Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
ponedjeljak, 10.00-11.00
Soba
F320
Telefon
01/4092-342
E-mail
iolujic@ffzg.hr

Ivana Olujić rođena je 1976. u Sinju. Osnovnu i srednju školu pohađala je u Splitu. 1995. upisala se na studij povijesti i hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu. Tijekom studija pohađala je fakultativni tečaj rumunjskoga jezika te ljetne škole rumunjskoga jezika i kulture.
Po završetku studija radila je u nekoliko splitskih osnovnih škola te kao lektorica u izdavaštvu, a zatim u Austriji kao asistentica u nastavi hrvatskoga jezika u gimnazijama u Gradišću.
Od 2004. godine zaposlena je na Filozofskom fakultetu, na Katedri za rumunjski jezik i književnost. Naslov doktora znanosti stekla je 2012., obranivši doktorsku radnju “Posljednja noć ljubavi, prva noć rata Camila Petrescua u usporedbi s Gigom Barićevom Milana Begovića”. U znanstveno zvanje znanstvene suradnice izabrana je 2013., a u znanstveno-nastavno zvanje docentice 2016.
Akademsku godinu 2006./2007. provela je na Sveučilištu u Bukureštu, kao lektorica hrvatskoga jezika.
Aktivno prevodi književnost, najvećim dijelom suvremenu. Redovito sudjeluje na znanstvenim skupovima i objavljuje znanstvene radove.

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Kajkavci i Šokcu u rumunjskom Banatu 2 Voditelj
2021 - 2021 Kajkavci i Šokci u rumunjskom Banatu 1 – prikupljanje podataka

Ključni istraživački interes
 • rumunjska književnost
 • hrvatska književnost
 • kontaktna lingvistika
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Društvo hrvatskih književnih prevodilaca (DHKP) (redovni član)
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2022. Al XV-lea Congres Internațional de Istorie a Presei - Presa romănească din diasporă și exil, Odsek za rumunistiku, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu Asociația română de istorie a presei (međunarodni, znanstveni)
 • 2022. la A XXI-a ediție a Simpozionului internațional al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”. Interferenţe culturale, lingvistice și geopolitice în spațiul românesc, Institutul de Filologie Română „A. Philippide” Asociaţia Culturală „A. Philippide” (međunarodni, znanstveni)
 • 2020. Simpozionul internaţional Identitate şi ideologie. Limba şi literatura română în paradigma culturală contemporană, Institutul de Filologie Română „A. Philippide” (međunarodni, znanstveni)
 • 2019. 100 godina zagrebačke romanistike: tradicija, kontakti, perspektive, Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu (međunarodni, znanstveni)
 • 2018. Okrugli stol povodom stogodišnjice ujedinjenja Rumunjske, Odsjek za romanistiku, Katedra za rumunjski jezik i književnost (domaći, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (gostujući urednik)
 • Verso: dvojezični rumunjsko-hrvatski časopis za kulturu, Udruga za promociju kulture i umjetnosti "Nomad" ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Verso: dvojezični rumunjsko-hrvatski časopis za kulturu, Udruga za promicanje kulture i umjetnosti "Nomad" ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Verso: dvojezični rumunjsko-hrvatski časopis za kulturu, Udruga za promicanje kulture i umjetnosti "Nomad" ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb ,Zagreb (gostujući urednik)
 • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb ,Zagreb (gostujući urednik)

Opis znanstvene djelatnosti

Znanstveni radovi:
1. Radosavljević, Petar; Olujić, Ivana. Rumunjski jezik na rumunjskim internetskim stranicama // JEZIK I MEDIJI - Jedan jezik : više svjetova / Granić, Jagoda (ur.). Zagreb - Split : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku - HDPL, 2006. 593-601.
2. Olujić, Ivana. Lažni parovi - gradišćanskohrvatski i karaševskohrvatski prema standardnom hrvatskom. // Strani jezici. 35 (2006) , 1; 29-36
3. Olujić, Ivana. O conexiune între folclorul literar românesc şi cel croat // Identitatea culturală românească în contextul integrării europene / Clim, Marius-Radu; Ichim, Ofelia; Manea, Laura; Olariu, Florin-Teodor (ur.). Iaşi: Editura Alfa, 2006. 693-702.
4. Novak-Milić, Jasna; Olujić, Ivana; Radosavljević, Petar. Utjecaj bajaškoga na usvajanje hrvatskoga // Drugi jezik hrvatski: poučavanje hrvatskoga kao nematerinskoga jezika u predškoli i školi s posebnim osvrtom na poučavanje govornika bajaškoga romskoga: priručnik s radnim listovima / Cvikić, Lidija (ur.). Zagreb: Profil International, 2007. Str. 132-139.
5. Novak Milić, Jasna; Olujić, Ivana; Cvikić, Lidija. Praktični dio // Drugi jezik hrvatski: poučavanje hrvatskoga kao nematerinskoga jezika u predškoli i školi s posebnim osvrtom na poučavanje govornika bajaškoga romskoga : priručnik s radnim listovima / Cvikić, Lidija (ur.). Zagreb : Profil International, 2007. Str. 182-201.
6. Olujić, Ivana; Radosavljević, Petar. Jezik Roma Bajaša // Drugi jezik hrvatski: poučavanje hrvatskoga kao nematerinskoga jezika u predškoli i školi s posebnim osvrtom na poučavanje govornika bajaškoga romskoga : priručnik s radnim listovima / Cvikić, Lidija (ur.). Zagreb : Profil International, 2007. Str. 102-110.
7. Olujić, Ivana; Radosavljević, Petar. Mali rječnik bajaškoga // Drugi jezik hrvatski: poučavanje hrvatskoga kao nematerinskoga jezika u predškoli i školi s posebnim osvrtom na poučavanje govornika bajaškoga romskoga : priručnik s radnim listovima / Cvikić, Lidija (ur.). Zagreb : Profil, 2007. Str. 111-126.
8. Olujić, Ivana; Bošnjak Botica, Tomislava. Rumunjsko-hrvatski lažni parovi // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 33 (2007); 305-324.
9. Olujić, Ivana. Graiurile croaţilor din Caraşova şi satele caraşovene în interferenţă cu limba română // Români majoritari/ Români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice / Botoşineanu, Luminiţa ; Dănilă, Elena ; Holban, Cecilia ; Ichim, Ofelia (ur.).Iaşi : Editura Alfa, 2007. 313-319.
10. Olujić, Ivana. Karaševski Hrvati u Rumunjskoj - jezici i identiteti // Jezik i identiteti / Granić, Jagoda (ur.). Zagreb - Split : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2007. 401-410.
11. Olujić, Ivana. Renesansna drama Robinja kao izvor za modernistički roman Giga Barićeva // Romanoslavica. XLIV (2009); 149-157.
12. Olujić, Ivana. Problem srednjega roda u govoru Hrvata iz Karaševa // LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik. 2 (2009), 8; 155-169.
13. Olujić, Ivana. Percepcija kakofonije u javnoj komunikaciji rumunjskim jezikom // Lingvistika javne komunikacije: Sociokulturni, pragmatički i stilistički aspekti / Brdar, Mario ; Omazić, Marija ; Belaj, Branimir ; Kuna, Branko (ur.). Zagreb - Osijek : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku ; Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, 2009. 303-311.
14. Olujić, Ivana; Radosavljević, Petar. Tri bajaškoromske priče iz Hrvatske - književni, kulturološki i jezikoslovni elementi // Jezik, kultura i književnost u suvremenom svijetu (zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem Međimurski filološki dani II. održanoga u Čakovcu 26. travnja 2013. / Turza-Bogdan, Tamara ; Legac, Vladimir ; Kos-Lajtman, Andrijana ; Filipan-Žignić, Blaženka ; Blažeka, Đuro (ur.).Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015. 165-182.
15. Bošnjak Botica, Tomislava; Olujić, Ivana. O stvaranju naziva za boje u hrvatskom i rumunjskom jeziku te govoru Karaševa. // Romanoslavica. LII (2016) , 2; 7-22.16. Vindecarea traumelor familiale în două romane contemporane: „Fata din casa vagon” de Ana Maria Sandu și „Unterstadt” de Ivana Šojat-Kuči. // Intertext. 47/48 (2018) , 3/4; 127-136
Cjeloviti popis na: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=272875