Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Naslovni redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
Konzultacije
ividovic@ffzg.hr
Soba
B-222
Telefon
4092120
E-mail
ividovic@ffzg.hr

Prof. dr. sc. Ivana Vidović Bolt (matični broj znanstvenika 255922) redovita je profesorica u trajnom zvanju na Katedri za poljski jezik Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti. Završila je studij talijanskoga i poljskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1997.), 2000. obranila magistarski rad Funkcionalne značajke glagola kretanja u poljskom i hrvatskom jeziku, a godine 2004. doktorsku disertaciju Frazemi sa zoonimskom sastavnicom u poljskom i hrvatskom jeziku. Zaposlena je na Filozofskom fakultetu od 1. lipnja 1997. kao znanstvena novakinja na projektu prof. dr. sc. Dubravke Sesar – Istraživanje zapadnoslavenskih jezika i književnosti. Ak. god. 1999./2000. radila je na Sveučilištu u Varšavi kao lektorica za hrvatski jezik.
Od ak. god. 1997./1998. do danas izvodila je nastavu iz 12 kolegija na studiju Poljskoga jezika i književnosti (4 na diplomskome). Izvodi nastavu iz 4 obvezatna te 2 izborna kolegija, a nositeljica je ukupno 8 kolegija. Sudjeluje u nastavi na Poslijediplomskom doktorskom studiju glotodidaktike, Poslijediplomskom doktorskom studiju hrvatske kulture i Poslijediplomskom doktorskom studiju lingvistike. Pod njezinim je mentorstvom obranjeno 39 diplomskih radova te 2 doktorske disertacije.
Bila je suradnica na više projekata MZOS-a, na međunarodnom projektu Intercontinental Dialogue on Phraseology (Uniwersytet w Białymstoku i Kwansei Gakuin University), na projektu HRZZ-a Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme voditeljice prof. dr. sc. Nede Pintarić. Od 2014. do danas voditeljica je nekoliko institucijskih projekata.
Sveukupno je objavila 4 knjige (sveučilišni udžbenik fleksija.pl / Promjenjive vrste riječi u poljskom jeziku, znanstvenu knjigu Životinjski svijet u hrvatskoj i poljskoj frazeologiji te Rječnik hrvatskih animalističkih frazema i priručnik Fleksja podczas kwarantanny u suautorstvu), konverzacijski priručnik Rozmowki polsko-chorwackie, 60 izvornih i 7 preglednih znanstvenih radova, 1 prethodno priopćenje i 1 popularnoznanstveni rad te više desetaka stručnih radova (prikaza i prijevoda). Održala je 52 izlaganja na znanstvenim skupovima (18 u inozemstvu), 6 plenarnih izlaganja i tridesetak predavanja u Hrvatskoj, Poljskoj i Australiji.
Recenzirala je 68 radova, 11 znanstvenih knjiga, 1 sveučilišni udžbenik, 1 uredničku knjigu i 3 zbornika radova. Bila je članica uredništva znanstvenih časopisa Strani jezici i Lahor, (su)urednica je 5 uredničkih knjiga i članica uredništva časopisa Croatian Studies Review, Prace Filologiczne i Język Polski te Biblioteke Przekładów Literatur Słowiańskich.
Bila je voditeljica Zagrebačkoga lingvističkoga kruga (2004./2005), zamjenica glavne urednice časopisa Strani jezici te predsjednica Hrvatskoga filološkoga društva od 2011. do 2014. godine. Recenzentica je i evaluatorica studijskih i školskih programa te znanstvenih projekata za Agenciju za odgoj i obrazovanje, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu i Hrvatsku zakladu za znanost. Bila je članica Povjerenstva za unapređenje kvalitete Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pročelnica Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti, a od 1. listopada 2020. do 30. 9. 2022. predstojnica Katedre za poljski jezik i književnost. U ak. god. 2009./2010. i 2010./2011. član je Koordinacije za izradu integriranih studijskih programa pri Filozofskom fakultetu i koordinatorica za izradu integriranog studijskoga programa polonistike.
Prevodi s poljskoga. Autorica je dviju izložbi: izložbe hrvatskih knjiga S hrvatskom knjigom u svijet (2007.) i inozemnih prijevoda hrvatske knjige od 1991. pod nazivom Hrvatski jezik u Gutenbergovoj galaksiji (2008.), pripremljenih u okviru Zagrebačke slavističke škole – hrvatskog seminara za strane slaviste. Priredila je i katalog za izložbu Hrvatski jezik u Gutenbergovoj galaksiji.
Za Rječnik hrvatskih animalističkih frazema dobila je Godišnju nagradu Filozofskog fakulteta 2017.
Od veljače 2021. o.d. je prodekanice za nastavu i studente Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, a od studenog iste godine prodekanica za nastavu i studente.
U više se navrata stručno usavršavala u Poljskoj. Bila je predsjednica Hrvatskoga filološkoga društva (2011. - 2014.). Članica je Hrvatskoga filološkoga društva, Matice hrvatske, Poljske kulturne udruge Kopernik i Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku. Od studenog 2021. članica je Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća društveno-humanističkoga područja Sveučilišta u Zagrebu.
Udana je i majka Petre i Marije.


.


Razdoblje Naziv Uloga
2020 - 2018 Hrvatsko-poljska kontrastivna istraživanja Voditelj
2020 - 2018 Hrvatsko-poljska kontrastivna istraživanja
2020 - 2018 Hrvatsko-poljska kontrastivna istraživanja
2017 - 2017 Animalističke slike u frazeološkom blagu Voditelj
2016 - 2016 Hrvatska animalistička frazeologija Voditelj
2014 - Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme - KOMPAS Suradnik

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (Voditeljica Odjela za hrvatsku i poredbenu frazeologiju)
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD)
 • Komisija za slavensku frazeologiju Međunarodnoga slavističkoga komiteta (Predstavnica Republike Hrvatske; redovni član)
 • Poljska kulturna udruga "Mikolaj Kopernik"
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2021. Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, HDPL - Filozofski fakultet u Osijeku (međunarodni, znanstveni)
 • 2019. Sedmi hrvatski slavistički kongres, Hrvatsko filološko društvo i Hrvatski slavistički odbor (domaći, znanstveni)
 • 2019. Četvrti Malićevi dani. Julije Benešić i njegovo doba: povodom 100 godina lektorata poljskog jezika u Zagrebu, Katedra za poljski jezik i književnost Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (međunarodni, znanstveni)
 • 2018. Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme, KOMPAS, Filozofski fakultet (međunarodni, znanstveni)
 • 2018. Slavofraz, Filozofski fakultet u Rijeci (međunarodni, znanstveni)
 • 2018. XXXII. međunarodni znanstveni skup HDPL-a "Jezik i um", Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (međunarodni, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Croatian Studies Review, Časopis za hrvatske studije - Filozofski fakultet u Splitu ,Split (Član uredničkog odbora)
 • Croatian Studies Review, Časopis za hrvatske studije - Filozofski fakultet u Splitu ,Split (Član uredničkog odbora)
 • Croatian Studies Review, Časopis za hrvatske studije - Filozofski fakultet u Splitu ,Split (Član uredničkog odbora)
 • Croatian Studies Review, Časopis za hrvatske studije - Filozofski fakultet u Splitu ,Split (Član uredničkog odbora)
 • Prace Filologiczne, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ,Varšava (član uredništva)
 • Prace Filologiczne, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ,Varšava (član uredništva)
 • Prace Filologiczne, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ,Varšava (član uredništva)
Nagrade i priznanja
 • 2017. Godišnja nagrada Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Opis znanstvene djelatnosti
Bila je suradnica na 4 projekata MZOŠ-a, na međunarodnom projektu Intercontinental Dialogue on Phraseology (Uniwersytet w Białymstoku i Kwansei Gakuin University) i na projektu HRZZ-a Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme voditeljice prof. dr. sc. Nede Pintarić. Od 2014. do danas voditeljica je sedam institucijskih projekata.
Objavila je sveučilišni udžbenik (fleksija.pl / Promjenjive vrste riječi u poljskom jeziku), znanstvenu knjigu (Životinjski svijet u hrvatskoj i poljskoj frazeologiji) i Rječnik hrvatskih animalističkih frazema, konverzacijski priručnik, 61 izvorni i 7 preglednih znanstvenih radova te više desetaka stručnih radova (prikaza i prijevoda). Održala je 52 izlaganje na znanstvenim skupovima (18 u inozemstvu), 6 plenarnih izlaganja (Makedonija, Poljska, Ukrajina, Hrvatska) i tridesetak predavanja u Hrvatskoj, Poljskoj i Australiji. Osim brojnih radova recenzirala je ukupno 63 rada, 7 znanstvenih knjiga, 1 sveučilišni udžbenik, 2 uredničke knjige i 3 zbornika radova. Bila je članica uredništva znanstvenih časopisa Strani jezici i Lahor, (su)urednica je 5 uredničkih knjiga i članica uredništva časopisa Croatian Studies Review i Prace Filologiczne te Biblioteke Przekładów Literatur Słowiańskich.
Bila je voditeljica Zagrebačkoga lingvističkog kruga (2004./2005) i zamjenica glavne urednice časopisa Strani jezici od 2004. do 2009. Od 2011. do 2014. obnašala je dužnost predsjednice Hrvatskoga filološkog društva.
Recenzentica je i evaluatorica studijskih i školskih programa, Hrvatske zaklade za znanost, znanstvenih projekata za Agenciju za odgoj i obrazovanje, Filozofski fakultet i Sveučilište u Zagrebu te različitih udžbenika i priručnika.
U više se navrata stručno usavršavala u Poljskoj i Italiji.
2018. postala je hrvatska članica Komisije za slavensku frazeologiju Međunarodnoga slavističkoga komiteta.
Dobitnica je Godišnje nagrade Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za Rječnik hrvatskih animalističkih frazema (2018.).
Njezin je znanstveni interes usmjeren na poljsku gramatiku, frazeologiju, frazeografiju, frazeodidaktiku, leksikologiju, leksikografiju, sociolingvistiku, etnolingvistiku, sveze književnosti i jezikoslovlja, translatologiju i poučavanje hrvatskoga i poljskoga kao stranoga jezika.
Članica je Hrvatskoga filološkoga društva, Matice hrvatske, Poljske kulturne udruge Kopernik, udruge Międzynarodowy Ośrodek Badań Frazeologicznych i Paremiologicznych w Białymstoku i Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku te Hrvatskoga slavističkog odbora. U veljači 2021. osnovala je Odjel za hrvatsku i poredbenu frazeologiju Hrvatskoga filološkog društva.