Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
Srijedom 11:00-12:00
Soba
B 319
Telefon
01 4092 098
E-mail
anvidovi@ffzg.hr

Ana Vidović Zorić rođena je u Sisku 2. kolovoza 1981. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Sisku. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 2006. hrvatski jezik i književnost te fonetiku, a na istome je fakultetu 2015. završila Poslijediplomski doktorski studij lingvistike, obranom disertacije Govorne pogreške u fonološkom kodiranju i fonetskoj izvedbi. Na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu zaposlena je od 2008. godine, gdje trenutno radi kao poslijedoktorandica. U zvanje znanstvenog suradnika u polju filologije izabrana je 2019. godine. Na Odsjeku za fonetiku izvodi nastavu iz predmeta Artikulacijska fonetika, Govorne vježbe, Opća fonetika i Neurofonetika, a izvodila je nastavu i iz predmeta Fonetska transkripcija te Fonetika na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Na Odsjeku obavlja i poslove ISVU i MOZVAG koordinatorice, te je članica Povjerenstva za kvalitetu te Etičkog povjerenstva. Surađivala je na znanstvenoistraživačkom projektu Proizvodnja i percepcija govora, a trenutno je suradnica na projektu KROKO – koartikulacija u hrvatskom govoru: instrumentalno istraživanje Hrvatske zaklade za znanost, te na projektu Korpus govornih pogrešaka uz potporu Sveučilišta u Zagrebu. Izvršna je tajnica časopisa za fonetiku Govor / Speech. Članica je Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku i Hrvatskog filološkog društva, u kojemu je od 2012. do 2016. bila članica Predsjedništva Odjela za fonetiku. Područja znanstvenog interesa su joj: neurofonetika, proizvodnja govora i govorna (dis)fluentnost. Redovito objavljuje znanstvene radove i sudjeluje na znanstvenim skupovima.

Ana Vidović Zorić je od 2008. sudjelovala u projektu MZOŠ-a Proizvodnja i percepcija govora (voditelji: dr. sc. Damir Horga, dr. sc. Juraj Bakran i dr. sc. Marko Liker), u okviru kojeg je prikupljala i analizirala govorne pogreške u hrvatskome jeziku. Od veljače 2017. sudjeluje u znanstveno-istraživačkom projektu HRZZ-a Koartikulacija u hrvatskome govoru: instrumentalno istraživanje (voditelj: dr. sc. Marko Liker).

Znanstveni interesi: artikulacijska fonetika, neurofonetika, psiholingvistika

Popis radova u hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji:
https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=306656