Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Naslovni redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
2018/19. na studijskoj godini
Soba
B-124
Telefon
01/4092074
E-mail
zjelaska@ffzg.hr

Prof. dr. sc. Zrinka Jelaska rođena je u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i jezičnu gimnaziju, a na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala kroatistiku i fonetiku, magistirala iz fonetike, a doktorirala iz područja filologije (jezikoslovlje). U SAD pohađala je lingvistička predavanja na četiri sveučilišta (Connecticut i MIT, Michigan i Stanford). Dvije godine radila je kao srednjoškolski profesor, a od 1983. radi na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, sada kao redoviti profesor u trajnome zvanju na Katedri za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroatistiku. Tri godine bila je prodekan za znanost i međunarodnu suradnju. Voditeljica je Sveučilišne škole hrvatskoga jezika i kulture Sveučilišta u Zagrebu od 1993. Održavala je predavanja i seminare i na drugim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu (FPN, ERF, AKFU, Hrvatski studiji). Godinu dana bila je gostujući profesor na Sveučilištu u Zadru, a pet godina na Sveučilištu u Mostaru u BiH. Hrvatski jezik dva je puta po godinu dana kao Fulbrightov stipendist predavala u SAD (Odsjek za lingvistiku Sveučilišta Connecticut i Odsjek za slavistiku Sveučilišta Michigan), a dvije godine u na Slavističkome institutu Sveučilišta u Koelnu. Bila je mentor u izradi pedesetak diplomskih radova, dva magistarska, pet kvalifikacijskih doktorskih i deset doktorskih radova. Sada je mentor u nekoliko domaćih i jednomu dvojnomu doktoratu. Održava nastavu na nekoliko doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu, na Lingvistici, Glotodidaktici (kojoj je voditeljica od 2013), Kroatistici te Hrvatskoj kulturi na matičnome fakultetu i interdisciplinarnome doktorskome studiju Jezik i kognitivna neuroznanost, u čijem je osnivanju sudjelovala. Stručno se usavršavala na različitim radionicama, skupovima i stručnim boravcima u zemlji i inozemstvu posebno u području lingvistike, kroatistike, dvojezičnosti, višejezičnosti, jezičnoga obrazovanja, procjenjivanja jezičnoga znanja.Tri godine bila je prodekan za znanost i međunarodnu suradnju matičnoga fakulteta. Objavila je šesnaest knjiga (od toga su osam rječnici) te dvjestotinjak znanstvenih radova u Hrvatskoj i inozemstvu. Održala je oko sto i trideset izlaganja na znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu (od toga jedanaest pozvanih). Bila je član organizacijskoga odbora deset znanstvenih skupova. Osnovala je HIDIS, prvi međunarodni znanstveni skup posvećen inojezičnome hrvatskome, Lahor - jedini znanstveni časopis koji je od početka usmjeren (i) na hrvatski kao ini jezik i njegova je glavna urednica, Biblioteku KROATINI (HFD), Odjel za hrvatski kao ini jezik. Bila je voditeljicom triju znanstvenih projekata MZOŠ, jednoga sveučilišnoga projekta i dva bilateralna. Sudjelovala je u sedam drugih domaćih znanstvenih projekata i šest međunarodnih projekata. Članica je uredništva Suvremene lingvistike od 1991.Članica je Hrvatskoga filološkoga društva (HFD), četiri je godine bila njegovom predsjednicom te Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku HDPL. Sada je ili je bila članica i nekoliko međunarodnih društava: SLE, SCLA, AILA, EUROSLA. Članica je Povjerenstva za doktorske teme i programe Sveučilišta u Zagrebu. Bila je član ili predsjednica brojnih stručnih tijela za hrvatski jezik MZOŠ-u, NCVVO, AZOO (Odbor za lektorate, Vijeće za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Državno povjerenstva za natjecanje iz hrvatskoga jezika, HNOS, Državna matura - radna skupina za Hrvatski jezik, Hrvatski kao ini jezik B2, Područno znanstveno vijeće za humanističke znanosti, Vijeća za učenje i poučavanje hrvatskoga kao drugoga, stranoga i nasljednoga jezika...) Održala je jedanaest javnih predavanja u inozemstvu, od toga pet pozvanih. Održala je stotinjak javnih predavanja i izlaganja u Hrvatskoj. Na HRT-u povremeno surađuje gostovanjima ili prilozima te kao jezični savjetnik. Govori engleski i njemački, služi se francuskim, švedskim, talijanskim, srpskim, češkim i slovačkim. Prevodila je stručne tekstove, filmova, tv-serije. Povremeno naizmjenično i istovremeno prevodi s engleskoga.

Znanstvena su joj istraživanja usmjerena na hrvatski jezik u okviru nekoliko lingvističkih, psiholingvističkih i interdisciplinarnih područja: fonologiju, morfologiju, semantiku (posebno sinonime i bliske značenjske odnose), rječnik boja, jezični razvoj od prijerodnoga razdoblja, ovladavanje inim jezikom (stranim, nasljednim, drugim), višejezičnost, hrvatske biblijske prijevode, jezično obrazovanje i procjenjivanje jezičnoga znanja. Objavila je jedanaest knjiga i više od stotinu znanstvenih radova.
1. KNJIGE I POGLAVLJA U KNJIGAMA - Objavila je tri znanstvene monografije: Generativni opis konjugacijskih oblika, Fonologija hrvatskoga jezika ̶ glasovi, slogovi, naglasci; Hrvatski kao drugi i strani jezik, Basic Croatian Grammar - sounds, forms, word classes. Ostale su različiti jezični priručnici: udžbenik Fonetika i fonologija hrvatskoga jezika, vježbenica iz Fonetike i fonologije, Zaviri - mali zavičajni rječnik hrvatskoga jezika, u kojoj je suurednik, te šest e-rječnika uz početni udžbenik hrvatskoga kao stranoga jezika (hrvatsko-englesko-hrvatski, hrvatsko-talijansko-hrvatski, hrvatsko-španjolsko-hrvatski, hrvatsko-njemačko-hrvatski, hrvatsko-slovačko-hrvatski, hrvatsko-poljsko-hrvatski), a jedna je ispitni katalog Hrvatski kao ini jezik na razini B2 u suautorstvu. Surađivala je u izradi dvaju trojezičnih rječnika (rječnici hrvatskoga, gradišćanskohrvatskoga i njemačkoga.
Objavila je trideseti pet poglavlja u dvadeset i sedam knjiga koje su uredili drugi, od toga na engleskome u četiri inozemne knjige i jedan na njemačkome uglednih izdavača.
Objavila je i nekoliko skripta za protrebe učenja hrvatskoga kao inoga jezika.
2. ZNANSTVENI ČLANCI - Objavila je dvadeset i šest radova u zbornicima, od toga devet u inozemnima. Objavila je pedesetak znanstvenih članaka u časopisima.
3. STRUČNI RADOVI - Objavila je sedamdesetak stručnih radova (članci, prikazi, natuknice u enciklopediji), pet skripta za potrebe nastave inojezičnoga hrvatskoga,
4. ZNANSTVENI SKUPOVI - Održala je oko sto i dvadeset izlaganja (tridesetak na engleskome) na znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu (od toga jedanaest pozvanih). Bila je član organizacijskoga odbora deset znanstvenih skupova. Osnovala je i HIDIS, prvi međunarodni znanstveni skup posvećen inojezičnome hrvatskome koji se održava svake druge godine.
5. ZNANSTVENI I STRUČNI PROJEKTI - Bila je voditeljicom triju znanstvenih projekata MZOŠ s temom hrvatskoga jezika, kao materinskoga i inoga jezika, jednoga sveučilišnoga projekta i dva bilateralna. Sudjelovala je u osam drugih domaćih znanstvenih projekata i šest međunarodnih projekata.
6. UREDNIŠTVA I VODITELJSTVA - Članica je uredništva Suvremene lingvistike od 1991. Godine 2005. osnovala je Lahor: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, jedini časopis koji je od početka usmjeren (i) na hrvatski kao ini jezik i njegova je glavna urednica.
Osnovala je i Biblioteku KROATINI (HFD) s dva niza, u prvome (Kroatini) urednicom je Hrvatsko-njemačkome rječniku jezikoslovnih naziva i Njemačko-hrvatskome rječniku jezikoslovnih naziva, a u drugome (KroatINI) leksičkoga priručnika i nekoliko dvojezičnih e-rječnika uz njega.
7. POPULARIZACIJA ZNANOSTI - Održala je jedanaest javnih predavanja u inozemstvu, od toga pet pozvanih: Sveučilište Bloomington u SAD-u, Sveučilište Cornell u SAD-u; skopsko Sveučilište Kiril i Metod u Makedoniji, Sveučilište Justusa Liebiga u Giessenu u Njemačkoj, Sveučilište Regensburg u Njemačkoj.
Održala je devedesetak javnih predavanja i izlaganja u Hrvatskoj: Zagrebački lingvistički krug, vijeća i savjetovanja profesora hrvatskoga jezika.
Na HRT-u povremeno surađuje gostovanjima ili prilozima te kao jezični savjetnik.