Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
Ponedjeljkom od 10:00 do 11:00 h i na: ibasic@ffzg.hr
Soba
B 318
Telefon
01/4092092
E-mail
ibasic@ffzg.hr

Iva Bašić rođena je 8. veljače 1988. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju općeg smjera. Preddiplomski studij fonetike i opće lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završila je 2009. godine, a 2011. godine diplomirala je na diplomskom studiju, na dvama modulima studija opće lingvistike (primijenjena i opća lingvistika) te na dvama modulima studija fonetike (rehabilitacija govora i slušanja te znanstveno usmjerenje). Na preddiplomskom studiju bila je demonstratorica Odsjeka za fonetiku na kolegijima, a 2009. godine dobila je Rektorovu nagradu. Na diplomskom studiju primala je stipendiju Grada Zagreba. Od 2012. godine radi kao znanstvena novakinja/asistentica Odsjeka za fonetiku, na znanstvenom projektu Forenzična fonetika: slušno prepoznavanje i zvučna analiza glasova. Od 2014. do 2018. godine bila je članica osam kratkoročnih financijskih potpora Sveučilišta. Od 2012. do 2018. godine studirala je na poslijediplomskom doktorskom studiju lingvistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Doktorirala je u prosincu 2018. g. s radom „Akustička analiza općeprihvaćenoga hrvatskoga i srpskog govora“. Sudjeluje u izvođenju preddiplomske i diplomske nastave na kolegijima Ortoepija hrvatskoga jezika I, Metodika fonetske njege glasa i izgovora – individualni pristup, Govorništvo, Neverbalna komunikacija i Forenzična fonetika. U okviru djelatnosti Odjela za fonetiku Hrvatskog filološkog društva, čija je članica od 2013. godine, sudjelovala je kao mentorica u govorničkoj školi „Ivo Škarić“ za darovite srednjoškolce. U prosincu 2014. godine bila je na stručnom usavršavanju u Yorku (UK) u forenzičkome fonetskom laboratoriju JP French Associates pod mentorstvom prof. Petera Frencha, na Sveučilištu u Yorku u forenzičkom laboratoriju na Odsjeku za lingvistiku te u policijskom forenzičkom laboratoriju Metropolitan Police London. Sudjelovala je na 15-ak međunarodnih i domaćih konferencija s međunarodnim sudjelovanjem te je održala četiri javna predavanja (na Fonološkim susretima, u Zagrebačkome lingvističkome krugu, na FFZG-u povodom Svjetskoga dana glasa te na godišnjoj Skupštini Hrvatskoga filološkoga društva). Objavila je desetak izvornih znanstvenih te stručnih radova iz područja forenzične fonetike, ortoepije hrvatskoga jezika te kliničke fonetike.

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Fonetska analiza korpusa atipičnih glasova Suradnik
2021 - 2021 Zvučna baza hrvatskoga govora Suradnik
2020 - 2020 Vrste disfluentnosti i strategija prekidanja u javnome govoru Suradnik
2019 - 2019 Punjači i disfluentnosti u surječju forenzične fonetike Suradnik
2018 - 2018 Forenzična fonetika – međujezični i idiosinkratični prozodijski parametri Suradnik
2017 - 2017 Forenzička fonetika 5: Usporedba akustičkih parametara općega hrvatskoga izgovora s dijalektalnim izgovorom i drugim jezicima Suradnik
2016 - 2016 Forenzička fonetika 4: Mjere fundamentalne frekvencije (f0) hrvatskih i srpskih govornika Suradnik
2015 - 2015 Forenzička fonetika 3: Mjere fundamentalne frekvencije (f0) muških govornika Suradnik
2014 - 2014 Forenzička fonetika 2: standardiziranje zvučnih postupaka Suradnik
2013 - 2013 Forenzička fonetika: standardiziranje zvučnih postupaka Suradnik

Ključni istraživački interes
  • Forenzična fonetika
  • Ortoepija hrvatskoga jezika
  • Neverbalna komunikacija
  • Njega glasa
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko filološko društvo, Hrvatsko filološko društvo - Odjel za fonetiku (Član)
  • Hrvatska verbotonalna udruga, Poliklinika SUVAG (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2022. Istraživanja govora, Odsjek za fonetiku, Filozofski fakultet u Zagrebu (međunarodni, znanstveni)
  • 2019. Istraživanja govora (IG2019), Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva; Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
  • 2016. Istraživanja govora (IG2016), Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva; Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
1. Varošanec-Škarić, Gordana; Stevanović, Siniša; Bašić, Iva. Comparative perceptual evaluation and acoustic voice analysis of a transgender client male to female before and after laser-assisted voice adjustment surgery // Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 57 (2021), 1; 40-55 doi:10.31299/hrri.57.1.2 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni).
2. Bašić, Iva. 10. međunarodni znanstveni skup Istraživanja govora. Zagreb, Hrvatska, od 5. do 7. prosinca 2019. godine // Govor : časopis za fonetiku, 37 (2020), 1; 109-111 (prikaz, stručni)
3. Bašić, Iva; Biočina, Zdravka. Metodologija akustičkih istraživanja // Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, 13 (2020), 19-40 doi:10.38003/zrffs.13.10 (domaća recenzija, članak, znanstveni)
4. Bašić, Iva; Grković, Daša. Govorna brzina kod govornika hrvatskoga i španjolskoga jezika // HDPL - Jezično i izvanjezično u međudjelovanju - Knjiga sažetaka / Nigoević, M. ; Matešić, M. (ur.). Split: HDPL, 2020. str. 19-19 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni).
5. Biočina, Zdravka; Bašić, Iva. Diftonzi u bračkim čakavskim govorima // HDPL - Jezično i izvanjezično u međudjelovanju / Nigoević, Magdalena ; Matešić, Mihaela (ur.). Split: HDPL, 2020. str. 23-23 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
6. 9.Varošanec-Škarić, Gordana; Stevanović, Siniša; Bašić, Iva. Comparison of Acoustic Properties of Voice Quality Before and After Thyroplasty Medialization // Applied research in human and social sciences / Maksimović, Slavica (ur.). Belgrade: Research and Development Institute Li fe Activities Advancement Center LAAC, The Institute for Experimental Phonet ics and Speech Pathology, 2019. str. 57-72.
7. Bašić, Iva. 28. znanstveni skup Međunarodnog društva za forenzičku fonetiku i akustiku (IAFPA) // Govor : časopis za fonetiku, 36 (2019), 2; 219-222 doi:10.22210/govor.2019.36.11 (prikaz, stručni).
8. Varošanec-Škarić, Gordana; Stevanović, Siniša; Bašić, Iva. Usporedna fonetska analiza glasa transrodne osobe (MtF) prije i poslije laserske operacije glasnica // Knjiga sažetaka - Istraživanja govora, Zagreb, Hrvatska, 2019. str. 103-105 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni).
9. Varošanec-Škarić, Gordana; Stevanović, Siniša; Bašić, Iva. Comparison of Acoustic Properties of Voice Quality Before and After Thyroplasty Medialization // Speech and Language 2019. Beograd: Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology “Djordje Kostic“, 2019. str. 1-2 (plenarno, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
10. Bašić, Iva; Varošanec-Škarić, Gordana. Formant (F1-F3) and F0 gender differences between speakers of Croatian and Serbian RP // 28th Annual Conference of the International Association for Forensic Phonetics and Acoustics, Istanbul, Turkey, 2019. str. 42-43 (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni).
11. Bašić, Iva; Biočina, Zdravka. Metodologija akustičkih snimanja // Značenje u jeziku - od individualnoga do kolektivnoga. Rijeka, Hrvatska, 2019. str. 24-24 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni).
12. Bašić, Iva. Akustička analiza općeprihvaćenoga hrvatskoga i srpskog govora – formantska analiza i mjere fundamentalne frekvencije 2018., doktorska disertacija, Filozofski fakultet, Zagreb
13. Bašić, Iva; Grković, Daša. Naglašavanje posuđenica iz španjolskoga jezika kod vokalnih profesionalaca HRT-a // Jezik i njegovi učinci / Stolac, Diana ; Vlastelić, Anastazija (ur.).Zagreb: Srednja Europa, 2018. str. 33-46 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
14. Biočina, Zdravka; Varošanec-Škarić, Gordana; Bašić, Iva. Prozodijski sustav Pražnica // Fluminensia, 30 (2018), 1; 103-126 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
15. Bašić, Iva. XXXI. međunarodni znanstveni skup HDPL-a "Jezik i njegovi učinci" // Govor : časopis za fonetiku, 34 (2017), 1; 95-98 (međunarodna recenzija, prikaz, stručni)
16. Bašić, Iva; Grković, Daša. Naglašavanje posuđenica iz španjolskoga jezika u hrvatskim rječnicima // Govor : časopis za fonetiku, 34 (2017), 1; 71-90 (međunarodna recenzija, članak, stručni)
17. Varošanec-Škarić, Gordana; Bašić , Iva; Kišiček , Gabrijela. Comparison of vowel space of male speakers of Croatian, Serbian and Slovenian language // 26th Annual Conference of the International Association for Forensic Phonetics and Acoustics / Varošanec-Škarić, Gordana ; Runjić Stoilova , Anita (ur.). Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 2017. str. 142-146 (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
18. Grković , Daša; Bašić , Iva. Radio i televizija u naglašavanju // Jezik i njegovi učinci / Stolac , Diana ; Vlastelić , Anastazija (ur.). Zagreb: HDPL: Srednja Europa, 2017. str. 41-41 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
19. Biočina, Zdravka; Bašić , Iva; Varošanec-Škarić , Gordana. Prozodijski sustav Pražnica // Jezik i njegovi učinci / Stolac , Diana ; Vlastelić , Anastazija (ur.). Zagreb: HDPL: Srednja Europa, 2017. str. 26-26 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
20. Varošanec-Škarić, Gordana; Pavić, Iva. Problem ćirilice u Vukovaru kroz prizmu suvremene retorike // Šesti hrvatski slavistički kongres Zbornik radova 1 / Botica, Stipe ; Nikolić, Davor ; Tomašić, Josipa ; Vidović Bolt, Ivana (ur.). Zagreb: Redak d.o.o., 2016. str. 203-212 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), stručni)
21. Varošanec-Škarić, G.; Bašić, I.; Kišiček, G. Usporedba akustičkih vrijednosti vokalskih formanata prihvaćenoga izgovora hrvatskih i srpskih muških govornika mlađe dobne skupine // Istraživanja govora: Deveti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem / Lazić, Nikolaj ; Pletikos Olof, Elenmari (ur.). Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 2016. str. 108-109 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
22. Grković, Daša; Bašić, Iva. Naglašavanje riječi iz španjolskoga jezika u hrvatskim rječnicima i naglasnim priručnicima // Istraživanja govora: Deveti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem / Lazić, Nikolaj ; Pletikos Olof, Elenmari (ur.). Zagreb: Tiskara Rotim i Market, 2016. str. 43-44 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
23. Sokolić, Nikolina; Grković, Daša; Pavić, Iva. Barselona ili Barfelona? // Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja : zbornik radova 29. međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL-a) : zbornik radova / Udier, Sanda Lucija ; Cergol Kovačević, Kristina (ur.). Zagreb: Srednja Europa ; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2016. str. 409-425 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
24. Varošanec-Škarić, Gordana; Bašić, Iva. Acoustic characteristics of Croatian cardinal vowel formants (F1, F2 and F3) // Proceedings - Speech and Language 2015 / Sovilj, Mirjana ; Subotić, Miško (ur.). Beograd: Draslar Partner, 2015. str. 41-49 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
25. Pavić, Iva; Grković, Daša; Sokolić, Nikolina. Ortoepska prilagodba španjolskih imena u hrvatskom jeziku // Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja / Udier, Sanda Lucija ; Cergol Kovačević, Kristina (ur.). Zagreb: Srednja Europa, 2015. str. 571-582 (poster, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
26. Sokolić, Nikolina; Pavić, Iva. Glasova kvaliteta poljskih govornika hrvatskoga jezika na početnoj i naprednoj razini // Hrvatski kao drugi i strani jezik - V. HIDIS Zagreb, Hrvatska, 2014. (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
27. Varošanec-Škarić, Grodana; Pavić, Iva. Problem ćirilice u Vukovaru kroz prizmu suvremene retorike // Knjiga sažetaka: Šesti slavistički kongres / Botica, Stipe ; Nikolić, Davor ; Tomašić, Josipa (ur.). Vinkovci - Vukovar - Zagreb: Proventus natura, Cerna, 2014. str. 258.-259. (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
28. Varošanec-Škarić, Gordana; Pavić, Iva; Kišiček, Gabrijela. Indeksi sličnosti i različitosti kod govornika hrvatskoga jezika u nefiltriranim i filtriranim uvjetima // Suvremena lingvistika, 40 (2014), 77; 61-76 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
29. Varošanec-Škarić, Gordana; Pavić, Iva; Kišiček, Gabrijela. Comparison of similarity and dissimilarity indices between speech samples in filtered and non- filtered conditions for the speakers of the Croatian language // 23rd CONFERENCE of IAFPA, Zürich, Švicarska, 2014. (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
30. Varošanec-Škarić, Gordana; Pavić, Iva; Kišiček, Gabrijela. Indeksi sličnosti i razlike kod govornika hrvatskoga jezika u nefiltriranim i filtriranim uvjetima // Istraživanja govora / Vlašić Duić, Jelena ; Varošanec-Škarić, Gordana (ur.). Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 2013. str. 91-93 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
31. Pavić, Iva; Sokolić, Nikolina. Sociofonetski pristup naglašavanju stranih toponima u hrvatskome jeziku // Istraživanja govora / Vlašić Duić, Jelena ; Varošanec-Škarić, Gordana (ur.). Zagreb: Tiskara Rotim i Market, 2013. str. 78-79 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
32. Pavić, Iva. Prikaz knjige Douglasa Couplanda "Marshall McLuhan: Nemate vi pojma o mojemu djelu!" // Govor, XXIX. (2012), 2.; 187-191 (podatak o recenziji nije dostupan, prikaz, ostalo).