Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
četvrtak, 10.30-11.30
Soba
B-120
Telefon
01 4092-083
E-mail
tkustovi@ffzg.hr

Tanja Kuštović: Životopis Rođena sam 1971. u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završila sam u Zagrebu. Filozofski fakultet u Zagrebu upisala sam 1990. godine- studij hrvatskoga jezika i jugoslavenskih književnosti. Diplomirala sam 1996. godine i stekla zvanje profesor hrvatskog jezika i književnosti. Iste godine zaposlila sam se kao dječji informator u Knjižnicama grada Zagreba. Od 1997. godine radila sam kao znanstvena novakinja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Odsjeku za kroatistiku- Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo. Iste sam godine upisala poslijediplomski studij kroatistike. Magistrirala sam 2001. godine s temom „Jezik Šimuna Kožičića Benje prema njegovim jezikoslovnim koncepcijama u djelu ʼKnižice od žitiê rimskih arhierêov i cesarovʼ“. Doktorirala sam 28. prosinca 2005. godine s temom prilozi u hrvatskoglagoljskim tekstovima 14. i 15. stoljeća“. Nakon doktorata promaknuta sam u višu asistenticu 2006, a od 2007. godine postajem docentica na Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo. Na istoimenoj katedri držim predavanja i seminare iz kolegija: Staroslavenski jezik, Hrvatski jezik i književnost u srednjem vijeku, Jezik hrvatskoglagoljskog Prvotiska, Filološke analize hrvatsko- staroslavenskih tekstova. Boravila sam u Beču kao CEPUS-ov stipendist 1998. godine. Održavala sam tijekom 2001. godine u Puli seminar iz staroslavenskog jezika za pulske studente. Kao lektor u Sveučilišnoj školi hrvatskoga jezika za strance radila sam od 2000. do 2004. godine. Održavala sam seminare i predavanja za strane slaviste na Zagrebačkoj slavističkoj školi u Dubrovniku od 2002. do 2009. godine. Sudjelovala sam na nizu znanstvenih skupova od kojih su mnogi bili međunarodnog karaktera. Bila sam član organizacijskog odbora Glagoljska tradicija u povijesti slavenske pismenosti 2013. g. koji je organizirao Staroslavenski institut iz Zagreba i Institut slavjanovednija Ruske akademija nauka. Znanstveni interes su mi jezična istraživanja hrvatskih glagoljskih, ali i ćiriličkih tekstova, liturgijskih i neliturgijskih pri čemu sam se fokusirala na proučavanje priloga kao riječi „sviju vrsta“, što znači da u svoja istraživanja nužno uključujem i sve ostale kategorije riječi.

PRIKAZ ZNANSTVENE, NASTAVNE, ODNOSNO STRUČNE DJELATNOSTI

Godine 1997. postajem znanstvena novakinja na Filozofskom fakultetu, na Odsjeku za kroatistiku, pri Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo i sudjelujem na projektu Enciklopedija hrvatskog glagolizma, pod vodstvom akademika Stjepana Damjanovića. Magistrirala sam s temom Jezik Šimuna Kožičića Benje prema njegovim jezikoslovnim koncepcijama u djelu "Knižice od žitiê rimskihь arhierêovь i cesarovь" 2001. godine, te sam nakon toga upisala poslijedoktorski studij kroatistike. U Puli sam 2001.g. držala seminar iz staroslavenskog jezika za pulske studente. Za strane slaviste držala sam seminar iz staroslavenskog jezika u Dubrovniku na Zagrebačkoj slavističkoj školi (2002, 2004., 2005., 2008, 2009. g.). Radila sam kao lektor u Sveučilišnoj školi hrvatskog jezika za strance od 2000. do 2004.g. Doktorirala sam s temom Prilozi u hrvatskoglagoljskim tekstovima 14. i 15. stoljeća 2005. godine. Povremeno radim kao suradnik na Croaticumu gdje držim seminar iz glagoljice. Suradnik sam u Matici hrvatskoj u čijim novinama i časopisima povremeno objavljujem prikaze stručnih knjiga.
Sudjelovala sam na nekoliko znanstvenih skupova od kojih su neki bili međunarodnog karaktera, te objavila tekstove s tih skupova:

- Drugi hrvatski slavistički kongres, Osijek, 1998.
- 900. godina Bašćanske ploče, Zagreb- Krk, 2000.
- Blgari i Hrvati prez vekovete, Sofija, 2001.
- Glagoljica i hrvatski glagolizam: Znanstveni skup povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta, Zagreb-Krk 2.-6. listopada 2002.
Od zadnjeg izbora (12. travnja. 2007. godine) sudjelovala sam na skupovima:

- Prvi međunarodni znanstveni lingvistički skup, Tuzla, 14. do 16. rujna 2007. godine s temom: Prilozi količine u staroslavenskom jeziku i hrvatskoglagoljskim neliturgijskim tekstovima 14. i 15. stoljeća.
- 37. seminar Zagrečake slavističke škole, Dubrovnik, 2008. g s temom: Prilozi za izražavanje prostora.
- 38. seminar Zagrečake slavističke škole, Dubrovnik, 2009. g. s predstavljanjem: Novosti iz jezikoslovne kroatistike.
- Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića, Malinska, Dubašnica, Otok Krk, 2009. g. s temom: Branko Fučić i Bašćanska ploča.
- Znanstveni kolokvij u čast 70. rođendana akademika Josipa Bratulića, Zagreb, 2009., s temom: Podsjetnik na djelo Vinka Premude.
- Znanstveni skup: Šimun Kožičić Benja i njegova glagoljska tiskara u Rijeci (1530. – 1531.), održan 2011. godine u Rijeci, s temom: Zamjenice u Misalu hruackom Šimuna Kožičića Benje u odnosu na zamjenice u Misalu Pavla Modrušanina, Senjskom misalu i Prvotisku misala.
- Zadarski filološki dani IV (međunarodni znanstveni skup), Zadar, 2011., s temom: Nepromjenjive riječi u Ivančićevu zborniku.
- Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju. Međunarodni znanstveni skup povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju (Krk, 5. i 6. listopada 2012.), s temom: Fonološka adaptacija imena u Kožičićevu Misalu hruackom.
- Međunarodni znanstveni skup Hrvatska ćirilična baština, Zagreb, 26. do 27. studenoga 2012. s temom: Jezik hrvatskg protestantskog ćiriličkog Novog zavjeta (1563.) prema hrvatskoglagoljskoj tradiciji, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za filološke znanosti.
- Lovran u riječi, riječ u Lovranu, Lovran, 20. travnja 2013. s temom: Prilozi u Kvaderni kapitula lovranskoga.
- Međunarodni znanstveni skup: Glagoljska tradicija u povijesti slavenske pismenosti /Глаголическaя традиция в иcтopии славянской пиcmehhoctи Glagolitic tradition in the history of the slavonic literacy/ Zagreb, 21-27. listopada 2013, s temom: Slavistika Josipa Hamma i njegov „izlet“ u rusistiku.
- Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres, Sarajevo, 28.-30. 5. 2015. s temom: Jezična povezanost bosanskih i hrvatskih srednjovjekovnih tekstova: Hvalova zbornika (1404) i prvotiska Brevijara po zakonu rimskoga dvora (1491).
- Zadarski filološki dani 6, Zadar i Novalja, 25. i 26. rujna 2015. s temom: Nazivi za vode u hrvatskoglagoljskim srednjovjekovnim tekstovima.
- Međunarodni znanstveni skup Hrvatski jezik i književnost u Rumunjskoj, Bukurešt, 1. – 3. listopada 2015., s temom: Nepromjenjive riječi u hrvatskoglagoljskim brevijarima.
- Međunarodni znanstveni skup Fenomen glagoljice, Biograd na Moru – Zadar, 12-13. svibnja 2017. s temom: Usporedba imeničkih deklinacija u protestantskom glagoljskom Novom testamentu i Tkonskom zborniku.
- Međunarodni znanstveni skup Hrvatsko- makedonske književne, jezične i kulturne veze 5, Rijeka, 6. i 7. listopada 2017., s temom: Srednjovjekovna književnost unutar makedonske književnosti.
- Međunarodni znanstveni skup Reformacija u Europi i njezini odjeci: Povodom 500. obljetnice Lutherovih teza, Osijek, 19-20. listopada 2017. s temom: Imenska sklonidba u Novom testamentu prema imenskoj sklonidbi u srednjojezičnom razdoblju.
- XII. međunarodni znanstveni simpozij Muka kao nepresušno nadahnuće kulture: Pasionska baština Like, Gospić, 7–10. lipnja 2018., s temom: Jezične usporednice u Muci po Mateju u glagoljskom Novom testamentu (1562.) i u kodeksima Bartola Krbavca, (zajedno s Mateom Žagarom).
- 1. međunarodni znanstveni skup Hrvatski prijevodi Biblije, Zagreb, 26–28. rujna 2018., s temom: Biblijski tekstovi uraške protestantske tiskare u suodnosu (zajedno s Verom Blažević Krezić i Mateom Žagarom).
- Međunarodni znanstveni skup Rimski brevijari od 13. stoljeća do Tridentskog sabora: jezik, pismo, tekst, slika, funkcija, ustroj Pazin, 4.—7. listopada 2018. s temom: Prijevod uraškog glagoljskog Novog testamenta i mogući utjecaji jezika istarskih hrvatskocrkvenoslavenskih kodeksa (na primjeru Drugog beramskog brevijara).
- Znanstveni kolokvij Život i djelo fra Marka Japundžića, Drenovci, 22. veljače 2019., s temom: Japundžićeva istraživanja hrvatskoglagoljskih liturgijskih tekstova.
- Međunarodni znanstveni skup Periferno u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi, Katowice, 7–9. svibnja 2019., s temom: Jezično jedinstvo i stilska razvedenost hrvatskih protestantskih tekstova 16. stoljeća.
- Znanstveno- stručni skup u povodu 150 godina od prvog broja Vienca, 9. i 10. listopada 2019., s temom: Odjeci djelovanja Ćirila i Metoda u prvih 35 godina Vienca
- Međunarodni znanstveni skup Jezik hrvatskih protestantskih izdanja u kontekstu hrvatskih i europskih književnojezičnih koncepcija XVI. stoljeća, 20. listopada 2019. s temom: Usporedba jezika homilija i novozavjetnih tekstova u glagoljičkoj, ćiriličkoj i latiničkoj Postili (zajedno s Verom Blažević Krezić).

Neki od tih radova su objavljeni, a neki još čekaju objavljivanje.
Recenzirala sam znanstvene radove za časopis Slovo i Kroatologija.
Bila sam recenzentorica u knjigama:
- Glagoljična i ćirilična tabla za dicu, Tübingen, 1561., pretisak, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2007., priredio Stjepan Damjanović
- Stjepan Damjanović: Jezik hrvatskih glagoljaša, Matica hrvatska, Zagreb 2008.,
- za Senjski zbornik recenzirala sam tekst Borisa Kuzmića, 2008. godine: Senjski govor nekad i danas na primjeru Korizmenjaka (1508)
- Anđela Frančić i Boris Kuzmić: Jazik horvatski, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2009.
Bila sam mentorica pri pisanju diplomskih radova studentima: Andrei Štefulj, Nevenki Mirosavljević, Nerini Sarkotić, Moniki vaplinić, Martini Poljanec, Maji Medenjak, Ani Munjić i drugima.
Godine 2007. izabrana sam u stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskoga rada mr. sc. Sofije Gadžijeve pod naslovom Morfonologija prezentske paradigme u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku.
Suradnica sam na projektima:
1. Enciklopedija hrvatskoga glagoljaštva (šifra projekta:130-1300620-0632, voditelj projekta akademik Stjepan Damjanović) od 2009. do 2013.
2. Jezik izdanja hrvatske protestantske tiskare u kontekstu književnojezičnih smjernica XVI. st. (šifra projekta kojeg financira HRZZ: IP-2014-09-6415; voditelj projekta: prof. dr. Mateo Žagar ) od 2014.do 2019.
3. Istraživanje starije hrvatskoglagoljske zborničke baštine (šifra projekta koji financira HRZZ: IP- 2019-04; voditeljica projekta: dr. sc. Vesna Badurina Stipčević) od 2020. do 2024. Nositelj projekta je Staroslavenski institut u Zagrebu.
Danas radim kao docentica na Odsjeku za kroatistiku pri Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo (čija sam bila predstojnica od 2010. godine), na kolegijima Staroslavenski jezik, Hrvatski jezik i književnost u srednjem vijeku, uvela sam u nastavu izborne kolegije: Jezik hrvatskoglagoljskoga prvotiska (na dodiplomskom studiju), Hrvatski paleoslavisti i istraživači hrvatskoga glagolizma (preddiplomski studij), Filološke analize hrvatsko- staroslavenskih tekstova (na diplomskom studiju), te nastavljam suradnju na navedenom projektu.