Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
četvrtak 10.00-11.00
Soba
B-106
Telefon
+385 1 4092 069
E-mail
mmenac@ffzg.hr

Prof. dr. sc. Mira Menac-Mihalić rođena je 1954. u Zagrebu. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1978. diplomirala je Jugoslavenske jezike i književnosti i Ruski jezik i književnost. Kao izvrsna studentica 1977. dobila je Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorski rad Čakavska morfologija i morfološka akcenatska tipologija obranila je 1986. godine. Od 1978. do 1980. radila je u Zavodu za jezik Instituta za filologiju i folkloristiku (danas Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje), među ostalim na Rječniku hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, bavila se dijalektologijom i onomastikom. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Odsjek za kroatistiku, Katedra za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika) radi od 1980. kao asistentica, od 1990. kao docentica, od 2006. kao izvanredna, od 2010. kao redovita profesorica, a od 2017. kao redovita profesorica u trajnome zvanju. Predaje Hrvatsku dijalektologiju i više izbornih kolegija, između ostaloga Hrvatsku dijalektnu leksikologiju i kolegij Iz hrvatske dijalektne akcentuacije. Sudjeluje u radu poslijediplomskih studija. Pod njezinim mentorstvom prikupljen je velik broj snimaka hrvatskih organskih govora i napravljena bogata fonoteka, napisano je nekoliko stotina dodiplomskih i diplomskih radova u kojima se na svim razinama analizira terenski prikupljena dijalektna građa, obranjeno je više desetaka magistarskih i doktorskih radova. Bila je predstojnica Katedre za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika (od 1999. do 2008.), zamjenica pročelnika Odsjeka za kroatistiku (od 2002. do 2004. i od 2006. do 2008.) te pročelnica Odsjeka za kroatistiku (od 2008. do 2010.). Stručno se usavršavala u Bugarskoj, Makedoniji i Sloveniji. Pozivana je na gostovanja i predavanja u Austriju, Makedoniju, Sloveniju, Poljsku i SAD. Surađivala je na projektima glavnoga istraživača akademika Milana Moguša Kompjutorska obrada hrvatskoga književnog jezika i Istraživanje hrvatskih dijalekata. Bila je voditeljica znanstveno-istraživačkoga projekta MZOS-a Istraživanje hrvatske dijalektne frazeologije i projekta Ministarstva kulture Digitalizacija i zaštita snimaka hrvatskih govora kao dijela hrvatske nematerijalne kulturne baštine. Više desetljeća bavi se geolingvistikom surađujući na međunarodnome projektu Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ELA) glavnoga istraživača akademika Dalibora Brozovića te na međunarodnome projektu HRZZ voditelja akademika Ranka Matasovića Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ELA) kao članica hrvatskoga i međunarodnoga povjerenstva Općeslavenskoga lingvističkog atlasa i redakcije Općeslavenskoga lingvističkog atlasa. Sudjelovala je na radnim zasjedanjima Međunarodnoga povjerenstva Općeslavenskoga lingvističkog atlasa u mnogim slavenskim zemljama i Njemačkoj. Surađivala je svojim kartama u knjigama drugih zemalja te je priređivala, redigirala i interpretirala hrvatsku dijalektnu građu za karte drugih autora. Izradila je (sama ili u suautorstvu) uopćavajuću kartu i niz fonetskih i leksičkih karata te komentara za 850 punktova slavenskih jezika. Riječ je o kartama i tekstovima objavljenim u Varšavi i Moskvi (Leksičko-tvorbena serija) te u Moskvi, Skoplju i Zagrebu (Fonetsko-gramatička serija). Bila je zamjenica glavnoga urednika i izvršna urednica toma Oбщеславянский лингвистический атлас, Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4 a, Рефлексы *ъ, *ь, tiskanoga u Zagrebu. Uključena je u međunarodni projekt Kroatisches Kultur-und Dokumentationszentrum – istraživanja hrvatskih govora u Gradišću. Objavila je četiri knjige frazeološko-dijalektološkoga niza: Frazeologija novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj 2005., Frazeologija križevačko-podravskih kajkavskih govora s rječnicima (u suautorstvu s J. Maresić) 2008., Frazeologija splitskoga govora s rječnicima (u suautorstvu s A. Menac) 2011. i Frazemi i poslovice u dalmatinsko-venecijanskom govoru Splita u 20. stoljeću (u suautorstvu s A. Menac) 2014. Peta knjiga Ozvučena čitanka iz hrvatske dijalektologije (u suautorstvu s A. Celinić) sastoji se od nosača zvuka (sa zvučnim primjerima iz 40 hrvatskih punktova) i knjige u kojoj su odgovarajući tekstovi, analize i rječnici. Za knjigu Frazeologija novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj : S Rječnikom frazema i Značenjskim kazalom s popisom sinonimnih frazema) – u kojoj je obradila više od 4000 frazema iz 14 novoštokavskih ikavskih govora, donoseći i rječnik te popis sinonimnih frazema – dobila je Nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2005. za područje filoloških znanosti.

Bila je voditeljica znanstveno-istraživačkoga projekta MZOS Istraživanje hrvatske dijalektne frazeologije.
Ministarstvo kulture podupiralo je 2010/2011. njezin projekt Digitalizacija i zaštita snimaka hrvatskih govora kao dijela hrvatske nematerijalne kulturne baštine u okviru programa digitalizacije arhivske, knjižničke i muzejske građe.
Više od 30 godina surađuje u međunarodnom projektu Općeslavenski lingvistički atlas, kao članica hrvatskoga i međunarodnog povjerenstva i Redakcije. Sudjelovala je na radnim zasjedanjima Međunarodnoga povjerenstva u mnogim slavenskim zemljama i Njemačkoj. Surađivala je svojim kartama u knjigama drugih zemalja i priređivala, redigirala i interpretirala našu dijalektnu građu za karte drugih autora. Izradila je (sama ili u suautorstvu) uopćavajuće, fonetske i leksičke karte te komentare za 850 punktova slavenskih jezika, objavljenih u Varšavi, u Moskvi, Skopju i Zagrebu. Suradnica je na projektu Zaklade za znanost
Kao suradnik na HRZZ projektu Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ELA) izrađuje opće, fonetske, morfološke i leksičke karte, organizira, ispravlja i interpretira hrvatsku dijalektnu građu.
Objavila je četiri knjige frazeološko-dijalektološkoga niza: Frazeologija novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj 2005., Frazeologija križevačko-podravskih kajkavskih govora s rječnicima (sa suautoricom J. Maresić) 2008., Frazeologija splitskoga govora s rječnicima (u suautorstvu s A. Menac) 2011. te Frazemi i poslovice u dalmatinsko-venecijanskom govoru Splita u 20. stoljeću (u suautorstvu s A. Menac) 2014.
Peta knjiga Ozvučenu čitanku iz hrvatske dijalektologije (u suautorstvu s A. Celinić) sastoji se od nosača zvuka (sa zvučnim primjerima iz 40 hrvatskih punktova) i knjige u kojoj su odgovarajući tekstovi, analize i rječnici.
Recenzenzirala je knjige, radove u časopisima i zbornicima te tri znanstvena projekta. Sudjelovala je u radu nekoliko desetaka povjerenstava. Predsjednica je Odbora za dijalektologiju i članica Odbora za leksikografiju Razreda za filologiju HAZU, gdje sudjeluje u organiziranju znanstvenih skupova.