Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
po dogovoru mailom
Soba
B-106
Telefon
01/4092-069
E-mail
mmalnar@ffzg.hr

Rođena je 1982. godine u Postojni, Republika Slovenija. Osnovnu školu završila je u Tršću, a opću gimnaziju u Čabru. Poslijediplomski doktorski studij kroatistike, smjer jezik, upisala je 2006. godine, a doktorirala 2012. godine. Bila je suradnicom na projektu Istraživanje hrvatske dijalektne frazeologije. Od siječnja 2020. godine suradnica je na projektu Lingvistička geografija Hrvatske u europskome okružju (LinGeH) koji financira Hrvatska zaklada za znanost, a od prosinca 2018. godine članica je radne skupine na međunarodnome projektu Općeslavenski lingvistički atlas (OLA). Stručno se usavršavala na stipendiji na Filozofskom fakultetu u Ljubljani (2008.), a iste je godine sudjelovala na dijalektološkoj radionici u Poljskoj gdje se upoznala s radom poljskih i ruskih dijalektologa. U zvanje znanstvene suradnice izabrana je 2013. godine. Od listopada 2019. godine zaposlena je kao docentica na Katedri za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika. Izlaže na međunarodnim i domaćim skupovima. Bila je mentoricom na govorničkoj školi „Ivo Škarić“ (jednotjednom tečaju govorništva za darovite srednjoškolce koji organiziraju Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa). Područje njezina znanstvenoga interesa obuhvaća narječja hrvatskoga jezika i frazeologiju.

Od 31. prosinca 2006. godine bila je uključena u projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Istraživanje hrvatske dijalektne frazeologije (voditeljica: dr. sc. Mira Menac-Mihalić, red. prof.). U sklopu projekta provodila je terenska istraživanja na području Gorskoga kotara, a dio rezultata prikupljene građe obradila je i u doktorskome radu. Od siječnja 2020. godine suradnica je na projektu Lingvistička geografija Hrvatske u europskome okružju (LinGeH) koji financira Hrvatska zaklada za znanost, a od prosinca 2018. godine članica je radne skupine na međunarodnome projektu Općeslavenski lingvistički atlas (OLA).
U srpnju 2008. godine usavršavala se na dijalektološkoj radionici u Poljskoj, a iste je godine u okviru CEEPUS stipendije bila na usavršavanju u Ljubljani (Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani).
Posebna područja njezina stručnog i znanstvenog interesa predstavljaju kajkavski govori, posebice govori Gorskoga kotara, te frazeologija. Samostalno ili u suautorstvu objavljuje u znanstvenim časopisima te sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima.