Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
Konzultacije
petak, 17:45-19:15
Soba
B-201
Telefon
4092-101
E-mail
lesja_petrovska@yahoo.com; lpetrov@ffzg.hr

Dr. sc. Lesja Petrovska (25. 6.1979., Kijev), završila je slavistiku na Kijevskom sveučilištu „Taras Ševčenko“ (2001.), stekla je titulu „kandidat filoloških znanosti“ (Institut za lingvistiku Akademije znanosti Ukrajine, 2006.).

2003. – 2005. radila je kao kontraktualni lektor za ukrajinski jezik na novootvorenoj katedri za ukrajinistiku Univerziteta u Beogradu, 2006. – 2008. predavala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2009. radi na Katedri za slavistiku Kijevskoga nacionalnog sveučilišta „Taras Ševcenko“.

Bavi se pitanjima frazeologije slavenskih jezika, kognitivne lingvistike, neverbalne komunikacije.

Redovito sudjeluje u međunarodnim konferencijama, autorica je preko 30 znanstvenih članaka i monografija.

Razdoblje Naziv Uloga

Ključni istraživački interes
  • frazeologija slavenskih jezika
  • neverbalna komunikacija
  • kognitivna lingvistika

Opis znanstvene djelatnosti
1. “Поцілунок” у вербальному і невербальному текстах: семантичні аспекти (на матеріалі болгарської мови) // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. – Вип. 11. – К., 2010. – С. 136 – 142.
2. Явища омонімії і полісемії у фразеології (до питання про особливості семантики кінематичних фразеологізмів болгарської мови) // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. Зб.наук.праць – Вип.12. – Київ, 2010. – С. 152 – 155.
3. Има ли среће у несрећи? (разумевање «среће» у фразеологији јужнословенских језика) // Славистика, књига ХV. – Београд: Славистичко друштво Србиjе, 2011. – C. 149 – 155.
4. Тело в культуре и национально-этикетная кодификация телесного поведения во фразеологии (на материале болгарского языка) // Езиковедски изследвания (в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова). Сборник. – Ин-т за български език на БАН, изд-во «Марин Дринов». – София, 2011. – С. 414 – 424.
5. Проблеми міжкультурної і міжмовної відповідності невербальних засобів спілкування (на прикладі жестів ствердження і заперечення у південних слов’ян) // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. – Т.V (151). – С. 134 – 138.
6. Мовна концептуалізація просторових відношень (на прикладі української і сербської фразеології) // Славистика, књига ХVІ (2012) – Београд: Славистичко друштво Србиjе, 2012. – C. 199 – 205.
7. Национална етикеција у фразеологији српскога језика // Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 15-17.ІХ.2011. – 41/1. – Београд, 2012. – С. 499 – 506.
8. Мова тіла в українській і сербській фразеології // Українсько-сербський збірник УКРАС. – Випуск 1 (6), 2011. – К.: «Темпора», 2012. – С. 139 – 163
9. Лінгвокраїнознавчий компонент змісту підручників з хорватської мови для студентів-іноземців // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. – Випуск 18. – Київ, «Освіта України», 2012. – С. 128 – 138.
10. Болгаристика в Київському університеті // Българска украинистика. – Бр. 3. – София, 2013. – 270 – 277 (у співавторстві з О. Чмир).
11. Българистиката в Киевския университет // Минало, настояще и перспективи на чуждестранна българистика. – Сборник с доклади. – София, 2013. – С. 144 – 151(у співавторстві з О. Чмир).
12. Рецепція творчості Т. Г. Шевченка у сербській літературі // Шевченкознавство в сучасному світі: Колективна монографія. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2014. – 432 с. С. 84 – 99 (у співавторстві з Т. Гаєв, Л. Стеблиною).
13. Невербальні засоби спілкування крізь призму болгарської фразеології: монографія. – К.: «Освіта України», 2014. – 185 с.