Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
ČETVRTAK 12.00 - 13.30
Soba
E-317
Telefon
014092349
E-mail
tivanjko@ffzg.hr

Tomislav Ivanjko (matični broj znanstvenika: 314670) rođen je 1984. godine u Zaboku. Osnovnu i srednju školu završio je u Zagrebu. Studij informacijskih znanosti i komparativne književnosti upisao je 2002. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je 2008. diplomirao s temom iz područja bibliotekarstva čime završava dvopredmetni studij komparativne književnosti i informacijskih i komunikacijskih znanosti smjer bibliotekarstvo. Tijekom studija primio je nagradu Zaklade dr. Ljerke Markić-Čučuković za najboljeg studenta bibliotekarstva na Sveučilištu u Zagrebu za ak. godinu 2004./2005. Od 2009. godine zaposlen je kao znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta na projektu MZOŠ Organizacija, upravljanje i razmjena znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju, pod vodstvom prof. dr. sc. Jadranke Lasić-Lazić na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Iste godine upisuje i Poslijediplomski studij informacijskih znanosti. Doktorsku disertaciju na temu Pristup analizi i primjeni korisničkog označivanja u predmetnom opisu baštinske građe (mentor: prof. dr. sc. Sonja Špiranec) obranio je 2015. godine. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika izabran je u lipnju 2016 godine. U rujnu 2017. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na istom Odsjeku sudjeluje u izvođenju preddiplomskih, diplomskih i doktorskih studija, kao nositelj i izvođač kolegija: Uvod u informacijske znanosti, Organizacija znanja, Informacijske tehnologije u obrazovanju, Sustavi za organizaciju znanja, Digitalna knjižnica 2 i Teorija informacijske znanosti. Mentor je na većem broju završnih, diplomskih i doktorskih radova. Član je Katedre za organizaciju znanja, na kojoj je dužnost predstojnika katedre obavljao u jednom mandatu. Njegovi znanstveni interesi usmjereni su na praktične i teorijske aspekte utjecaja novih tehnologija u baštinskom području, s posebnim naglaskom na korištenje društvenog softvera, rada mnoštva, građanske znanosti i igrifikacije u području organizacije znanja u digitalnom okruženju. Samostalno je ili u koautorstvu objavio 50 znanstvenih i stručnih radova. S izlaganjima je sudjelovao na 25 međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Kao recenzent surađuje s domaćim časopisom Croatian Journal of Education - Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje te stranim časopisima Records Management Journal, Sustainability, Education Sciences, Information te Sensors. Dobitnik je Emerald Publishing nagrade „Outstanding Reviewer“ za 2021. godinu od strane uredništva časopisa Records Management Jorunal. Sudjelovao je na nizu domaćih i međunarodnih projekata: Organizacija, upravljanje i razmjena znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju (MZOŠ), Komparativna usporedba kurikuluma informacijskih znanosti hrvatskih i vodećih svjetskih sveučilišta (UNIZG), Otvorenost u znanosti i visokom obrazovanju (UNIZG), Razvoj taksonomije generičkih informacijskih kompetencija kao sredstva poboljšanja zapošljivosti (UNIZG), ERASMUS IP Information and communication technology in supporting the educational process (ERASMUS), te InterPARES Trust (međunarodni projekt). Trenutno sudjeluje na projektima Hrvatski iseljenički tisak (UNIZG) te InterPARES Trust AI (2021-2026) (međunarodni projekt). Član je organizacijskog odbora konferencije INFuture – the future of information sciences te programskog odbora Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u RH. Predsjednik je Etičkog povjerenstva Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju te član Etičkog povjerenstva za znanstveno istraživački rad Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Hrvatski iseljenički tisak
2021 - 2021 Digitalizacija arhivskog gradiva u Arhivu Filozofskog fakulteta u Zagrebu (DAFF IV) Suradnik
2021 - 2026 InterPARES Trust AI Suradnik
2017 - 2017 Otvorenost u znanosti i visokom obrazovanju Suradnik
2015 - 2016 Komparativna usporedba kurikuluma informacijskih znanosti hrvatskih i vodećih svjetskih sveučilišta Suradnik
2013 - 2019 InterPARES Trust: Trust and Digital Records in an Increasingly Networked Society (iTRUST) Suradnik

Ključni istraživački interes
  • Organizacija znanja
  • Informacijska tehnologija
  • Predmetna obrada
  • Društveni softver
  • Rad mnoštva
  • Igrifikacija
  • Građanska znanosti
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Nacionalni Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara (Član programskog odbora)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2019. INFuture2019: Knowledge in the Digital Age, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
SUDJELOVANJA NA PROJEKTIMA

1. 2007. – 2013. Organizacija, upravljanje i razmjena znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju – Voditelj projekta prof. dr. sc. J. Lasić-Lazić (Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)
2. 2011. – 2012. ERASMUS IP Information and communication technology in supporting the educational process – Voditelj projekta prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica (Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)
2014. – 2015. Razvoj taksonomije generičkih informacijskih kompetencija kao sredstva poboljšanja zapošljivosti - Voditelj projekta prof. dr. sc. Sonja Špiranec (Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
3. 2015. – 2016. Komparativna usporedba kurikuluma informacijskih znanosti hrvatskih i vodećih svjetskih sveučilišta - voditelj projekta prof. dr. sc. V. Mateljan (Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)
4. 2013. – 2016. InterPARES Trust (Trust and Digital Records in an Increasingly Networked Society) – Voditelj projekta prof. Luciana Duranti (School of Library, Archival and Information Studies (SLAIS), UBC)
5. 2016. – 2018. InterPARES Trust – Voditelj projekta prof. Luciana Duranti (School of Library, Archival and Information Studies (SLAIS), UBC) (međunarodni projekt)
6. 2017.-2018. Otvorenost u znanosti i visokom obrazovanju - Voditelj projekta izv. prof. dr. sc. I. Hebrang Grgić (Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) (Natječaj za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima – Sveučilište u Zagrebu)
7. 2021. – 2026. InterPARES Trust AI - Voditelj projekta prof. Luciana Duranti (School of Library, Archival and Information Studies (SLAIS), UBC) (međunarodni projekt)

RECENZENTSKI RAD

1. Croatian Journal of Education - Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (ISSN 1848-5197)
2. Sustainability (ISSN 2071-1050)
3. Education Sciences (ISSN 2227-7102)
4. Information (ISSN 2078-2489)
5. Sensors (ISSN 1424-8220)
6. Records Management Journal (ISSN: 0956-5698)