Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Profesor emeritus
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
ponedjeljkom 11-12
Soba
B-319
Telefon
01/4092 098
E-mail
dhorga@ffzg.hr

Professor emeritus Damir Horga rođen je 1938. u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1967. godine diplomirao je engleski jezik i književnost te ruski jezik i književnost. Magistrirao je 1974., a doktorirao 1987. godine. Od 1963. do 1965. predavao je ruski jezik u školi za interprete na Politehničkom fakultetu u Monsu, u Belgiji. Od 1966. do 1979. radio je kao stručni suradnik Zavoda za fonetiku, kasnije Odsjeka za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 1979. izabran je za znastvenog asistenta na Odsjeku fonetiku, 1988. za docenta, 1989. izvanrednog profesora, 1996. redovitog profesora, a 2001. redovitog profesora u trajnom zvanju. Godine 2009. umirovljen je, a 2012. izabran je za professora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu. Na studiju fonetike predavao je kolegije Artikulacijska fonetika, Opća fonetika, Učenje stranog jezika, Neurofonetika, Fonetska transkripcija i Mjerenje govornih sposobnosti. Fonetske kolegije predavao je na Edukacijsko-rahabilitacijskom i na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te na poslijediplomskim studijima lingvistike, glotodidaktike i fonijatrije. Vodio je seminare o AVGS metodi u Hrvatskoj i inozemstvu te sudjelovao kao predavač na Govorničkoj školi Ivo Škarić. Bio je istraživač na domaćim i međunarodnim projektima i voditelj projekta “Metodologija istraživanja jezika struke u visokoškolskoj nastavi”, “Pragmalingvistika prirodnih jezika”, “Artikulacijski i neurolingvistički opis proizvodnje govora” i “Proizvodnja i percepcija govora” Ministarstva znanosti RH. Autor je znanstvenih knjiga Obrada fonetskih obavijesti i Artikulacijska fonetika (potonja u koautorstvu s M. Likerom), stotinjak znanstvenih radova i većeg broj stručnih radova. Autor je i obrazovnih emisija Radio Zagreba. Bio je na studijskim boravcima u Moskvi, Lenjingradu i Los Angelesu. Član je domaćih i međunarodnih stručnih asocijacija (HFD, HDPL, IPA, ISPh, Komisija za fonetiku i fonologiju slavenskih jezika) . Od 1987. do 1989. predsjednik Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku, od 1994. do 2002. predsjednik Odjela za fonetiku HFD-a. Član je uredništva časopisa “Govor” i “Strani jezici”. Od 1992. do 1994. bio je glavni urednik časopisa “Strani jezici”, a od 2003. do 2011. glavni urednik časopisa “Govor”. Godine 2009. dobio Povelju Filozofskog fakulteta, a 2016. godine Godišnju nagradu Filozofskog fakulteta za znanstvenu knjigu.