Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
Četvrtkom od 11 do 12 i 30
Soba
B-318
Telefon
01/4092-092
E-mail
ibasic@ffzg.hr

Iva Bašić rođena je 8. veljače 1988. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju općeg smjera. Preddiplomski studij fonetike i opće lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završila je 2009. godine, a 2011. godine diplomirala je na diplomskom studiju, na dvama modulima studija opće lingvistike (primijenjena i opća lingvistika) te na dvama modulima studija fonetike (rehabilitacija govora i slušanja te znanstveno usmjerenje). Na preddiplomskom studiju bila je demonstratorica Odsjeka za fonetiku na kolegijima, a 2009. godine dobila je Rektorovu nagradu. Na diplomskom studiju primala je stipendiju Grada Zagreba. Od 2012. godine radi kao znanstvena novakinja/asistentica Odsjeka za fonetiku, na znanstvenom projektu Forenzična fonetika: slušno prepoznavanje i zvučna analiza glasova. Od 2014. do 2018. godine bila je članica pet manjih projekata, odnosno kratkoročnih financijskih potpora Sveučilišta: Forenzička fonetika 1-5. Od 2012. do 2018. godine studirala je na poslijediplomskom doktorskom studiju lingvistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Doktorirala je u prosincu 2018. g. s radom „Akustička analiza općeprihvaćenoga hrvatskoga i srpskog govora“. Sudjeluje u izvođenju preddiplomske i diplomske nastave na kolegijima Ortoepija hrvatskoga jezika I, Metodika fonetske njege glasa i izgovora – individualni pristup i Neverbalna komunikacija. U okviru djelatnosti Odjela za fonetiku Hrvatskog filološkog društva, čija je članica od 2013. godine, sudjelovala je kao mentorica u govorničkoj školi „Ivo Škarić“ za darovite srednjoškolce. U prosincu 2014. godine bila je na stručnom usavršavanju u Yorku (UK) u forenzičkome fonetskom laboratoriju JP French Associates pod mentorstvom prof. Petera Frencha, na Sveučilištu u Yorku u forenzičkom laboratoriju na Odsjeku za lingvistiku te u policijskom forenzičkom laboratoriju Metropolitan Police London. Sudjelovala je na desetak međunarodnih i domaćih konferencija s međunarodnim sudjelovanjem te je održala četiri javna predavanja (na Fonološkim susretima, u Zagrebačkome lingvističkome krugu, na FFZG-u povodom Svjetskoga dana glasa te na godišnjoj Skupštini Hrvatskoga filološkoga društva). Objavila je desetak izvornih znanstvenih te stručnih radova iz područja forenzične fonetike, ortoepije hrvatskoga jezika te kliničke fonetike.

1. Bašić, Iva. Akustička analiza općeprihvaćenoga hrvatskoga i srpskog govora – formantska analiza i mjere fundamentalne frekvencije 2018., doktorska disertacija, Filozofski fakultet, Zagreb
2. Bašić, Iva; Grković, Daša. Naglašavanje posuđenica iz španjolskoga jezika kod vokalnih profesionalaca HRT-a // Jezik i njegovi učinci / Stolac, Diana ; Vlastelić, Anastazija (ur.).Zagreb: Srednja Europa, 2018. str. 33-46 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
3.Biočina, Zdravka; Varošanec-Škarić, Gordana; Bašić, Iva. Prozodijski sustav Pražnica // Fluminensia, 30 (2018), 1; 103-126 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
4.Bašić, Iva. XXXI. međunarodni znanstveni skup HDPL-a "Jezik i njegovi učinci" // Govor : časopis za fonetiku, 34 (2017), 1; 95-98 (međunarodna recenzija, prikaz, stručni)
5. Bašić, Iva; Grković, Daša. Naglašavanje posuđenica iz španjolskoga jezika u hrvatskim rječnicima // Govor : časopis za fonetiku, 34 (2017), 1; 71-90 (međunarodna recenzija, članak, stručni)
6. Varošanec-Škarić, Gordana; Bašić , Iva; Kišiček , Gabrijela. Comparison of vowel space of male speakers of Croatian, Serbian and Slovenian language // 26th Annual Conference of the International Association for Forensic Phonetics and Acoustics / Varošanec-Škarić, Gordana ; Runjić Stoilova , Anita (ur.). Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 2017. str. 142-146 (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
7. Grković , Daša; Bašić , Iva. Radio i televizija u naglašavanju // Jezik i njegovi učinci / Stolac , Diana ; Vlastelić , Anastazija (ur.).
Zagreb: HDPL: Srednja Europa, 2017. str. 41-41 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
8. Biočina, Zdravka; Bašić , Iva; Varošanec-Škarić , Gordana. Prozodijski sustav Pražnica // Jezik i njegovi učinci / Stolac , Diana ; Vlastelić , Anastazija (ur.). Zagreb: HDPL: Srednja Europa, 2017. str. 26-26 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
9. Varošanec-Škarić, Gordana; Pavić, Iva. Problem ćirilice u Vukovaru kroz prizmu suvremene retorike // Šesti hrvatski slavistički kongres Zbornik radova 1 / Botica, Stipe ; Nikolić, Davor ; Tomašić, Josipa ; Vidović Bolt, Ivana (ur.).
Zagreb: Redak d.o.o., 2016. str. 203-212 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), stručni)
10.
Varošanec-Škarić, G.; Bašić, I.; Kišiček, G.
Usporedba akustičkih vrijednosti vokalskih formanata prihvaćenoga izgovora hrvatskih i srpskih muških govornika mlađe dobne skupine // Istraživanja govora: Deveti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem / Lazić, Nikolaj ; Pletikos Olof, Elenmari (ur.).
Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 2016. str. 108-109 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
11. Grković, Daša; Bašić, Iva. Naglašavanje riječi iz španjolskoga jezika u hrvatskim rječnicima i naglasnim priručnicima // Istraživanja govora: Deveti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem / Lazić, Nikolaj ; Pletikos Olof, Elenmari (ur.).
Zagreb: Tiskara Rotim i Market, 2016. str. 43-44 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
12. Sokolić, Nikolina; Grković, Daša; Pavić, Iva. Barselona ili Barfelona? // Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja : zbornik radova 29. međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL-a) : zbornik radova / Udier, Sanda Lucija ; Cergol Kovačević, Kristina (ur.). Zagreb: Srednja Europa ; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2016. str. 409-425 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
13. Varošanec-Škarić, Gordana; Bašić, Iva. Acoustic characteristics of Croatian cardinal vowel formants (F1, F2 and F3) // Proceedings - Speech and Language 2015 / Sovilj, Mirjana ; Subotić, Miško (ur.). Beograd: Draslar Partner, 2015. str. 41-49 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
14. Pavić, Iva; Grković, Daša; Sokolić, Nikolina. Ortoepska prilagodba španjolskih imena u hrvatskom jeziku // Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja / Udier, Sanda Lucija ; Cergol Kovačević, Kristina (ur.).
Zagreb: Srednja Europa, 2015. str. 571-582 (poster, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
15. Sokolić, Nikolina; Pavić, Iva. Glasova kvaliteta poljskih govornika hrvatskoga jezika na početnoj i naprednoj razini // Hrvatski kao drugi i strani jezik - V. HIDIS Zagreb, Hrvatska, 2014. (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
16. Varošanec-Škarić, Grodana; Pavić, Iva. Problem ćirilice u Vukovaru kroz prizmu suvremene retorike // Knjiga sažetaka: Šesti slavistički kongres / Botica, Stipe ; Nikolić, Davor ; Tomašić, Josipa (ur.).
Vinkovci - Vukovar - Zagreb: Proventus natura, Cerna, 2014. str. 258.-259. (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
17. Varošanec-Škarić, Gordana; Pavić, Iva; Kišiček, Gabrijela. Indeksi sličnosti i različitosti kod govornika hrvatskoga jezika u nefiltriranim i filtriranim uvjetima // Suvremena lingvistika, 40 (2014), 77; 61-76 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
18. Varošanec-Škarić, Gordana; Pavić, Iva; Kišiček, Gabrijela. Comparison of similarity and dissimilarity indices between speech samples in filtered and non- filtered conditions for the speakers of the Croatian language // 23rd CONFERENCE of IAFPA
Zürich, Švicarska, 2014. (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
19. Varošanec-Škarić, Gordana; Pavić, Iva; Kišiček, Gabrijela. Indeksi sličnosti i razlike kod govornika hrvatskoga jezika u nefiltriranim i filtriranim uvjetima // Istraživanja govora / Vlašić Duić, Jelena ; Varošanec-Škarić, Gordana (ur.).
Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 2013. str. 91-93 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
20. Pavić, Iva; Sokolić, Nikolina. Sociofonetski pristup naglašavanju stranih toponima u hrvatskome jeziku // Istraživanja govora / Vlašić Duić, Jelena ; Varošanec-Škarić, Gordana (ur.). Zagreb: Tiskara Rotim i Market, 2013. str. 78-79 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
21. Pavić, Iva. Prikaz knjige Douglasa Couplanda "Marshall McLuhan: Nemate vi pojma o mojemu djelu!" // Govor, XXIX. (2012), 2.; 187-191 (podatak o recenziji nije dostupan, prikaz, ostalo)