Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
Konzultacije
u 2021/2022 na slobodnoj studijskoj godini
Soba
B-208
Telefon
4092-108
E-mail
dlugaric@ffzg.hr


Danijela Lugarić Vukas (Zagreb, 1979.) zaposlena je na Filozofskom fakultetu od 1. lipnja 2004. godine kao znanstvena novakinja na projektu "Enciklopedija hrvatske književnosti" voditeljice akad. Dubravke Oraić Tolić, odnosno kao mlađa asistentica pri Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti. Doktorirala je u ožujku 2010. Od 2010. godine u statusu je više asistentice; od 2013. u zvanju znanstvene suradnice, od 2015. docentice na Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od 2019. u zvanju više znanstvene suradnice, od 2020. izvanredne profesorice na Katedri za rusku književnost Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti.

Usavršavala se na stipendijskim boravcima na Sveučilištu Konstanz (ak. god. 2004/05) u sklopu DAAD stipendije, Filološkom fakultetu Sveučilišta u Sankt-Peterburgu (ak. god. 2005/06) u sklopu stipendije Ruske Federacije te na Sveučilištu Berkeley u Sjedinjenim Američkim Državama u sklopu stipendije Američke vlade Junior Faculty Development Program (ak. god. 2010/11). Održala je pozvana predavanja na Sveučilištu Stony Brook (2010) te tijekom ljetnog instituta The New York-St. Petersburg Institute of Cognitive and Cultural Studies, Filološki fakultet, Sveučilište u Sankt-Peterburgu (2009, 2011, 2014), na Bečkom filozofskom forumu pri Dokumentationsstelle für ost- und mitteleuropäische Literatur (2019), na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli (2019) te na Zagrebačkoj slavističkoj školi (2017, 2019).

Pri Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti obnašala je dužnost ECTS koordinatorice od 2010. do 2015. te ISVU koordinatorice od 2016. do 2018. U ak. god. 2019/2020. i 2020/2021. obnaša dužnost pročelnice Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti. Predstojnica je Zavoda za znanost o književnosti.

Dosad je surađivala na četiri znanstvena projekta: Enciklopedija hrvatske književnosti (MZOS, voditeljica: akad. Dubravka Oraić Tolić); Suvremena ruska književnost (MZOS, voditelj: akad. Josip Užarević), Neomitologizam u kulturi 20. i 21. stoljeća (HRZZ, voditeljica: prof. dr. sc. Jasmina Vojvodić, 2014-2018) te Ekonomski temelji hrvatske književnosti (HRZZ, voditeljica: doc. dr. sc. Maša Kolanović, 2017-2020). Pet je godine za redom (2015-2019) voditeljica projekta Znanost o književnosti u 21. stoljeću – perspektive interdisciplinarnog razvoja (Potpore Sveučilišta). Trenutno je suradnica na projektu HRZZ Ruske književne transformacije od 1990. do 2020. (2021-2025, voditeljica: prof. dr. sc. Jasmina Vojvodić).

Organizirala je dvije međunarodne konferencije (s Institutom za mađarsku književnost i kulturalne studije pri Sveučilištu ELTE u Lovranu u rujnu 2015. i sa Sveučilištem Stony Brook na istoimenom sveučilištu u travnju 2015.). Bila je u organizacijskom odboru svjetske međunarodne konvencije ASEEES (Association for Slavic, East European and Eurasian Studies), koja se je pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu održala u lipnju 2019., i međunarodnog znanstvenog skupa East-Central European Literature in/as World Literature (s Odsjekom za komparativnu književnost i kulturalne studije i Centrom za digitalnu humanistiku pri Sveučilištu Eötvös Loránd i Association for the Study of General Literature – ÁITK), koja se je pri Sveučilištu ELTE u Budimpešti održala također u lipnju 2019.

Od svibnja 2018. u uredničkom je odboru za predmetno područje filologija u izdavačkoj kući FF press. U uredničkom je odboru međunarodnog „peer review“ časopisa „Central European Cultures“ koji je pokrenuo Centar za izvrsnost pri Sveučilištu ELTE.

Od 2005. godine aktivno je uključena u izvođenje nastave na Katedri za rusku književnost, gdje je predavala ukupno 12 kolegija (od čega je samostalno osmislila 8): Uvod u studij ruske književnosti 1, Uvod u studij ruske književnosti 2, Čitanje odabranih tekstova 1, Čitanje odabranih tekstova 2, Lav Tolstoj, Književnost i kultura kasnog socijalizma 1 (1956-1968), Književnost i kultura kasnog socijalizma 2 (1968-1990-e), Proza ruskih spisateljica, Suvremena ženska proza, Poetika pamćenja, Ruske književno-znanstvene i kulturološke ideje 20. i 21. stoljeća, Ruske književne ideje. Godine 2014. i 2019. održava nastavu na doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture. U ljetnom semestru akad. godine 2018/2019., 2019/2020. i 2020/2021. gostujuća je predavačica na Sveučilištu u Mostaru (kolegij Ruska književnost prve polovice 20. stoljeća). Mentorirala je 50-ak diplomskih i završnih radova na studiju Ruskoga jezika i književnosti.

U registar znanstvenika upisana je pod brojem 265032.


Cjelovita bibliografija:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=265032


Zavod za znanost o književnosti:

http://www.ffzg.unizg.hr/slaven/istocna/zzk/Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2025 Ruske književne transformacije od 1990. do 2020. Suradnik
2021 - 2025 Ruske književne transformacije od 1990. do 2020. (Transform IP-2020-02-2441) Suradnik
2019 - 2016 Znanost o književnosti u 21. stoljeću: perspektive interdisciplinarnog razvoja Voditelj
2019 - 2016 Znanost o književnosti u 21. stoljeću: perspektive interdisciplinarnog razvoja
2019 - 2016 Znanost o književnosti u 21. stoljeću: perspektive interdisciplinarnog razvoja
2019 - 2016 Znanost o književnosti u 21. stoljeću: perspektive interdisciplinarnog razvoja
2019 - 2021 F. M. Dostoevskij u Hrvatskoj Suradnik
2017 - 2020 Ekonomski temelji hrvatske književnosti Suradnik
2014 - 2018 Neomitologizam u kulturi 20. i 21. stoljeća Suradnik

Ključni istraživački interes
 • ruska književnost i film
 • istočnoeuropski i srednjeeuropski kulturni prostor
 • proza ženskih spisateljica u Rusiji
 • studiji traume i sjećanja
 • kultura kasnog sovjetskog socijalizma
 • strategije dokumentarnog u književnosti
 • ruske književne i kulturne teorije
 • postkolonijalna čitanja postsovjetske kulture
 • feministička književna kritika
 • Lav Tolstoj
 • Gulag (književnost i film)
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Association for Slavic, East European and Eurasian Studies (ASEEES) (redovni član)
 • International Dostoevsky Society, International Dostoevsky Society (IDS) (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. ASEEES Convention, Association for Slavic, East European and Eurasian Studies (-, -)
 • 2019. East-Central European Literature in/as World Literature, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za mađarsku književnost i kulturalne studije i Centar za digitalnu humanistiku pri Sveučilištu Eötvös Loránd i Association for the Study of General Literature – ÁITK (-, -)
 • 2015. The Future(s) of (Post)Socialism, Stony Brook University (međunarodni, znanstveni)
 • 2015. Theorizing Myth, Trauma and Memory in Central and East European Cultural Spaces, Závod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Institut za mađarsku književnost i kulturalne studije (Sveučilište ELTE) (međunarodni, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Central European Cultures, Centar za izvrsnost, Sveučilište ELTE ,Budimpešta (Član uredničkog odbora)
 • Central European Cultures, Centar za izvrsnost, Sveučilište ELTE ,Budimpešta (Član uredničkog odbora)
 • Central European Cultures, Centar za izvrsnost, Sveučilište ELTE ,Budimpešta (Član uredničkog odbora)
Nagrade i priznanja
 • 2002. Nagrada Josipa Badalića za najboljeg studenta rusistike

Opis znanstvene djelatnosti

Znanstveni je interes usmjeren na književnoznanstvena, kulturološka, rodna i poredbena čitanja ruske književnosti i kulture. Bavi se ruskom književnošću, posebice druge polovice 20. stoljeća, stvaralaštvom ženskih autorica, popularnom kulturom, komparativnim dodirima, ruskom kritičkom teorijom i kulturalnim studijima, feminističkom književnom kritikom te studijima traume i sjećanja.

Bila je suradnica na dva projekta HRZZ, a trenutno je suradnica na projektu Ruske književne transformacije od 1990. do 2020. (HRZZ, 2020-2024, voditeljica: prof. dr. sc. Jasmina Vojvodić), u sklopu kojega u suvremenoj ruskoj knjiženovnosti i kulturi analizira sljedeće teme:

tekst i pamćenje / pamćenje kao tekst,
retrofuturizam,
trauma i metaproza,
nova refleksivnost,
kulturni recycling,
poetika novog intelektualizma
postsovjetsko kao postkolonijalno.

Objavila je dvije autorske monografije i pet uredničkih knjiga, od čega tri kod inozemnih izdavača (Praesens Verlag, Palgrave Macmillan, SUNY Press) te pripredila 10-ak znanstvenih monografija u okviru treće serije Biblioteke L književno-znanstvenih studija (suuredništvo Hrvatske sveučilišne naklade i Zavoda za znanost o književnosti). Objavila je 14 poglavlja u knjigama, 28 znanstvena rada i 30-ak stručnih i drugih radova. Mentorirala je 50-ak završnih i diplomskih radova na studiju Ruski jezik i književnost.

Objavila je i 15 prijevoda znanstvenih radova s engleskog, odnosno ruskog jezika, uz prijevod znanstvene monografije Mihaila Bahtina (Edicije Božičević, 2020), Bila je dugogodišnja suradnica na projektima Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“ (Leksikon književno-kulturnog nazivlja, Hrvatska književna enciklopedija, Hrvatska enciklopedija) te je sudjelovala u izradi Leksikona hrvatske književnosti. Djela (Školska knjiga, Zagreb).

Dosad je sudjelovala na 40-ak međunarodnih i domaćih znanstvenih konferencija, 12 radionica i okruglih stolova, održala je 5 gostujućih predavanja na domaćim i inozemnim sveučilištima te je 22 puta sudjelovala u programima popularizacije znanosti.

Recenzirala je nekoliko znanstvenih knjiga te je povremena ili stalna recenzentica za međunarodni zbornik Zadarski filološki dani i Riječki filološki dani te za znanstvene časopise Književna smotra, [sic] – Časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje, Anafora, Zbornika Matice srpske za slavistiku i CASCA – Časopis za društvene nauke, kulturu i umetnost.