Akademski stupanj
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
Konzultacije
ČETVRTKOM 11-12,30
Soba
B220
Telefon
4092118
E-mail
mmachata@ffzg.hr

Rođen 27. lipnja 1976. u Bratislavi (Slovačka). Godine 2000. diplomirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Komenskoga u Bratislavi prevoditeljski, dvopredmetni studij hrvatskog i njemačkog jezika obranivši rad "Tin Ujević - interpretácie vybraných básní a analýza ich prekladov do rôznych európskych jazykov". U rujnu 2006. godine nostrificirana mu je u Republici Hrvatskoj sveučilišna diploma te mu je priznata titula Magistar prevođenja. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu lektor je slovačkog jezika od akademske 2004./2005 godine (do 2007. vanjski suradnik). Održavao i/ili održava nastavu iz jezičnih vježbi, slovačke kulture i civilizacije i prijevodnih vježbi, hrvatsko-slovačkih kulturnih veza, funkcionalnih stilova i prevođenja i slovačkog jezika kao izbornog predmeta za neslovakiste. Od 2006. godine aktivno sudjeluje u organiziranju terenske nastave za studente slovakistike na FF u Zagrebu. Predsjednik je Društva hrvatsko-slovačkoga prijateljstva u Zagrebu. Aktivno surađuje i s Maticom slovačkom u Zagrebu za koju je izvodio niz znanstveno-popularnih predavanja o istaknutim osobnostima slovačke kulture i g. 2011. pridonio izdanju knjige studentskih prijevoda izabranih djela Martina Kukučína na hrvatski jezik pod naslovom Riđa junica i druge pripovijetka, izdali Matica slovačka u Zagrebu i FF press, 2011. (kao recenzent). Prevodi sa slovačkoga na hrvatski i obratno znanstvene i stručne tekstove te beletristiku. G. 2009. imenovan je ovlaštenim stalnim sudskim tumačem za slovački i njemački jezik. Prevodi usmeno sa slovačkoga na hrvatski i obratno simultano i konsekutivno za Hrvatski Sabor i druga državna tijela RH prilikom službenih posjeta slovačkih političara Hrvatskoj. U časopisima Quorum (20/2) i Književna revija (46/2) objavljeni su mu prijevodi pripovijedaka istaknutih slovačkih pisaca (Balla, Šikula, Mňačko, Puškáš, Závadová). Sudjeluje na znanstvenim skupovima u Hrvatskoj, Slovačkoj i Francuskoj. Glavna područja njegova znanstvenog interesa su poredbena lingvistika, translatologija i jezična politika. Autor je sveučilišnog udžbenika slovačkog jezika i kulture za razinu B2-C1 Po Slovensku po slovensky (FF press, Zagreb 2017).

Razdoblje Naziv Uloga

Ključni istraživački interes
  • translatologija
  • komparativna lingvistika
  • jezična politika
  • poučavanje stranih jezika
  • jezik i kultura
  • stilistika
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Društvo hrvatsko-slovačkoga prijateljstva Zagreb
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2019. Međunarodni znanstveni skup povodom 25 godina slovakistike u Zagrebu, Katedra za slovački jezik i književnost, Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
- Vplyv rozšírenia Európskej únie na lexiku slovenského a chorvátskeho jazyka, U Riječ, 11, 2005, sv. 2, 38–45. (prijevod naslova na hrvatski: Utjecaj širenja Europske unije na leksik slovačkoga i hrvatskoga jezika)

- Boje u hrvatskim i slovačkim kolokacijama, Riječ, 13, 2007, sv. 2, 99–107.

- Medzikultúrna kompetencia v príbuzných kultúrach a jazykoch. Zbornik iz skupa Inanua ad linguas hominesque reserata, Pariz, 2008., (s.118-128).

- Vplyv rozšírenia Európskej únie na lexiku slovenského a chorvátskeho jazyka (jazyková situácia po piatich rokoch), prijevod naslova na hrvatski: Utjecaj širenja Europske unije na leksik slovačkoga i hrvatskoga jezika ( jezična situacija nakon pet godina) Riječ, 16, 2010, sv. 3, 51-63.

- Euroslová v súčasnom slovenskom a chorvátskom jazyku, In: Inovacije u slavenskim jezicima, Zagreb, 2011., (s.85-98).

- Medzikultúrna komunikácia v "chorvátskych" dielach Martina Kukučína, In: Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach, Bratislava: UK, 2011 (s.275-286)

- Jazykový a kultúrny obraz Slovenska v Chorvátsku, Zbornik iz skupa Inanua ad linguas hominesque reserata IV., Pariz 2012, ISBN 978-80-558-0079-0 (prijevod naslova na hrvatski: Jezična i kulturna slika Slovačke u Hrvatskoj), (s.79-88).

- Bohuslav Šulek a jeho úspešný jazykový experiment z hľadiska komparatívnej lingvistiky 21. storočia (prijevod naslova na hrvatski: Bogoslav Šulek i njegov uspješan jezični eksperiment s motrišta komparativne lingvistike), In: Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata, Zagreb, 2013. (s.105-116).

- O prijevodu i prevođenju Čudnovatih zgoda šegrta Hlapića na slovački jezik, LIBRI et LIBERI, časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture, 2/2013, ISSN 1848-3488, Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti (HIDK), Zagreb 2013., (s.209-224)

- Hrvatsko-slovački i slovačko-hrvatski rječnik priručnika M. Bošnjak i L. Cvikić Hrvatski u malom prstu 1 (Croatian-Slovak and Slovak-Croatian Dictionary accompaning manual Hrvatski u malom prstu 1), Hrvatsko filološko društvo, 2013, Zagreb. 69 s., https://www.bib.irb.hr/652468 http://hfiloloskod.hr/images/HFD/Odjel_za_kulturu_hrvatskoga_jezika/HRumpko%20SLOVACKI_final.pdf

- Hrvatski i slovački frazemi (strukture pridjev + imenica) s komponentom boje. U P. Krejčí, E. Krejčová (ur.) Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě, Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Bulharským kulturním institutem v Praze, Brno, 235–244.

- Moje prevoditeljsko iskustvo u Hrvatskoj, Prevoditelj, Glasilo Hrvatskog društva znanstvenih i tehničkih prevoditelja br. 95, 12/2016, (s. 19 - 21).

- Po Slovensku po slovensky, udžbenik slovačkoga jezika i kulture za razinu B2 - C1, FF press, Zagreb 7/2017, ISBN 978-953-175-628-0, (276 s.).

- Analýza prekladov básne Tina Ujevića do slovenského, českého a nemeckého jazyka, Zbornik iz skupa "Kroatistika na Kijevskom nacionalnom sveučilištu "Taras Ševčenko: 25 godina specijalnosti", Kijev «Osvita Ukrajini», 2020., (s. 70 - 80)

- Kulturémy v prekladoch diela I.B.Mažuranićovej Priće iz davnine do slovenkého jazyka,, Zbornik iz skupa InterKult 2019, Izabrani radovi sa Pete međunarodne konferencije Interkulturalnost u obrazovanju 2019 održane 12. 10. 2019. godine u Novom Sadu, Novi Sad, 2020., ISBN 978-86-80707-74-7, (s.157-176), http://www.pzv.org.rs/images/pzv/files/2020/ZBORNIK%202019.pdf