Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
Utorkom od 11:00 do 12.30 i uz prethodnu najavu mailom
Soba
B-312
Telefon
01/4092 097
E-mail
dtomic@ffzg.hr

Rođena sam 17. veljače 1982. u Splitu. I. jezičnu gimnaziju završila sam 2000. godine i upisala Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dodiplomski studij fonetike i engleskog jezika i književnosti. Tijekom studija bila sam stipendistica MZOS-a u kategoriji darovitih studenata. Od 2004. do 2006. bila sam demonstratorica na Odsjeku za fonetiku na Katedri za primijenjenu fonetiku. Također, od 2004. do 2013. sudjelovala sam kao mentorica u radu Govorničke škole Ivo Škarić. Diplomirala sam 2006. godine s diplomskim radom Vokalski prostor djece s umjetnom pužnicom. Doktorski rad pod naslovom Odnos fonetskoga i fonološkoga razvoja glasa /r/ kod djece u dobi od 3 do 7 godina (iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane fonetike) obranila sam 17.10.2013. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Diplomski i doktorski rad izradila je pod mentorstvom prof. dr. sc. Vesne Mildner. U akademskoj godini 2006./2007. zaposlena sam kao vanjska suradnica na Odsjeku za fonetiku, a od lipnja 2007. kao znanstvena novakinja na projektu Neurolingvistički aspekti bilingvizma (130‐0000000‐3096) pod vodstvom prof. dr. sc. Vesne Mildner. Stjecanjem akademskog stupnja doktorice znanosti postajem poslijedoktorandica na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Objavila sam 11 znanstvenih i šest stručnih radova, izlagala sam na preko dvadeset međunarodnih i domaćih konferencija. Od 2007. do danas sudjelovala sam u nastavi na Odsjeku za fonetiku izvodeći predavanja, seminare ili vježbe iz različitih kolegija. Sudjelovala sam i u nastavi Centra za obrazovanje nastavnika (kolegiji Govorništvo za nastavnike i Fonetska korekcija), nastavi PPDMI u sklopu CZON-a. Kao vanjska suradnica izvodila sam nastavu na raznim kolegijima na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Agronomskom fakultetu i Kineziološkom fakultetu, na kojem sam, od travnja 2016., i nositeljica kolegija. Bila sam mentoricom na pet diplomskih radova. Uz znanstvene i nastavne aktivnosti na fakultetu, sudjelovala sam i u različitim organizacijskim aktivnostima: od 2007. do 2011. bila sam voditeljica prijava na Razredbeni postupak na Filozofskom fakultetu, od 2008. do 2010. članica Vijeća Filozofskoga fakulteta iz redova suradničkih zvanja. Sudjelovala sam u radu Organizacijskih odbora skupova Istraživanja govora i Dani Ive Škarića. Recenzirala sam članke za različite zbornike radova, znanstvenu monografiju i časopis Govor. Tajnica časopisa Govor postajem u svibnju 2015. Od 2012. članica sam Predsjedništva Odjela za fonetiku HFD-a, a od listopada 2016. i predsjednica.

Dr. sc. Diana Tomić (broj iz registra znanstvenika: 299271) bila je znanstvena novakinja na projektu Neurolingvistički aspekti bilingvizma od 2007. godine. Područje njezinog znanstvenog interesa obuhvaća dječji govor, učenje stranih jezika i retoriku. S mentoricom i voditeljicom projekta prof. dr. sc. Vesnom Mildner sudjelovala je u međunarodnom projektu M. Yavasa s Florida International University: Acquisition of #sC onsets in children with phonological disorders: A crosslinguistic investigation u sklopu kojeg se proučavao razvoj izgovora konsonantskih skupina različitih odnosa stupnjeva sonornosti. Trenutačno je uključena u validaciju hrvatske inačice Ljestvice razabirljivosti u kontekstu (engl. Intelligibility in Context Scale-ICS), upitnika za roditeljsku procjenu razabirljivosti dječjeg govora u sklopu projekta Višejezičnost i dječji govor (engl. Multilingual Children's Speech) pod vodstvom Sharynne McLeod sa Sveučilišta Charles Sturt iz Australije. U 2015. priključila se međunarodnoj istraživačkoj grupi Crosslinguistic Phonology Project sa Sveučilišta British Columbia iz Kanade.
Od 2014. sudjeluje u radu Potpora Sveučilišta u Zagrebu (voditelj svih Potpora doc. dr. sc. Renata Geld:
2014. Specifičnost konstruiranja značenja u engleskom kao stranom jeziku kod slijepih i slabovidnih učenika,
2015. Odnos razvoja leksika i kvalitete fonoloških reprezentacija u prvom i drugom jeziku (hrvatski J1 - engleski J2),
2016. Odnos leksika i fonoloških reprezentacija u prvom i drugom jeziku (hrvatski i arapski - J1, engleski - J2) - NASTAVAK POTPORE
2017. Strategije za savladavanje leksika u odnosu na razvoj kvalitete fonoloških reprezentacija u prvom i drugom jeziku (hrvatski i arapski - J1, engleski - J2) - NASTAVAK POTPORE

Dr. sc. Diana Tomić sudjelovala je u radu 26 međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova, devet u inozemstvu, ukupno s 29 izlaganja.

2016
Arlović, Mirta, Tomić, Diana, Primjena Ljestvice razabirljivosti u kontekstu kod djece sa slušnim i govorno-jezičnim poremećajima. IX. međunarodni znanstveno-stručni simpozij verbotonalnog sistema. Translacijski pristup u dijagnostici i rehabilitaciji slušanja i govora. 19. – 21. svibnja 2016. Zagreb, Hrvatska.
Tomić, Diana, Posedi, Dijana, Geld, Renata, Stavovi o poučavanju i strategije poučavanja stranih jezika djeci s posebnim potrebama. XXXI. međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja 12. – 14. svibnja 2016. Zagreb (Hrvatska).
Tomić, Diana, Vančura, Alma. What makes the TED talk go viral? Rhetorical analysis of TED talks. Days of Ivo Škarić 3: International Conference on Rhetoric, Postira, Hrvatska, 20. – 23. 04. 2016.

2015.
Tomić, Diana, Varošanec-Škarić, Gordana, Validation of Croatian Voice Handicap Indeks SPEECH AND LANGUAGE 2015, 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language 16–18. 10. 2015. Beograd, Srbija
Klarić-Bonacci, Nataša i Tomić, Diana Uloga verbotonalne brojalice za fonološki aspekt razvoja govora 5. kongres hrvatskih logopeda 24.-26. rujna, 2015. Osijek, Hrvatska
Tomić, Diana, Mildner, Vesna, Development of /r/ in Croatian.- 18th International Congress of Phonetic Sciences. Glasgow, Škotska, 10.-14. kolovoza, 2015.
2014.
Tomić, Diana, L2 and hearing impairment: What do we know so far? XXVIII. međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja 25. – 27. travnja 2014. Zagreb (Hrvatska).
Tomić, Diana, Vančura, Alma.Rhetoric of Croatian Trade Unions - Days of Ivo Škarić 2: International Conference on Rhetoric, Postira, Hrvatska, 23. – 26. 04. 2014.
Tomić, Diana, Mildner, Vesna Validation of Croatian Intelligibility in Context Scale. The 15h Meeting of International Clinical Linguistics and Phonetics Association, Stockholm, Švedska, 11-13.06.2014.
2013.
Tomić, Diana. Acquisition of approximants in Croatian. SPEECH AND LANGUAGE 2013, 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language 25–26. 10. 2013. Beograd, Srbija.
Klarić Bonacci, Nataša, Tomić, Diana. Važnost brojalica u rehabilitaciji slušanja, govora i jezika. 8. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Istraživanja govora" Zagreb, Hrvatska, 05. -07. 12. 2013.
2012.
Mildner, Vesna, Dobrić, Arnalda, Tomić, Diana. Kratkoročno pamćenje u djece urednoga i djece oštećenoga sluha. Simpozij povodom osamdesetog rođendana prof. dr. sc. Marije Pozojević Trivanović, Zagreb, Hrvatska, 15.12. 2012.
Tomić, Diana. Što nam roditelji govore o govoru? Simpozij povodom osamdesetog rođendana prof. dr. sc. Marije Pozojević Trivanović, Zagreb, Hrvatska, 15.12. 2012.
Mildner, Vesna, Tomić, Diana, Dobrić, Arnalda. Short-term memory in hearing-impaired and hearing children between 13 and 15 years of age. The 14th Meeting of International Clinical Linguistics and Phonetics Association, Cork, Irska, 27. – 30. 06. 2012.
Tomić, Diana, Vančura, Alma. Sticks and Stones in the Croatian Parliament: The Analysis of Insulting Practices. Days of Ivo Škarić: International Conference on Rhetoric, Postira, Hrvatska, 19. – 22. 04. 2012.
2011.
Tomić, Diana, Mildner, Vesna. Razvoj konsonantskih skupina /s + C/ kod djece s umjetnom pužnicom VII. međunarodni simpozij verbotonalnog sistema: Čovjek i govor - 50 godina, Zagreb, Hrvatska, 19. – 21.05.2011.
Tomić, Diana. Retorika i sport Simpozij u spomen na Ivana Ivasa. Zagreb, Hrvatska. 5.12. 2011.
Bartoluci, Sunčica, Tomić, Diana. Proud To Be Croat – National Identity And Sports In The Advertising World. 6th International Scientific Conference on Kinesiology. Integrative Power of Kinesiology. Opatija, Hrvatska, 8.-11. rujna, 2011.
Tomić, Diana, Kiš, Anita i Mildner, Vesna. Chinese L1-Croatian L2-Difficulties and Success. 17th International Congress of Phonetic Sciences. Hong Kong, Kina, 17.-21. Kolovoza, 2011.
Mildner, Vesna, Tomić, Diana. Developmental Aspects of Initial sC Clusters in Croatian Children. 17th International Congress of Phonetic Sciences. Hong Kong, Kina, 17.-21. Kolovoza, 2011.
2010.
Kišiček, Gabrijela, Tomić, Diana Stavovi hrvatskih sportaša i trenera o važnosti i djelovanju motivacijskih govora 7. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Istraživanja govora" Zagreb, Hrvatska, 09. -11. 12. 2010.
Mildner, Vesna, Tomić, Diana, Liker, Marko Persisting speech errors or emerging phonological systems? The 13th Meeting of the International Clinical Linguistics and Phonetics Association, Oslo, Norveška, 23.-26.06.2010.
Nikolić, Davor, Tomić, Diana. Toulmin's argumentation model facing non-deductive types of reasoning 7th International Conference on Argumentation ISSA, Amsterdam, Nizozemska, 29.06.-02.07.2010.
Vančura, Alma, Tomić, Diana. Informativni složenac – analiza retoričkih vrsta unutar informativnih emisija hrvatskih televizija XXIV. međunarodni znanstveni skup HDPL, Proučavanja diskursa i dijaloga između teorije metoda i primjene. Osijek, Hrvatska, 20.-22. 05. 2010.
2008.
Mildner, Vesna, Tomić, Diana. Acquisition of #sC clusters in Croatian speaking children The 12th Meeting of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association, Istanbul, Turska, 25.-28.06.2008.
Tomić, Diana, Mildner, Vesna Progression of vowel production in children with cochlear implant The 12th Meeting of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association, Istanbul, Turska, 25.-28.06.2008.
2007.
Tomić, Diana, Mildner, Vesna. Fonetska korekcija hrvatskog kao stranog jezika. Hrvatski kao drugi i strani jezik (HIDIS). Zagreb, Hrvatska, 20.-22.09.2007.
Tomić, Diana. Vokalski prostor djece s umjetnom pužnicom 6. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora. Zagreb, Hrvatska, 06.-08.12.2007.
Mildner, Vesna, Tomić, Diana. Effects of phonetic speech training on the pronunciation of vowels in a foreign language 16th International Congress of Phonetic Sciences. Saarbruecken, Njemačka, kolovoz, 2007.