Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
utorak, 13.00-14.00
Soba
B 118
Telefon
016120081
E-mail
aryznar@ffzg.hr

Rođena je 1982. g. u Zagrebu. Diplomirala je kroatistiku i anglistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2007. je zaposlena kao znanstvena novakinja na Katedri za stilistiku Odsjeka za kroatistiku gdje je sudjelovala na projektu Figure i diskurzi prof. dr. Krešimira Bagića. Doktorirala je 2013. godine s temom "Interdiskurzivnost u suvremenom hrvatskom romanu". Na Katedri za stilistiku izvodi kolegije Stilistika, Praksa čitanja i Publicistički i medijski diskurz. Područja interesa su joj teorija stila i diskurza, stilski modeli suvremene hrvatske proze te publicistički i medijski diskurz. Prevodi s engleskog jezika, a književnu kritiku objavljuje u književnoj periodici (Vijenac, Zarez, Quorum). Od 2008. do 2012. g. bila je programska tajnica Zagrebačke slavističke škole. S engleskog je prevela knjigu "Glas i ništa više" slovenskog psihoanalitičara Mladena Dolara (Disput, 2009), a uredila je i zbornik interpretacija hrvatske proze Vila-kiklop-kauboj u izdanju Zagrebačke slavističke škole (2012). Objavila je knjigu "Suvremeni roman u raljama života: studija o interdiskurzivnosti" (Disput, 2017).