu pod pokroviteljstvom Pontificio Comitato di Scienze Storiche, Vatikan (referat: Sv. Dujam i sv. Anastazije u hagiotopografiji Hrvatske, koautor referata dr. sc. fra Anđelko Badurina, znanstveni savjetnik u m. Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu)

10. "Stjepan Tomašević (1461. – 1463.): slom srednjovjekovnog Bosanskog Kraljevstva'', međunarodni znanstveni skup, Jajce, Bosna i Hercegovina, 11. – 12. studenog 2011. Organizatori: Hrvatski institut za povijest, Zagreb i Katolički bogoslovni fakultet, Sarajevo /pridružena članica Univerziteta u Sarajevu/ (referat: “Ego a puero baptizatus fui et litteras Latinas didici…“ – prilog proučavanju latinske pismenosti u srednjovjekovnoj Bosni /s posebnim osvrtom na 15. stoljeće/)

11. IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. – Sloboda, Zagreb, 1. – 5. X. 2012. Organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb) i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (referat: Rogovska opatija u srednjem vijeku)

12. IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. – Sloboda, Zagreb, 1. – 5. X. 2012. Organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb) i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (referat: Collectanea Bartoliana I.)

13. Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju, međunarodni znanstveni skup povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5. – 6. X. 2012. Organizatori: Staroslavenski institut (Zagreb), Krčka biskupija (Krk) i Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (referat: Hrvatskoglagoljski notarijat u europskom kontekstu, koautor referata dr. sc. Ivan Botica, znanstveni suradnik Staroslavenskog instituta u Zagrebu)

14. Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju, međunarodni znanstveni skup povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5. – 6. X. 2012. Organizatori: Staroslavenski institut (Zagreb), Krčka biskupija (Krk) i Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (referat: Tko je OPATЪ PETARЪ ROGOVSKI iz kalendara-nekrologa glagoljične Regule sv. Benedikta?)

15. Skradin i Hrvatska u doba bana Pavla Šubića / Skradin and Croatia in the Times of Ban Paul Šubić, međunarodni znanstveni skup, Skradin, 9. – 10. XI. 2012. Organizatori: Grad Skradin, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu i Odsjek za povijesne znanosti HAZU u Zagrebu (referat: Posjedi Rogovske opatije na skradinskom području)

16. Glagoljica na biogradskom području, znanstveni skup, Biograd na Moru, 17. XI. 2012. Organizatori: Grad Biograd na Moru, Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Sveučilište u Zadru (referat: Benediktinci i benediktinke u Biogradu u ranom srednjem vijeku)

17. Josip Matasović i paradigma kulturne povijesti, znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Slavonski Brod, 23. – 24. XI. 2012. Organizatori: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje (Slavonski Brod), Hrvatski državni arhiv (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb) i Gradska knjižnica Slavonski Brod (referat: Josip Matasović kao profesor pomoćnih povijesnih znanosti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)

18. Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu – Tertiary Glagolitic Tradition in European Context, međunarodni znanstveni skup, Zagreb (Hrvatsko katoličko sveučilište), 27. – 28. IX. 2013., organizatori: Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša - Zagreb, Hrvatsko katoličko sveučilište - Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu - Odsjek za povijest, Institut za povijest umjetnosti - Zagreb, Staroslavenski institut – Zagreb (referat: Fra Stjepan M. Ivančić kao povjesničar)

19. Prva medievistička znanstvena radionica u Rijeci, Rijeka, 11. X. 2013. Organizatori: Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu (referat: Hrvatskoglagoljski notarijat otoka Krka s osvrtom na Dubašnicu, koautor referata dr. sc. Ivan Botica, Staroslavenski institut, Zagreb)

20. Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije, znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 29. – 30. XI. 2013., organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb) i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (referat: Teme iz povijesti otoka Krka u opusu Nade Klaić)

21. Braća Vranjani i vransko područje tijekom povijesti, znanstveni skup, Biograd na Moru, 25. IV. 2014., organizatori: Ogranak Matice hrvatske u Zadru i Općina Pakoštane (referat: Vranski benediktinci u samostanu sv. Grgura)

22. Braća Vranjani i vransko područje tijekom povijesti, znanstveni skup, Biograd na Moru, 25. IV. 2014., organizatori: Ogranak Matice hrvatske u Zadru i Općina Pakoštane (referat: Rogovska opatija i Vrana)

23. Stogodišnjica Prvog svjetskog rata, znanstveni skup, Omišalj (otok Krk), 28. VI. 2014. Organizatori: Općina Omišalj i Povijesno društvo otoka Krka (poslani referat: Historiografija, otok Krk i Prvi svjetski rat /na temelju radova objavljenih u Krčkom zborniku/)

24. Druga medievistička znanstvena radionica u Rijeci / Second Medieval Workshop in Rijeka, Rijeka, 10. – 11. X. 2014. / 10th-11th October 2014. Organizatori: Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu / Department of History of Faculty of Humanities and Social Sciences at the University of Rijeka and Department of Historical Research of the Institute of Historical and Social Sciences of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Zagreb (referat: Egdotika glagoljičnih izvora: notarski spisi, koautor referata dr. sc. Ivan Botica, Staroslavenski institut, Zagreb)

25. Sveučilišna nastava povijesti u Hrvatskoj – tradicija, današnje stanje, perspektive, znanstveni skup, Zagreb, 28. – 29. XI. 2014., organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb) i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (referat: Milan Šufflay i sveučilišna nastava iz pomoćnih povijesnih znanosti)

26. Stanje i perspektive arhivske glagoljske baštine, međunarodna arhivistička konferencija / The State and the Outlook of Archival Glagolitic Heritage – International Archival Convention, 28. V. 2015. (Državni arhiv u Pazinu) i 29. V. 2015. (Državni arhiv u Rijeci), organizatori: Državni arhiv u Pazinu u suradnji s Hrvatskim državnim arhivom, ICARUS-om (International Center for Archival Research) i Državnim arhivom u Rijeci (referat: Glagoljica u sveučilišnoj nastavi: primjer kolegija Hrvatska epigrafija i paleografija na Filozofskom fakulte¬tu Sveučilišta u Zagrebu / The glagolitic alphabet in university teaching: the example of a course Croatian epigraphy and palaeography, a course at Faculty of Humanities and Social Sciences at the University of Zagreb, koautor referata dr. sc. Ivan Botica, Staroslavenski institut, Zagreb)

27. International Medieval Congress 2015: Special Thematic Strand: 'Reform and Renewal', Leeds, United Kingdom, 6-9 July 2015, organizator: University of Leeds, Faculty of Arts, Institute for Medieval Studies (referat: Monastic Reforms in Croatia: An Example of the Rogovo Benedictine Abbey in the Middle Ages)

28. Međunarodna konferencija: Dobri stari zakoni. Tradicija suzbijanja korupcije u Hrvatskoj – Good Old Laws. The Tradition of Combating Corruption in Croatia, Bruxelles, Belgium, 14. X. 2015., organizator: European Parliament – Europski parlament, Group of the Greens/European Free Alliance, Bruxelles (referat: Pravni spomenici na hrvatskom jeziku – Vinodolski zakon, Krčki-Vrbnički statut / Legal monuments in Croatian: an Example of Law Code of Vinodol and Statute of Island of Krk /1388/)

29. Treća medievistička znanstvena radionica u Rijeci / Third Medieval Workshop in Rijeka, Rijeka, 16. X. 2015. / 16th October 2015. Organizatori: Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu / Department of History of Faculty of Humanities and Social Sciences at the University of Rijeka and Department of Historical Research of the Institute of Historical and Social Sciences of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Zagreb (referat: Štefanićeva ''Glagoljska paleografija'' /tzv. manja/ u kontekstu istraživanja i historiografije)

30. 200. obljetnica rođenja biskupa Josipa Jurja Strossmayera, utemeljitelja i pokrovitelja Akademije. Simpozij, Zagreb, 27. X. 2015. Organizator: Hrvatska akademije znanosti i umjetnosti (referat: Uloga i značenje /studija/ povijesti u Strossmayerovu djelu)

31. Antiquitatis sollemnia – antidoron Mate Suić, međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup pod pokroviteljstvom Hrvatske akademija znanosti i umjetnosti u suradnji sa Sveučilištem u Zadru, Hrvatskim arheološkim društvom i Institutom za arheologiju u Zagrebu / International scientific conference under the patronage of Croatian Academy of Sciences and Arts in collaboration with University of Zadar, Croatian Archaeological Society and Institute of Archaeology in Zagreb, Zagreb – Zadar, 3 – 7. XI. 2015. / 3 – 7th November 2015. Organizatori: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet – Odsjek za povijest i Arheološki muzej Zadar / University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences - Department of History and Archaeological Museum Zadar (referat: Latinska epigrafička baština Rogovske opatije / The Latin Epigraphic Heritage of the Rogovo Abbey; referat – zbog autorova službenog puta u Sjedinjene Američke Države (New York) – na skupu pročitala dr. sc. Jelena Marohnić, viša asistentica Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)

32. IV. lateranski koncil: događaj koji je promijenio Europu, znanstveni skup (Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, 20. XI. 2015.). Organizatori: Hrvatsko katoličko sveučilište – Odjel za povijest, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu – Odjel za povijest i Odjel za hrvatski latinitet, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Katedra za crkvenu povijest i Hrvatska franjevačka provincija svetih Ćirila i Metoda (referat: Pred velikim izazovom: Rogovska opatija u 13. stoljeću)

33. Ferdo Šišić i njegova knjižnica u Državnom arhivu u Zagrebu, okrugli stručni stol, Zagreb, 15. IV. 2016. Organizator: Državni arhiv u Zagrebu (referat: Medievistički profil Ferde Šišića /1869. – 1940./)

34. Polački kraj u prošlosti i sadašnjosti, znanstveni skup, Polača, Ražnjevića dvori, 7. V. 2016., organizatori: Općina Polača, Ogranak Matice hrvatske u Zadru i Sveučilište u Zadru (referat: Tinjski benediktinski posjedi u srednjem vijeku)

35. 950 godina od prvoga spomena Šibenika. Međunarodni znanstveni skup, Gradska vijećnica, Šibenik, 26. – 28. IX. 2016. / 950 Years from the First Mention of the City of Šibenik. International Scientific Congress, City Council, Šibenik, 26-28 September 2016, Šibenik, 27. IX. 2016. Organizatori: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU (Zagreb), Grad Šibenik i Muzej grada Šibenika (referat: Šibenik u kartularu Libellus Policorion)

36. V. kongres hrvatskih povjesničara: Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi, organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb), Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru, Zadar, 7. X. 2016. (referat: Evangeliarium Spalatense /Splitski evangelijar/: priprema kritičkog izdanja i egdotička rješenja) /koautorica referata prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol/

37. Okrugli stol: Hrvatska historiografija (2010. – 2015.), u sklopu V. kongresa hrvatskih povjesničara: Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi, organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb), Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru, Zadar, 7. X. 2016. (referat: Hrvatska historiografija /2010. – 2015./: srednji vijek)

38. 950. obljetnica Samostana benediktinki sv. Marije u Zadru (1066. – 2016.). Znanstveni kolokvij. Organizatori: Benediktinke svete Marije – Zadar, Zadarska nadbiskupija i Sveučilište u Zadru, Zadar, 27. X. 2016. (referat: Croatia Benedictina: Hrvatsko Kraljevstvo, Petar Krešimir IV. i Ordo Sancti Benedicti)

39. The 48th Annual ASEEES Convention (Convention Theme: “Global Conversations”), Washington (District of Columbia, United States of America), November 17-20, 2016. Organizator: Association for Slavic, Eastern European, & Eurasian Studies (ASEEES), University of Pittsburgh, Pittsburgh, USA (referat: “Beram /Istria/ in the Middle Ages and Croatian Glagolithism. A Historiographical Perspective”)

40. „Natales grate numeras?“ – međunarodni znanstveni skup povodom 60. godišnjice osnutka Odjela za klasičnu filologiju Sveučilišta u Zadru / International Classics Conference to mark the 60th anniversary of the Department of Classical Philology at the University of Zadar. Organizator: Odjel za klasičnu filologiju Sveučilišta u Zadru / Department of Classical Philology at the University of Zadar Zadar, 7. i 8. travnja 2017. (referat: Abbas dignissimus Petrus de Iadra – rogovski opat Petar II. Zadranin /1364. – 1382./)

41. Međunarodni znanstveni skup Fenomen glagoljice. Organizatori: Grad Biograd i Sveučilište u Zadru uz suorganizaciju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Staroslavenskog instituta u Zagrebu, Zadarske nadbiskupije, Zadarske županije i Ogranka Matice hrvatske u Zadru i pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske, Biograd – Zadar, 12. i 13. svibnja 2017. (referat: Srednjovjekovna latinička i glagoljička epigrafija Rogovske opatije)

42. Četvrti međunarodni skup »Franjevački velikani« o sv. Nikoli Taveliću, organizatori: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Katedra za crkvenu povijest i Katedra za dogmatsku teologiju), Studium Biblicum Franciscanum – Custodia di Terra Santa, Grad Šibenik, Samostan sv. Frane u Šibeniku, Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca i Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, Šibenik, 20. i 21. listopada 2017. (referat: Šibenik Tavelićeva vremena)

43. Svećenici glagoljaši i njihova ostavština, znanstveno-stručni skup, Zadar, 20. listopada 2017. godine, organizatori: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru i Udruga glagoljaša Zadar u sklopu manifestacije „Godina glagoljice 2017.“ (referat: Dva popa glagoljaša iz Dubašnice na otoku Krku i njihove škole: Ivan Kraljić - Skutlić i Pavao Milovčić - Jurović)

44. The 49th Annual ASEEES Convention (Convention Theme: “Transgressions”), Chicago (Illinois, United States of America), November 9-12, 2017. Organizator: Association for Slavic, Eastern European, & Eurasian Studies (ASEEES), University of Pittsburgh, Pittsburgh, USA (referat: “Glagolitic Script as a Tool: Branko Fučić, the Croatian Identity of Istria, and the Paris Peace Conference, 1947”).

45. Colloquia Mediaevalia Croatica – Razgovori o hrvatskom srednjovjekovlju IV: »Bizantski studiji u Hrvatskoj – retrospektiva i perspektive« / »Byzantine studies in Croatia – retrospective and perspectives«, znanstveni skup u organizaciji Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog društva za bizantske studije (Zagreb), Zagreb, Filozofski fakultet, 24. studenog 2017. (referat: Bizantologija i pomoćne povijesne znanosti u Hrvatskoj / Byzantinology and Auxiliary Sciences of History in Croatia).

46. »Mostir svete Marije na Glavi Otoka«: Pet i pol stoljeća duhovnosti, povijesti, kulture i umjetnosti na Krku. Znanstveni kolokvij o Samostanu sv. Marije franjevaca trećoredaca glagoljaša u Glavotoku na Krku. Organizatori: Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša – Samostan sv. Marije u Glavotoku (otok Krk), Staroslavenski institut u Zagrebu – Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Katedra crkvene povijesti, Povijesno društvo otoka Krka, Grad Krk, Glavotok, 31. VII. – 1. VIII. 2018. (referat: Mostir svete Marije na Glavi Otoka: početci i prva desetljeća glavotočkog samostana)


NAGRADE I PRIZNANJA:
– Državna nagrada za znanost za 2004. za znanstvene novake, Hrvatski sabor i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (znanstveno područje: humanističke znanosti; znanstveno polje: povijest; znanstvena grana: hrvatska povijest).


ČLANSTVO U STRUKOVNIM DRUŠTVIMA/UDRUGAMA:
● Povijesno društvo otoka Krka, Krk
● Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Zagreb (tajnik, član Predsjedništva)
● Matica hrvatska – Odjel za povijest, Zagreb
● Društvo za hrvatsku povjesnicu, Zagreb
● Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije – Stanak, Sarajevo, Bosna i Hercegovina (do ukidanja društva 2018.)
● Centar za napredne srednjovekovne studije – Centre for Advanced Medieval Studies, Beograd, Srbija
● Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo (HGZD) – Croatian Heraldic and Vexillologic Association (CHVA), Zagreb (član Predsjedništva)
● Društvo Krčana i prijatelja otoka Krka, Zagreb
● Književni krug Split