Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
Konzultacije
ponedjeljkom u 12h
Soba
C-217
Telefon
4092180
E-mail
hjuric@ffzg.hr

Rođen je 4. 8. 1975. u Bihaću (Bosna i Hercegovina), gdje je završio osnovnu školu (1981.–1989.) i gimnaziju (1989.–1993.). Od 1993. do 1998. studirao je filozofiju i komparativni studij hrvatske kulture na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirao s radom na temu „Praktična filozofija i filozofijska hermeneutika Hans-Georga Gadamera“ (mentor: prof. dr. sc. Ante Pažanin). Akademske godine 1995./1996. primio je Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu, a 1995./1996. i 1996./1997. bio je stipendist Grada Zagreba. Akademske godine 1998./1999. upisao je poslijediplomski studij filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je doktorirao 2007. obranivši disertaciju pod naslovom „Etika odgovornosti Hansa Jonasa“ (mentor: prof. dr. sc. Ante Čović).

Od veljače 2000. godine zaposlen je na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, najprije kao znanstveni novak na projektu „Bioetika i filozofija“, a potom i kao mlađi asistent, asistent i viši asistent na Katedri za etiku. 12. 11. 2009. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 18. 12. 2013. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Odlukom Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti – polja filozofije i teologije, od 21. 6. 2019., izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, a odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu, od 15. 10. 2019., izabran je u znanstveno zvanje redovitog profesora.

Od zaposlenja do danas kontinuirano je sudjelovao u izvedbi nastave iz etičkih i bioetičkih, kao i općefilozofijskih predmeta i kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju, inovirajući pritom sadržaje postojećih predmeta i kolegija te koncipirajući nove. Od akademske godine 2012./2013. sudjeluje i u izvedbi nastave na Poslijediplomskom doktorskom studiju filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od akademske godine 2015./2016. je predstojnik Katedre za etiku u Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od akademske godine 2016./2017. do akademske godine 2019./2020. bio je pročelnik Odsjeka za filozofiju.

Od 2010. do 2023. bio je mentor 93 obranjena diplomska rada i 12 obranjenih doktorskih disertacija u znanstvenom polju filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a u toku je izrada četiriju diplomskih radova i dviju doktorskih disertacija pod njegovim mentorstvom. Također je mentor jedne doktorske disertacije u znanstvenom polju filozofije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću Sveučilišta Crne Gore, jedne doktorske disertacije u znanstvenom polju filozofije na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i jedne doktorske disertacije u znanstvenom polju filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Novom Sadu (kao komentor).

Gostujući je predavač na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2008. (preddiplomski studij medicine, preddiplomski studij medicine na engleskom jeziku, sveučilišni diplomski studij sestrinstva, poslijediplomski doktorski studij „Javno zdravstvo“, poslijediplomski doktorski studij neuroznanosti), na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu od 2011. (specijalistički diplomski stručni studij sanitarnog inženjerstva) te na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu (specijalistički poslijediplomski studij „Medicina i pravo“, 2010.–2011. i od 2019.). Kao gostujući predavač održavao je predavanja i u Centru za ženske studije u Zagrebu od 2011. do 2017. (obrazovni program „Ženski studiji“), na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu (diplomski studij, 2011.–2012.), na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću (preddiplomski studij, 2013.), te u udruzi GONG iz Zagreba (obrazovni program „Građanska pismenost“, 2012.). U sklopu CEEPUS-ove mreže „Filozofija i interdisciplinarnost“ gostujuća je predavanja održavao na sveučilištima u Tuzli (travanj 2018.) i Zenici (travanj 2019.). U zimskome semestru akademske godine 2020./2021. i zimskome semestru akademske godine 2023./2024. bio je gostujući profesor na Katoličkom privatnom sveučilištu u Linzu kao nositelj i izvođač kolegija „Bioethics: Historical and Topical Approach“.

Kao znanstveni novak i suradnik-istraživač sudjelovao je u provedbi četiriju znanstvenih projekata što ih je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske: „Bioetika i filozofija“ (2000.–2002.; voditelj projekta: prof. dr. sc. Ante Čović), „Bioetika i filozofija“ (2002.–2005.; voditelj projekta: prof. dr. sc. Ante Čović), „Zasnivanje integrativne bioetike“ (2007.–2013.; voditelj projekta: prof. dr. sc. Ante Čović), te „Kulturna animalistika: književni, folkloristički, etnološki i kulturnoantropološki prilozi“ (2011.–2013.; voditeljica projekta: dr. sc. Antonija Zaradija-Kiš). Od 2006. do 2011. bio je suradnik međunarodnog znanstvenog projekta „Bioethik im südosteuropäischen Raum. Chancen, Probleme und praktische Perspektiven der Konstitution öffentlicher ethischer Diskurse unter Umbruchsbedingungen“ i međunarodnog znanstvenog programa „Südosteuropäisches Netzwerk 'Integrative Bioethik'“, čiji su voditelji bili prof. dr. sc. Walter Schweidler i prof. dr. sc. Ante Čović, a financirale su ih njemačke zaklade DAAD i Volkswagen-Stiftung. 2006. i 2007. bio je suradnik međunarodnog projekta „Gender Stereotypes in Science in South Eastern European Countries“ (koordinatorica: prof. dr. sc. Marina Calloni), koji je financirao UNESCO. Od 2013. je suradnik u međunarodnom projektu „Bioethik im Kontext / Bioethics in Context“ (koordinator: prof. dr. sc. Thomas Sören Hoffmann), s financijskom potporom Europske komisije, njemačke zaklade DAAD i Akademije za političko obrazovanje u Tutzingu. Tijekom 2012. i 2013. sudjelovao je kao suradnik u projektu Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu „Integrativna bioetika: razvijanje centra izvrsnosti i doktorskog studija na Sveučilištu u Zagrebu“ (voditelj: prof. dr. sc. Ante Čović). U posljednjih nekoliko godina bio je suradnik i u sljedećim dvama međunarodnim projektima: „Disaster Bioethics: Addressing Ethical Issues Triggered by Disaster“ (2012.–2016.; COST Action IS1201; voditelj projekta: Dónal O’Mathúna) te „Big Data im Diskurs“ (2017.–2019.; uz potporu njemačkog Saveznog ministarstva za obrazovanje i istraživanje; voditelj projekta: dr. sc. Michael Spieker), te u nacionalnom projektu „Korijeni bioetike: američki i europski prinosi u konstrukciji jedinstvene povijesti“ (2014.–2017.; uz potporu Sveučilišta u Rijeci; voditelj projekta: prof. dr. sc. Amir Muzur). Također je član međunarodne istraživačke mreže „Navigating Knowledge Landscapes“.

Bio je voditelj sedam znanstvenih istraživanja koja su se provodila na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s potporom Sveučilišta: „Teorijska uporišta i praktičke implikacije europske bioetike“ (2015., 2016., 2017. i 2018.), „Odnos prirode i kulture u perspektivi integrativne bioetike“ (2019.), „Zdravlje i znanje u perspektivi filozofije i informacijskih znanosti: primjer pandemije koronavirusa“ (2020.) te „Sistematizacija, analiza, interpretacija i kritika osvrtâ na pandemiju koronavirusa u hrvatskoj humanističkoznanstvenoj i društvenoznanstvenoj literaturi“ (2022.). S prof. dr. sc. Thomasom Sörenom Hoffmannom bio je voditelj međunarodnog znanstvenog projekta „Öffentliches Gesundheitswesen und die Herausforderungen des epidemiologischen Notstands aus Sicht der Integrativen Bioethik: Ein deutsch-kroatischer Ländervergleich“ (2021.-2022.), koji su financirali njemačka zaklada DAAD i Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. S prof. dr. sc. Tomažom Grušovnikom je voditelj međunarodnog znanstvenog projekta „Etika životinja: prema održivoj međuvrsnoj zajednici“ (2023.–2024.), koji financiraju javna agencija za istraživačku djelatnost Republike Slovenije i Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Od osnivanja, 2013., suradnik je i tajnik Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, čiji je voditelj postao 2018. Od 2014. je suradnik i glavni tajnik, a od 2018. i zamjenik voditelja Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku, koji je proglašen 2014. odlukom ministra znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske te se ostvaruje pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao instituciji nositeljici Centra. Od osnivanja 2017. godine, voditelj je Sveučilišnog centra za integrativnu bioetiku Sveučilišta u Zagrebu.

U dva navrata (2005. i 2007.) bio je na studijskom boravku na Ruhrskom sveučilištu u Bochumu (Njemačka).

Sudjelovao je s izlaganjima na više od 150 domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, a na dvadesetak drugih domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova sudjelovao je kao slušač i diskutant. Osim toga, održao je u Hrvatskoj i inozemstvu osamdesetak javnih predavanja o filozofijskim, znanstvenim i društveno-političkim temama, te sudjelovao kao izlagač na brojnim javnim tribinama i promocijama knjiga.

Tijekom preddiplomskog studija bio je jedan od osnivača te pomoćni urednik (1996.–1997.) i glavni urednik (1997.–1998.) časopisa za filozofiju studenata Hrvatskih studija Scopus, kao i član uredništva „Biblioteke Scopus“ (1997.–1998.). Od 1999. do 2006. bio je pomoćni urednik časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica, te biblioteke „Filozofska istraživanja“ pri Hrvatskom filozofskom društvu, a od 2006. nadalje je zamjenik glavnog i odgovornog urednika navedenih časopisa i biblioteke. Od 1998. do 2004. bio je izvršni urednik biblioteke „Bioetika“ u zagrebačkoj izdavačkoj kući Pergamena. Također je član uredništva znanstvenih časopisa Jahr (od osnivanja 2010. do 2021., a od 2021. član savjeta časopisa), The Holistic Approach to Environment (od osnivanja 2011.), In medias res (od osnivanja 2012.), Časopis za primijenjene zdravstvene znanosti (od osnivanja 2015.), Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu (od 2018.) te JAIH – Journal of Artificial Intelligence Humanities (od 2023.), kao i član uredništva internetskog časopisa H-alter (2005.–2010.) te savjeta časopisa Novi Plamen (2007.–2012.).

Uredio je više od 50 programskih publikacija za domaće i međunarodne znanstvene skupove, većinom one u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva, kao i nekoliko drugih publikacija.

Uredio je deset tematskih blokova u časopisu Filozofska istraživanja i četiri tematska bloka u časopisu Synthesis philosophica, te po jedan tematski blok u časopisima Scopus, Quorum, Holon i Sarajevske sveske. Između 2003. i 2009. priredio je sedam tematskih ciklusa u okviru emisije „Zoofon“ na Trećem programu Hrvatskog radija (urednica: Giga Gračan), a tijekom 2002. i 2003. je, s dr. sc. Tončijem Matulićem, bio urednik i voditelj serijala od devet studijskih emisija „Dvogled – etika, bioetika“ na Prvom programu Hrvatske televizije.

Kao interni recenzent, napisao je gotovo stotinu stručnih recenzija znanstvenih članaka i knjiga za hrvatske časopise i izdavače.

Od 2002. do 2006. godine bio je glavni tajnik, a od 2007. nadalje član Organizacijskog odbora međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije Dani Frane Petrića, koja se svake godine u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva održava u Cresu. Od osnivanja 2002. godine, glavni je tajnik međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije Lošinjski dani bioetike, koja se svake godine održava u Malom Lošinju u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva, Hrvatskog bioetičkog društva i Grada Malog Lošinja. Od 2008. do 2010. godine bio je koordinator međunarodne konferencije Südosteuropäisches Bioethik-Forum / Southeast European Bioethical Forum (Opatija, 2008.; Sarajevo, 2009.; Beograd, 2010.). Uz to je bio član organizacijskih i programskih odbora u dvadesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, tajnik organizacijskih i programskih odbora u dvadesetak međunarodnih znanstvenih skupova, te predsjednik organizacijskog odbora u dvama međunarodnim i jednom domaćem znanstvenom skupu. 2009., 2010., 2011. i 2013. bio je autor i voditelj projekta „Bioetika – pitanja života i smrti“ u zagrebačkom Centru za kulturu Trešnjevka, u okviru kojega su održavana javna predavanja i diskusije o bioetičkoj problematici.

Član je Hrvatskog filozofskog društva od 1999. godine. 1999. i 2000. bio je član Upravnog odbora i tajnik Hrvatskog filozofskog društva, od 2002. do 2021. obnašao je dužnost administrativnog tajnika Hrvatskog filozofskog društva, a 2021. i 2022. bio je predsjednik Hrvatskog filozofskog društva. Od 2007. je član Odbora za međunarodnu suradnju Hrvatskog filozofskog društva, a od 2012. član Odbora za arhivu Hrvatskog filozofskog društva. Od osnivanja, 2000., član je Hrvatskog bioetičkog društva, gdje je od 2012. do 2016. djelovao kao član Upravnog odbora, od 2013. kao voditelj zagrebačke podružnice Društva, a od 2016. do 2020. kao predsjednik Društva. Od osnivanja 2001., član je Hrvatskog društva za analitičku filozofiju. Također je, od 2011., počasni član Bioetičkog društva Srbije.

Od 2007. je član, a od 2013. do 2020. bio je i predsjednik Državnog povjerenstva za provedbu natjecanja iz filozofije (u jednome periodu „filozofije i logike“) učenika/ica srednjih škola pri Agenciji za odgoj i obrazovanje, gdje sudjeluje u izradi i recenziranju testova iz filozofije te provedbi testiranja na školskoj, županijskoj i državnoj razini, kao i u postupku izbora kandidata za Međunarodnu filozofsku olimpijadu. Od 2006. do 2009. bio je član stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika iz filozofije i etike pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. 2015. i 2016. bio je član stručnih radnih skupina za izradu predmetnih kurikula iz Filozofije i Etike u sklopu Cjelovite kurikularne reforme.

Član Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu bio je od 2004. do 2014. (od 2004. do 2009. kao predstavnik znanstvenih novaka i asistenata, a od 2009. do 2014. kao predstavnik Odsjeka za filozofiju) te ponovno od 2016. do 2020. (kao pročelnik Odsjeka za filozofiju) i od 2020. (kao predstavnik Odsjeka za filozofiju). Od 2009. do 2017. bio je član Etičkog povjerenstva, što je postao ponovno 2021. godine, a od 2011. do 2021. bio je član Etičkog povjerenstva za znanstveno-istraživački rad Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2015. do 2017. bio je član Povjerenstva za stegovnu odgovornost studenata na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od 2017. do 2019. član Povjerenstva za utvrđivanje činjenica u stegovnom postupku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2009. godine je član Etičkog povjerenstva Centra za rehabilitaciju Zagreb. U kraćem periodu tijekom 2013. godine bio je član Antikorupcijskog vijeća pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Od 2019. do 2024. bio je član Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2021. do 2024. bio je predsjednik Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti – polja filozofije i teologije, pri Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj Republike Hrvatske.

2013. je bio član Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog programa za mlade 2014.–2017. pri Ministarstvu socijalne politike i mladih. Od 2006. do 2009. bio je član Upravnog odbora udruge „CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje“, a od 2009. do 2013. član Nadzornog odbora iste udruge. Od 2011. godine je član Savjetodavnog odbora udruge „Prijatelji životinja“. Od 2010. je bio član Inicijative „Akademska solidarnost“, od 2011. član Sindikata visokog obrazovanja i znanosti „Akademska solidarnost“, a od 2011. je bio aktivan i u grupi „Direktna demokracija u školi“.

Na različite je načine surađivao i s nekim drugim znanstvenim, kulturnim i socijalnim organizacijama, inicijativama i projektima. Također redovito gostuje kao stručnjak u raznim radijskim i televizijskim emisijama te je dao veliki broj intervjua i izjava za domaće i strane medije.

Područja njegova znanstvenog i stručnog interesa su: praktička filozofija, etika, bioetika, filozofija tehnike, filozofija prirode, filozofija medija, filozofijska hermeneutika, feministička i rodna teorija, te socijalno-politička problematika.

Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2022 Problematika javnog zdravstva i izvanrednog stanja iz perspektive integrativne bioetike
2020 - 2020 Zdravlje i znanje u perspektivi filozofije i informacijskih znanosti: primjer pandemije koronavirusa Voditelj
2019 - 2019 Odnos prirode i kulture u perspektivi integrativne bioetike Voditelj
2017 - 2019 Big Data im Diskurs Suradnik
2017 - 2019 Teorijska uporišta i praktičke implikacije europske bioetike Voditelj
2017 - 2019 Teorijska uporišta i praktičke implikacije europske bioetike
2017 - 2019 Teorijska uporišta i praktičke implikacije europske bioetike
2014 - 2017 Korijeni bioetike: američki i europski prinosi u konstrukciji jedinstvene povijesti Suradnik
2014 - 2024 Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku Voditelj
2012 - 2016 Disaster Bioethics: Addressing Ethical Issues Triggered by Disaster Suradnik

Ključni istraživački interes
 • Filozofija
 • Etika
 • Bioetika
 • Filozofija tehnike
 • Filozofija prirode
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Bioetičko društvo Srbije (Počasni član)
 • Državno povjerenstvo za provedbu Natjecanja iz filozofije učenika/ica srednjih škola, Agencija za odgoj i obrazovanje
 • Etički savjet, Sveučilište u Zagrebu
 • Etičko povjerenstvo, Centar za rehabilitaciju Zagreb
 • Etičko povjerenstvo za znanstveno-istraživački rad, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Hrvatsko bioetičko društvo (Redovni član, predsjednik)
 • Hrvatsko bioetičko društvo
 • Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju (Redovni član)
 • Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju
 • Hrvatsko filozofsko društvo (Redovni član, administrativni tajnik, član Odbora za međunarodnu suradnju, član Odbora za arhivu)
 • Hrvatsko filozofsko društvo
 • Odbor za međunarodnu suradnju & Odbor za arhivu, Hrvatsko filozofsko društvo
 • Savjetodavni odbor, Udruga za promoviranje prava životinja i veganstva "Prijatelji životinja"
 • Znanstveno-upravni odbor, Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2020. Summer School "Bioethics in Context VII", FernUniversität in Hagen et al. (-, -)
 • 2019. 18. Lošinjski dani bioetike, Hrvatsko filozofsko društvo, Hrvatsko bioetičko društvo, Grad Mali Lošinj (-, -)
 • 2019. 28. Dani Frane Petrića, Hrvatsko filozofsko društvo (-, -)
 • 2019. Ethics, Bioethics and Sport (II), Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku; Hrvatsko filozofsko društvo; Hrvatsko bioetičko društvo (-, -)
 • 2019. Filozofija, obrazovanje i škola, Hrvatsko filozofsko društvo, Agencija za odgoj i obrazovanje (-, -)
 • 2019. Summer School "Bioethics in Context VI", FernUniversität in Hagen et al. (-, -)
 • 2018. 17. Lošinjski dani bioetike, Hrvatsko filozofsko društvo, Hrvatsko bioetičko društvo, Grad Mali Lošinj (-, -)
 • 2018. 27. Dani Frane Petrića, Hrvatsko filozofsko društvo (-, -)
 • 2018. Ethics, Bioethics and Sport (I), Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku; Hrvatsko filozofsko društvo; Hrvatsko bioetičko društvo (-, -)
 • 2018. Filozofija i stvaralaštvo, Hrvatsko filozofsko društvo (-, -)
 • 2018. Summer School "Bioethics in Context V", FernUniversität in Hagen et al. (-, -)
 • 2017. 16. Lošinjski dani bioetike, Hrvatsko filozofsko društvo, Hrvatsko bioetičko društvo, Grad Mali Lošinj (-, -)
 • 2017. 26. Dani Frane Petrića, Hrvatsko filozofsko društvo (-, -)
 • 2017. Reformacije i revolucije, Hrvatsko filozofsko društvo (-, -)
 • 2017. Summer School "Bioethics in Context IV", FernUniversität in Hagen et al. (-, -)
 • 2016. 15. Lošinjski dani bioetike, Hrvatsko filozofsko društvo, Hrvatsko bioetičko društvo, Grad Mali Lošinj (-, -)
 • 2016. 25. Dani Frane Petrića, Hrvatsko filozofsko društvo (-, -)
 • 2016. Dubrovnik International Bioethics Summer School and Conference "Price of Health", Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar" medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku et al. (-, -)
 • 2016. Summer School "Bioethics in Context III", FernUniversität in Hagen et al. (-, -)
 • 2016. Čovjek u prostoru, Hrvatsko filozofsko društvo (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb (Zamjenik glavnog i odgovornog urednika)
 • Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb (Zamjenik glavnog i odgovornog urednika)
 • Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb (Zamjenik glavnog i odgovornog urednika)
 • Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb (Zamjenik glavnog i odgovornog urednika)
 • Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb (Zamjenik glavnog i odgovornog urednika)
 • In medias res, Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, Zagreb (Član uredništva)
 • In medias res, Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, Zagreb (Član uredništva)
 • In medias res, Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, Zagreb (Član uredništva)
 • In medias res, Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, Zagreb (Član uredništva)
 • Jahr, Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Dokumentacijsko-istraživački centar za europsku bioetiku "Fritz Jahr" Sveučilišta u Rijeci, Rijeka (Član uredništva)
 • Jahr, Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Dokumentacijsko-istraživački centar za europsku bioetiku "Fritz Jahr" Sveučilišta u Rijeci, Rijeka (Član uredništva)
 • Jahr, Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Dokumentacijsko-istraživački centar za europsku bioetiku "Fritz Jahr" Sveučilišta u Rijeci, Rijeka (Član uredništva)
 • Jahr, Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Dokumentacijsko-istraživački centar za europsku bioetiku "Fritz Jahr" Sveučilišta u Rijeci, Rijeka (Član uredništva)
 • Jahr, Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Dokumentacijsko-istraživački centar za europsku bioetiku "Fritz Jahr" Sveučilišta u Rijeci, Rijeka (Član uredništva)
 • Journal of Applied Health Sciences - Časopis za primijenjene zdravstvene znanosti, Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb (Član uredničkog vijeća)
 • Journal of Applied Health Sciences - Časopis za primijenjene zdravstvene znanosti, Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb (Član uredničkog vijeća)
 • Journal of Applied Health Sciences - Časopis za primijenjene zdravstvene znanosti, Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb (Član uredničkog vijeća)
 • Journal of Applied Health Sciences - Časopis za primijenjene zdravstvene znanosti, Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb (Član uredničkog vijeća)
 • Journal of Applied Health Sciences - Časopis za primijenjene zdravstvene znanosti, Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb (Član uredničkog vijeća)
 • Radovi Filozofskog fakulteta (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo (Član uredništva)
 • Radovi Filozofskog fakulteta (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo (Član uredništva)
 • Radovi Filozofskog fakulteta (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo (Član uredništva)
 • Synthesis philosophica, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb (Zamjenik glavnog i odgovornog urednika)
 • Synthesis philosophica, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb (Zamjenik glavnog i odgovornog urednika)
 • Synthesis philosophica, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb (Zamjenik glavnog i odgovornog urednika)
 • Synthesis philosophica, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb (Zamjenik glavnog i odgovornog urednika)
 • Synthesis philosophica, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb (Zamjenik glavnog i odgovornog urednika)
 • The Holistic Approach to Environment, Udruga za promicanje cjelovitog pristupa okolišu, Sisak (Član uredništva)
 • The Holistic Approach to Environment, Udruga za promicanje cjelovitog pristupa okolišu, Sisak (Član uredništva)
 • The Holistic Approach to Environment, Udruga za promicanje cjelovitog pristupa okolišu, Sisak (Član uredništva)
 • The Holistic Approach to Environment, Udruga za promicanje cjelovitog pristupa okolišu, Sisak (Član uredništva)
 • The Holistic Approach to Environment, Udruga za promicanje cjelovitog pristupa okolišu, Sisak (Član uredništva)

Opis znanstvene djelatnosti
Kao znanstveni novak i suradnik-istraživač sudjelovao je u provedbi četiriju znanstvenih projekata što ih je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske: „Bioetika i filozofija“ (2000.–2002.; voditelj projekta: prof. dr. sc. Ante Čović), „Bioetika i filozofija“ (2002.–2005.; voditelj projekta: prof. dr. sc. Ante Čović), „Zasnivanje integrativne bioetike“ (2007.–2013.; voditelj projekta: prof. dr. sc. Ante Čović), te „Kulturna animalistika: književni, folkloristički, etnološki i kulturnoantropološki prilozi“ (2011.–2013.; voditeljica projekta: dr. sc. Antonija Zaradija Kiš). Od 2006. do 2011. bio je suradnik međunarodnog znanstvenog projekta „Bioethik im südosteuropäischen Raum. Chancen, Probleme und praktische Perspektiven der Konstitution öffentlicher ethischer Diskurse unter Umbruchsbedingungen“ i međunarodnog znanstvenog programa „Südosteuropäisches Netzwerk 'Integrative Bioethik'“, čiji su voditelji bili prof. dr. sc. Walter Schweidler i prof. dr. sc. Ante Čović, a financirale su ih njemačke zaklade DAAD i Volkswagen-Stiftung. 2006. i 2007. bio je suradnik međunarodnog projekta „Gender Stereotypes in Science in South Eastern European Countries“ (koordinatorica: prof. dr. sc. Marina Calloni), koji je financirao UNESCO. Od 2013. je suradnik u međunarodnom projektu „Bioethik im Kontext / Bioethics in Context“ (koordinator: prof. dr. sc. Thomas Sören Hoffmann), s financijskom potporom Europske komisije, njemačke zaklade DAAD i Akademije za političko obrazovanje u Tutzingu. Tijekom 2012. i 2013. sudjelovao je kao suradnik u projektu Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu „Integrativna bioetika: razvijanje centra izvrsnosti i doktorskog studija na Sveučilištu u Zagrebu“ (voditelj: prof. dr. sc. Ante Čović). U posljednjih nekoliko godina bio je suradnik i u sljedećim dvama međunarodnim projektima: „Disaster Bioethics: Addressing Ethical Issues Triggered by Disaster“ (2012.–2016.; COST Action IS1201; voditelj projekta: Dónal O’Mathúna) te „Big Data im Diskurs“ (2017.–2019.; uz potporu njemačkog Saveznog ministarstva za obrazovanje i istraživanje; voditelj projekta: prof. dr. sc. Michael Spieker), te u nacionalnom projektu „Korijeni bioetike: američki i europski prinosi u konstrukciji jedinstvene povijesti“ (2014.–2017.; uz potporu Sveučilišta u Rijeci; voditelj projekta: prof. dr. sc. Amir Muzur). Također je član međunarodne istraživačke mreže „Navigating Knowledge Landscapes“.

Bio je voditelj sedam znanstvenih istraživanja koja su se provodila na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s potporom Sveučilišta: „Teorijska uporišta i praktičke implikacije europske bioetike“ (2015., 2016., 2017. i 2018.), „Odnos prirode i kulture u perspektivi integrativne bioetike“ (2019.), „Zdravlje i znanje u perspektivi filozofije i informacijskih znanosti: primjer pandemije koronavirusa“ (2020.) te „Sistematizacija, analiza, interpretacija i kritika osvrtâ na pandemiju koronavirusa u hrvatskoj humanističkoznanstvenoj i društvenoznanstvenoj literaturi“ (2022.). + KANT S prof. dr. sc. Thomasom Sörenom Hoffmannom bio je voditelj međunarodnog znanstvenog projekta „Öffentliches Gesundheitswesen und die Herausforderungen des epidemiologischen Notstands aus Sicht der Integrativen Bioethik: Ein deutsch-kroatischer Ländervergleich“ (2021.–2022.), koji su financirali njemačka zaklada DAAD i Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. S prof. dr. sc. Tomažom Grušovnikom je voditelj međunarodnog znanstvenog projekta „Etika životinja: prema održivoj međuvrsnoj zajednici“ (2023.–2024.), koji financiraju javna agencija za istraživačku djelatnost Republike Slovenije i Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Od osnivanja, 2013., suradnik je i tajnik Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, čiji je voditelj postao 2018. Od 2014. je suradnik i glavni tajnik, a od 2018. i zamjenik voditelja Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku, koji je proglašen 2014. odlukom ministra znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske te se ostvaruje pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao instituciji nositeljici Centra. Od osnivanja 2017. godine, voditelj je Sveučilišnog centra za integrativnu bioetiku Sveučilišta u Zagrebu.