Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Viši predavač
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
ponedjeljak 9.30-10.30, utorak, 15.30-16.30 i prem
Soba
C 108
Telefon
E-mail
skoren@ffzg.hr

Snježana Koren zaposlena je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2004. godine. Prije sveučilišne karijere, više je godina radila kao nastavnica povijesti. Diplomirala je povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1989. godine. Doktorirala je na istom fakultetu 2011. godine. U nastavnom je zvanju višeg predavača te u znanstvenom zvanju višeg znanstvenog suradnika. Od 2012. predstojnica je Katedre za metodiku nastave povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Sudjeluje u izvođenju nastave na Poslijediplomskom studiju moderne i suvremene povijesti koja se izvodi na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta. Sudjeluje i u nastavi na Sveučilištu u Puli gdje je izabrana u naslovno zvanje izvanrednog profesora. Članica je Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita učitelja i nastavnika povijesti u ispitnim centrima u Rijeci (od 2006) i Zagrebu (od 2012). Redovito sudjeluje u stručnom usavršavanju nastavnika povijesti u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Dobitnica je Nagrade „Ivan Filipović“ za 2012. godinu za promicanje pedagoške teorije i prakse. Snježana Koren autorica je dviju knjiga (Politika povijesti u Jugoslaviji 1945. – 1960., Čemu nas uči povijest?), većeg broja znanstvenih i stručnih radova koji su objavljeni u Hrvatskoj i inozemstvu, kao i nekoliko udžbenika povijesti i priručnika povijesti. Sa svojim je izlaganjima sudjelovala na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Od 1999. godine sudjeluje u raznim domaćim i međunarodnim projektima koji se bave poviješću socijalističke Jugoslavije, udžbenicima i programima povijesti, razvojem hrvatske historiografije i nastave povijesti te inicijalnom izobrazbom nastavnika povijesti. Područja njezinog istraživačkog interesa su: politika povijesti i sjećanja u socijalističkoj Jugoslaviji i državama slijednicama, povijest školstva u 20. stoljeću, povijest historiografije i nastave povijesti, inicijalna izobrazba nastavnika itd.

Znanstveni i stručni projekti:

1. Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma. Sveučilište Juraj Dobrila u Puli, voditelj doc. dr. sc. Igor Duda. Suradnica.
2. Assessment, tutorial structures and initial teacher education of trainee students in the subjects "Political/Civic Education", "Social/Cultural Studies" and History in Europe – A comparative study (2010.- 2012.). Sveučilište u Beču, voditelj prof. dr. Alois Ecker. Suradnica.
3. Hrvatska historiografija i nastava povijesti (19-21. stoljeće) (2008. – 2011.). Filozofski fakultet u Zagrebu, voditelj prof. dr. sc. Damir Agičić. Suradnica.
4. Evaluacija edukativnih programa i razvoj modela nacionalnog kurikulutma za obvezno obrazovanje u Hrvatskoj (2005.-2007.). Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, voditeljica dr. sc. Branislva Baranović. Suradnica.
5. Enhancing Regional History Education and Civic Society: Common approaches for Bosnia-Herzegovina, Croatia and Serbia and Montenegro (2004.-2008.). EUROCLIO. Savjetnica.
6. Joint History Project: Teaching sensitive and controversial issuses in the history of South-East Europe (od 1999.). Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe. Suradnica i članica Odbora za nastavu povijesti.
7. South-East Europe Textbook Network (2001. - 2002.), Georg Eckert Institut für internationale Schulbuchforschung i Filozofski fakultet u Zagrebu. Koordinatorica.

Bibliografija (odabir):

Knjige
1. Politika povijesti u Jugoslaviji (1945-1960): Komunistička partija Jugoslavije, nastava povijesti, historiografija. Zagreb: Srednja Europa, 2012. 582 str.
2. Čemu nas uči povijest? Nastava povijesti, učenje/poučavanje i ishodi učenja. Zagreb: Profil, 2014. (u tisku).

Poglavlja u knjizi
3. „Learning Resources“. U: Teaching for learning: a reference guide for results-oriented teachers, ed. Lorin W. Anderson, 128-153. Thessaloniki: Center for Democracy and Reconciliation, 2013.

Znanstveni i stručni radovi
4. „Drugi svjetski rat u člancima i govorima Josipa Broza Tita“. U: Intelektualci i rat 1939. – 1947. Zbornik radova s međunarodnog skupa Desničini susreti 2012, uredili Drago Roksandić i Ivana Cvijović Javorina, 197-228. Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu, 2013.
5. „History Teaching in Croatia (1990-2012)“. U School History and Textbooks: A Comparative Analysis of History Textbooks in Japan and Slovenia, edited by Nobuhiro Shiba, Aleš Gabrič, Kenta Suzuki and Žarko Lazarević, 239-255. Zbirka Vpogledi 7. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2013.
6. „Što je danas metodika nastave povijesti“. U: Metodike u suvremenom odgojno-obrazovnom sustavu, ur. D. Milanović, A. Bežen, V. Domović, 126-147. Zagreb: Akademija odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske, 2013.
7. „'Prošlost na koju su sjećanja svake godine sve življa': Povijest NOB-a i KPJ u školskim programima i udžbenicima 1945.-1960.“. U Vpogledi 4: Iz hrvatske povijesti 20. stoljeća – Iz hrvaške zgodovine 20. stoletja, ur. Iskra Iveljić, Stjepan Matković i Žarko Lazarević, 37-55. Ljubljana: Institut za novejšo zgodovino, 2012.
8. „Rad Povijesnog društva Hrvatske na izobrazbi nastavnika kao odraz nove jugoslavenske politike povijesti (1947. – 1960.)“. U Jaroslav Šidak i hrvatska historiografija njegova vremena: zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 25. i 26. studenog 2011., ur. Damir Agičić i Branimir Janković, 147-172. Zagreb: FF press/Društvo za hrvatsku povjesnicu/Doktorski studij moderne i suvremene hrvatske povijesti/Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2012.
9. „Poučavanje o interpretacijama“. Povijest u nastavi 20 (2012)., str. 185-215.
10. „'Korisna prošlost'? Ratovi devedesetih u deklaracijama Hrvatskog sabora“. U Kultura sjećanja: 1991. Povijesni lomovi i svladavanje prošlosti, ur. Tihomir Cipek, 123-156. Zagreb: Disput, 2011.
11. „Politika povijesti i udžbenici: kako se pisala nacionalna povijest 1945 – 1955“. U Desničini susreti 2009: zbornik radova, ur. Drago Roksandić, Magdalena Najbar Agičić i Ivana Ciović Javorina, 139-150. Zagreb: FF Press i Filozofski fakultet u Zagrebu, 2011.
12. „Udžbenik iz 1971. i udžbenici o 1971.: udžbenički narativi i politike povijesti 1971. – 2011.“. U Hrvatsko proljeće: 40 godina poslije, ur. Tvrtko Jakovina, 309-332. Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Filozofski fakultet u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011.
13. „'Héros' et 'antihéros' dans les manuels scolaires croates: images de l'histoire nationale avant et apres 1990“. U Mémoire et histoire en Europe centrale et orientale, ur. Daniel Baric, Jacques le Rider i Drago Roksandić, 79-93. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2010.
14. „What Kind of History Education Do We Have after Eighteen Years of Democracy in Croatia? Transition, Intervention, and History Education Politics (1990 – 2000)“ (u suradnji s Branislavom Baranović). U „Transistion“ and the Politics of History Education in Southeast Europe, ur. Augusta Dimou, 91-140. Göttingen: V & R unipress, 2009.
15. „Nastava povijesti između historije i pamćenja. Hrvatski udžbenici povijesti o 1945. godini“. U Kultura sjećanja: 1945. Povijesni lomovi i svladavanje prošlosti, ur. Sulejman Bosto i Tihomir Cipek, 239-264. Zagreb: Disput, 2009.
16. „Europska iskustva i kurikulum povijesti u obveznom obrazovanju/European experience and the history curriculum in compulsory education“. Metodika: časopis za teoriju i praksu metodika u predškolskom odgoju, školskoj i visokoškolskoj izobrazbi, Vol. 8, No. 15 (prosinac 2007.): 321-343; 344-372.
17. „Slike nacionalne povijesti u hrvatskim udžbenicima uoči i nakon raspada Jugoslavije“. Historijski zbornik LX (2007.): 247-294.
18. „Priča o “Dodatku” ili kako poučavati najnoviju hrvatsku povijest“. U Jedna povijest, više historija: Dodatak udžbenicima s kronikom objavljivanja, ur. Maja Dubljević, 92-103. Zagreb: Documenta, 2007.
19. „Regional History in Textbooks: the Croatian Case“ u European Studies, vol. 5 (2006.): 29-42. Tokyo: Center for German and European Studies, The University of Tokyo.
20. „Yugoslavia: a Look in the Broken Mirror. Who is the 'Other'?“. U Clio in the Balkans: The Politics of Histry Education, ur. Christina Kouluri,193-202. Thessaloniki: Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe, 2002. Hrvatski prijevod: „Jugoslavija: pogled u slomljeno ogledalo. Tko je “drugi”?“. U Klio na Balkanu: usmjerenja i pristupi u nastavi povijesti, ur. Magdalena Najbar-Agičić, 79-88. Zagreb: Srednja Europa, 2005.
21. „Hungarians and Hungarian History in Croatian History Textbooks“. U Clio in the Balkans: The Politics of Histry Education, ur. Christina Kouluri, 168-192. Thessaloniki: Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe, 2002. Hrvatski prijevod: „Mađari i mađarska povijest u hrvatskim udžbenicima povijesti“. U Klio na Balkanu: usmjerenja i pristupi u nastavi povijesti, ur. Magdalena Najbar-Agičić, 59-78. Zagreb: Srednja Europa, 2005.
22. „Školska povijest kao politička bojišnica: oblikovanje engleskog Nacionalnog kurikuluma za povijest“. Povijest u nastavi 6 (2005.): 117-142.
23. „Regionalni aspekti interkulturalizma u nastavi povijesti: pristupi, koncepti i praktična iskustva“. Povijest u nastavi 4 (2004.): 337-346.
24. „Svrha i ciljevi suvremene nastave povijesti“. Povijest u nastavi 3 (2004):142-157.
25. „Manjine u hrvatskim udžbenicima povijesti i zemljopisa“. Povijest u nastavi 1 (2003.): 15-36.
26. „Promjene u nastavnom planu i programu za osnovne škole u Republici Hrvatskoj tijekom posljednjeg desetljeća“. Povijest u nastavi 2 (2003.): 155-163.
27. „Slika naroda s prostora prijašnje Jugoslavije u hrvatskim udžbenicima povijesti“ (u suradnji s Magdalenom Najbar-Agičić). Dijalog povjesničara-istoričara 6, prir. Hans-Gerog Fleck i Igor Graovac, 131-152. Zagreb: Zaklada Friedrich Naumann, 2002.
28. „Minorities in Croatian history and geography textbooks“. U Internationale Schulbuchforschung: Zeitschrift des Georg-Eckert Instituts für internationale Schulbuchforschung, 2 (2001.): 183-199.