Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
srijeda 11.30 do 12.30
Soba
C-003
Telefon
E-mail
dupetrov@ffzg.hr

Duško Petrović rođen je u Sarajevu.
2004. godine diplomirao je filozofiju i etnologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranivši diplomski rad pod naslovom „Antropologija kao kritika kulture“. Nakon studija radi kao urednik u nekoliko izdavačkih kuća (Školska knjiga, Naklada Ljevak) u Hrvatskoj i inozemstvu (Sarajevo Publishing u Sarajevu). Godine 2009. zapošljava se kao znanstveni novak na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu a od 1.5.2013. radi kao znanstveni novak – viši asistent.
Akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti u polju etnologija i antropologija, grana etnologije obranom disertacije pod naslovom „Fenomen izbjeglištva i biopolitika-propitivanje temeljnih koncepata, kulturnoantropološka perspektiva“ stječe 5. ožujka 2013. godine.
Kao znanstveni suradnik trenutno surađuje na dva znanstvena projekta: na projektu „Etnološka baza podataka kao izvor znanja o etničkim i nacionalnim identitetima” te na međunarodnom projektu „Cultural politics of Difference“. Na Odsjeku za etnologiju trenutno izvodi seminare na tri kolegija: „Teorije kulturne antropologije“, „Etnografija Jugoistočne Europe“, „Etnološka kartografija“ te je predavanja i seminar na kolegiju „Antropologija moći“.
Polja znanstvenog interesa: kolektivni identiteti – faktori izgradnje, promjene, očuvanja, porijeklo; tipovi kolektivnih identiteta – etnički, nacionalni, nadnacionalni itd.; pitanje identiteta u procesima globalizacije; postmodernizam u antropologiji, antropologija kao kritika kulture, interpretativna antropologija, semiotika, psihoanaliza; antropologija i kulturalni studiji; etnologija i antropologija politike, biopolitika.
Dr. sc. Duško Petrović član je nekoliko međunarodnih i domaćih strukovnih organizacija: SIEF (International Society for Ethnology and Folklore); EASA (European Association of Social Anthropologists); te HED-a (Hrvatsko etnološko društvo).

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Granice, migracije, baština Suradnik
2021 - 2021 Granice, migracije, baština
2020 - 2024 Europski režim iregulariziranih migracija na periferiji EU: od etnografije do pojmovnika – ERIM Suradnik

Ključni istraživački interes
  • politička antropologija
  • biopolitika
  • antropologija izbjeglištva i migracija
  • antropologija nasilja i konflikta
  • antropološke teorije
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko etnološko društvo (HED) (redovni član)
Uredništva u časopisima
  • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
  • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
  • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
  • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
dr. sc. Duško Petrović je 6. travnja 2016. godine izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija (Odluka o izboru u znanstveno zvanje Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti, klasa UP/I-640-03/15-01/0166, Ur.br. 355-06-04-16-0006, 6.travnja 2016.). U središtu njegova znanstvenog interesa su: kolektivni identiteti (faktori izgradnje, promjene, očuvanja, porijeklo, etnički, nacionalni, nadnacionalni identiteti); postmodernizam u antropologiji (interpretativna antropologija, semiotika, psihoanaliza); antropologija i kulturalni studiji; politička antropologija, biopolitika te fenomen izbjeglištva u suvremenom svijetu.

Suradnja na znanstvenim projektima:

Od početka novačkog rada na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu 2009. pa do 2012., bio je aktivan, kao znanstveni suradnik, na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa «Etnološka baza podataka kao izvor znanja o etničkim i nacionalnim identitetima» (130-1301679-1325) voditelja dr.sc. Branka Đakovića a od 2011. do 2013. sudjelovao je na međunarodnom projektu Hrvatske zaklade za znanost „Globalization and Politics of Cultural Difference“, voditeljice dr.sc. Senke Božić-Vrbančić.
Trenutno surađuje na projektu pod nazivom "Etnografija izbjeglištva: hrvatski kontekst", Instituta za etnologiju i folkloristiku (projekt iz programskih sredstava Instituta). Istraživački interes Duška Petrovića u navedenim projektima obuhvaćao je pojedine aspekte glavnih projektnih tema, a posebno su ga zanimale politike identiteta te politike izbjeglištva u suvremenom društvenom kontekstu. U okviru projekta na kojem trenutno surađuje više se bavi etnografijama izbjeglištva. Rezultate istraživanja predstavio je u znanstvenim radovima objavljenima u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima, u autorskoj knjizi, u izlaganjima na znanstvenim i stručnim skupovima te na javnim predavanjima i nastupima u medijima.

Istraživački projekt Europski režim iregulariziranih migracija na periferiji: od etnografije do pojmovnika (ERIM, 2020-2024), usmjeren je na praćenje i analizu iregulariziranih migracija u transnacionalnom prostoru oblikovanom migrantskim kretanjima koja zahvaćaju Hrvatsku i zemlje okružja. Projekt okuplja suradnike iz Hrvatske, Slovenije i Srbije koji teže odozdo, polazeći od multilokalnih etnografskih terenskih istraživanja metodama promatranja, sudjelovanja, intervjua i dr., zahvatiti razine i iskustva različitih aktera, od izbjeglica i migranata, preko članova lokalnih zajednica do zaposlenika i predstavnika tijela lokalnih vlasti, međunarodnih i drugih organizacija. U otklonu od razumijevanja režima migracija kao označitelja apstraktne i monolitne moći države, ERIM režimu iregulariziranih migracija pristupa kao dinamičnom polju heterogenih, pa i suprotstavljenih praksi i interakcija različitih aktera koje se pritom na specifične načine artikuliraju na periferijama EU.
Cilj projekta je višerazinski dokumentirati i istražiti te specifičnosti i ponuditi njihove empirijski utemeljene i teorijski relevantne konceptualizacije. Očekivanim rezultatima (prije svega pojmovnikom tj. mrežom etnografski dokumentiranih i analitički elaboriranih pojmova u okviru pojedinačnih znanstvenih radova, projektne publikacije, kao i multimedijalne mrežne platforme e-ERIM) projekt teži pridonijeti dubljem razumijevanju kontradikcija i potencijala pojma režima migracija i iregulariziranih migrantskih kretanja u akademskoj, ali i široj društvenoj sferi.


Objavljeni znanstveni radovi:

Znanstvena autorska knjiga:
1. Petrović, Duško. 2016. Izbjeglištvo u suvremenom svijetu: od političkoteorijskih utemeljenja do biopolitičkih ishoda. Zagreb: Naklada Ljevak. ISBN: 978953303949. znanstvena knjiga - A3

Znanstveni radovi:

1. Petrović, Duško. 2011. «Analiza političkih aspekata studentske blokade Filozofskog fakulteta u Zagrebu». Studia ethnologica Croatica 23: 327-347, ISSN 1330-3627 – izvorni znanstveni rad A1

2. Petrović, Duško. 2011. «Biopolitical Other», [sic] Časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje 2, ISSN 1847-7755 – izvorni znanstveni rad A1

3. Petrović, Duško. 2013. «Biopolitike izbjeglištva i azila u ozračju krize političkog azila na Zapadu». Narodna Umjetnost, Vol.50, No.2: 128-147, ISSN 0547-2504 – izvorni znanstveni rad A1

4. Petrović, Duško. 2014. «Fenomen izbjeglištva u modernom političkm sistemu». Glasnik Etnografskog instituta SANU 62/2:49-65, ISSN 0350-0861 – izvorni znanstveni rad A1

5. Petrović Duško; Pozniak Romana. 2014. «Tražitelji azila kao prijetnja». Studia ethnologica Croatica 26:47-72. ISSN 1330-3627 – izvorni znanstveni rad A1

6. Petrović, Duško. 2016. "Humanitarna oblast - Nacionalna azilna politika v humanitarnem (biopolitičnem) okviru", Časopis za kritiko znanosti (letnik XLIV) broj 264. ISSN 0351-4285, - izvorni znanstveni rad A1

7. Petrović, Duško. 2016. "Power as the Power of/over Life", in Engaging Foucault. Vol. 1. Zaharijević, Cvejić, Losoncz (ed.). Belgrade: Institute for Philosophy and Social Theory, University of Belgrade. ISBN 978-86-82417-89-7 - izvorni znanstveni rad A1

8. Petrović, Duško i Karla Lebhaft. 2017. "Necropolitics of Memory in Post-socialist Croatia." Third Text: : Critical Perspectives on Contemporary Art and Culture, Routledge: Taylor and Francise Group. izvorni znanstveni rad A1

9. Petrović, Duško. 2006. «Anatomija identiteta – teorijsko problematiziranje identiteta» Etnološka istraživanja. Vol. 1 No. 11: 209-233. ISSN 0351-4323 – pregledni rad A2

10. Petrović, Duško. 2017. "Znanje u "tekućem" društvu". Stranputice humanistike (ur. Petar Bagarić, Ozren Biti i Tea Škokić). Zagreb: IEF. - izvorni znanstveni rad A2

11. Petrović, Duško. 2017. "Humanitarno izuzeće: normalizacije suspenzije prava u kampu i koridoru". Kamp, koridor, granica: studije izbjeglištva u suvremenom hrvatskom kontekstu (ur. Marijana Hameršak i Emina Bužinkić). Zagreb: CMS, CEDIM, IEF. - dopunjen i korigiran prije objavljen rad

12. Petrović, Duško. 2018. " Welcome to Borderland. The Proliferation of Borders on the Balkan Corridor during the European Refugee Crisis as an Expression of Contemporary Biopolitics". Being a Refugee: A European narrative (eds. Heidemarie Uhl et al.), Vienna.

13. Petrović, Duško. 2020."Vrijeme bezakonja: Demokratizacija nasilja u kontekstu raspada Jugoslavije", Devedesete. Kratki rezovi (ur. Orlanda Obad et al.), IEF i Jesenski i Turk: Zagreb.