Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
četvrtkom, 11.30-12.30
Soba
B-106
Telefon
01/4092-069
E-mail
mmalnar@ffzg.hr

Rođena je 1982. godine u Postojni, Republika Slovenija. Osnovnu školu završila je u Tršću, a opću gimnaziju u Čabru. Poslijediplomski doktorski studij kroatistike, smjer jezik, upisala je 2006. godine, a doktorirala 2012. godine. Bila je suradnicom na projektu Istraživanje hrvatske dijalektne frazeologije. Od siječnja 2020. godine suradnica je na projektu Lingvistička geografija Hrvatske u europskome okružju (LinGeH) koji financira Hrvatska zaklada za znanost, a od prosinca 2018. godine članica je radne skupine na međunarodnome projektu Općeslavenski lingvistički atlas (OLA). Od studenoga 2021. godine suradnica je na projektu Zavoda za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Istraživanje hrvatskih dijalekata i povijesti hrvatskoga jezika. Stručno se usavršavala na stipendiji na Filozofskom fakultetu u Ljubljani (2008.), a iste je godine sudjelovala na dijalektološkoj radionici u Poljskoj gdje se upoznala s radom poljskih i ruskih dijalektologa. U zvanje znanstvene suradnice izabrana je 2013. godine. Od listopada 2019. godine zaposlena je kao docentica na Katedri za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika. Izlaže na međunarodnim i domaćim skupovima. Bila je mentoricom na govorničkoj školi „Ivo Škarić“ (jednotjednom tečaju govorništva za darovite srednjoškolce koji organiziraju Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa). Područje njezina znanstvenoga interesa obuhvaća narječja hrvatskoga jezika i frazeologiju.

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - Lingvistička geografija Hrvatske u europskome okružju (LinGeH) Suradnik
2016 - 2020 Hrvatska dijalektna frazeologija Suradnik

Ključni istraživački interes
  • dijalektologija
  • kajkavsko narječje
  • frazeologija
  • geolingvistika
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2022. KOMPARATIVNOSLAVISTIČKE LINGVOKULTURALNE TEME 2, PRAGMATIKA I FRAZEOLOGIJA U KOMPARATIVNOSLAVISTIČKOM OKRUŽJU, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnost - Katedra za poljski jezik i književnost Odjel za hrvatsku i poredbenu frazeologiju Hrvatskoga filološkog društva (međunarodni, znanstveni)
  • 2021. 14. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima, Odbor za dijalektologiju Razreda za filološke znanosti HAZU, Zavod za lingvistička istraživanja HAZU, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (međunarodni, znanstveni)
  • 2020. Računalno jezikoslovlje i Zlatna formula hrvatskoga jezika, Odjel za matematiku i Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera (-, -)
  • 2019. Sedmi hrvatski slavistički kongres, Hrvatski slavistički odbor Hrvatskoga filološkog društva i Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
Od 31. prosinca 2006. godine bila je uključena u projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Istraživanje hrvatske dijalektne frazeologije (voditeljica: dr. sc. Mira Menac-Mihalić, red. prof.). U sklopu projekta provodila je terenska istraživanja na području Gorskoga kotara, a dio rezultata prikupljene građe obradila je i u doktorskome radu. Od siječnja 2020. godine suradnica je na projektu Lingvistička geografija Hrvatske u europskome okružju (LinGeH) koji financira Hrvatska zaklada za znanost, a od prosinca 2018. godine članica je radne skupine na međunarodnome projektu Općeslavenski lingvistički atlas (OLA). Od studenoga 2021. godine suradnica je na projektu Zavoda za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Istraživanje hrvatskih dijalekata i povijesti hrvatskoga jezika.
U srpnju 2008. godine usavršavala se na dijalektološkoj radionici u Poljskoj, a iste je godine u okviru CEEPUS stipendije bila na usavršavanju u Ljubljani (Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani).
Posebna područja njezina stručnog i znanstvenog interesa predstavljaju kajkavski govori, posebice govori Gorskoga kotara, te frazeologija. Samostalno ili u suautorstvu objavljuje u znanstvenim časopisima te sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima.