Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
ponedjeljkom 10-11
Soba
B-318a
Telefon
01/4092296
E-mail
epletikos@ffzg.hr

Elenmari Pletikos Olof rođena je u Puli gdje je završila osnovnu školu i jezičnu gimnaziju. Diplomirala je 1999. godine fonetiku i njemački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranivši diplomski rad pod nazivom “Razlikovanje glasnika č i ć u hrvatskom govoru”. Na istom fakultetu doktorirala je 2008. godine na području humanističkih znanosti, polje filologija, grana fonetika s disertacijom “Akustički opis hrvatske prozodije riječi”. Za vrijeme diplomskog i poslijediplomskog studija dobila je nekoliko stipendija te bila na stručnom i znanstvenom usavršavanju u inozemstvu: jedan semestar na Odsjeku za germanistiku Sveučilišta u Salzburgu u Austiji (CEEPUS, 1995/96), jednu godinu na Institutu za strojnu obradu govora Sveučilišta u Stuttgartu u Njemačkoj (DAAD, 2002/03) te jedan semestar kao stipendistica Američke vlade Junior Faculty Development Program na University of Iowa u Iowa Cityju u SAD-u (JFDP, 2007/2008). Od 2000. do 2009. godine radila je kao znanstvena novakinja na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Hrvatska standardna prozodija riječi te kao asistentica na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice izabrana je 2009. godine. U tekućoj godini izvodi kolegije Opća fonetika, Govorničke vrste i Psihoakustika. Objavila je oko 30 znanstvenih i stručnih radova s područja fonetike i retorike. Radila je kao vanjska suradnica u “Službi za jezik i govor” Hrvatske televizije govorne vježbe s novinarima, voditeljima i spikerima. Vodila je više od dvadeset sedmodnevnih radionica za srednjoškolce u okviru Govorničke škole “Ivo Škarić”. Članica je Hrvatskoga filološkog društva, Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku i Hrvatskog čitateljskog društva te članica uredništva časopisa Govor. Dr. sc. Elenmari Pletikos Olof docentica je na Odsjeku za fonetiku i pročelnica Odsjeka za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Elenmari Pletikos Olof bavi se analizom proizvodnje i percepcije hrvatskih naglasaka, govornom prozodijom i retoričkim obilježjima javnoga govora. Surađivala na projektima MZOŠ-a "Hrvatska standardna prozodija riječi" (1996-2002), "Istraživanje općega svehrvatskoga govora" (2002-2005), "Slobodne i uvjetovane izgovorne mijene jezičnih čestica u općem hrvatskome " (2007-2009) čiji je glavni istraživač bio Ivo Škarić. Surađivala je i na međunarodnim projektima "Razlike između bosanskog-bošnjačkog, hrvatskog i srpskog", Gralis (2007 – 2009) čiji je voditelj bio Branko Tošović sa Sveučilišta u Grazu, Austrija i "Hrvatski i slovenski u jezičnom kontaktu" (od 2005 do 2006) čiji su suvoditelji bili Vesna Požgaj Hadži sa Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija i Damir Horga sa Sveučilišta u Zagrebu.

Popis radova u hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji:
https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=239415