Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
Konzultacije

Soba
C-205
Telefon
01/4192-169
E-mail
imarkic@ffzg.hr

Dr. sc. Ivan Markić, (matični broj znanstvenika 309086) rođen je 1984. godine u Zadru, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Godine 2002. upisao je studij povijesti i pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zadru, a diplomirao je 2007. godine. Iste godine upisao je poslijediplomski doktorski studij pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2008. godine zaposlen je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na radnom mjestu znanstvenog novaka u sklopu znanstvenog projekta Kurikulum socijalnih kompetencija i odnosa u školi (voditelj: prof. dr. sc. Vlatko Previšić). Doktorski rad pod naslovom „Međusobna povezanost nastavnih strategija i razvoja socijalne kompetencije učenika“ izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc. Vlatka Previšića obranio je 30. rujna 2014. godine i stekao zvanje doktora društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija, grana didaktika. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika izabran je Odlukom Matičnog odbora za područje društvenih znanosti, polje pedagogije, 2015., u znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je 2016. godine a u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora izabran je 2022. godine. Na Odsjeku za pedagogiju nositelj je kolegija Didaktičke teorije, Temeljna nastavna umijeća i Školski i razredni menadžment, a sudjeluje u izvedbi seminarskog dijela nastave iz kolegija Didaktika te Alternativne pedagoške ideje i škole. Od 2016. godine aktivno je uključen u rad Centra za obrazovanje nastavnika Filozofskog fakulteta, gdje je sunositelj kolegija Didaktika i Školski podsustavi te samostalni nositelj kolegija Temeljna nastavna umijeća na programu dopunske izobrazbe za nastavnike. Od 2016. godine uključen je u rad Hrvatskog vojnog učilišta Dr. Franjo Tuđman, gdje izvodi nastavu iz kolegija Vojna pedagogija (nositelj kolegija). Od ak. god. 2019./2020. do ak. god. 2021./2022. bio je voditelj Katedre za didaktiku i školsku pedagogiju na Odsjeku za pedagogiju. Objavio je više znanstvenih i stručnih članaka, sudjelovao na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima iz područja pedagogije (Hrvatska, Mađarska, Srbija, Malta, Portugal, Italija, Češka, Cipar) te vodio interni institucionalni projekt pod nazivom Odnosi među učenicima u razrednoj hijerarhiji (2018. i 2019. godina). Sudjelovao je i na brojnim stručnim skupovima za stručne suradnike pedagoge u Republici Hrvatskoj. Recenzent je više znanstvenih radova i pedagoških publikacija. Bio je mentor na dvadesetak obranjenih diplomskih radnji. Više je puta sudjelovao u povjerenstvima za obranu doktorskih radnji kao predsjednik i/ili član povjerenstva. Član je državnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita za stručne suradnike pedagoge u srednjim školama.

Razdoblje Naziv Uloga
2019 - 2019 Odnosi među učenicima u razrednoj hijerarhiji - nastavak projekta Voditelj
2018 - 2018 Odnosi među učenicima u razrednoj hijerarhiji Voditelj

Ključni istraživački interes
  • Didaktika
  • Školska pedagogija
  • Vojna pedagogija
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko pedagogijsko društvo (Član)

Opis znanstvene djelatnosti
https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/309086