Akademski stupanj
Zvanje
Lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
po dogovoru
Soba
F-320
Telefon
01/409-2342
E-mail
dsarafie@ffzg.hr

Rođena u Sighişoaru, u Rumunjskoj. Na Fakultetu Humanističkih znanosti, povijesti i novinarstva ‒ Katedra za francuski jezik i književnosti u Sibiu 2002. godine završila studij modernih primijenjenih jezika te stjecala akademski naziv Licenţiat în filologie. Od 2004.-2006 na U.F.R Lettres, Arts & Sciences u Nici 2004. pohađa studij modernih primjerenih jezika engleski-njemački. Na École Superieure d'Interpretes et des Traducteurs, Université Paris III – Sorbonne Nouvelle 2007. godine završi dvogodišnji program Régim Special.
2002. radi kao asistent na Sveučiliste 'Lucian Blaga' u Sibiu.
Od 2003. godine do 2006. godine radi kao asistent direktora te šef financije za različite kompanije u hotelijerskoj industriji.
Od 2009. godine do 2013. godine radi kao predavač engleskog i francuskog jezika.
U listopadu 2009 godine počinje raditi kao vanjski suradnik na Sveučilištu u Zagrebu. 2019. zaposlena je u nastavnom zvanju i na radnom mjestu lektorice na Katedru za Rumunjski jezik i književost.
Autorica je triju članaka (jedan u tisku) i dvaju prijevoda s hrvatskog na rumunjskog jezika i jedne knjige.

Razdoblje Naziv Uloga

Ključni istraživački interes
  • traduktologija
  • lingvistika
Uredništva u časopisima
  • Verso: dvojezični rumunjsko-hrvatski časopis za kulturu, Udruga za promociju kulture i umjetnosti "Nomad" ,Zagreb (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Radovi:

U koautorstvu s D. Gvozdić „Para que servem os agradecimentos? Os atos de adradecimento em contexto diplomático“, V Jornadas de la Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas da Europa Central e de Leste, septembrie 2016

„Câteva considerații asupra pronumelui posesiv şi asupra pronumelui posesiv-reflexiv svoj în limba croată. Scurtă comparație cu posesivele limbii române”, Romanoslavica, Volumul XLII, nr.3, Editura Universitatii din Bucuresti, 2016, pp. 91-111

Izbor prijevoda na rumunjski jezik:

Sanja Lovrenčić, Basme populare croate, Editura Hyperion, Craiova , februarie 2017, ISBN 978-973-0-23549-4

Sanja Lovrenčić, Peştişorul de aur şi Ariel din est, Editura Hyperion, Craiova, iune 2017, ISBN 978-973-0-24480-9

Ostali radovi:

Traducătorii şi iinterpreții în organizațiile internaționale (Rumunjska, Editura ALMA MATER, 2003.)

Expresii verbale unipersonale prin formă şi impersonale prin conținut (Paris, Publications de la Sorbonne, 2005.)

Rumunjska gramatika (u izradi)