Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
Konzultacije
po dogovoru
Soba
B-022
Telefon
091 736 2546
E-mail
zkarac@arhitekt.hr

Prof. dr. sc. Zlatko Karač, mag. ing. arch., rođen je u Vukovaru 1961.; diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1987., gdje je i doktorirao na temi urbanističke baštine. Redoviti je profesor na Katedri za urbanizam PPPA AF, znanstveni je savjetnik, član Vijeća doktorskog studija, donedavno i prodekan za znanost te član uprave Arhitektonskog fakulteta (2011.-2020.). Bio je član Senata Sveučilišta u Zagrebu, član sveučilišnog Vijeća tehničkog područja i više sveučilišnih tijela te recenzent-panelist Hrvatske zaklade za znanost. Predavao je na Građevinskom i Šumarskom fakultetu, Tehničkom veleučilištu u Zagrebu kao i na nekoliko poslijediplomskih specijalističkih i doktorskih studija iz područja arhitekture, povijesti umjetnosti i dr. Na matičnom Arhitektonskom fakultetu predavao je Urbanizam I, vodio je terensku nastavu Hrvatski prostor i arhitektura – Slavonija, a sada je nositelj kolegija Povijest hrvatskog urbanizma i Hrvatska tradicijska arhitektura, uz niz vježbovnih modula; predaje i na Filozofskom fakultetu gdje je utemeljio kolegije Islamska arhitektura i umjetnost te Židovi i arhitektura. Na Doktorskom studiju 'Arhitektura i urbanizam' vodio je predmet Povijesna hrvatska arhitektura i urbanizam u europskom kontekstu, a sada predaje Metodologiju znanstveno-istraživačkog rada te Uvod u znanstveno publiciranje. Na Specijalističkom studiju prostornog planiranja na AF vodi modul zaštite graditeljske i prirodne baštine. Bavi se urbanističkim i prostornim planiranjem, posebno konzervatorskom problematikom i zaštitom baštine na svim razinama planskih dokumenata te poviješću hrvatskog urbanizma i arhitekture. Objavio je više od 550 znanstvenih, stručnih i popularizacijskih radova, među kojima su knjige, poglavlja u zbornicima i monografijama, enciklopedijski tekstovi, članci, priopćenja na znanstvenim skupovima, TV i radijski scenariji te javna predavanja. Dobitnik je godišnje Državne nagrade za znanost 2012., a u autorskom timu 2016. i ponovno 2018. međunarodne nagrade Ranko Radović [ULUPUDS, Arhitektonski fakultet Beograd] za teorijski doprinos arhitekturi; laureat je godišnje nagrade Radovan Ivančević 2019. [DPUH] te Nagrade Grada Zagreba 2019. Bio je voditelj nakladništva AF, uredio je brojne udžbenike i knjige s područja arhitekture; donedavno glavni i odgovorni urednik znanstvenog časopisa Prostor [WoS indeksacije], sada je član uredništva restauratorskog časopisa Portal. Projekti su mu nagrađivani i otkupljeni na javnim natječajima; više je puta izlagao na Zagrebačkom salonu, Godišnjoj izložbi ostvarenja hrvatskih arhitekata i dr. Aktivan je u nekoliko stručnih udruga (arhitekata, arheologa, povjesničara umjetnosti i konzervatora), član je Odjela za arhitekturu MH, ovlašteni je arhitekt i ovlašteni urbanist HKA, , član Stručnog savjeta UHA-e, Hrvatskog vijeća za kulturna dobra pri Ministarstvu kulture, Hrvatskog povjerenstva za UNESCO i Povjerenstava za ocjenu arhitektonskih projekata grada Zagreba i grada Vukovara. Niz godina aktivno je sudjelovao u poslijeratnoj obnovi Vukovara u urbanističkim i konzervatorskim ekspertnim tijelima, bio je član Državnog stožera za obnovu spomeničke baštine Vukovara. Trenutno je angažiran kao vodeći stručnjak za konzervatorsko-urbanističku dionicu Plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom grada Dubrovnika pod zaštitom UNESCO-a te kao član i tajnik Znanstvenog vijeća za arhitekturu, urbanizam i i uređenje prostora HAZU.

Razdoblje Naziv Uloga

Ključni istraživački interes
 • povijest hrvatske arhitekture i urbanizma
 • zaštita graditeljske baštine
 • prostorno i urbanističko planiranje
 • islamska arhitektura, židovska arhitektura, sinagoge
 • tradicijska arhitektura
Članstva u akademijama
 • Znanstveno vijeće za arhitekturu, urbanizam i uređenje prostora HAZU (tajnik i član)
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatstvo povjerenstvo za UNESCO, Ministarstvo kulture i medija (Član)
 • KD Miroslav Šalom Freiberger, ŽOZ (Član)
 • Društvo arhitekata Zagreba, DAZ (Član)
 • Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, DPUH (Član)
 • Hrvatsko arheološko društvo, HAD (Član)
 • Državni stožer za obnovu spomenika kulture Vukovara, Ministarstvo kulture RH (Član)
 • Hrvatska komora arhitekata, HKA (Član)
 • Hrvatsko-izraelsko društvo, HID (Član)
 • Vijeće za kulturna dobra RH, Ministarstvo kulture RH (Član)
 • Udruženje hrvatskih arhitekata, UHA
 • Povjerenstvo za ocjenu arhitektonske uspješnosti projekata, Grad Zagreb (Član)
 • Savjet za urbanizam i izgradnju grada Vukovara, Grad Vukovar (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2012. International Scientific Conference 'Rethinking Urbanism', Faculty of Architecture, University of Zagreb... (međunarodni, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Prostor - znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam [WoS], Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Portal, Hrvatski restauratorski zavod ,Zagreb (Član savjetodavnog odbora)
Nagrade i priznanja
 • 2019. Godišnja nagrada 'Radovan Ivančević', DPUH
 • 2019. Nagrada Grada Zagreba
 • 2018. Nagrada 'Ranko Radović' ULUPUDS, AF Beograd
 • 2016. Nagrada 'Ranko Radović' ULUPUDS, AF Beograd
 • 2012. Godišnja Državna nagrada za znanost, Sabor RH

Opis znanstvene djelatnosti
Znanstvene aktivnosti. – Prve stručne radove objavljuje još kao student. Na znanstvenim projektima Katedre za urbanizam radi na temama razvoja hrvatskih povijesnih gradova. Sudjelovao na 50 znanstvenih skupova, od toga 21 međunarodnom; objavio, odnosno javno prezentirao preko 500 znanstvenih, stručnih i popularizacijskih radova (upisanih u bazu CROSBI https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=163310, ispis u prilogu Izvješća); autor je i koautor više knjiga i poglavlja u knjigama i zbornicima; suradnik “Enciklopedije Jugoslavije“, "Enciklopedije hrvatske umjetnosti" i “Islamskoga enciklopedijskog almanaha“ Leksikografskog zavoda, te brojnih članaka i drugih vrsta objava. Autor je više radijskih i televizijskih scenarija.
U uredništvu znanstvenog časopisa za arhitekturu i urbanizam "Prostor" tajnik je (od 1993.), izvršni urednik (od 1995.), urednik (od 2003.) te glavni i odgovorni urednik (od 2013.); izvršni je urednik časopisa "Arhitektura" (1999.); član je izdavačkog savjeta restauratorskog časopisa “Portal“ (od 2012.); izvršni je urednik monografije Arhitektonskog fakulteta (2000.); glavni je urednik velikih kataloga 26., 29. i 32. Zagrebačkog salona; stručni je redaktor, urednik ili član uredništva 80-ak knjiga, zbornika znanstvenih skupova, udžbenika i stručnih publikacija.
Recenzirao je 20-ak knjiga te 50-ak znanstvenih članaka i simpozijskih. Bio je član znanstvenih odbora međunarodnih konferencija “Urbanist's Seasons“ (2011.), “HERU International Conference...“ (2015.), “1st International Scientific Conference Proceed with Care / Living with Tourism“ (2019.), “Stepgrad – International Conference on Contemporary Theory and Practice in Construction XIV“ (2020.) te znanstvenog simpozija o arhitektu Borisu Magašu (2014.).
Bio je član recenzentskog panela AGG grupacije za znanstvene projekte pri HRZZ (2013./14.) te recenzent međunarodnih kompetitivnih znanstveno-istraživačkih projekata pri MZO (2019.).
Bio je operativni voditelj međunarodnog UNESCO-ovog "Projekta Vukovar" (1995./96.). Autorski je sudjelovao u pripremi izložbe vukovarske baštine u palači UNESCO-a u Parizu (1997.); obradio je hrvatsku dionicu u okviru međunarodnog projekta "Kulturstraße Donau" INTERREG II (1997.-2000.); istraživanje sinagogalne arhitekture za veliku izložbu "Historicizam u Hrvatskoj" stipendirala mu je Zaklada HAZU (MUO, 2000.). Na istraživanjima je suradnik znanstvenih ustanova: The Hebrew University of Jerusalem – Center for Jewish Art (od 1999.), Instituta za povijest umjetnosti (od 2000.), Instituta društvenih znanosti "Ivo Pilar" (od 2001.), Instituta za turizam (od 2014.) i dr. Na matičnom fakultetu bio je istraživač na nekoliko znanstvenih projekata Katedre za urbanizam (voditelj: prof. dr. sc. Ante Marinović-Uzelac, šifra 2-13-108, [MZO]; voditelj akademik Mladen Obad Šćitaroci, šifre 054005, 054029, 054-0543089-2967 [MZO] te HERU-2032 [HRZZ]). Tijekom više godina vodio je tzv. 'mali znanstveni projekt' “Korpus hrvatske arhitektonske i urbanističke baštine u europskom kontekstu – topografija i kritička antologija“ [šifra UNIZG-TP 057] podržan potporom Sveučilišta (2013.-2019.).
Nagrađen Godišnjom državnom nagradom za znanost, u kategoriji 'Popularizacija znanosti' (2012.). Za “Antologijski arhitektonski vodič Zagreba“ nominiran za Nagradu Neven Šegvić UHA-e (2012.) i Nagradu grada Zagreba (2013.). Za monografiju “Kincl“ u timu autora nagrađen je međunarodnom Nagradom Ranko Radović za najbolji kritičko-teorijski rad o arhitekturi, urbanizmu i gradu (Beograd, 2016.). Za dvojezičnu hr/eng monografiju “Islamska arhitektura i umjetnost u Hrvatskoj – osmanska i suvremena baština / Islamic Architecture...“ ponovno nagrađen međunarodnom Nagradom Ranko Radović (Beograd, 2018.), godišnjom Nagradom Radovan Ivančević (DPUH, 2019.), Nagradom Grada Zagreba (2019.) te je nominiran za Godišnju državnu nagradu za znanost (2019.). [*sve navedene knjige nagrađene su u koautorstvu s A. Žunićem].