Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
Konzultacije
ponedjeljkom u 12h
Soba
C-217
Telefon
4092180
E-mail
hjuric@ffzg.hr

Rođen je 4. 8. 1975. u Bihaću (Bosna i Hercegovina), gdje je završio osnovnu školu (1981.–1989.) i gimnaziju (1989.–1993.). Od 1993. do 1998. studirao je filozofiju i komparativni studij hrvatske kulture na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirao s radom na temu „Praktična filozofija i filozofijska hermeneutika Hans-Georga Gadamera“ (mentor: prof. dr. sc. Ante Pažanin). Akademske godine 1995./1996. primio je Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu, a 1995./1996. i 1996./1997. bio je stipendist Grada Zagreba. Akademske godine 1998./1999. upisao je poslijediplomski studij filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je doktorirao 2007. obranivši disertaciju pod naslovom „Etika odgovornosti Hansa Jonasa“ (mentor: prof. dr. sc. Ante Čović). Od veljače 2000. godine zaposlen je na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, najprije kao znanstveni novak na projektu „Bioetika i filozofija“, a potom i kao mlađi asistent, asistent i viši asistent na Katedri za etiku. 12. 11. 2009. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 18. 12. 2013. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Odlukom Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti – polja filozofije i teologije, od 21. 6. 2019., izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, a odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu, od 15. 10. 2019., izabran je u znanstveno zvanje redovitog profesora. Od zaposlenja do danas kontinuirano je sudjelovao u izvedbi nastave iz etičkih i bioetičkih, kao i općefilozofijskih predmeta i kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju, inovirajući pritom sadržaje postojećih predmeta i kolegija te koncipirajući nove. Od akademske godine 2012./2013. sudjeluje i u izvedbi nastave na Poslijediplomskom doktorskom studiju filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od akademske godine 2015./2016. je predstojnik Katedre za etiku u Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od akademske godine 2016./2017. je pročelnik Odsjeka za filozofiju. Od 2010. do 2019. bio je mentor sedamdeset diplomskih radova i pet uspješno obranjenih doktorskih disertacija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a u toku je izrada daljnjih osam diplomskih radova i osam doktorskih disertacija pod njegovim mentorstvom. Gostujući je predavač na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2008. (preddiplomski studij medicine, preddiplomski studij medicine na engleskom jeziku, sveučilišni diplomski studij sestrinstva, poslijediplomski doktorski studij „Javno zdravstvo“, poslijediplomski doktorski studij neuroznanosti) i na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu od 2011. (specijalistički diplomski stručni studij sanitarnog inženjerstva). Kao gostujući predavač održavao je predavanja i u Centru za ženske studije u Zagrebu od 2011. do 2017. (obrazovni program „Ženski studiji“), te na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu (specijalistički poslijediplomski studij „Medicina i pravo“, 2010.–2011.), na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu (diplomski studij, 2011.–2012.), na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Bihaću (preddiplomski studij, 2013.), te u udruzi GONG iz Zagreba (obrazovni program „Građanska pismenost“, 2012.). U sklopu CEEPUS-ove mreže „Filozofija i interdisciplinarnost“ gostujuća je predavanja održavao na sveučilištima u Tuzli (travanj 2018.) i Zenici (travanj 2019.). U dva navrata (2005. i 2007.) bio je na studijskom boravku na Ruhrskom sveučilištu u Bochumu (Njemačka). Kao znanstveni novak i suradnik-istraživač sudjelovao je u provedbi četiriju znanstvenih projekata što ih je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske: „Bioetika i filozofija“ (2000.–2002.; voditelj projekta: prof. dr. sc. Ante Čović), „Bioetika i filozofija“ (2002.–2005.; voditelj projekta: prof. dr. sc. Ante Čović), „Zasnivanje integrativne bioetike“ (2007.–2013.; voditelj projekta: prof. dr. sc. Ante Čović), te „Kulturna animalistika: književni, folkloristički, etnološki i kulturnoantropološki prilozi“ (2011.–2013.; voditeljica projekta: dr. sc. Antonija Zaradija-Kiš). Od 2006. do 2011. bio je suradnik međunarodnog znanstvenog projekta „Bioethik im südosteuropäischen Raum. Chancen, Probleme und praktische Perspektiven der Konstitution öffentlicher ethischer Diskurse unter Umbruchsbedingungen“ i međunarodnog znanstvenog programa „Südosteuropäisches Netzwerk 'Integrative Bioethik'“, čiji su voditelji bili prof. dr. sc. Walter Schweidler i prof. dr. sc. Ante Čović, a financirale su ih njemačke zaklade DAAD i Volkswagen-Stiftung. 2006. i 2007. bio je suradnik međunarodnog projekta „Gender Stereotypes in Science in South Eastern European Countries“ (koordinatorica: prof. dr. sc. Marina Calloni), koji je financirao UNESCO. Od 2013. je suradnik u međunarodnom projektu „Bioethik im Kontext / Bioethics in Context“ (koordinator: prof. dr. sc. Thomas Sören Hoffmann), s financijskom potporom Europske komisije, njemačke zaklade DAAD, Sveučilišta u Hagenu i Akademije za političko obrazovanje u Tutzingu. Tijekom 2012. i 2013. sudjelovao je kao suradnik u projektu Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu „Integrativna bioetika: razvijanje centra izvrsnosti i doktorskog studija na Sveučilištu u Zagrebu“ (voditelj: prof. dr. sc. Ante Čović). 2015., 2016., 2017. i 2018. bio je voditelj znanstvenog istraživanja „Teorijska uporišta i praktičke implikacije europske bioetike“ s potporom Sveučilišta u Zagrebu. Osim toga, bio je ili je još uvijek suradnik u sljedećim znanstvenim projektima: „Disaster Bioethics: Addressing Ethical Issues Triggered by Disaster“, 2012.–2016. (COST Action IS1201), voditelj projekta: Dónal O’Mathúna; „Korijeni bioetike: američki i europski prinosi u konstrukciji jedinstvene povijesti“, 2014.–2017. (Sveučilište u Rijeci), voditelj projekta: Amir Muzur; „Big Data im Diskurs“, 2017.–2019. (Bundesministerium für Bildung und Forschung, Njemačka), voditelj projekta: Michael Spieker. Od osnivanja 2013. do studenoga 2018. bio je tajnik Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od studenoga 2018. je voditelj tog centra. Također je suradnik, zamjenik voditelja i glavni tajnik Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku, koji je proglašen 10. 11. 2014. odlukom ministra znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske te se ostvaruje pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao instituciji nositeljici Centra. Od osnivanja 2017. godine, voditelj je Sveučilišnog centra za integrativnu bioetiku Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovao je s izlaganjima na više od 150 domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, a osim toga je održao u Hrvatskoj i inozemstvu više od 80 javnih predavanja o filozofijskim, znanstvenim i društveno-političkim temama, te sudjelovao kao izlagač na brojnim javnim tribinama i promocijama knjiga. Redovito održava predavanja o etičkoj i bioetičkoj problematici na stručnim seminarima za srednjoškolske nastavnike, prvenstveno nastavnike filozofske grupe predmeta. Tijekom preddiplomskog studija bio je jedan od osnivača te pomoćni urednik (1996.–1997.) i glavni urednik (1997.–1998.) časopisa za filozofiju studenata Hrvatskih studija Scopus, kao i član uredništva „Biblioteke Scopus“ (1997.–1998.). Od 1999. do 2006. bio je pomoćni urednik časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica, te biblioteke „Filozofska istraživanja“ pri Hrvatskom filozofskom društvu, a od 2006. nadalje je zamjenik glavnog i odgovornog urednika navedenih časopisa i biblioteke. Od 1998. do 2004. bio je izvršni urednik biblioteke „Bioetika“ u zagrebačkoj izdavačkoj kući Pergamena. Također je član uredništva znanstvenih časopisa Jahr (od osnivanja 2010.), The Holistic Approach to Environment (od osnivanja 2011.), In medias res (od osnivanja 2012.), Časopis za primijenjene zdravstvene znanosti (od osnivanja 2015.) te Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu (od 2018.), kao i član uredništva internetskog časopisa H-alter (2005.–2010.) i savjeta časopisa Novi Plamen (2007.–2012.). Uredio je više od pedeset programskih publikacija za domaće i međunarodne znanstvene skupove, većinom one u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva i Hrvatskog bioetičkog društva, kao i nekoliko drugih publikacija. Uredio je deset tematskih blokova u časopisu Filozofska istraživanja i četiri tematska bloka u časopisu Synthesis philosophica, te po jedan tematski blok u časopisima Scopus, Quorum, Holon i Sarajevske sveske. Između 2003. i 2009. priredio je sedam tematskih ciklusa u okviru emisije „Zoofon“ na III. programu Hrvatskog radija (urednica: Giga Gračan), a tijekom 2002. i 2003. je, s Tončijem Matulićem, bio urednik i voditelj serijala od devet studijskih emisija „Dvogled – etika, bioetika“ na I. programu Hrvatske televizije. Kao interni recenzent, napisao je više od stotinu stručnih recenzija znanstvenih članaka i knjiga za hrvatske časopise i izdavače. Od 2002. do 2006. godine bio je glavni tajnik, a od 2007. nadalje član Organizacijskog odbora međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije Dani Frane Petrića, koja se svake godine u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva održava u Cresu. Od 2002. godine je glavni tajnik međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije Lošinjski dani bioetike, koja se svake godine održava u Malom Lošinju u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva, Hrvatskog bioetičkog društva i Grada Malog Lošinja. Od 2008. do 2010. godine bio je koordinator međunarodne konferencije Südosteuropäisches Bioethik-Forum / Southeast European Bioethical Forum (Opatija, 2008.; Sarajevo, 2009.; Beograd, 2010.). Bio je član, tajnik i predsjednik organizacijskih i programskih odbora za nekoliko desetaka drugih domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. 2009., 2010., 2011. i 2013. bio je autor i voditelj projekta „Bioetika – pitanja života i smrti“ u zagrebačkom Centru za kulturu Trešnjevka, u okviru kojega su održavana javna predavanja i diskusije o bioetičkoj problematici. Član je Hrvatskog filozofskog društva od 1999. godine. 1999. i 2000. bio je član Upravnog odbora i tajnik Hrvatskog filozofskog društva, a od 2002. do danas obnaša dužnost administrativnog tajnika Hrvatskog filozofskog društva. Od 2007. je član Odbora za međunarodnu suradnju Hrvatskog filozofskog društva, a od 2012. član Odbora za arhivu Hrvatskog filozofskog društva. Od osnivanja, 2000., član je Hrvatskog bioetičkog društva, gdje je od 2012. do 2016. djelovao kao član Upravnog odbora i od 2013. kao voditelj zagrebačke podružnice Društva, a 2016. je izabran za predsjednika Društva. Od 2011. je počasni član Bioetičkog društva Srbije. Od osnivanja 2001. godine član je Hrvatskog društva za analitičku filozofiju. Od 2007. je član, a od 2013. predsjednik Državnog povjerenstva za provedbu natjecanja iz logike i filozofije učenika/ica srednjih škola pri Agenciji za odgoj i obrazovanje, gdje sudjeluje u izradi testova iz filozofije i provedbi testiranja na školskoj, županijskoj i državnoj razini, te u postupku izboru kandidata za Međunarodnu filozofsku olimpijadu. Od 2006. do 2009. bio je član stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika iz filozofije i etike pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. 2015. i 2016. bio je član stručnih radnih skupina za izradu predmetnih kurikula iz Filozofije i Etike u sklopu Cjelovite kurikularne reforme. Član Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu bio je od 2004. do 2014. (od 2004. do 2009. kao predstavnik znanstvenih novaka i asistenata, a od 2009. do 2014. kao predstavnik Odsjeka za filozofiju) te ponovno od 2016. (kao pročelnik Odsjeka za filozofiju). Od 2009. do 2017. bio je član Etičkog povjerenstva, od 2011. je član Etičkog povjerenstva za znanstveno-istraživački rad Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2015. do 2017. bio je član Povjerenstva za stegovnu odgovornost studenata na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od 2017. je član Povjerenstva za utvrđivanje povrede radne dužnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2019. je član Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2009. godine je član Etičkog povjerenstva Centra za rehabilitaciju Zagreb. U kraćem periodu tijekom 2013. godine bio je član Antikorupcijskog vijeća pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. 2013. je bio član Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog programa za mlade 2014.–2017. pri Ministarstvu socijalne politike i mladih. Od 2006. do 2009. bio je član Upravnog odbora udruge „CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje“, a od 2009. do 2013. član Nadzornog odbora iste udruge. Od 2011. godine je član Savjetodavnog odbora udruge „Prijatelji životinja“. Od 2010. je član Inicijative „Akademska solidarnost“, od 2011. član Sindikata visokog obrazovanja i znanosti „Akademska solidarnost“, a od 2011. je aktivan i u grupi „Direktna demokracija u školi“. Na različite je načine surađivao i s nekim drugim znanstvenim, kulturnim i socijalnim organizacijama, inicijativama i projektima. Područja njegova znanstvenog i stručnog interesa su: praktička filozofija, etika, bioetika, filozofija tehnike, filozofija prirode, filozofija medija, filozofijska hermeneutika, feministička i rodna teorija, te socijalno-politička problematika.

Od 2000. je zaposlen na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta, najprije kao znanstveni novak na projektu "Bioetika i filozofija", a potom i kao mlađi asistent, asistent i viši asistent na Katedri za etiku. 12. 11. 2009. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 18. 12. 2013. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Od zaposlenja do danas kontinuirano je sudjelovao u izvedbi nastave iz etičkih i bioetičkih predmeta i kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju, inovirajući pritom sadržaje postojećih predmeta i kolegija te koncipirajući nove. Od akademske godine 2012./2013. sudjeluje i u izvedbi nastave na poslijediplomskom studiju filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2010. do 2013. bio je mentor dvije uspješno obranjene doktorske disertacije i 28 diplomskih radova na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a u narednom razdoblju osam doktoranada i petnaest studenata diplomskog studija filozofije izrađuje svoje završne radove pod njegovim mentorstvom. Od 2005. je mentor studentskih bioetičkih radionica koje se održavaju u sklopu međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije Lošinjski dani bioetike, 2009. je bio ko-mentor studentske sekcije u okviru simpozija "Filozofija i mediji" na međunarodnoj znanstveno-kulturnoj manifestaciji 18. Dani Frane Petrića u Cresu, a 2013. je mentorirao sedam studentica diplomskih i poslijediplomskih studija s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koje su sudjelovale na ERASMUS ljetnoj školi "Bioethics in Context II: Autonomy, Dignity, and Life as Fundamentals in Bio- and Medical Ethics" u Retimnu (Grčka).

Kao gostujući predavač sudjelovao je u izvedbi nastave na specijalističkom poslijediplomskom studiju "Medicina i pravo" na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, preddiplomskom studiju medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišnom diplomskom studiju sestrinstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomskom studiju "Javno zdravstvo" na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, specijalističkom diplomskom stručnom studiju sanitarnog inženjerstva na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, diplomskom studiju Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, te preddiplomskom studiju Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću, kao i u obrazovnim programima Centra za ženske studije i GONG-a.

Kao znanstveni novak i suradnik-istraživač sudjelovao je u provedbi četiri znanstvena projekta što ih je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske: "Bioetika i filozofija" (2000.–2002.; voditelj projekta: prof. dr. sc. Ante Čović), "Bioetika i filozofija" (2002.–2005.; voditelj projekta: prof. dr. sc. Ante Čović), "Zasnivanje integrativne bioetike" (2007.–2013.; voditelj projekta: prof. dr. sc. Ante Čović), "Kulturna animalistika: književni, folkloristički, etnološki i kulturnoantropološki prilozi" (2011.–2013.; voditeljica projekta: dr. sc. Antonija Zaradija-Kiš). Od 2006. do 2011. bio je suradnik međunarodnog znanstvenog projekta "Bioethik im südosteuropäischen Raum. Chancen, Probleme und praktische Perspektiven der Konstitution öffentlicher ethischer Diskurse unter Umbruchsbedingungen" i međunarodnog znanstvenog programa "Südosteuropäisches Netzwerk 'Integrative Bioethik'", čiji su voditelji bili prof. dr. sc. Walter Schweidler i prof. dr. sc. Ante Čović, a financirale su ih njemačke zaklade DAAD i Volkswagen-Stiftung. 2006. i 2007. bio je suradnik međunarodnog projekta "Gender Stereotypes in Science in South Eastern European Countries" (koordinatorica: prof. dr. sc. Marina Calloni), koji je financirao UNESCO. Od 2013. je suradnik u međunarodnom projektu "Bioethik im Kontext / Bioethics in Context" (koordinator: prof. dr. sc. Thomas Sören Hoffmann), koji financiraju Europska komisija i njemačka zaklada DAAD. Tijekom 2012. i 2013. sudjelovao je kao suradnik u projektu Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu "Integrativna bioetika: razvijanje centra izvrsnosti i doktorskog studija na Sveučilištu u Zagrebu" (voditelj: prof. dr. sc. Ante Čović). U dva navrata bio je na studijskom boravku na Ruhr-Universität Bochum (Njemačka).

Sudjelovao je s izlaganjima na 29 domaćih i 68 međunarodnih znanstvenih skupova, a na dvadesetak drugih domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova sudjelovao je kao slušač i diskutant. Osim toga, održao je u Hrvatskoj i inozemstvu šezdesetak javnih predavanja o filozofijskim, znanstvenim i društveno-političkim temama, te sudjelovao kao izlagač na brojnim javnim tribinama i promocijama knjiga. Redovito održava predavanja o etičkoj i bioetičkoj problematici na stručnim seminarima za srednjoškolske nastavnike, prvenstveno nastavnike filozofske grupe predmeta.

Tijekom preddiplomskog studija bio je jedan od osnivača te pomoćni urednik (1996.–1997.) i glavni urednik (1997.–1998.) časopisa za filozofiju studenata Hrvatskih studija Scopus, kao i član uredništva "Biblioteke Scopus" (1997.–1998.). Od 1999. do 2006. bio je pomoćni urednik časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica, te biblioteke "Filozofska istraživanja" pri Hrvatskom filozofskom društvu, a od 2006. nadalje je zamjenik glavnog i odgovornog urednika navedenih časopisa i biblioteke. Od 1998. do 2004. bio je izvršni urednik biblioteke "Bioetika" u zagrebačkoj izdavačkoj kući Pergamena. Također je član uredništva znanstvenih časopisa Jahr (od osnivanja 2010.), The Holistic Approach to Environment (od osnivanja 2011.) te In medias res (od osnivanja 2012.), kao i član uredništva internetskog časopisa H-alter (od 2005.) te savjeta časopisa Novi Plamen (od 2006.).

Uredio je 33 programske publikacije za domaće i međunarodne znanstvene skupove, većinom one u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva, kao i nekoliko drugih publikacija. Bio je urednik šest tematskih blokova u časopisu Filozofska istraživanja, tri tematska bloka u časopisu Synthesis philosophica, te po jednog tematskog bloka u časopisima Scopus i Quorum. Između 2003. i 2009. priredio je sedam tematskih ciklusa u okviru emisije "Zoofon" na III. programu Hrvatskog radija (urednica: Giga Gračan), a tijekom 2002. i 2003. je (s dr. sc. Tončijem Matulićem) bio urednik i voditelj serijala od devet studijskih emisija "Dvogled – Etika, bioetika" na I. programu Hrvatske televizije.

Kao interni recenzent, napisao je nekoliko desetina stručnih recenzija znanstvenih članaka i knjiga za hrvatske časopise i izdavače.

Od 2002. do 2006. godine bio je glavni tajnik, a od 2007. nadalje član Organizacijskog odbora međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije Dani Frane Petrića, koja se svake godine u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva održava u Cresu. Od 2002. godine je glavni tajnik međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije Lošinjski dani bioetike, koja se svake godine održava u Malom Lošinju u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva, Hrvatskog bioetičkog društva i Grada Malog Lošinja. Od 2008. do 2010. godine bio je koordinator međunarodne konferencije Südosteuropäisches Bioethik-Forum / Southeast European Bioethical Forum (Opatija, 2008.; Sarajevo, 2009.; Beograd, 2010.). Bio je član organizacijskih i programskih odbora za tri domaća i trinaest međunarodnih znanstvenih skupova, tajnik organizacijskih i programskih odbora za pet domaćih i trinaest međunarodnih znanstvenih skupova, predsjednik Organizacijskog odbora jednog međunarodnog skupa, supredsjednik Programskog odbora jednog međunarodnog skupa i potpredsjednik organizacijskog odbora jednog domaćeg skupa. 2009., 2010., 2011. i 2013. bio je autor i voditelj projekta "Bioetika – pitanja života i smrti" u zagrebačkom Centru za kulturu Trešnjevka, u okviru kojega su održavana javna predavanja i diskusije o bioetičkoj problematici.

Član je Hrvatskog filozofskog društva od 1999. godine. 1999. i 2000. bio je član Upravnog odbora i tajnik Hrvatskog filozofskog društva, a od 2002. do danas obnaša dužnost administrativnog tajnika Hrvatskog filozofskog društva. Od 2007. je član Odbora za međunarodnu suradnju Hrvatskog filozofskog društva, a od 2012. član Odbora za arhivu Hrvatskog filozofskog društva. Od osnivanja, 2000., član je Hrvatskog bioetičkog društva, gdje od 2012. djeluje kao član Upravnog odbora, od 2013. kao voditelj zagrebačke podružnice Društva, a od 2016. kao predsjednik Društva. Također je, od 2011., počasni član Bioetičkog društva Srbije.

Od 2007. je član, a od 2013. predsjednik Državnog povjerenstva za provedbu natjecanja iz logike i filozofije učenika/ica srednjih škola pri Agenciji za odgoj i obrazovanje, gdje sudjeluje u izradi testova iz filozofije i provedbi testiranja na školskoj, županijskoj i državnoj razini, te u postupku izboru kandidata za Međunarodnu filozofsku olimpijadu. Od 2006. do 2009. bio je član stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika iz filozofije i etike pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.